Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soil compaction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Investigations of horizontal and vertical changes of soil moisture and soil compaction on eroded loess slope, were the aim of the work. The study was performed on a farm in the municipality of Brzeźnica [N50°8’33,03, E18°13’16,31] (Province of Silesia, Poland). The research and collection of soil samples were carried out on 20.07.2017. On the day of the measurement, the slope was covered with winter wheat. The soil moisture and compaction degree were monitored at 36 points in the experimental area. The distance between the points along the slope were: 25 m (points: 1, 1a, 1b – 6, 6a, 6b), 50 m (points: 6, 6a, 6b – 11, 11a, 11b) and 200 m (points: 11, 11a, 11b – 12, 12a, 12b), while across the slope, the distances were 2 m apart. The vertical changes were determined based on the measurements at depths: 0–5, 5–10, 10–15, 15–20, 20–30, 30–40, 40–50 and 50–60 cm. Soil moisture were carried out using device of the TDR HH2 type. The soil moisture was ranged between 2.8% and 28.0%. The degree of compaction was determining using the Eijkelkamp manual penetrometer up to a maximum depth of 80 cm. The statistical analysis includes depths up to 30 cm. The soil compaction values ranged between 0.24 and 2.66 MPa. There were large differences between the values of examined parameters both horizontally and vertically in relation to the location on the slope. The horizontal and vertical distributions of the investigated parameters were elaborated using the analysis of variance, three-way, where the independent factors were: road and location 2 and 4 m from it (factor A), depth (factor B), and position along the slope (factor C). The analysis of variance showed that in the case of compaction, there is a statistically significant effect of the technical path and distance from it, and depth, on the formation of this property. In the case of soil moisture, the analysis of variance showed a statistically significant effect of the technical road and distance from it, as well as the depth, on the shaping of this property.
EN
Soil, as the top layer of the Earth's surface, is a natural medium for the growth of plants. It is estimated that 95% of global food comes from our soils so we depend on the soil. About 33% of global soil is moderately to highly degraded. Soil compaction, caused by the mechanization of field treatments, is one of the major problems in agriculture nowadays. Subsoiling is one of the ways to reduce soil compaction and improve the air-water properties of arable soils. An assessment of the effect of subsoiling on the degree of compaction and water permeability of silt loam is presented in this paper. Soil tests were carried out in arable land, situated in the Racibórz and Kraków districts in the south of Poland. The results of the research show positive effects of subsoiling on the air-water relationship in the soil. In the majority of profiles, an increase in the percentage of total porosity in the first and second genetic horizons of the subsoiled soil was observed. The assessment of the efficacy of the subsoiling of heavy soils indicates a statistically significant decrease in bulk density for the topsoil and subsoil and a significant increase in steady infiltration only in the topsoil. The results show that subsoiling of arable compacted soils is justified, because in the case of slight deficiencies or excess water in the soil it may be a sufficient treatment to regulate air and water relationship, without the need for costly technical drainage. In addition, increasing the porosity and water permeability of soil should reduce surface runoff and thus reduce the phenomenon of erosion.
PL
Gleba jako naturalne środowisko rozwoju roślin w około 95% odpowiada za produkcję żywności. Około 33% światowego areału gleb jest średnio lub silnie zdegradowanych. Jedną z istotnych przyczyn degradacji gleb jest jej nadmierne zagęszczenie powodowane przez mechanizację prac polowych. Ograniczaniu zagęszczania gleb sprzyjają zabiegi agromelioracyjne – w tym głębokie spulchnianie, tzw. głęboszowanie – które wpływa na optymalizację warunków powietrzno-wodnych w glebie oraz na wzrost plonu roślin. W pracy oceniono wpływ zabiegu głęboszowania na zmiany zagęszczenia i przepuszczalności wodnej gleb pyłowo-ilastych. Badania prowadzono na gruntach ornych dwóch obiektów rolniczych położonych w powiecie raciborskim i powiecie krakowskim. W pracy wykazano, że zabieg głębokiego spulchniania spowodował statystycznie istotne zmniejszenie gęstości objętościowej (zagęszczenia) gleb zwięzłych w warstwach ornych i podornych oraz zwiększenie infiltracji ustalonej, które tylko w warstwie ornej okazało się statystycznie istotne. Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że głęboszowanie zagęszczonych zwięzłych gleb uprawnych jest uzasadnione, ponieważ w przypadku wystąpienia niewielkich niedoborów lub nadmiarów wody w glebie może okazać się zabiegiem wystarczającym do uregulowania stosunków powietrzno-wodnych, bez konieczności wykonywania kosztownych melioracji technicznych. Ponadto, zwiększenie porowatości oraz wodoprzepuszczalności gleby powinno zmniejszać spływy powierzchniowe i tym samym ograniczyć zjawiska erozyjne.
EN
This paper presents the study of the relationship between electrical properties and physical characteristics of the soil. Measures of apparent electrical resistivity of the soil were made for different types of soil, varying moisture content gradually while maintaining a constant compaction, and then varying the compaction and relating it to a constant humidity. Development of a correlation surface is proposed in order to identify granulometry of the soil from moisture and compaction measurements. For the study of spatial variability, two areas were chosen to allow the change of moisture content and compaction in order to verify the measurement capacity of apparent electrical resistivity of the soil as methodology to identify change in soil dynamics. Results obtained show correlations among apparent electrical resistivity of the soil, moisture, soil compaction and clay content.
EN
Soil compaction is one of the key factors during construction investments. There are several methods of measurement and the moisture- -density nuclear gauge is of them. The gauge is popular in the USA but in Poland is practically unused besides the measurements of the post flotation wastes so the authors decided to conduct non-destructive isotopic test to determine the density and soil compaction during construction project. Nuclear method was tested and evaluated in the relation to traditional method (drive cylinder). The results were similar, R2 = 0.99 for wet soil and R2= 0.94 for dry soil but testing by nuclear-gauge is much faster and easier to operate.
5
Content available Maszyny do robót ziemnych i modyfikacji gruntów
PL
Producenci prześcigają się w konstruowaniu coraz to lepszych maszyn budowlanych. Dostępny na rynku sprzęt charakteryzuje się dobrymi parametrami w zakresie techniki napędowej, układów hydraulicznych i pneumatycznych, techniki kontrolnej, pomiarowej, nawigacji, a także bezpieczeństwa. Bogata jest również oferta usług dotyczących eksploatacji i serwisu.
EN
The effect of using straw and the application of effective microorganisms on soil moisture and compaction in plowing tillage and direct sowing is presented. Data were collected during the spring growing season during the three-year monoculture of winter wheat. Soil moisture and compaction at four levels to a depth of 40 cm were measured. Plowing tillage in comparison to direct sowing resulted in a reduction of average soil moisture at all depths, and soil compaction at the 10-40 cm levels. The application of effective microorganisms in plowing tillage caused an increase in soil compaction at all depths and moisture content of the deepest layer. The effective microorganisms used in direct sowing resulted in higher moisture content primarily in the surface layer. The use of straw did not affect significantly soil moisture but resulted in a reduction in compaction under direct sowing conditions. Straw, soil tillage method, application of the effective microorganisms and the interaction among those factors significantly affected soil moisture and compaction. The influence of the effective microorganisms on soil moisture is the most significant in plowing tillage, while the effect of straw on soil compaction is the most evident for direct sowing.
PL
Właściwości fizyczne gleby są ważnym czynnikiem produkcyjności roślin. W trzyletniej monokulturze pszenicy ozimej określono wpływ stosowania słomy oraz zróżnicowanej uprawy roli (uprawa płużna, siew bezpośredni) wraz z aplikacją efektywnych mikroorganizmów na wilgotność i zwięzłość gleby do głębokości 40 cm w okresie wiosennej wegetacji. Wilgotność i zwięzłość wierzchnich warstw gleby do głębokości 20 cm były bardzo zmienne w czasie i silnie ujemnie ze sobą skorelowane. Stosowanie słomy nie wpłynęło istotnie na wilgotność gleby, spowodowało natomiast zmniejszenie jej zwięzłości w warunkach wykonywania siewu bezpośredniego. Płużna uprawa roli w porównaniu z siewem bezpośrednim spowodowała zmniejszenie średniej wilgotności gleby do głębokości 40 cm, a zwięzłości gleby na głębokości 10-40 cm. Wnoszenie efektywnych mikroorganizmów do gleby uprawianej płużnie wywołało tendencję wzrostu zwięzłości wszystkich jej warstw do głębokości 40 cm, a wilgotności zwłaszcza warstwy najgłębszej - 30-40 cm. W przypadku siewu bezpośredniego efektywne mikroorganizmy nie spowodowały wzrostu zwięzłości gleby, a większa wilgotność wystąpiła głównie w warstwie powierzchniowej.
7
Content available Wzmacnianie podłoża gruntowego budowli drogowych
PL
Podłoże gruntowe to, według lakonicznej, normowej [2] definicji, grunt, skała lub nasyp istniejący na miejscu budowy przed wykonaniem prac budowlanych. Norma posadowienia bezpośredniego budowli [5] określa z kolei podłoże gruntowe jako strefę, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, wykonywanie i eksploatację budowli.
EN
Modern technologies of subsoil strengthening are subject to rapid development. The development of methods is accompanied by their continuous modification and development of new computational methods and manners of design. The designing of reinforcements of subgrade builds on the experience gained from previously completed projects. Geo-technical supervision, inspection of correctness and effectiveness of the reinforcement procedures performed and geodetic supervision play an essential role in this process.
8
EN
The compaction/liquefaction characteristics of two model sands are determined experimentally. One sand (Istanbul) is used in shaking table investigations, and the other (Dundee) in geotechnical centrifuge experiments. Both types of these highly sophisticated experiments are planned to be applied to test theories of seabed liquefaction. The first step of these experiments is to determine the parameters of model soils, which is the main goal of this paper.
EN
Te objective of the research was determination of the impact of loading capacity of fertilization sets on soil compaction. Degree of soil compaction was determined based on four indexes. Three fertilization sets were selected for research: set A – tractor Renault 95.14 plus a waste removal vehicle of cubic capacity of 6 m3, set B – tractor John Deere 6420 plus a waste removal vehicle 12 m3, and set C Valtra N121 plus a waste removal vehicle 8 m3. Four indexes were determined: field area compaction, loading a field with sets crossings, degree of compaction in the trace of wheels and cubic capacity of ruts. It was determined that the biggest surface of the compacted field was for the set A (27%) and the smallest for the set B (16%). Loading of a field with the sets crossings was the highest also for the set A (212 kN·km·ha-1) and the lowest for the set B (167 kN·km·ha-1). Degree of compaction in the trace of wheels was the highest for the set B (105 kN·m-1) and the lowest for the set A (77 kN·m-1). The highest cubic capacity of ruts was determined on the field fertilized with the set A (99 m3) and the lowest for the set B (61 m3). From among the technical parameters of fertilization machines the following affect the soil compaction degree: tractor mass and a waste removal vehicle mass and its cubic capacity and the working width, which depends on the application unit which was used. The set B may be recognized as the best selected fertilization set (a tractor and a waste removal vehicle) on account of soil compaction and the least favourable – the set A.
PL
Celem badań było określenie wpływu ładowności zestawów nawozowych na ugniecenie gleby. Stopień ugniecenia gleby określono na podstawie czterech wskaźników. Do badań wytypowano trzy zestawy nawozowe: zestaw A – ciągnik Renault 95.14 plus wóz asenizacyjny o pojemności 6 m3, zestaw B – ciągnik John Deere 6420 plus wóz asenizacyjny 12 m3, i zestaw C – ciągnik Valtra N 121 plus wóz asenizacyjny 8 m3. Określono cztery wskaźniki: ugniecenie powierzchni pola, obciążenie pola przejazdami zestawów, stopień ugniecenia w śladzie kół jezdnych i objętość kolein. Stwierdzono, że największa powierzchnia ugniecionego pola wystąpiła dla zestawu A (27%) a najmniejsza dla zestawu B (16%). Obciążenie pola przejazdami zestawów było największe również dla zestawu A (212 kN·km·ha-1) a najmniejsze dla zestawu B (167 kN·km·ha-1). Stopień ugniecenia w śladzie kół jezdnych był natomiast największy dla zestawu B (105 kN·m-1), a najmniejszy dla zestawu A (77 kN·m-1). Największą objętość kolein stwierdzono na polu nawożonym zestawem A (99 m3) a najmniejszą dla zestawu B (61 m3). Z parametrów technicznych maszyn nawozowych na stopień ugniecenia gleby wpływ mają: masa ciągnika oraz wozu asenizacyjnego a także jego pojemność i szerokość robocza, która zależy od zastosowanego zespołu aplikacyjnego. Za najlepiej dobrany zestaw nawozowy (ciągnik i wóz asenizacyjny), z punktu widzenia ugniatania gleby, należy uznać zestaw B, a za najmniej korzystny zestaw A.
10
Content available remote Nonparametric regression approach: applications in agricultural science
EN
In this paper, a method for determining the soil pore size distribution, constituting the subject of the presented investigations, is proposed. A research study was conducted using image analysis algorithms, and in turn, nonparametric statistical techniques. The results and further work will be discussed in section four. The purpose of this investigation is to discover the relationship between the pore size and volume of the corresponding pores. The algorithm presented here is based on the theory of statistical kernel estimators. This frees it of assumptions in regard to the form of regression function. The approach is universal, and can be successfully applied for many tasks in data mining, where arbitrary assumptions concerning the form of regression function are not recommended.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie procedury wyznaczania rozkładu wielkości porów w agregatach glebowych. Do scharakteryzowania zależności pomiędzy badanymi zmiennymi wykorzystana zostanie funkcja regresji. W przeprowadzonych badaniach zastosowano algorytmy analizy obrazów cyfrowych oraz metodykę statystycznych estymatorów jądrowych. Przedstawiona metoda umożliwia uzyskanie właściwej charakterystyki rozkładu wielkości porów i może stanowić efektywne narzędzie stosowane w wielu zagadnieniach eksploracji danych. Jako model nieparametryczny, nie wymaga założeń dotyczących kształtu zależności funkcyjnej między rozpatrywanymi zmiennymi.
PL
Celem badań było porównanie wartości podstawowych wskaźników określających stopień ugniecenia gleby przez koła ciągników i rozrzutników obornika trzech grup ładowności: 5, 10 i 20 t. Badania realizowano w gospodarstwach o areale 28, 90 i 290 ha, prowadzących produkcję polową oraz zwierzęcą. Porównując wartości wskaźników ugniecenia powierzchni pola, obciążenia pola oraz objętości kolein stwierdzono, że ze wzrostem ładowności rozrzutników z 5 do 10 t maleje ugnieciona powierzchnia pola (od 44 do 15%), obciążenie pola (od 412 do 165 kN·km·ha-1) i objętość kolein (od 165 do 67 m3·ha-1). Rozrzutnik czterokołowy o ładowności 20 t, w porównaniu z rozrzutnikiem dwukołowym o ładowności 10 t, charakteryzował się ok. dwukrotnie większymi wartościami wskaźników obciążenia pola (357 kN·km·ha-1), obciążenia koleiny (204 kN·m-1) oraz objętością kolein (110 m3·ha-1). Naciski jednostkowe zwiększały się ze zwiększaniem ładowności od 97 kN·m-1 w przypadku rozrzutnika 5 t do 204 kN·m-1 w przypadku rozrzutnika 20 t.
EN
The aim of study was to compare the values of basic indices determining degree of soil compaction by the wheels of tractors and manure spreaders of three loading capacity groups: 5, 10 and 20 t. Investigations were carried out in farms of the acreage 28, 90 and 290 ha, directed to crop and animal production. Comparison of the indices, such as field surface compaction, field loading and the wheel track volume, showed that with an increase of loading capacity of manure spreaders from 5 to 10 t, decreased compacted field (from 44 to 15%), field loading (from 412 to 165 kN·km-1·ha), and the volume of wheel track (from 165 to 67 m3·ha-1). The four-wheel manure spreader of 20 t loading capacity, in comparison to the two-wheel spreader of 10 t loading capacity, was characterized by about twice higher value of field loading index (357 kN·km·ha-1), wheel track loading (204 kN·m-1), and the wheel track volume (110 m3·ha-1). The unitary pressures increased with increasing load capacity, from 97 kN·m-1 in the case of 5 t manure spreader, up to 204 kN·m-1 in case of 20 t spreader.
PL
CEMEX Polska posiada ogromne doświadczenie produkcyjne i tradycje handlowe na rynku budowlanym. Staramy się kształtować naszą ofertę w taki sposób, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania klientów. Oprócz betonu towarowego w ofercie CEMEX Polska znajdują się również mieszanki wypełniające do specjalnych zastosowań - GRUNTON. Takie samozagęszczalne mieszanki są stosowane podczas zabudowy, a po stwardnieniu wykazują właściwości zbliżone do zagęszczonego gruntu.
13
Content available Innovative solutions in potato harvesting techniques
EN
Potatoes play a crucial role in ensuring nutrition for the population. In Slovakia, they are almost as important as bread. It is significant to obtain the lowest possible losses and damage at cultivation as well as at harvest. This can be achieved only by a modern, but also a high-performance technique and cultivation technology in order to harvest in time and without high losses. The use of proper harvesting technology is clearly reflected in the quality and consequently in the sale price of the product.
PL
Ziemniaki są uprawą, która odgrywa istotną rolę zapewniając pożywienie dla ludności. W Słowacji są prawie tak ważne jak chleb. Ważne jest aby przy uprawie jak również zbiorze ziemniaków osiągnąć jak najniższe straty i uszkodzenia. Można to osiągnąć za pomocą nowoczesnej wysokowydajnej techniki i technologii uprawy, która umożliwi terminowy zbiór bez ponoszenia wysokich strat. Zastosowanie odpowiedniej technologii zbioru, ma wyraźne odzwierciedlenie w jakości a także w cenie produktu.
14
EN
The article describes thermodynamic processes occurring in the pneumatic actuator of the impact tool for soil compaction. The variability of kinematic and thermodynamic parameters was analysed for separate working cycle phases of the tool. The dynamics of changes in the quantities describing the tool's dynamic characteristics, i.e. Displacement and speed of the piston and air pressure in the actuator's working chambers were experimentally determined. A mathematical model describing dynamic characteristics of the impact tool, including the variability of thermodynamic processes occurring during the filling and emptying of the pneumatic actuator chambers was worked out. The result of consideration of the filling and emptying phases for the space above and below the piston as well as of the gas compression and decompression processes for the beater's working and return motions is a model description of thermodynamic processes. The results of the analyses are presented in charts describing the displacement of the beater and the tool's body during soil compacting. The paper also contains dynamics of pressure variability for the actuator chambers. The modelling of dynamic characteristics with thermodynamic processes taken into account is an effective tool for the designer of pneumatic impact tools.
15
Content available remote Identification and Optimization of Design Properties of Dampers in Pneumatic Tools
EN
The study identifies the level of vibration activity in an impact tool for soil compaction. The subject of the study was a hand operated pneumatic tool, one that is currently manufactured and used in Poland. The displacements of the tool handle which characterize the level of vibration transmitted from the tool to the operator's hand-arm-system were measured. Experimental tests were carried out on the vibration isolation system with the aim to reduce the exposure of operators to vibration and their risk of vibration disease. The aim of the analysis was to optimize the design features of the damper for the choice of stiffness of the elastic system that minimizes the level of vibration transmitted from the tool to the operator. The vibration isolation system was tested at a measuring stand equipped with a hydraulic pulsator with a control system enabling simulation of a working cycle for the soil being compacted. It was possible to change the kinematic parameters of the working cycle within a wide range of amplitudes and frequencies, using a measuring set. Elastic systems for vibration isolators with different stiffness parameters were made and tested.
PL
Przedstawiono zależności wskażnika zagęszczenia różnych gruntów od energii zagęszczania. Podano zależności maksymalnych gęstości objętościowych szkieletu uzyskanych metodą zmodyfikowaną Proctora od maksymalnych gęstości objętościowych szkieletu gruntowego uzyskanych metodą standardową Proctora i od odpowiednich wilgotności optymalnych.
EN
The dependence of compaction degree on energy compaction for different kinds of soils has been presented. There are also shown relationships between maximum dry density of solid particles obtain from modified Proctor method and maximum dry density of solid particles obtained in standard Proctor method and their optimum water contents.
PL
Celem pracy było określenie zagęszczenia gleby piaszczystej w zależności od: stanu zużycia protektora opony, oraz wielkości wywieranych nacisków jednostkowych. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na glebie o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że opona ze zużytym protektorem nie powodowała takiego zagęszczenia gleby jak opona z protektorem nowym. Zagęszczenie gleby wywołane przez oponę z protektorem nowym było o 4-5% większe niż opony z protektorem zużytym.
EN
The purpose of the work was to determine sandy soil compaction depending on tyre tread wear level and values of exerted unit pressure. The tests were performed in laboratory conditions on soil with grain composition characteristic for light clayey sand. Obtained results allowed to state that tyre with worn out tread did not cause the same soil compaction as tyre with new tread. Soil compaction generated by tyre with new tread was 4-5% higher than for tyre with worn out tread.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań intensywności działania na glebę kół agregatów rolniczych w 149 indywidualnych gospodarstwach województwa podlaskiego. Dokonano analizy struktury użytkowania gruntów w rozpatrywanych gospodarstwach i ich wyposażenia w narzędzia maszyny i ciągniki rolnicze. Zestawiono wartości parametrów techniczno-eksploatacyjnych narzędzi i maszyn i opracowano 7 technologii zmechanizowanych prac polowych stosowanych w uprawie zbóż, zróżnicowanych pod względem szerokości roboczych agregatów, sposobu połączenia z ciągnikiem oraz sposobu wykonywania przejazdów po polu (tradycyjny, ścieżkowy). Ocenę intensywności ugniecenia pola przez koła agregatów stosowanych w poszczególnych technologiach przeprowadzono na podstawie opracowanego wskaźnika intensywności ugniecenia pola.
EN
The article presents results of the research on intensity of action exerted on soil by wheels of tractor units in 149 individual farms located in Podlaskie Voivodship. The research involved an analysis of soil use structure at analysed farms, and their possession of tools, machines and farm tractors. The research involved comparing values of technical and operating parameters for tools and machines, and developing 7 technologies of mechanised field works employed in corn growing, diversified as regards working widths of the units, method used for coupling with tractor, and type of run across field (conventional, path-type). The intensity of field packing by wheels of units being used in individual technologies was assessed on the basis of worked out field packing intensity index.
PL
W pracy podjęty został problem ugniatania gleby i roślinności łąkowej przez koła maszyn rolniczych. Wpływ zagęszczenia gleby na plonowanie roślinności łąkowej nie jest w literaturze jednoznacznie określony. Poza wpływem negatywnym, kiedy obserwuje się zmniejszenie wydajności, widoczne jest również niekiedy oddziaływanie stymulujące. Istotne w zrozumieniu relacji pomiędzy maszynami rolniczymi, glebą a roślinami łąkowymi jest poznanie reakcji ich systemu korzeniowego na zmianę właściwości fizycznych gleby. Pomocne w opracowaniu tych relacji jest również, nie podejmowane do tej pory, scharakteryzowanie właściwości mechanicznych traw oraz ocena ich odporności na uszkodzenia w trakcie zbioru.. Przejazdy kół ciągnika po zadarnionej powierzchni powodują zmiany w strukturze gleby, z czym związane są zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Plonowanie roślin łąkowych uzależnione jest nie tylko od wpływu ugniatania na środowisko glebowe i system korzeniowy roślin, ale również uwzględnia bezpośrednie uszkodzenia mechaniczne pędów powodowane przez koła ciągników. Celem niniejszej pracy jest kompleksowa analiza przyczyn zmian plonowania wybranych gatunków traw powodowanych wielokrotnymi przejazdami kół ciągnika po zadarnionej powierzchni. Dla realizacji podjętego ogólnego celu badań wyznaczono następujące cele szczegółowe: 1. Określenie charakterystyki zmian właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby spowodowanych przejazdami kół ciągnika. W pracy szczególny nacisk położono na opis struktury gleby poprzez charakterystykę porowatości dyferencjalnej w zakresie makroporów. 2. Określenie zmian w budowie morfologicznej systemów korzeniowych traw spowodowanych zagęszczeniem gleby podczas kolejnych przejazdów kół ciągnika po zadarnionej powierzchni. 3. Określenie podatności roślin, a w szczególności ich węzłów krzewienia, na mechaniczne uszkodzenia. Charakterystyka właściwości mechanicznych węzłów krzewienia przeprowadzona zostanie w oparciu o granicę wytrzymałości biologicznej i wskaźnik sprężystości. 4. Analiza przyczyn zmian plonowania wybranych gatunków traw w warunkach zróżnicowanego ugniatania kołami ciągnika w kolejnych etapach dotyczących: a. wpływu wielokrotnych przejazdów na zmiany w środowisku glebowym, b. wpływu istotnych zmian właściwości gleby na zmiany w badanych cechach budowy morfologicznej korzeni traw, c. wpływu zmian w budowie morfologicznej korzeni na plonowanie traw, d. ogólnej analizy czynników wpływających na plonowanie badanych gatunków traw. Praca stanowi kontynuację badań prowadzonych przez autora nad problemami degradacji gleb na użytkach zielonych oraz wpływem czynników siedliskowych na budowę morfologiczną systemów korzeniowych roślin uprawnych.
EN
The purpose of this work was to carry out complex analysis of reasons for changes in yielding of selected grass species due to repeated passes of tractor wheels on a sodded surface. The research was carried out on the basis of a four-year field experiment, in which four species of fodder grass including meadow fescue, tall fescue, smooth meadow-grass and Italian ryegrass were subject to compaction effect of tractor wheels. The researchers completed an analysis of changes in physical, chemical and biological properties of soil caused by tractor wheels pressure. Particular emphasis was placed on soil structure description by differential porosity characteristics regarding macropores. The research allowed to determine morphometric parameters for roots of the selected grass species in conditions of variable soil compaction. The researcher determined susceptibility of plants, and in particular their spreading nodes, to mechanical damage. Moreover, the research involved determination of the examined species productivity in case of three-cut use of meadows. Obtained results allow to state that both root system reaction to soil compaction and mechanical susceptibility of spreading nodes to crushing affected productivity of the examined grass species in conditions of diversified compaction by tractor wheels. Properties of grass roots decide about productivity during spring growth, whereas yields obtained during successive cuts to a large extent depend on mechanical properties of spreading nodes being damaged by crushing with tractor wheels during works involving harvesting and maintenance of mowed grass mass. As a final effect, in spite of increase in productivity of some grass species during the first cut, total annual yield shows negative correlation with growing compaction intensity.
PL
Porównano wyniki badań gruntów przy użyciu lekkiej płyty dynamicznej z wzorcowymi wynikami uzyskanymi w pomiarach metodą bezpośrednią. Przeprowadzono statystyczną i neuronową analizę wyników badań, wykorzystując program komputerowy.
EN
Results of soil examinations using Light Drop Weight are compared with model results from direct examinations. Statistical and neural analyses of test results are conducted using a suitable computer program.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.