Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas exhalation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problemy i przeszkody pojawiające się podczas zagospodarowania i rewitalizacji obszarów, na których występują zlikwidowane otwory wiertnicze po poszukiwaniach lub eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Zwrócono uwagę na konieczność uregulowania zasad postępowania dotyczących przyszłego zagospodarowania terenów po likwidacji otworów wiertniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i środowiska, a także poprawy odbioru społecznego górnictwa.
EN
Even after a long time, closed excavations for well mining (boreholes, wells) may pose a threat to structures erected nearby, especially when there is an exhalation and migration of natural gas after given land is handed over to its future users. That is why it is crucial to remove such exhalations and migrations effectively, followed by providing information about their locations, removal method, protection and potential dangers for competent local public authorities. Mining supervision authorities participate in spatial development at the stage of land development and management conditions, local spatial development plans, and opinions on land-use studies, which is limited to mining areas only. Mining supervision authorities do not, however, express their opinion on inactive mining areas or wells drilled outside such areas. Therefore, it is necessary to disseminate knowledge of how to obtain information about the location of such structures from mining entrepreneurs, mining supervision authorities, licensing authorities, and geodesic and cartographic documentation centres. It is also advisable to consider the possibility of obligatory entries in land documents (land and mortgage registers, land and property register) concerning mining structures erected near given land.
EN
In the area of the Carpathian Foothills, gas exhalations are a frequently observed phenomenon. It is connected with the presence of many shallow gas horizons in the autochthonous Miocene. In addition, gas migration effect is intensified due to the complicated geological structure in this region. During drilling boreholes, one of the most important requirements is to ensure adequate tightness in the annular space. In connection with the above, laboratory tests were carried out in the Oil and Gas Institute - National Research Institute, whose aim was to assess the impact of applied drilling fluids on the degree of sealing the annular space on the contact hardened cement slurry - rock formation, for specific geological and technical conditions. The result of the conducted research work was a modification of the composition of washing fluids in terms of improving the efficiency of their impact on the wall of borehole and removal of mudcake formed by the drilling muds, as well as modification of cement slurry formulations by application appropriate additives to prevent gas migration. During research work have been indicated potential causes of gas migration from the annular space in the selected holes drilled in the Carpathian Foothills and preventive actions aimed at reduction gas migration and exhalation.
PL
Najważniejszym zadaniem zabiegu cementowania każdej kolumny rur okładzinowych jest uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej pomiędzy zapuszczanymi rurami a ścianą otworu wiertniczego oraz poprzednio zacementowaną kolumną rur. W trakcie uszczelniania gazowych otworów wiertniczych często dochodzi do migracji gazu, powodującej nieszczelności płaszcza cementowego. Stanowi to zagrożenie dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi. Zjawisko migracji stwarza również problemy natury technicznej podczas przygotowywania otworu do eksploatacji. W książce przedstawiono mechanizmy powstawania migracji i ekshalacji gazu oraz omówiono zagadnienia ograniczenia ekshalacji gazu w otworach wiertniczych. Zmniejszenie ekshalacji gazu można było uzyskać poprzez modyfikację receptur zaczynów uszczelniających. Opisana została innowacyjna metodyka badań zaczynów cementowych przeznaczonych do uszczelniania otworów wiertniczych o podwyższonym ryzyku wystąpienia migracji gazu. W pracy omówiono wyniki badań migracji gazu przez wiążący i związany zaczyn cementowy na urządzeniu umożliwiającym symulację warunków otworowych oraz śledzenie zjawisk zachodzących w zaczynie podczas wiązania. Celem pracy było ograniczenie ekshalacji gazu poprzez modyfikację receptur zaczynów uszczelniających oraz analizę wpływu dokonanych modyfikacji na kształtowanie się struktury stwardniałych zaczynów uszczelniających. W związku z powyższym w pracy poruszone zostały również zagadnienia dotyczące mikrostruktury stwardniałych zaczynów cementowych. Problematyka w dużym stopniu przyczynia się do ograniczenia migracji i ekshalacji gazu w otworach wiertniczych oraz pozwala na zminimalizowanie tego zjawiska poprzez zastosowanie innowacyjnych zaczynów uszczelniających.
EN
The most important function of the cementing operations in each casing string column, is to seal the annular space between the installed pipes and the walls of the well, as well as the previously cemented casings. What often occurs in a well during the cement job is gas migration, which causes leaks in the cement sheath. It poses a threat to the environment and human life and health. Moreover, gas migration causes certain technical problems while preparing the borehole for exploitation. This book shows the mechanisms forming the migration and exhalation of gas and the problems connected with the suppressing of gas exhalation in wells. The suppression could be achieved by modifying slurry designs. This work presents an innovative methodology of analyzing cement slurries, designed to seal boreholes with a higher risk of gas migration occurrence. The work also reports the results of research into gas migration in a setting, as well as already set cement slurry, which was conducted in a simulator modelling well conditions, where all the slurry solidifying effects could be closely observed. The aim of the work was to reduce gas exhalation, by modifying slurry designs and analyzing the effects of the modifications, on the formation of the structure of the solidified slurries. On account of this, the work also discusses some questions concerning the microstructure of solidified cement slurries. This problem contributes considerably, to the suppressing of gas migration and exhalation in wells, and helps to minimalize this process by applying innovative slurry designs.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące migracji gazu. Omówione zostały poszczególne etapy występowania tego niepożądanego zjawiska. Przedstawiono przyczyny powstawania migracji gazu, skutki jego przepływu w przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego oraz metody mające na celu zapobieganie temu zjawisku.
EN
The article presents the issues related to gas migration. Various stages of the occurrence of this undesirable phenomena were discussed. Causes of gas migration, the effects of the gas flow in annular space and methods to prevent this phenomenon were presented.
5
Content available Wydzielanie się gazów z wód podziemnych
PL
Podczas wypływu nagazowanych wód podziemnych na powierzchnię następuje wydzielanie się gazów w formie lotnej. Proces ten jest związany z obniżaniem się ciśnienia wzdłuż drogi przepływu. W przypadku, gdy w wodzie rozpuszczone są różne gazy, ich wydzielanie jest nierównomierne. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne i wyprowadzono równania umożliwiające określenie stężenia i ilości wydzielonych gazów z wody w zależności od ciśnienia. Wykonano również przykładowe obliczenia dla wód z rejonu Rabki- -Zdroju. We wnioskach sformułowano uwagi dotyczące sposobu badania składu gazowego wód podziemnych.
EN
During the outflow of gas-saturated groundwater to the ground surface, gases are exhaled from it. This process is related to a pressure fall along the groundwater path-flow. In the case when water contains a number of different gases, their exhalation is nonuniform. The article presents theoretical background and proposes equations useful for determining the concentration and quantity of gases exhaled from water in relation to pressure. Model calculations were carried out for groundwaters from Rabka-Zdrój spa. Finally, remarks related to methods of examining the composition of gas mixture dissolved in groundwater have been included.
PL
Problemy ekshalacji gazu w odwiertach są przedmiotem licznych badań laboratoryjnych oraz analiz przemysłowych, jak również zabiegów technologicznych. W artykule przedstawiono zjawisko ekshalacji gazu w rozwinięciu na poszczególne typy, jak również dokonano opisu przyczyn powstawania zjawiska migracji gazu. Jednym z istotnych wskaźników decydujących o przebiegu procesu migracji gazu jest wskaźnik SWS. Migracja gazu może być planowana w oparciu o przyjęty stopień zagrożenia według proponowanej klasyfikacji, w związku z czym w artykule zaproponowano zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych i doboru zaczynu cementowego. Całość artykułu zakończono wnioskami, które powinny być wdrożone w formie zaleceń lub obowiązujących procedur w PGNiG S.A.
EN
Gas exhalations in boreholes went through many laboratory studies and field analyses. The paper discusses conditions where the gas exhalations occurre, on differentiating several kinds of the processes. SWS index seems to be the most inmportantfactor determining processes of gas migration. The migration can also be planned from the point of view of technological risk. Hence, a classification of hazards has beensug-gested what may help in choosing adequate technological solutions and appropriate cement slurries. Finally, some conclusions are made that should be implemented into field practice either as obligatory procedures as recommendations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.