Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Place zabaw kosztują. Muszą być wytrzymałe na bardzo intensywne użytkowanie, być również bezpieczne, spełniać wymogi normy, a jednocześnie pozwalać dzieciom na podejmowanie wyzwań. Zazwyczaj dąży się do tego, aby były trwałe i pozwalały na zabawę przez wiele lat. A najlepiej, żeby były dobrze zaprojektowane, ciekawe, rozwijające, dostosowane do miejsca i dostępne dla dzieci z niepełnosprawnościami.
EN
The regional public transport performs with around 11 billion passengers a part of approximately 16.3 % of all passenger transports in Germany. It is financed from tariff revenues (user financing) and, for the most part, through public subsidies. The costs for the regional public transport are only covered by 50 % by direct users. Further 50 % are covered by public funds. The demographic development in Germany and with it declining passenger numbers, legal changes at European and national level as well as the over-indebtedness of public authorities result in a significant change of the framework conditions for the regional public transport. The aim of the paper was to draw up reform proposals for public transport in Germany so that it could continue to meet the four main objectives set. The results of those proposals for reform are transferred to a defined project area enabling to measure specifically the monetary impact. By forecasting the results of the project across the country, we want to verify whether the four main public transport objectives can be achieved using possible additional financial instruments involving indirect users, even under changing conditions, provided the proposed reforms are applied.
PL
Ponad 44 mln zł wsparcia na budowę, rozbudowę i wyposażenie ośrodków edukacji ekologicznej otrzyma pięć parków narodowych: Tatrzański, Słowiński, Karkonoski, „Ujście Warty” oraz „Bory Tucholskie”. Pieniądze pochodzić będą z Unii Europejskiej, a przekazywać je będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy przeprowadzonej metodą desk research źródeł finansowania przedsięwzięć w obszarze ochrony powietrza i redukcji emisji GHG w latach 2010-2015 w województwie lubuskim. WFOŚiGW oraz LRPO są wiodącymi instytucjami finansującymi główne inwestycje oraz realizującymi zadania w obszarze ochrony powietrza i redukcji emisji GHG. Efektem realizacji inwestycji jest coraz większy udział energii z OZE oraz obniżanie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach, które generują największe ilości GHG i ich prekursorów.
EN
The results of the analysis - using desk research - funding projects in the area of air protection and reduction of GHG emissions in 2010-2015 in Lubuskie. WFOŚiGW and LRPO are the leading financing institutions major investments and carrying out tasks in the area of air protection and reduction of GHG emissions. The result of the investment is increasing the share of renewable energy and reducing emissions of pollutants generated in the processes that generate the largest amount of GHG and their precursors.
5
Content available remote Leasing - a modern way of financing
EN
The popularity of leasing as a method of funding business investment projects is on the increase. In the past year alone, the value of projects financed in this way was PLN 58.1 billion. This form of financing is most frequently used by enterprises operating in the construction, transport and production sectors.
6
Content available Management and funding of the healthcare system
EN
Healthcare is currently undergoing a challenging and dynamic period. In the field of financial-economic analyzes, modern methods of evaluating decision-making units are quite often used as a necessary tool for assessing the financial stability and performance of decision-making units. The aim of this paper is to analyse the financial situation and financing in the healthcare sector, to implement the DuPont model in the healthcare sector of Slovak Republic. Mentioned sector is divided by SK NACE 86 - Human Health Activities in Slovakia. Authors quantify the impact of changes in analytical factors of the return on sales, the total assets turnover ratio, the debt ratio on the return on equity of the whole industry is assessed by using the logarithmic, index, incremental, and functional method, which represent methods of quantification of the impact of determining factors. Data on the mean values of the financial metrics are obtained through the Cribis information portal. The following sources are used for quantification of healthcare status parameters of the Slovak Republic: OECD Health Data, European Community health indicators (ECHI), WHO Global Health Observatory, National Health Information Center, and Statistical Office of the Slovak Republic. The results show that the use of functional method is the most effective for the management of business entities within the healthcare sector. It was found that the return on assets has the greatest impact on the equity.
PL
Opieka zdrowotna przechodzi obecnie trudny i dynamiczny okres. W dziedzinie analiz finansowo-ekonomicznych współczesne metody oceny jednostek decyzyjnych są często wykorzystywane jako niezbędne narzędzie oceny stabilności finansowej i wydajności jednostek decyzyjnych. Celem tego artykułu jest analiza sytuacji finansowej i finansowania w sektorze opieki zdrowotnej, w celu wdrożenia modelu DuPont w sektorze ochrony zdrowia w Republice Słowackiej. Wymieniony sektor według SK NACE 86 został przydzielony do kategorii Działania w Zakresie Zdrowia Ludzkiego w Słowacji. Autorzy określają ilościowo wpływ zmian w analitycznych współczynnikach zwrotu ze sprzedaży, wskaźnik obrotu aktywów ogółem, wskaźnik zadłużenia na stopie zwrotu z kapitału własnego całego przemysłu oceniany za pomocą metody logarytmicznej, wskaźnikowej, przyrostowej i funkcjonalnej, które reprezentują metody kwantyfikacji wpływu czynników determinujących. Dane dotyczące średnich wartości wskaźników finansowych uzyskuje się za pośrednictwem portalu informacyjnego Cribis. Do kwantyfikacji parametrów zdrowotnych Republiki Słowackiej wykorzystano następujące źródła: dane zdrowotne OECD, wskaźniki zdrowotne Wspólnoty Europejskiej (ECHI), Światowe Obserwatorium Zdrowia WHO, Krajowe Centrum Informacji o Zdrowiu i Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej. Wyniki pokazują, że zastosowanie metody funkcjonalnej jest najbardziej skuteczne w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi w sektorze opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że największy wpływ na kapitał własny ma zwrot z aktywów.
7
PL
Celem artykułu jest analiza możliwości prowadzenia przez polskie parki narodowe działalności gospodarczej jako źródła przychodów. Zagadnienie to jest relatywnie mało rozpoznane w polskiej literaturze przedmiotu3. W artykule wskazano na okoliczności uniemożliwiające osiąganie przez parki narodowe bezpośrednio przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym dowodząc iluzoryczności zapisów związanych z tym zagadnieniem w znowelizowanej ustawie o ochronie przyrody. W opracowaniu wykorzystano materiały źródłowe w postaci opracowań Głównego Urzędu Statystycznego, danych Ministerstwa Środowiska oraz Najwyższej Izby Kontroli. W celu możliwie wszechstronnego i obiektywnego przedstawienia wieloaspektowej problematyki wykorzystano właściwą tematycznie literaturę przedmiotu oraz akty prawne.
EN
The primary funding source for national parks in Poland, as elsewhere in the world, is the public budget, donations in particular. Due to limitations of public funds, a chance to increase funding for national parks could be found in market sources, including the income from the economic activity. A record about the business opportunities for national parks was present in the revised Nature Conservation Act. The aim of the article is to analyse the current situation of business opportunities for Polish national parks. The article indicated the circumstances which prohibit the direct conduct of economic activities by Polish national parks.
PL
Rozwój transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jest istotnym czynnikiem zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz lepszej dostępności w całej UE. W jej rozwoju kluczowe znaczenie ma zapewnienie środków finansowych na realizację nowych projektów oraz prac studialnych i przygotowawczych. Wsparcie inwestycji w tym zakresie przewidziano z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 [8]. Jego założenia przedstawiono w niniejszym artykule.
9
Content available Infrastruktura Polska 2015
PL
W jakich kierunkach rozwijać się będzie infrastruktura drogowa i kolejowa w Polsce? Jakie są najkorzystniejsze metody finansowania inwestycji z tego zakresu? Co należy zrobić, by przyspieszyć podejmowanie decyzji i usprawnić realizację procesu inwestycyjnego? Te i wiele innych problemów stanowiło przedmiot ważnej dyskusji, która toczyła się 19 lutego 2015 r. podczas konferencji Infrastruktura Polska.
EN
What are the directions of future development in road and rail infrastructure in Poland? What are the best methods of financing projects in this area? What to do to speed up decision making and streamline implementation of investment process? These and many other issues were the subject of an important debate held on 19 February 2015 during the "Polish Infrastructure" conference.
PL
Seminarium Fundusze unijne na lata 2014–2020 kolejną szansą finansowania rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce – problemy, wyzwania, doświadczenia odbyło się 7 maja 2014 r. w sali konferencyjnej GDDKiA Oddział w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25. W seminarium uczestniczyły 34 osoby reprezentujące różne instytucje, w tym Oddział GDDKiA w Krakowie i Koło SITK.
EN
Seminar "EU funds for 2014-2020 as another opportunity for the development of road network in Poland - problems, challenges, experiences" was held on 7 May 2014 in the Conference Room of GDDKiA, Kraków Branch, at Mogilska 25.
EN
The dynamic development of the private sector in Poland has created a demand for a whole range of banking products to enable the finance current operations and investments in companies. In an effect it resulted increase in the number of credit offers offered by various banks. The acquisition by the company a bank credit, gives the possibility of incurring expenses even far beyond the currently available funds. It also allows obtaining investment resources without having to involve a large amount of their own funds. The article presents the bank credit, as the possibility of funding transport activities. Here was made an exemplary comparison of credit offers offered by banks on the Polish market.
PL
Dynamiczny rozwój sektora prywatnego w Polsce spowodował powstanie popytu na cały szereg produktów bankowych umożliwiających finansowanie bieżącej działalności oraz inwestycji w firmach. Spowodowało to w efekcie zwiększenie m.in. liczby ofert kredytowych oferowanych przez poszczególne banki. Pozyskanie przez firmę kredytu bankowego, daje jej możliwość ponoszenia wydatków nawet znacznie przekraczających aktualnie posiadane środki. Umożliwia on również pozyskanie środków inwestycyjnych bez konieczności angażowania dużej ilości własnych środków. W artykule przedstawiono kredyt bankowy, jako możliwość finansowania działalności transportowej. Dokonano w nim porównania przykładowych ofert kredytowych oferowanych przez banki na polskim rynku.
PL
16 i 17 maja 2013 r. w Józefowie koło Warszawy odbyła się XVI konferencja Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W wydarzeniu zorganizowanym pod patronatem Janusza Piechocińskiego, wicepremiera, ministra gospodarki, uczestniczyło 140 osób. Goście konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w ciekawej, merytorycznej dyskusji, dowiedzenia się o planach zmian w prawie dotyczącym budownictwa oraz spotkania się z przedstawicielami innych jednostek, a wszystko w pięknej scenerii podwarszawskiego ośrodka.
EN
The 16th Conference of the Chamber of Construction designing and the Polish Chamber of Civil Engineers took place on May 16th-17th 2013 in Józefów near Warsaw.
PL
Przygotowania do realizacji autostrad w Polsce trwały od czasów powojennych, kiedy to wytyczono główne korytarze dróg, w tym korytarz dla autostrady A1. Stanowi ona element europejskiej sieci autostrad północ – południe, dla obsługi ruchu tranzytowego pomiędzy krajami skandynawskimi a południową częścią Europy. Usytuowana jest w transeuropejskim korytarzu transportowym TINA nr VI Gdańsk, Katowice, Żylina z odgałęzieniem nr VI B na południu Polski – Częstochowa, Katowice, Ostrawa. Na terenie Śląska ma 168 km i kończy się na granicy państwa z Republiką Czeską w miejscowości Gorzyczki, gdzie jest kontynuowana jako D1 w kierunku na Ostrawę.
EN
Preparation for construction of a motorway network in Poland first started immediately after World War II with establishing the road corridors, including the corridor for A1 motorway. The motorway is an element of the European North-South motorway network for the transit between Scandinavia and Southern Europe. In the Silesian Voivodship the motorway runs for 168 km and ends at the state border with the Czech Republic in Gorzyczki, from where it continues as D1 motorway to Ostrava.
15
Content available 29 miliardów na środowisko
PL
Ponad 29 mld zł na 114 tysięcy zadań, m.in. na ochronę wód, ziemi, powietrza, przyrody, gospodarkę odpadami i edukację ekologiczną, to najkrótsza prezentacja 20-letniej działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja podsumowująca działalność WFOŚiGW odbyła się 19 czerwca 2013 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.
EN
Over 29 billion PLN spent on 114 thousand tasks, i.a. protection of waters, soils, air and environment, waste management and environmental education - or the shortest statistical summary of 20 years of operation of Voivodship Funds for Environmental Protection and Water Management (VFEP&WM) The conference summarising the activities of VFEP&WM took place on 19 June 2013 in Pałac Staszica in Warsaw.
16
Content available remote Program dopłat do domów energooszczędnych
PL
W artykule przedstawiono zalety i wady programu dopłat do kredytów hipotecznych przeznaczonych na budowę lub kupno domów energooszczędnych. Podano zestawienie kosztów ponoszonych przez inwestora oraz obliczono realną wysokość dotacji. Wymieniono dokumenty, które należy przedstawić do weryfikacji. Zwrócono także uwagę na problemy z interpretacją wymogów.
EN
The article presents advantages and disadvantages of an external funding programme for mortgage loans intended for the construction or purchase of low-energy houses. It specifies a statement of costs incurred by the investor and pro-vides a calculation of the real amount of the subsidy. The article also contains a list of documents that should be submitted for verification and points out some problems related to the interpretation of the requirements.
17
PL
W związku z otrzymaniem środków finansowych na ochronę środowiska o niespotykanej do tej pory w naszym kraju skali, zaplanowano realizację wielu bardzo ambitnych zadań inwestycyjnych. Od ich zakończonej sukcesem realizacji zależy nie tylko wykorzystanie przyznanych nam środków UE, wypełnienie zobowiązań akcesyjnych, ale również realne i rzeczywiste podniesienie poziomu życia społeczeństwa oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Największe tego typu inwestycje umieszczono na listach projektów indywidualnych - są to duże projekty wodno - ściekowe, dotyczące gospodarki odpadami, przeciwpowodziowe, dotyczące bezpośrednio ochrony przyrody oraz wiele innych. Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu funduszy unijnych wskazują, że dostęp do środków finansowych nie jest jedynym czynnikiem warunkującym powodzenie inwestycji - równie ważne jest sprawne przeprowadzenie wszelkich procedur administracyjnych (procedura oceny oddziaływania na środowisko, uzyskanie pozwoleń na budowę, pra-widłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego itp.), zapewnienie właściwych kadr koniecznych do przygotowania i wdrożenia inwestycji. W 2011 r. dokonany zostanie tzw. przegląd programów operacyjnych, dający możliwość m.in. przesuwania pieniędzy między poszczególnymi priorytetami. Jeżeli więc stanie się jasne, że potencjał projektów planowanych do realizacji w danym obszarze nie gwarantuje wykorzystania całości alokacji, istnieje możliwość przeformułowania wcześniejszych założeń i większego wsparcia inwestycji, które realizowane są zgodnie z założonymi wcześniej harmonogramami. Zakładając realizację wszystkich założonych wcześniej wskaźników, w wyniku realizacji projektów współfinansowanych tylko PO Infrastruktura i Środowisko zostanie wybudowanych ok. 10 tys. km sieci kanalizacji sanitarnej, 20 ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów, 14 kolejnych zostanie zmodernizowanych. Ponadto zostanie zrealizowanych ok. 25 przedsięwzięć dotyczących ochrony przed zagrożeniami naturalnymi oraz ok. 80 projektów służących ochronie siedlisk, zbiorowisk roślinnych lub gatunków.
EN
Regarding the obtainment of unprecedented financial means for environment protection many ambitious projects have been planned. Their successful completion is the condition of consuming the assigned UE means, fulfillment of accession commitments and, moreover, the increase of society life level and improvement of nature state. The largest investment of the kind are situated on the lists of individual projects. These are large projects concerning fresh water supply, sludge and trash collection, flood protection, nature protection and many others. The present experience on operating the UE funds shows that the access to financial means is not the only factor that guarantees success of a project. The fulfillment of all the administrative procedures (influence on environment assessment, constructing permissions the public orders procedures, competent managing personnel etc.), are equally important. In 2011, so called - operational programs review - will be operated. It will make possible to allocate money among specific priorities. Thus, if there is a danger that a project will not consume all the financial means assigned to it, it will open the possibility to reconstruct the formerly assumed schedules. Provided that all the previously accepted projects on Infrastructure and Environment are completed, about 10 000 km of sludge system and 20 multiregional trash processing plants will be built, and next 13 will be modernized. Moreover, about 25 projects of natural danger protection and about 80 projects aiming at protecting different bird, animal and plant habitation.
PL
Obligacja stanowi dla emitenta rodzaj pożyczki, którą zaciąga on w momencie sprzedaży obligacji przy jednoczesnym zobowiązaniu się do spłaty w momencie wykupu. Dla nabywcy obligacja jest rodzajem rachunku oszczędnościowego podobnego do rachunku a vista, jednak dużo wyżej premiowanego, ponieważ nabywca obligacji może je sprzedać przed terminem wykupu, nie tracąc przy tym korzyści związanych z wysokim oprocentowaniem. Różnorodność rodzajów obligacji świadczy o ich dużej przydatności i wielu możliwościach zastosowań. Obligacje są instrumentem bardzo elastycznym wykorzystywanym przy finansowaniu różnych przedsięwzięć. Na ogół są to papiery wartościowe na okaziciela, dzięki temu są instrumentem płynnym i łatwo zbywalnym. Jako papiery wartościowe podlegają obrotowi rynkowemu, tzn. mogą być sprzedawane i kupowane. Obligacje mogą się różnić między sobą bezpieczeństwem, łatwością sprzedaży, płynnością, stopą zwrotu, opodatkowaniem, terminem wykupu, częstotliwością wypłacania odsetek.
EN
Bonds constitute a kind of a loan for their issuer which he takes at the moment of the sale of bonds with a simultaneous obligation to repay them at maturity. For the buyer the bonds are a type of a saving account similar to a cal idem and account, but wit a much higher premium because the purchaser of the bonds may sell them before maturity, without losing the benefits associated with a high interest rate. The variety of types of bonds reflects their high usefulness and many opportunities for applications. The bonds are a very f1exible instrument used for financing of various ventures and projects. In general these are unregistered securities which make them a smooth and easily transferable instrument. As securities they are subject to market trade, i.e. they can be bought and sold. Bonds may differ be.tween themselves with regard to security, ease of sales, liquidity, rate of return, tax, maturity, frequency of interest payment.
PL
Jakość środowiska naturalnego ma ogromny wpływ na standard życia społeczeństwa oraz na zadowalający wzrost gospodarczy. Zgodnie z polityką ekologiczną państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku, potrzeby na realizację celów ekologicznych w kraju są wciąż ogromne i kształtują się średnio rocznie na poziomie 16 miliardów złotych. Na działania dotyczące gospodarki odpadami zapotrzebowanie to wynosi średnio rocznie 1,4 miliarda złotych. Istotne jest zatem, aby w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać dostępne środki finansowe na te działania. Dzięki środkom krajowym oraz funduszom, jakie Unia Europejska przeznaczyła na okres 2007-2013 w ramach poszczególnych programów, Polska ma ogromną szansę na poprawę stanu środowiska naturalnego, szczególnie na obszarach silnie zdegradowanych, do których należy województwo śląskie. Województwo to plasuje się na niechlubnym pierwszym miejscu pod względem ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych w Polsce oraz na drugim miejscu po województwie mazowieckim pod względem ilości powstałych odpadów komunalnych. Fakt ten wynika w dużej mierze z charakterystyki tego województwa, które jest regionem głównie przemysłowym o najwyższym w Polsce wskaźniku urbanizacji. Tym niemniej podstawowy problem tkwi w niewystarczającej ilości instalacji do unieszkodliwiania odpadów. Dlatego tak ważna jest świadomość w gminie możliwych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych oraz umiejętne korzystanie z tych zasobów, które stwarzają szansę na zmiany, a tym samym osiągnięcie znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.
EN
The quality of the environment has a huge impact on the level of society living as well as on a satisfactory economic growth. According to the National Environmental Policy in 2009-2012 with a view to the year 2016, a demand for financial resources to protect environment in Poland is enormous, around 16 billion zlotys on average per year. In waste management an annual average of financial demand is about 1.4 billion zlotys. It is important to use all available funds in the most efficient way. National funding and funds from the European Union which have been allocated for the period 2007-2013 under the different programs give Poland a big chance to improve the environment, particularly in highly degraded areas, such as the Silesia voivodeship. This province is located on the top of the infamous place in terms of quantity of industrial waste generated in Poland and in the second place after the Mazowieckie voivodeship in terms of quantity of municipal waste generated. This is largely due to the characteristics of this voivodeship, which is mainly an industrial region with the highest rate of urbanization in Poland. Nevertheless, the basic problem lies in the sufficient quantities of waste disposal installations. That is why awareness of possible sources of financing for environmental investment is so important in the municipality. The skillful use of these resources creates opportunities for change, and thereby achievement a significant improvement of the environment.
EN
The article presents some controversial issues related to the activity of the goal–oriented funds in the area of environmental protection in Poland. The main objection raised refers to the fact that their functioning does not comply with the “polluter pays” principle. On the other hand a justification is needed for the activities of these funds. One of the primary areas of their activity should address environmental education. An analysis of the activities of the National Fund of Environmental Protection and Water Management as well as the voievodeship funds has been carried out on the example of the Voievodeship Fund of Environmental Protection and Water Management in Wrocław. The article attempts to provide a reply to an important question: which problems related to the procedures and merits cause that the number of successful beneficiaries is relatively short?
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.