Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farba
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Prefabrykacja budownictwa mieszkalnego w Polsce stanowiła bardzo ważny etap rozwoju budownictwa mieszkalnego w ubiegłym wieku. Z racji zastosowania technologii prefabrykacji uprzemysłowionej została nazwana „wielką płytą”. Pomimo upływu czasu i wygaśnięcia okresu przewidywanej trwałości budynków wielkopłytowych (50 lat) obiekty w dużej większości są w dobrym lub bardzo dobrym stanie technicznym. Niewątpliwie zasługą tego stanu jest odpowiedni nadzór techniczny i zabiegi modernizacyjne i rewitalizacyjne. Zasadniczo na taki stan rzeczy miała wpływ termomodernizacja, która zapewniła większe oszczędności energii cieplnej w budynkach, jak i samo wykończenie powierzchni elewacji – nowe powłoki i często ciekawa kolorystyka.
EN
Prefabrication of residential construction industry in Poland constituted a very important stage in development of residential construction industry in the last century. Due to the use of technology of industrialized prefabrication, it has been called „large panel”. Despite the passage of time and the expiry of the period of expected durability of large panel buildings (50 years), the facilities in the vast majority are in good or very good technical condition. Undoubtedly, the merit of this condition has been appropriate technical supervision as well as modernization and revitalization practices. Basically, this state of affairs was influenced by thermo-modernization, which provided greater savings of thermal energy in buildings together with the finish of elevation surfaces, which were given a new coating and often interesting colours.
EN
The coatings of machine elements, including painters, fulfill many different functions. They are therefore a factor improving their functional features, eg: reducing friction, reducing the intensity of corrosion processes, which results in increased durability and reliability of machines and devices in which they occur. Coatings, especially painting, also fulfill decorative (aesthetic) functions, very important in the marketing aspect. The paper indicates the factors that create conditions that ensure that paint coatings fulfill the expected functions. One of the most important factor is the proper treatment of coated surfaces.
PL
Powłoki elementów maszyn, w tym także malarskie, spełniają wiele różnorodnych funkcji. Są więc czynnikiem poprawiającym ich cechy funkcjonalne, np.: zmniejszenie tarcia, zmniejszenie intensywności procesów korozyjnych, czego efektem jest zwiększenie trwałości, a także niezawodności maszyn i urządzeń, w których strukturze występują. Powłoki, zwłaszcza malarskie, spełniają także funkcje dekoracyjne (estetyczne), bardzo ważne w aspekcie marketingowym. W opracowaniu wskazano czynniki, które stwarzają warunki zapewniające powłokom malarskim spełnianie oczekiwanych funkcji, z których jednym z ważniejszych jest właściwa obróbka powierzchni pokrywanych.
EN
The key demands on manufacturers in the modern-age markets globalisation are: (i) short development cycle, (ii) cost effectiveness, (iii) excellent product quality, and (iv) in-built product variability and upgradability. Development of new products under such dynamic market conditions necessitates an integrated approach to all stages of company operations, including product design, prototyping, productionising and manufacturing and extending it to the lifetime serviceability. Such competitive requirements cannot be dealt with by conventional, sequential model of product development and require switching to the modular approach, which additionally enables effective accommodation of growing needs of customers for products variety and their immediate or future customisation. This paper addresses modular product development, including design and assembly in application to building & construction industry. The focus is on paving the path for new generation high-quality/high durability products, such as modular cladding components for low- and high-rise residential and commercial buildings with the emphasis on product sustainability and longlasting aesthetics. It also considers: (i) identification of principal causes of diminishing market share of wood-based cladding of building facades, and (ii) highlights key aspects of development of a breakthrough technology providing high-quality, highdurability surface finish of painted exterior wood products offering a platform for reversal of decades-long decline of this important segment of the building products market.
PL
Kluczowe wymagania stawiane producentom na współczesnych zglobalizowanych rynkach to: (i) krótki cykl rozwoju, (ii) efektywność kosztowa, (iii) doskonała jakość produktu, oraz (iv) „wbudowana” zmienialność produktu i możliwość jego rozbudowy. Rozwój nowych produktów w tak dynamicznych warunkach rynkowych wymaga zintegrowanego podejścia do wszystkich etapów działalności firmy, w tym również projektowania produktu, prototypowania, produkcji, oraz rozszerzenia ww. również na okres użytkowania. Tak wysokie wymagania nie mogą być osiągnięte przez konwencjonalny, sekwencyjny model opracowania produktu i wymagają przejścia na podejście modułowe, co dodatkowo umożliwia efektywne dostosowanie rosnących potrzeb klientów do różnorodności produktów i ich natychmiastowej lub przyszłej personalizacji. Artykuł ten dotyczy rozwoju produktów modułowych, w tym projektowania i montażu w zastosowaniach w przemyśle samochodowym, budownictwie i przemyśle budowlanym. Nacisk kładziony jest na wytyczenie drogi dla produktów nowej generacji o wysokiej jakości/wysokiej trwałości, takich jak modułowe elementy fasad dla niskich i wysokich budynków mieszkalnych i komercyjnych z naciskiem na trwałość produktu i długotrwałą estetykę. Artykuł rozważa również: (i) identyfikację głównych przyczyn zmniejszającego się udziału rynkowego drewnopodobnych elewacji budynków oraz (ii) podkreśla kluczowe aspekty rozwoju przełomowej technologii zapewniającej wysoką jakość wykończenia powierzchni o wysokiej trwałości dla produktów z drewna, oferującej doskonałą platformę do odwrócenia trwającego od dziesięcioleci spadku udziału tego ważnego segmentu rynku wyrobów budowlanych.
PL
Rozpuszczalniki są po spoiwie jednym z głównym składników, które mają istotny wpływ na właściwości farby, jakość ich aplikacji i powłoki. W części pierwszej niniejszej publikacji zdefiniowano terminy związane ze stosowaniem rozpuszczalników w wyrobach lakierowych oraz omówiono ich podstawowe właściwości mające wpływ na ich stosowanie w farbach. Artykuł jest kolejnym w cyklu pt. „Podstawy technologii farb i lakierów".
EN
Solvents are one of the main components, after the binder, that have a significant impact on the paint properties and the quality of their application and properties of co-atings. The publication defines terms related to the use of solvents in paints and discusses their basie properties affecting their use. The article is the next in the series entitled Chemistry and Technology of Paints.
PL
W artykule omówiono bazy błonotwórcze na bazie związków krzemu oraz pozostałe nie opisywane dotąd grupy baz błonotwórczych stosowanych w farbach: żywice węglowodorowe, ketonowe, aldehydowe, fenoksy, acetalowe, kopolimery polichlorku winylu), polimery fluorowane, octany poliwinylu. Stosowane one były historycznie, bądź znajdowały zastosowanie w specyficznych niszowych aplikacjach. W niektórych gałęziach przemysłu stanowią jednak jedno z podstawowych spoiw wyrobów lakierowych stosowanych do zabezpieczania podłoża. Artykuł jest kolejnym w cyklu pt. „Podstawy Technologii Farb i Lakierów”.
EN
The article discusses binders based on Silicon compounds and other groups of binders used in paints not yet described: hydrocarbon, ketone, aldehyde, phenoxy, acetal, polyvinyl chloride copolymers, fluorinated, polyvinyl acetate polymers. They have been used historically or have been used in specific niche applications. However, in some industries they are one of the basie binders of varnish products used to protect the substrate. The article is the next in the series entitled CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF PAINTS.
PL
W artykule omówiono żywice akrylowe, które należą do jednej z najszerzej stosowanych grup żywic lakierniczych. Stosowane są powszechnie w aplikacjach, gdzie wymagana jest wysoka jakość wykończenia powierzchni, zarówno dla użytkownika indywidualnego, jak i w przemyśle - od przemysłu budowlanego, poprzez przemysł samochodowy, graficzny, artykułów elektronicznych i AGD, stolarstwo, do opakowaniowego. Scharakteryzowano poszczególne grupy akrylanów stosowanych w wyrobach lakierowych. Artykuł jest kolejnym w cyklu zatytułowanym: „Podstawy Technologii Farb i Lakierów”.
EN
The article presents one of the most widely used types of coating resins - acrylic resins. Acrylic resins are widely used in applications where high quality surface finish is required and used in products for both individual users (DIY market) and industry - from the construction industry, automotive, graphic, electronic goods and house-hold appliances, carpentry, packaging. The article discusses and characterizes groups of acrylates used in coating products. Article is the next in a series of articles: Chemistry and Technology of Paints.
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat jednego z najszerzej stosowanych typów żywic lakierowych - żywic poliuretanowych. W publikacji przedstawiono informacje dotyczące podstawowych surowców do produkcji żywic poliuretanowych, zarówno składnika poliolowego jak i utwardzaczy, oraz klasyfikację i zastosowania w materiałach powłokowych. Artykuł jest kolejnym w serii zatytułowanej: Podstawy Technologii Farb i Lakierów.
EN
The article presents information about one of the most widely used types of resins - polyurethane resins. The publication presents information on basic raw materials for the production of polyurethane resins, both polyol and hardener, as well as classification and application in coating materials. Article is the next in a series of articles: Chemistry and Technology of Paints.
PL
W artykule przedstawiono podział i omówienie substancji powłokotwórczych otrzymywanych z surowców naturalnych stosowanych w przemyśle w różnych rodzajach powłok. Surowce te zostały sklasyfikowane pod względem pochodzenia i struktury chemicznej oraz zastosowań. Artykuł jest kolejnym z cyklu pt. „Podstawy technologii farb i lakierów” i pierwszym dotyczącym surowców do produkcji farb.
EN
The article presents the basic issues about film forming agents obtained from natural raw materials used in various types of industrial coatings. These raw materials have been classified in terms of origin, chemical structure and applications. The article is the next in a series of articles “Chemistry and Technology of Paints” and the first one focusing on raw materials for paint.
PL
W niniejszym artykule omówiono charakterystykę grupy baz błonotwórczych, jakimi są żywice poliestrowe. Żywice poliestrowe są produktami polikondensacji alkoholi wielowodorotlenowych z kwasami wielokarboksylowymi. Różnorodna budowa substratów i ich funkcyjność powodują, że na rynku dostępna jest szeroka gama żywic różniących się właściwościami. Zastosowanie poliestrów błonotwórczych to między innymi przemysł powłok ochronnych, przemysł samochodowy, przemysł chemiczny - wytwarzanie poliuretanowych baz błonotwórczych, plastyfikatorów.
EN
This article briefly discusses the characteristics of a group of film-forming materials such as polyester resins. Polyester resins are polycondensation products of polyhydric alcohols with polycarboxylic acids. A variety of substrates and their functionality make the market a wide range of resins with different properties. The use of film-forming polyesters is also wide. They are used by the furniture industry, the protective coating industry, the automotive industry, the chemical industry — the production of polyurethane film-forming bases, plasticizers. This article is next in a series of articles Chemistry and Technology of Paints and the second one focusing on raw materials for paints.
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat jednego z najszerzej stosowanych typów żywic lakierniczych - żywicach epoksydowych. Omawiane zagadnienie podzielone zostało na kilka części, w niniejszej części przedstawiono informacje dotyczące podstawowych parametrów żywic epoksydowych, klasyfikacji i sposób doboru utwardzaczy, zastosowania w materiałach powłokowych. Artykuł jest kolejnym w cyklu pt. „Podstawy technologii farb i lakierów”.
EN
The article presents information on one of the widest used types of resins – epoxy resins. The discussed issue has been divided into parts. In this part information on the basic parameter which characterize epoxy resins, types and classification of epoxy hardeners and application are presented. Article is the next in a series of articles Chemistry and Technology of Paints.
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat jednego z najszerzej stosowanych typów żywic stosowanych w przemyśle farb i alkierów – żywic epoksydowych. Omawiane zagadnienie podzielone zostało na dwie części, w niniejszej części przedstawiono informacje dotyczące otrzymywania, rodzajów i klasyfikacji żywic epoksydowych. Artykuł jest kolejnym w cyklu pt. „Podstawy technologii farb i lakierów”.
EN
The article presents information on one of the widest used types of varnish resins — epoxy resins. The discussed issue has been divided into two parts, this part presents information on the preparation, types and classification of epoxy resins. Article is the next in a series of articles: Chemistry and Technology of Paints.
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat jednego z najstarszych i najdłużej stosowanych typów żywic lakierniczych - żywic alkidowych. Omówione zostały metody otrzymywania, typy, właściwości i zastosowanie żywic alkidowych oraz możliwości technologiczne ich modyfikacji. Artykuł jest kolejnym w cyklu zatytułowanym: „Podstawy technologii farb i lakierów”.
EN
The article presents information about one of the oldest and the longest used types of resins - alkyd resins. Article discussed the methods of preparation, types, properties and applications of alkyd resins and the technological possibilities of their modification. The article is the next in a series of articles: Chemistry and Technology of Paints.
13
Content available remote Metoda badania właściwości grzybobójczych powłok lakierowych
PL
W artykule opisano laboratoryjną metodę oceny skuteczności ochrony powłok lakierowych środków przed rozwojem grzybów na podstawie normy PN-EN 15457:2014. Przedstawiono przedmiot badawczy jak i poszczególne etapy przeprowadzenia badania. Dokonano również krótkiej charakterystyki mikroorganizmów stosowanych w badaniu.
EN
The article describes a laboratory method for testing the effectiveness of paint and varnish protection products against fungi on the basis of PN-EN 15457:2014. Both the research subject and the individual stages of the study were presented. Also made a short presentation of the microorganisms used in the study.
14
Content available remote Metoda badania właściwości glonobójczych materiałów, farb i lakierów
PL
W niniejszej pracy przedstawiono laboratoryjną metodę badania skuteczności ochrony powłok: farb i lakierów przed rozwojem glonów (PN-EN 15458:2014-09). Scharakteryzowano przedmiot badawczy, sposób wykonania analiz oraz kryteria oceny skuteczności ochrony powłok przed glonami.
EN
In this work, a laboratory method for testing the effectiveness of coatings protection has been characterized: paints and varnishes against algal growth (PN-EN 15458:2014-09). The research subject, the method of analysis and the criteria for assessing the effectiveness of protection against algae were presented.
15
Content available MultiDot - nowa idea rastrowania AM
EN
Screening technology let reproduce continuous tone images using bilevel printing method (as f.e. offset). Some properties of human eye allows the correct reception of the continuous tone image. One have to remember, that tonal value (caused by surface covered by printing elements only) existing on the printing plateis not the same as the one present on the printout. In offset printing technology the difference between tonal value on the printing plate and on the printout is provoked by two different phenomenons: one is the DotGain, while the other is caused by driving the ink out by dampening solution. The DotGaineffecthas 3 mainreasons: – spilling out of the ink on the printedsurface, – deformation of transfer medium (f.e. offset blanket) – present only when indirect printing technology is in use – “shadow” of the printing inklayer, ... and iswelldefined and known. The mutual (the ink and the water/dampening solution) influence is very difficult to predict using mathematic formulas. We can observe, that (because of the DotGain effect) there are some areas not covered by ink, but absorbing the light as they would be – so it can be a base for some ink saving – if the effect would be used properly. However the FM screening has significant DotGain effect (so ink saving should be noticeable), it demonstrates lot of disadvantages: less print stability, unevenly flat areas and many, many others. To fulfill some expectations the new AM screening was developed (and patented). It was named MultiDot and is based on multi-cluster principle, where – what’s important – single clusters have different size and shape. Optimal shape and tonal function caused, that newly developed screening concept let the user receive stable, rich in details and Moire free images with significant ink-saving capabilities. The other aspect of using MultiDot screening structure is to prevent prints against illegal copying and allowing the user to confirm (or deny) the authenticity of certain printouts or goods – this functionality is called MultiDot Security and will be a subject of another article.
17
Content available remote Proces certyfikacji farb i lakierów
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono proces certyfikacji wyrobów, jaki stosuje Jednostka Certyfikująca Wyroby Instytutu IMPiB w Toruniu, która spełnia wymagania normy PN -EN ISO /IEC 17065:2013-03 i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 004. Opisano wszystkie etapy począwszy od złożenia wniosku, poprzez badania, audit/ inspekcję, aż po wydanie certyfikatu. Zaprezentowano pełny zakres akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby w obszarze farb i lakierów.
EN
This paper describes the products certification process used by Product Certification Body of IMPiB Institute in Toruń, which meets the requirements of the PN-EN ISO/IEC 17065: 2013-03 standard and is accredited by the Polish Center for Accreditation (No. AC 004). The stages of the application have been described, through research, audit/inspection, to issuing a certificate. The full scope of accreditation of the Product Certification Body is presented in the area of paints and varnishes.
18
Content available remote Podstawy Chemii i Technologii Farb – Podstawowe parametry formulacji farb
PL
W artykule omówiono podstawowe aspekty związane z formułowaniem receptur wyrobów powłokowych. Na podstawie przeglądu literatury światowej w zakresie farb i lakierów wyróżniono poszczególne etapy w procesie formułowania wyrobów oraz wyjaśniono podstawowe parametry formulacji, takie jak stężenie objętościowe pigmentu, krytyczne stężenie objętościowe pigmentu oraz ich stosunek. Krótko omówiona została rola poszczególnych składników w recepturze farby. Artykuł jest pierwszym z wznowionej serii edukacyjnej Podstawy Chemii i Technologii Farb.
EN
This article discusses the basic aspects of formulation of coatings. On the basis of a review of the world literature about paints and varnishes, the various stages of the product formulation have been distinguished and the basic parameters of the formulation such as pigment volume concentration, critical pigment volume concentration and their ratio are explained. The role of the individual components in the paint formulation is briefly discussed. This article is the first in a renewed educational article series of Chemistry and Technology of Paints.
PL
W artykule omówiono podstawowe aspekty związane z cyklem życia wyrobu lakierowego. Na podstawie przeglądu literatury światowej w zakresie farb i lakierów wyróżniono poszczególne etapy w procesie formułowania wyrobów oraz omówiono zagadnienia w różnych obszarach procesu produkcyjnego i przygotowania wyrobu do aplikacji, na które należy zwrócić uwagę podczas opracowywania wyrobów lakierowych. Krótko omówiona została rola poszczególnych etapów w cyklu życia farby. W części I omówione zostały aspekty związane z doborem surowców, łączeniem i mieszaniem składników oraz przechowywaniem wyrobu lakierowego. Artykuł jest drugim z wznowionej serii edukacyjnej Podstawy Chemii i Technologii Farb.
EN
This article discusses the basic aspects of coating life cycle. On the basis of a review of the world literature about paints and varnishes, the various stages of the product formulation have been distinguished and discussed issues in various areas of the manufacturing process and product preparation for applications during the development of paint. The role of each stage in the paint life cycle is briefly discussed. Part I deals with aspects related to the selection of raw materials, the mixing ingredients and the storage. This article is the second of a renewed educational series Chemistry and Technology of Paints.
20
Content available remote Malowanie materiałów polimerowych
PL
Malowanie materiałów polimerowych wymaga odpowiedniej wiedzy. Każde tworzywo polimerowe ma swoją specyfikę a dodatkowo w zależności od zastosowanych dodatków może różnie reagować na nakładaną powłokę. Dodatkowo przygotowanie powierzchni materiału polimerowego ma znaczący wpływ, na jakość nałożonej powłoki. Przyjmuje się, że około 50-70% wad powłok malarskich wynika ze złego przygotowania powierzchni.
EN
Polymer materials require adequate knowledge to paint them. Each polymer material has its own characteristics and additionally depending on the applied additives can react differently to the applied coating. In addition, the preparation of the surface of the polymeric material has a significant effect on the quality of the applied coating. It is estimated that about 50-70% of paint coatings defects result from poor surface preparation.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.