Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper discusses the issue of tannery sewage sludge management as one of the barriers in reaching sustainable development in the tanning industry. The Authors present the main characteristics, and its origins, of tannery sludge limiting the possibilities of their treatment and review the proposed solutions found in literature. The paper focuses on identifying the strong and weak points of the most commonly used methods used for sewage sludge treatment as well as presents some novel approaches which remain at laboratory stage.
2
Content available remote Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych
PL
Scharakteryzowano komunalne osady ściekowe jako surowiec o wartości opałowej, określonej przez zawartość substancji organicznej. Przedstawiono metody przygotowania osadów do termicznego przekształcania, polegające głównie na usuwaniu wody w procesach odwadniania i suszenia. Omówiono procesy spalania, pirolizy i zgazowania stosowane do energetycznego wykorzystania osadów ściekowych. Scharakteryzowano również stan obecny i perspektywy energetycznego wykorzystania osadów ściekowych w Polsce.
EN
A review, with 38 refs., of methods for drying, combustion, pyrolysis and gasification of sewage sludge.
PL
Obecnie w kraju brak jest strategicznego dokumentu dotyczącego gospodarki osadami ściekowymi. Obowiązujące akty prawne wprowadzą wkrótce obostrzenia w sposobie zagospodarowania tych odpadów. Brak konkretnych działań może spowodować spiętrzenie „problemu osadowego”. W artykule przedstawiono przyczyny, które generują konieczność opracowania nowego dokumentu dotyczącego szeroko pojętej gospodarki osadami. Dokumentem tym powinien być krajowy plan gospodarki osadami ściekowymi, który będzie ujmował plany obecnego i perspektywicznego sposobu ich zagospodarowania. Będzie uwzględniał specyficzne wymagania prawa wspólnotowego i krajowego związanego z gospodarką osadami ściekowymi, traktowanymi jako odpady o dużej skali zagrożenia dla środowiska. W artykule zaproponowano również niezbędny zakres Krajowego planu gospodarki osadami ściekowymi.
EN
Nowadays in Poland there is a lack of a strategic document concerning sewage sludge management. The current legislation will implement restrictions in the way of developing the waste. Absence of the specific actions can pile up the ‘sludge problem’. In the article the reasons which generate the need for a new document concerning broadly defined sewage sludge management were introduced. The national plan of sewage sludge management, which will encompass plans of the current and perspective ways of developing them, should serve as the document. The document will provide for the specific requirements of the Community and domestic law connected with sewage sludge management which has harmful environmental effect. In the article the essential scope of the national plan of the sewage sludge management was proposed as well.
EN
The article presents the results of plasma vitrification of solid remnants from thermal waste treatment with and without the addition of a carbonate fraction obtained from lead-zinc ore flotation. The substrates used in the research were slags and ashes from medical waste treatment, incineration of municipal waste, sewage sludge as well as hazardous and industrial wastes. The plasma treatment resulted in acquiring products of different quality depending on the processed substrate. Most of the obtained products were of vitreous and homogenic build. Treatment of remnants from incineration of hazardous and industrial wastes resulted in obtaining heterogeneous and rough surfaced products. A 20% share of the carbonate fraction enabled the obtaining of a vitrified product with a glassy surface and fracture. Hardness of the obtained products was rated in Mohs scale and ranged from 6 to 6,5. Leaching tests showed a decrease in heavy metal concentration in the leachates from vitrificates with the addition of carbonate fraction compared to the ones with it.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących plazmowej witryfi kacji stałych pozostałości po termicznej utylizacji odpadów, którą realizowano bez i z dodatkiem odpadowej frakcji węglanowej wytworzonej podczas fl otacji rud cynkowo-ołowiowych. Substratami wykorzystanymi do badań były żużle i popioły pochodzące z unieszkodliwiania odpadów medycznych, ze spalania odpadów komunalnych, osadów ściekowych, odpadów niebezpiecznych i przemysłowych. W efekcie plazmowego przekształcania uzyskano produkty o różnej jakości w zależności od rodzaju przekształcanego substratu. W większości otrzymano produkty zeszkliwione o jednolitej budowie. W wyniku zeszkliwiania pozostałości po spalaniu odpadów przemysłowych i niebezpiecznych uzyskano produkty o niejednolitej, chropowatej powierzchni. Dopiero 20% dodatek frakcji węglanowej pozwolił na uzyskanie produktu zwitryfi kowanego, charakteryzującego się szklistą powierzchnią oraz przełamem. Twardość uzyskanych produktów oznaczona w skali Mohsa była w zakresie 6-6,5. Analiza wymywalności metali z witryfi katów wykazała mniejsze stężenia metali ciężkich w wyciągach wodnych sporządzonych z witryfi katów z dodatkiem frakcji węglanowej w porównaniu do stężeń metali w wyciągach wodnych z witryfi katów uzyskanych z materiałów wyjściowych.
5
Content available remote Vitrification and devitrification of ash after sewage sludge combustion
PL
W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań procesu zeszkliwiania i dewitryfikacji popiołów po spalaniu osadów ściekowych. Pierwszy etap, zeszkliwianie – realizowano z wykorzystaniem plazmy, przekształcając popioły po spalaniu osadów samodzielnie i z dodatkiem dolomitowych odpadów poflotacyjnych przemysłu cynku i ołowiu. Zarówno samodzielne przekształcanie popiołów pochodzących z procesu spalania osadów ściekowych jak i popiołów z dodatkiem dolomitowych odpadów poflotacyjnych skutkowało otrzymaniem produktu stanowiącego jednolitą, zwartą bryłę, szklistą w przełamie, o budowie amorficznej. Twardość uzyskanych produktów oznaczona w skali Mohsa była na poziomie 6,5. Produkty uzyskane podczas witryfikacji popiołów po spalaniu osadów były bardziej kruche od produktów uzyskanych w prosie witryfikacji popiołów z dodatkiem dolomitowych odpadów poflotacyjnych. Analiza termiczna (TG-DSC) uzyskanych produktów pozwoliła stwierdzić, że dodatek dolomitowych odpadów poflotacyjnych spowodował przesunięcie temperatury krystalizacji z poziomu 1096°C (witryfikat z popiołu po spalaniu osadów) do poziomu 870°C (witryfikat z popiołu po spalaniu osadów z dodatkiem dolomitowych odpadów poflotacyjnych). Kolejnym etapem badań było wygrzewanie witryfikatów w wyznaczonych temperaturach w celu dewitryfikacji. Przeprowadzona analiza rentgenowska potwierdziła odszklenie produktów – obecność faz o budowie uporządkowanej.
PL
W dobie poszukiwania technologii bezodpadowych, nie zanieczyszczających wtórnie środowiska naturalnego, termiczne procesy unieszkodliwiania odpadów, tj. stabilizacja beztlenowa, kompostowanie, czy też wspomaganie stabilizacji osadów poprzez ich termiczną obróbkę stanowią obiecujące pod względem zarówno ekologicznym, jaki i ekonomicznym rozwiązanie procesowe. Stabilizacja beztlenowa, w odniesieniu do innych metod unieszkodliwiania odpadów ze względu na swój charakter tj. ustabilizowany produkt końcowy, jakimi są osady przefermentowane oraz powstający w trakcie procesu, posiadający znaczną wartość energetyczną - biogaz jest procesem niezwykle konkurencyjnym. Ograniczenia dotyczące wolnego tempa przebiegu zachodzących podczas stabilizacji beztlenowej reakcji, a także złożoności samego procesu stabilizacji wymagają modyfikacji technologii stabilizacji beztlenowej poprzez termiczną obróbkę osadów przed planowanym procesem fermentacji. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił znaczny rozwój technologii oczyszczania ścieków. Głównym produktem ubocznym biologicznego oczyszczania ścieków różnego pochodzenia są osady nadmierne, wykazujące określona podatność na proces biodegradacji. Prawidłowo prowadzony proces stabilizacji osadów pochodzących z przemysłu chemicznego daje możliwość zadawalającego stopnia ich stabilizacji tj. w zakresie od ok. 37% do ok. 39% redukcji zawartości substancji organicznych. Należy podkreślić, że ze względu na charakter osadów oraz możliwość dalszego ich wykorzystania w praktyce, alternatywą dla procesu stabilizacji beztlenowej jest proces kompostowania. Stwierdzono, iż odnotowany w trakcie kompostowania wzrost temperatury powyżej 60°C utrzymującej się przez trzy doby, pozwala na osiągnięcie zupełnej higienizacji kompostu oraz zmniejszenie ilości bakterii chorobotwórczych.
EN
In the era of exploration of non-waste technology, not re-contaminating the environment, thermal processes, waste disposal, namely anaerobic stabilization, composting, or to support the stabilization of sludge by means of their thermal treatment are promising in terms of both ecological and economical solution to what process. Anaerobic stabilization, in relation to other methods of waste disposal due to its nature, ie, stable end product, which are fermented sludge as well as biogas generated during the process, with a significant value of the energy, is extremely competitive. Restrictions on the slow pace of progress occurring during anaerobic stabilization of the reaction and the соmрlехіty of the stabilization process require modification stabilization technology of anaerobic sludge by thermal treatment before the fermentation process. In the last decade there has been considerable development of wastewater treatment technologies. The main product of biological treatment of different origins waste-water is excess sludge, having determined the susceptibility to biodegradation process. Properly carried out the stabilization of sludge from the chemical industry makes it possible to satisfactory degree of stability, in the range of about 37% to about 39% reduction in organic matter content. It should be noted that due to the nature of the sludge and the opportunity to continue their use in practice, an alternative to the stabilization process is anaerobic composting process. It was found that observed during composting temperature rise above 60 ° С continued for three days, allows to achieve complete hygienization compost and the reduction of pathogenic bacteria.
EN
The aim of this study was to evaluate the effect of additives such as waste moulding sands (WMS) and dolomite flotation waste (F) on heavy metal immobilization during vitrification of tannery sewage sludge. Sewage sludge with addition of waste moulding sands of 25-45 vol. % and flotation waste of 5-25 vol. % was used in the vitrification process. The study demonstrated a direct correlation between the WMS fraction in the vitrified formulations and heavy metal immobilization in the obtained vitrificates. Vitrification of sewage sludge with these additives resulted in obtaining vitreous products with reduced heavy metal leaching properties; the lowest content of heavy metals in the leachates was found in the vitrificates with the highest content of waste moulding sands.
EN
Vitrification is one of many methods of ashes treatment enabling receiving products with properties like glass. The slag received after medical wastes utilization (according to Purotherme Pyrolise) is difficult material for vitrification. Obtaing the product with glass-like properties requite applying of oxygen to the zone of reaction or applying materials supporting vitrification process. In the carried out test of slag and ash after combustion process were used as additives supporting vitrification process. In effect of treatment substrat with additives vitrificators were obtained. The best quality vitrificators in result of treatment of mixture of slag from medical wastes pyrolisys process and slag from municipal wastes combustion process (30 + 70 %) and mixture of slag from medical wastes pyrolisys process and ash from municipal wastes combustion process consisting 50 % of each component were obtained. The vitrificators are characterized by amorphous structure, hardness (glass-like) 6–6.5 of scale Mohsa. Their density was above 2.6 g/cm3. The highest density (2.924 g/cm3) in the vitrificator obtained from mixture of slag from medical wastes pyrolisys and ash from municipal wastes combustion process was marked.
PL
Witryfikacja może być jedną z metod przekształcania stałych pozostałości po procesach termicznych, umożliwiającą uzyskanie z odpadów produktów o właściwościach szkłopodobnych. Żużel wytworzony w procesie unieszkodliwiania odpadów medycznych wg technologii Purotherm Pyrolise jest materiałem trudnym do witryfikacji. W celu ułatwienia procesu zeszkliwienia w badaniach zastosowano materiały wspomagające. Żużel po pirolizie odpadów medycznych przekształcano z pozostałościami po spalaniu odpadów komunalnych w piecu rusztowym. Najlepsze efekty osiągnięto przekształcając mieszanki zawierające 30 % żużla po pirolizie i 70 % żużla po spalaniu odpadów komunalnych oraz mieszanki zawierające 50 % żużla po pirolizie i 50 % popiołu po spalaniu odpadów komunalnych. Twardość uzyskanych witryfikatów była porównywalna do twardości szkieł i mieściła się w zakresie 6-6,5 w skali Mohsa. Gęstość witryfikatów otrzymanych z obydwu typów mieszanek wynosiła powyżej 2,6 g/cm3, osiągając wartość 2,924 g/cm3 w przypadku witryfikatu uzyskanego z mieszanki żużla po pirolizie i popiołu po spalaniu.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących witryfikacji żużli powstałych po termicznym unieszkodliwianiu odpadów medycznych. W wyniku przekształcania substratu uzyskano produkty o matowej, miejscami chropowatej powierzchni. Dopiero w efekcie przekształcania mieszanek substratu oraz żużla pozostałego po spalaniu odpadów komunalnych w większości uzyskano produkty charakteryzujące się szklistą powierzchnią oraz przełamem. Jakość witryfikatów była zróżnicowana w zależności od udziału poszczególnych składników mieszanki. Najlepszej jakości produkty uzyskano z mieszanki zawierającej 30% żużla po pirolizie i 70% żużla po spalaniu. W procesie modyfikacji mieszanek żużla po pirolizie i popiołu po spalaniu odpadów komunalnych substraty uległy całkowitemu przereagowaniu w produkty mające cechy witryfikatów. Były one, szkliste na powierzchni oraz w przełamie. Najlepszej jakości witryfikaty uzyskano, przekształcając mieszankę zawierającą 50% żużla po pirolizie i 50% popiołu po spalaniu. Dla wybranych produktów oznaczono gęstość oraz twardość w skali Mohsa. Twardość uzyskanych witryfikatów mieściła się w zakresie 6,0÷6,5 (w kilku przypadkach obniżała się do 5). Gęstość otrzymanych witryfikatów mieściła się w przedziale 2,63÷2,92 g/cm3.
EN
The paper presents the results of the investigations on vitrification of slag generated during thermal utilization of medical waste. The transformation of the substrate resulted in a product of a dull and coarse surface. Only in case of the transformation of the substrate and slag remaining after the incineration of municipal waste most products showed glassy surface and the fracture. The quality of vitrified products was diverse and affected by the ratio of particular components of the mixture. The best quality products were obtained from the mixture of 30% of slag after pyrolysis and 70% of slag after incineration. In the process of modification of the mixtures containing the slag after the pyrolysis and the ash after incineration of municipal waste, the substrates underwent the complete transformation into the products with properties typical for vitrified products. They were glassy on the surface and in the fracture. The vitrified products of the best quality were obtained from the transformation of the mixture containing 50% of slag after pyrolysis and 50% of ash after incineration. The density and hardness in the Mohs scale were determined for the selected products. The hardness of the obtained vitrified products was in the range of 6.0÷6.5 (in some cases it decreased to 5). The density of the vitrified products ranged from 2.63 g/cm3 to 2.92 g/cm3.
PL
Procesy stosowane do przeróbki osadów ściekowych takie jak: zagęszczanie, stabilizacja czy odwadnianie są obecnie dobrze rozpoznane i szeroko stosowane. W związku z narastającą ilością osadów ściekowych prowadzone są badania nad zwiększeniem efektywności tych procesów. W wyniku zastosowania pola ultradźwiękowego uzyskuje się m.in. intensyfikację procesu hydrolizy co skutkuje zwiększeniem stopnia przefermentowania osadów ściekowych oraz wzrostem produkcji biogazu. W procesie odwadniania osadów Ściekowych istotną sprawą jest odpowiedni dobór rodzaju polielektrolitu oraz sposób jego przygotowania szczególnie w przypadku osadów trudno odwadniających się.
13
Content available remote Problemy gospodarki osadowej
PL
Przedstawiono dane statystyczne dotyczące ilości wytworzonych osadów ściekowych oraz sposobów ich wykorzystania. W oparciu o Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz krajowy plan gospodarki odpadami zaprezentowano również prognozy dotyczące wytwarzania osadów ściekowych. Omówiono ograniczenia w zakresie składowania i przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych. Wskazano termiczne przekształcanie osadów ściekowych w obiektach nowo powstałych bądź istniejących (np. cementowniach) jako dominującą metodę unieszkodliwiania osadów w przyszłości.
EN
In this paper data of amount of sewage sludge and ways of sewage sludge treatment were presented. Quoted National Program of Municipal Wastewater Treatment and national plan of waste management prognose of changes of sewage sludge production in Poland are shown. Limits referring storing and biological using of sewage sludge were discussed. The thermal treatment of sewage sludge using new infrastructure or existing one (e.g. cement mill) was indicated as the leading method of sewage sludge treatment in the future.
14
Content available remote Amendment of the UE legislation on biowaste management
EN
Due to constant increase of the biowaste production amendment of UE law is required. In 2000, the third working document on sludge application and in 2001 the second working document on biological treatment of biowaste were published. The sludge directive limits the permissible values for heavy metal concentration as well as introduces the monitoring of organic pollutants. In the biowaste directive composting or anaerobic treatment of separately collected biowaste that is not recycled with the application of compost or digestate for agricultural is proposed. The document defines the list of biowaste for biological treatment, sanitation requirements, environmental quality classes for compost and stabilized biowaste, sampling frequency and methods for analysis and sampling, general requirements for biological treatment plants and general requirements for biogas use. Currently, a connection of those documents with Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste is planed.
PL
Stale wzrastająca ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji wymusza nowelizację prawa europejskiego dotyczącego ich zagospodarowania. W 2000 r. został ogłoszony trzeci projekt dokumentu roboczego w sprawie stosowania osadów ściekowych, a w 2001 r. - drugi projekt dokumentu roboczego dotyczący biologicznej przeróbki odpadów ulegających biodegradacji. Proponowane zmiany w dyrektywie osadowej to przede wszystkim zaostrzenie wymagań odnośnie do zawartości metali ciężkich oraz wprowadzenie monitorowania zanieczyszczeń organicznych. Dyrektywa w sprawie odpadów ulegających biodegradacji proponuje kompostowanie lub stabilizację beztlenową selektywnie zebranych odpadów, które nie podlegają recyklingowi, z wykorzystaniem kompostu lub odpadu przefermentowanego w rolnictwie. Określa listę odpadów ulegających biodegradacji odpowiednich do obróbki biologicznej, wymagania sanitarne, środowiskowe klasy jakości dla kompostu i stabilizowanych odpadów, metody analiz i pobierania prób oraz ogólne wymagania dla instalacji biologicznej obróbki odpadów i wymagania dla użycia biogazu. Obecnie planowane jest włączenie tych dokumentów do przygotowywanej strategii tematycznej w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu.
EN
Preferred methods of sewage sludge neutralization according to the National Plan of Waste Management (storing, composting and thermal reconstruction drying of sewage sludge; using it in cement industry).
16
Content available remote Organic and mineral waste solidification by arc plasma technology
EN
The paper presents a prototypical plasma reactor that has been started up in Institute of Environmental Engineering, Czestochowa University of Technology. This reactor is used for thermal plasma utilization of hazardous waste. The reactor is hermetic and can operate at the wide range of pressure. The installation consists of direct current (DC) plasma torch. The maximum plasma arc power reaches 150 kW at 50 to 1300 A. The paper presents preliminary research results. The research included tests on plasma utilization of residues after thermal treatment of sewage sludge, medical and industrial waste. Samples of fermented sewage sludge were provided by the Central Wastewater Treatment Plant in Czestochowa. The samples were dried and the process of pyrolysis was carried out. Residues from medical waste thermal treatment obtained by Purotherm two-stage incineration technology were the subject to the research as well. Introduction of oxygen into the reaction zone faciliated both after-incineration of combustible matter and solidification achieved in one system. Ceramic phase obtained from residues after sewage sludge pyrolysis can be classified into slag. Metallic phase, obtained from residues after sewage sludge pyrolysis can be considered as alloy cast steel. Vitrified end-products obtained from residues after thermal treatment of medical and industrial waste were analyzed for heavy metal leaching. The using plasma technology causes the significant decrease in heavy metal leaching.
PL
W badaniach zastosowano prototypowy reaktor plazmowy, który został uruchomiony w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Reaktor ten wykorzystywany jest do termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych. Jest hermetyczny i może pracować przy szerokim zakresie ciśnień. Moc maksymalna łuku wynosi 150 kW przy natężeniu prądu od 50 do 1300 A. W artykule zamieszczono również wyniki badań wstępnych. Badania polegały na przeprowadzeniu plazmowej utylizacji pozostałości po termicznej utylizacji osadów ściekowych, odpadów medycznych i przemysłowych. Osady ściekowe pobrano jako przefermentowane z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie. Osady poddawane były procesowi suszenia, a następnie procesowi pirolizy niskotemperaturowej. Do badań wykorzystano również pozostałości po termicznej utylizacji odpadów medycznych utylizowanych w dwustopniowym układzie spalania wg technologii Purotherm. W tej technologii w pierwszym stopniu utylizacji następuje piroliza, czyli dokładnie regulowane odgazowanie i zgazowanie odpadów w atmosferze o obniżonej zawartości tlenu. Wprowadzanie tlenu w strefę reakcji ułatwiło zarówno spalanie substancji łatwopalnej, jak i zestalanie w jednym urządzeniu. Fazę ceramiczną otrzymaną z pozostałości po przekształceniu osadów ściekowych metodą pirolizy można sklasyfikować jako żużel. Fazę metaliczną, również otrzymaną z pozostałości po termicznej utylizacji osadów ściekowych metodą pirolizy, można określić jako stop metaliczny. Pozostałość po procesie witryfikacji odpadów przemysłowych poddano analizie na wymywanie metali ciężkich. Zastosowanie technologii plazmowej utylizacji spowodowało zmniejszenie stopnia wymywania metali ciężkich z odpadów.
PL
Ostateczne zagospodarowanie odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków sprawia wciąż wiele trudności i powinno być rozwiązane możliwie szybko. Termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych w procesach spalania czy pirolizy niskotemperaturowej nie pozwala na całkowite zlikwidowanie problemu wynikającego z dużych ilości i charakteru pozostałości po termicznej utylizacji, które kwalifikowane są jako odpady niebezpieczne i muszą być składowane na specjalnych wysypiskach odpadów. Zastosowanie technologii plazmowej do utylizacji odpadów może pozwolić na zlikwidowanie odpadów niebezpiecznych przy zerowej wartości emisji szkodliwych substancji (warunki pełnej pirolizy uniemożliwiają powstawanie dioksyn, furanów Nox w produktach końcowych). Utylizacja plazmowa może być traktowana jako technologia bezodpadowa, gdyż nawet produkty gazowe wytwarzane w procesie mogą być wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej potrzebnej do zasilania reaktora plazmowego. W artykule przedstawiono wstępne próby utylizacji plazmowej odpadów wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków.
EN
Final management of waste material produced in wastewater treatment plants is still a problem. Thermal neutralization of sewage sludge in the processes of combustion or pirolisis at low temperature doesn't solve the problem entirely. The residuals of thermal utilization are qualified as dangerous waste and have to be stored in organised dumping sides. Applying plasma technology allows hazardous waste utilization to provide at zero emission of toxic substances (full piroliza makes dioxins, furans and Nox hardly possible to appear in final products). Plasma technology can be recognized as a low waste technology because even gas products can be be used in electric energy generation for a plasma reactor. In the paper the preliminary tests of plasma technology for waste utilization from the wastewater treatment plant are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.