Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water environment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań monitoringowych wód w obszarze zlewni zbiornika Kozłowa Góra. Badania prowadzone w latach 2017-2019 wykazały zanieczyszczenie wód biogenami, w szczególności związkami azotu i fosforu. Zanieczyszczenia te, pochodzące głównie ze źródeł rolniczych, mogą powodować sezonowe zakwity glonów sinicowych. W ramach realizowanego projektu prowadzono także działania edukacyjne.
EN
The article presents the results of monitoring research on waters in the area of the Kozłowa Góra reservoir basin. The research, carried out in 2017-2019, indicated that the waters were polluted with nutrients, nitrogen and phosphorus in particular. These pollutants, originating mainly from agricultural sources, may lead to periodical blue-green algae blooming. The project also included educational activities.
2
Content available remote Protein folding vs. COVID-19 and the Mediterranean diet
EN
The experience of the ongoing pandemic gives rise to a variety of questions, touching - among others - upon its biological aspects. Among the most often raised issues is why the situation has deteriorated to such a degree in the Mediterranean basin and the American eastern seaboard. This work identifies possible links between the protein folding process and the aforementioned epidemic. Given the circumstances, it should be regarded as a popular science article.
EN
A representative group of hydrophilic fungi from the genus Trichoderma isolated from lignocellulose composts with varying degrees of maturity was analyzed for their ability to biodegrade a harmful anthraquinone dye, i.e. Remazol Brilliant Blue R (RBBR). In RBBR-containing post-culture liquids, there were determined the degree of RBBR decolorization, horseradish peroxidase-like, superoxide dismutase-like, and xylanase activities, and the concentrations of low-molecular phenolic compounds. The study results demonstrated that Trichoderma asperellum, T. harzianum, and T. lixii strains isolated from compost containing larger amounts of easily available lignocellulose fractions, i.e. grasses, exhibit higher RBBR decolorization efficiency ranging from 0.3 to 62% than T. citrinoviride strains isolated from compost II, which contained greater quantities of hardly degradable lignocellulose. The decolorization of remazol blue R by the investigated Trichoderma strains intensified significantly with the increase in peroxidase activity and it was correlated with a decline in the content of low-molecular phenolic compounds. The dynamics of changes in the horseradish peroxidase-like, superoxide dismutase, and xylanase activities in the aqueous post-culture liquids of the investigated fungal strains depended largely on the duration of the culture. Given their ability to adapt to water environments, e.g. wastewater, and to decolorize and detoxify the RBBR anthraquinone dye, Trichoderma fungi can be used for bioremediation of such environments.
EN
The use of excessive amounts of personal protective equipment and pharmaceuticals in medicine, veterinary and animal husbandry contributes to environmental pollution. The pollution of the aquatic environment with these compounds has become a global problem. The action of chemical substances on animals and plants is not neutral. In addition, the literature informs that at the present time wastewater treatment plants are not able to clean wastewater from pharmaceuticals and personal care products, which causes the discussed compounds to enter the aquatic environment. In the case of hardly decomposing compounds, their accumulation occurs in aquatic ecosystems. These substances are also taken up by plants and can be accumulated by them. Biologically active compounds negatively affect the growth and development of plants, their fresh mass, reduce the rate of plant growth, affect the activity of plant enzymes and cause eutrophication of water reservoirs through changes in plant development. Pharmaceuticals have multi-directional effects on living organisms. On microorganisms by creating drug resistance, on fish through changes in secondary sexual characteristics, they have a calming and relaxing effect on their muscles. They cause changes in the behavior of some fish species. In addition, they cause the production of microbial strains that are resistant to their action, and this is a problem when combating diseases with a microbiological basis. Some wastewater produced by the pharmaceutical industry is characterized by an increased content of nitrogen compounds. With the simultaneous content of pharmaceutical substances in them, they can negatively affect the nitrification processes. Pharmaceuticals get into groundwater and end up in tap water. Literature states that drugactive substances, drugs can be found even in drinking water. The study of this type of xenobiotics is difficult, among others due to the variability of concentrations depending on the season or even the time of day. At the same time, monitoring of the environment leads to the detection of not only therapeutic substances, their concentrations, but it can be used to study negative impact on vegetation with simultaneous control of vegetables and fruits introduced for sale and effective removal of compounds from sewage, water and land.
PL
Stosowanie nadmiernej ilości środków ochrony osobistej oraz farmaceutyków w medycynie, weterynarii, hodowli zwierząt przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a zanieczyszczenie środowiska wodnego wymienionymi związkami stało się problemem globalnym. Działanie substancji chemicznych na zwierzęta i rośliny nie jest obojętne. Dodatkowo w literaturze przedmiotu można znaleźć informuje, iż obecnie oczyszczalnie ścieków nie są w stanie oczyszczać ścieków z farmaceutyków oraz produktów do pielęgnacji ciała, co powoduje, że omawiane związki przedostają się do środowiska wodnego. W przypadku trudno rozkładających się związków następuje ich akumulacja w ekosystemach wodnych. Substancje te także są pobierane przez rośliny i mogą być przez nie akumulowane. Związki biologicznie czynne wpływają negatywnie na wzrost i rozwój roślin, na świeżą ich masę, obniżają tempo wzrostu roślin, wpływają na aktywność enzymów roślinnych i powodują eutrofizację zbiorników wodnych poprzez zmiany w rozwoju roślin. Farmaceutyki wpływają wielokierunkowo na organizmy żywe, a mianowicie na mikroorganizmy poprzez kreowanie lekooporności, na ryby poprzez zmiany drugorzędnych cech płciowych, działają uspokajająco i rozluźniająco na ich mięśnie. Powodują również zmiany w zachowaniu niektórych gatunków ryb. Ponadto, powodują wytwarzanie się szczepów drobnoustrojów opornych na ich działanie, a to stanowi problem podczas zwalczania chorób o podłożu mikrobiologicznym. Niektóre ścieki produkowane przez przemysł farmaceutyczny charakteryzują się podwyższoną zawartością związków azotu. Przy jednoczesnej zawartości w nich substancji farmaceutycznych mogą negatywnie wpływać na procesy nitryfikacji. Farmaceutyki przedostają się do wód podziemnych i trafiają do wody wodociągowej. Literatura podaje, że substancje aktywne leków, narkotyków spotkać można nawet w wodzie pitnej. Badanie tego typu ksenobiotyków jest utrudnione, między innymi ze względu na zmienność stężeń uzależnionych od pory roku, a nawet od pory dnia. Jednocześnie monitoring środowiska prowadzi do wykrycia nie tylko substancji leczniczych, ich stężeń, ale może być wykorzystywany do badania negatywnego wpływu na roślinność przy jednoczesnej kontroli wprowadzonych do sprzedaży warzyw czy owoców oraz w skutecznym usuwaniu związków ze ścieków, wód i gruntów.
PL
Biowęgiel jest materiałem, który zyskuje coraz większą uwagę jako opłacalny sorbent do oczyszczania roztworów wodnych z toksycznych dla środowiska jonów metali ciężkich (As, Cr, Pb, Cu, Zn i Cd). Brakuje jednak informacji na temat mechanizmów sorpcji dla różnych jonów metali. Niniejsze opracowanie prezentuje kluczowe czynniki oraz proponowane mechanizmy adsorpcji w celu wyjaśnienia zachowania adsorpcyjnego biowęgla. Artykuł podsumowuje charakterystyczne właściwości biowęgla (np. pole powierzchni, porowatość, pH, ładunek powierzchniowy, grupy funkcyjne i składniki mineralne) oraz główne mechanizmy regulujące sorpcję. Własności biowęgla różnią się znacznie między sobą w zależności od rodzaju materiału wsadowego oraz zastosowanej temperatury pirolizy. W wyższej temperaturze wytwarzany jest biowęgiel o większej powierzchni, porowatości, pH i zawartości minerałów, ale o mniejszej liczbie grup funkcyjnych. W niniejszej pracy zaprezentowano biowęgiel jako materiał wykazujący duży potencjał skutecznego zwalczania zanieczyszczeń ze środowiska wodnego, biorąc pod uwagę szeroką dostępność surowca, korzystne fizyczne i chemiczne właściwości powierzchni.
EN
The biochar is a material which gaining more attention as a effective sorbent for the purification toxic metals ions (As, Cr, Pb, Cu, Zn and Cd) from environmentally aqueous solutions. However, there is not so many information about sorption mechanisms of metals ions. In this paper presented factors and proposed mechanisms of adsorption to explain about behavior of adsorption by the biochar. The article summarized the characteristic of the biochar (eg. surface area, porosity, pH, surface charge, and functional groups minerals) and mechanism which that can be regulate sorption. Biochar has much different properties, which depending at the type of feed material and temperature of pyrolysis. In the higher temperatures we can produce biochar with larger surface area, porosity, pH and mineral content, but less functional groups. This paper present the biochar as a material which demonstrating a large potential for effective control by the pollution of aquatic environment, taking the wide availability of materials and favorable physical and chemical properties.
PL
Przeprowadzono studium literaturowe określające stan wiedzy w zakresie występowania oraz metod oznaczania wybranych grup mikrozanieczyszczeń, znacząco różniących się od siebie regulowanych dyrektywą 2000/60/ WE w środowisku wodnym. Do opracowania wybrano: 4-tert-oktylofenol, ftalan bis(2-etyloheksylu), heptachlor, epoksyd heptachloru i antracen. Opisano metody ekstrakcji, rozdziału chromatograficznego oraz detekcji poszczególnych związków. Procedury oznaczenia porównano pod kątem czułości analitycznej stosując jako parametry charakteryzujące instrumentalną granicę detekcji i oznaczalności. Dla każdego związku wybrano metodę oznaczania o największej czułości. Ponadto zestawiono wartości stężeń omawianych mikrozanieczyszczeń w wodnych próbkach środowiskowych oraz wskazano możliwe źródła ich pochodzenia.
EN
Residents of even small cities are struggling with air pollution. Municipalities and cities undertake various activities and allocate significant resources to counteract the problem related to air and soil pollution, which is growing continuously. The specialists in the field of ecology have stated that an ideal solution would be to increase the amount of plants in the neighbourhood of residents. Such actions have been undertaken for many years, but clear positive effects have not been observed yet. In these urban areas, the declining conditions of mature plants can be observed, and the longevity of newly planted trees is becoming shorter due to the poor growth conditions. In order to improve the current situation, it has become necessary to develop package/s of solutions allowing for new plantings in cities and rural areas, as well as supporting plants which already exist. The latest scientific trends have showed that one of the most important and promising elements of these solutions could be the use of a structural substrates (a rock and soil mixture prepared according to a special recipe) that can be used as an alternative growth medium for trees instead of the standard up-to-date used soils. In our research, the experimental plot was designed using this type of substrate. The carried out capacity tests showed that the structural substrate has a definite advantage over the substrates presently used in urban areas. The use of structural substrates also enhanced the physiological conditions of the tested trees. Our results allowed us to confirm that structural substrates can be successfully used in the urban and rural areas, which would significantly improve the environmental conditions.
PL
Ekstrakcja pasywna wydaje się dobrą alternatywą dla aktywnego pobierania próbek, szczególnie w kontekście długoterminowego monitoringu wód pod kątem obecności śladowych stężeń związków polarnych, takich jak leki.
PL
Człowiek, poprzez swoją codzienną działalność, generuje do środowiska wiele substancji należących do grupy nowo pojawiających się zanieczyszczeń. Ich liczba i zawartość w danym elemencie środowiska zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest dostępność na rynku towarów, które je zawierają, oraz częstotliwość i wykorzystywania. A w przypadku produktów spożywczych – częstotliwość ich spożywania. Oprócz tego związki z grupy nowo pojawiających się zanieczyszczeń są często niepodatne na procesy oczyszczania ścieków oraz charakteryzują się trwałością w środowisku wodnym. Z tego względu należałoby się zastanowić, czy zasługują one na miano idealnego wskaźnika zanieczyszczeń.
PL
Postępujący wzrost antropopresji przyczynia się do powstawania strumieni nowych substancji wprowadzanych do ekosystemu. Ich właściwości oraz wpływ na otoczenie bardzo często są nieznane. Z tego powodu zawartość tych związków powinna podlegać monitorowaniu. Jednakże opracowanie skutecznej metodyki umożliwiającej oznaczenie niewielkich ilości tych indywiduów chemicznych w skomplikowanych matrycach jest nie lada wyzwaniem dla chemika analityka.
PL
Opady powstające przy produkcji węgla wywierają istotny wpływ na środowisko wodne, powodując zmiany jakości wód w rejonie ich składowania. Zmiany te są następstwem ługowania z odpadów świeżych związków rozpuszczalnych o różnym stopniu szkodliwości oraz zanieczyszczeń generowanych po zdeponowaniu odpadów na składowisku. Są to zanieczyszczenia tzw. obszarowe, które trudno poddają się kontroli. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano podstawowe czynniki wpływające na jakość wód w rejonach składowisk odpadów górniczych, a także opisano procesy zachodzące w bryle składowiska.
EN
Wastes arising from the production of coal Ebert a significant impact on the aquatic environment, causing changes In the quality of water in the area of their storage. These changes are the result of leaching of fresh soluble compounds of varying levels of harmfulness and pollution generated after depositing waste in the landfill. These are so called pollution. Areas that are difficult to control. The article presents and characterizes the Basic factors influencing the quality of water In the areas of mining waste disposal sites, and describes the processes taking place In the landfill.
PL
Analiza skupień jest jedną z metod, które pozwalają na pełniejsze wykorzystanie i analizę dostępnych danych pomiarowych. Przedstawione w pracy przykłady jej wykorzystania wskazują na przydatność analizy skupień w analizie danych pochodzących z monitoringu jakości środowiska wodnego. Analiza konkretnego przypadku zastosowania analizy skupień pokazuje, że w praktycznym zastosowaniu nie jest ona zabiegiem trudnym.
EN
Cluster analysis is one of the methods that allow for more complete use and analysis of available measurement data. The examples presented in this paper demonstrate the usefulness of cluster analysis in the analysis of data derived from the monitoring of water quality. The analysis of the specific case of cluster analysis shows that in practical application it is not a difficult operation.
EN
The present work is a contribution to rescue the history of development of the application of 99mTc, widely used in nuclear medicine, to its use as tracer for the study of the transport of fi ne sediment in suspension, in water environment. It addresses the usefulness of its application in obtaining important parameters in environmental studies, illustrating them with some applications already performed and the results obtained. This kind of study, when associated with information on hydrodynamic parameters, for example, river, tidal, wind and wave currents, are powerful tools for the understanding and quantification of fi ne sediment transport in suspension. Fine sediment is an important vector in the transportation of heavy metals, organic matter and nutrients in water environment, and the quantitative knowledge of its behaviour is mandatory for studies of environmental impacts. Fine sediment labelled with 99mTc, can also be used to study the effect of human interventions, such as dredging of reservoirs, access channels and harbours, and the dumping of dredged materials in water bodies. Besides that, it can be used to optimize dredging works, evaluating the technical and economic feasibility of dumping sites and their environmental impact. It is a valuable support in the calibration and validation of mathematical models for sediment dynamics.
EN
Constant increase in concentration of organic micropollutants in the water environment influences the development of methods for their effective elimination from various matrices released into aquatic ecosystems. One of widely described in literature processes for the decomposition of hardly-biodegradable pollutants is the process of heterogeneous photocatalysis. The paper presents the influence of inorganic substances on the decomposition of polycyclic aromatic hydrocarbons (anthracene and benzo[a]pyrene), industrial admixtures – octylphenol and pharmaceutical compounds – diclofenac in the photocatalysis process conducted in the presence of TiO2. It has been shown that the presence of Cl– ions did not affect the photochemical reaction of the micropollutant decomposition. Whereas, the presence of CO32–, SO42– and HPO42– ions inhibited the decolonization of octylphenol and diclofenac, while the degradation efficiency of anthracene and benzo[a]pyrene was reduced only by the presence of CO32– and HCO3 – anions. The photooxidation of micropollutants in solutions containing Al3+ oraz Fe3+ cations proceeded with a much lower efficiency than that for solution without inorganic compounds. The analysis of the kinetics of the photocatalytic decomposition of selected micropollutants show a decrease in the reaction rate constant and an increase in their half-life due to the blocking of theactive semiconductor centers by inorganic compounds. In addition,the toxicological analysis inducated the generation of micropollutant oxidation by-products, which aggravate the quality of treated aqueous solutions.
PL
W pracy dokonano przeglądu literatury pod kątem oddziaływania wybranych mikrozanieczyszczeń z grupy związków farmaceutycznych, konserwantów żywności, pestycydów oraz organicznych filtrów UV na różne gatunki roślin oraz zwierząt zasiedlających ekosystemy wodne. W badaniach własnych oceniono wpływ stężenia mikrozanieczyszczeń obecnych w środowisku wodnym na wywoływany efekt toksykologiczny u wybranych organizmów wskaźnikowych. Badania prowadzono przy użyciu bakterii słonowodnych z rodzaju Aliivibrio fischer, skorupiaków słodkowodnych Daphnia magna oraz słonowodnych Artemia fanciscana, jak również roślin naczyniowych Lemna minor. Wykazano, że organizmy testowe cechują się odmienną czułością na obecność mikrozanieczyszczeń. W przypadku wszystkich stosowanych testów wraz ze wzrostem stężenia związku obserwowano wzrost odpowiedzi organizmów wskaźnikowych świadczący o wzroście toksycznego oddziaływania mikrozanieczyszczenia. Najwyższą toksycznością zarówno względem bakterii, skorupiaków jak i roślin naczyniowych charakteryzował się roztwór benzofenonu-3 o stężeniu 5 mg/dm3.
EN
The paper presents a literature review in terms of the impact of selected micropollutants from the group of pharmaceutical compounds, food preservatives, pesticides and organic UV flters on various plants and animals species, which inhabit the water ecosystems. During own studies the impact of concentrations of micropollutants in the water environment on selected indicator organisms was evaluated. The study was conducted using saltwater Aliivibrio fischer bacteria, freshwater Daphnia magna and saltwater Artemia fanciscana crustaceans, as well as vascular plants Lemna minor. It was shown that the test organisms are characterized by a different sensitivity for the presence of micropollutants. For all applied tests an increase in the response of indicator organisms with the increasing compound concentration was observed. It demonstrates the growing toxic impact of micropollutants. The solution of benzophenone-3 at a concentration of 5 mg/dm3 was characterized by the highest toxic effects against both bacteria, crustaceans and vascular plants.
PL
Znaczna liczba mikrozanieczyszczeń organicznych pochodzenia antropogenicznego zaliczana jest do związków trudno- lub niebiodegradowalnych, mogących negatywnie oddziaływać na organizmy żywe, w tym również na zdrowie człowieka. Za główne źródło tego rodzaju zanieczyszczeń uznawane są ścieki bytowo-gospodarcze oraz ścieki z różnych gałęzi przemysłu. Celem pojętych badań było opracowanie metody pozwalającej na usunięcie z różnych strumieni wodnych wybranych mikrozanieczyszczeń tj. diklofenaku, oktylofenolu, antracenu oraz bezno[a]pirenu w oparciu o zawansowane procesy utleniania oraz techniki filtracji membranowej. Badania prowadzono na roztworach sporządzonych na bazie wody zdejonizowanej oraz modelowych i rzeczywistych ściekach zawierających mikrozanieczyszczenia o stężeniu 0,5 mg/dm3. Zastosowano fotokatalityczne utlenianie w obecności TiO2 prowadzone w reaktorze porcjowym wyposażonym w lampę UV o mocy 150 W. Uzyskane roztwóry poprocesowe poddano procesowi ultrafiltracji mającej na celu odseparowanie cząsteczek katalizatora jak i zatrzymanie wysokocząsteczkowych związków organicznych wchodzących w skład oczyszczanych strumieni wodnych. Proces realizowano w układzie filtracji jednokierunkowej przy ciśnieniu transmembranowym wynoszącym 0,2 MPa. Wykonana analiza chromatograficzna mająca na celu określenie stopnia usunięcia badanych mikrozanieczyszczeń w roztworach podprocesowych wskazała na ich niecałkowity rozkład w procesie fotokatalizy oraz na generowanie znacznej liczby ubocznych produktów ich utleniania. W celu ich kompletnej eliminacji zastosowano drugi etap filtracji membranowej przy użyciu membrany nanofiltracyjnej. Zaproponowany układ łączący fotokatalizę z dwustopniową filtracją membranową pozwolił na ponad 91% usunięcie mikrozanieczyszczeń z roztworów wodnych sporządzonych na bazie wody zdejonizowanej oraz na całkowite usunięcie związków oraz ubocznych produktów ich utleniania ze ścieków modelowych jak i rzeczywistych.
EN
A significant number of anthropogenic organic micropollutants are classified as hardly- or non-biodegradable compounds, which may adversely affect the living organisms, including human health. Municipal wastewater and wastewater from various industry sectors are considered as the main source of this type of pollutants. The aim of the conducted study was to develop a method for the removal of selected micropollutants such as diclofenac, octylphenol, anthracene and benzo[a]pyrene from various water streams, based on advanced oxidation processes and membrane filtration techniques. The research was carried out on solutions prepared on the basis of deionised water as well as a model and actual effluent from a mechanical-biological wastewater treatment line. The concentration of micropollutions was 0.5 mg/dm3. Photocatalytic oxidation was applied in the presence of TiO2 in a batch reactor equipped with a 150 W UV lamp. The post-processing solutions ware subjected to the ultrafiltration process, which allowed for the separation of catalyst particles and retention of high molecular weight organic compounds occurring in the treated water streams. The membrane filtration process was operated in a dead-end mode at a transmembrane pressure of 0.2 MPa. For their complete elimination, the second stage of membrane filtration using a nanofiltration membrane was applied. The chromatographic analysis, performed to determine the removal degree of tested micropollutants in the post-processing solutions, indicated their incomplete decomposition in the photocatalysis process and the generation of a significant number of their oxidation by-products. The proposed sequential system that combines photocatalysis with two-stage membrane filtration, allowed for over 91% removal of micropollutants from water solutions prepared on the basis of deionised water as well as for a complete removal of the compounds and their oxidation by-products from model and actual wastewater effluents.
PL
Pomimo całkiem długiej historii badań obecności tworzyw sztucznych w środowisku wydaje się, że ten obszar jest ciągle w początkowym etapie rozwoju. Przede wszystkim metodologia pobierania próbek oraz sposób przedstawiania uzyskanych wyników wymagają standaryzacji.
PL
Źródłem skażenia środowiska wodnego przez ksenobiotyki oraz drobnoustroje chorobotwórcze są odpady pochodzące z gospodarstw domowych, rolnictwa, przemysłu i turystyki. Znajomość źródeł emisji zanieczyszczeń jest niezbędna do podjęcia skutecznych przedsięwzięć zapobiegających degradacji ekosystemów wodnych. Do oceny stopnia skażenia środowiska zaczęto wykorzystywać tak zwane markery, nazywane inaczej wskaźnikami lub znacznikami. Ale czy istnieje uniwersalny wskaźnik umożliwiający rzetelne oszacowanie zagrożenia?
EN
The article presents the causes, mechanisms and consequences of the destruction of the zinc coatings on the steel pipes used in the distribution and hot water storage systems. References are made to the question of the influence of temperature variation on the properties of the system: water-the substances dissolved in it, interaction between metal and aggressive water medium and consequently the formation and development of various types of the corrosive electrochemical cells.
PL
W artykule omówiono przyczyny, mechanizm oraz skutki zniszczenia powłoki cynkowej na stalowych rurach stosowanych w systemach rozprowadzania i magazynowania ciepłej wody. Odniesiono się do zagadnienia wpływu zmiany temperatury na właściwości układu: woda-substancje w niej rozpuszczone, a tym samym możliwości powstawania i rozwoju różnego typu ogniw elektrochemicznych.
PL
Do wód zbiornika Jeziorsko dopływają liczne zanieczyszczenia, w tym biogeny, których nadmierna ilość powoduje nasilenie procesu eutrofizacji w akwenie. Konsekwencją tego są pojawiające się zakwity fitoplanktonu, doprowadzające do zaburzenia równowagi ekologicznej w środowisku wodnym, do zmniejszenia ilości światła docierającego do głębszych warstw wody oraz do zachwiania równowagi tlenowej, przez co mogą powodować masowe śnięcie ryb. Oprócz tego sinice mogą wydzielać groźne toksyny, szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia zarówno zwierząt, jak i ludzi. Dlatego bardzo ważne jest monitorowanie akwenu pod kątem symptomów eutrofizacji oraz występowania toksyn sinicowych. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na zbiorniku Jeziorsko w sezonie 2014, potwierdzających zły stan wód tego akwenu, występowanie w nim nadmiernych zakwitów oraz niebezpiecznych toksyn, w tym głównie mikrocystyny-LR.
EN
Numerous polluting agents flow into the waters of the Jeziorsko Reservoir, including nutrients, the excessive amount of which results in intensification of the eutrophication process in the reservoir. This results in phytoplankton blooming, leading to disruption of the ecological balance in the water environment, reduction of the amount of light penetrating deeper water strata and loss of the oxygen balance potentially provoking mass fish deaths. Moreover, the blue-algae may discharge dangerous toxins, particularly detrimental to the health and life of animals and people. It is therefore very important to monitor the reservoir for the occurrence of eutrophication symptoms and blue-algae toxins. The article presents the results of research carried out in the Jeziorsko Reservoir in the 2014 season, confirming poor state of its waters, occurrence of excessive blooming and dangerous toxins, mainly microcystin-LR.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad usuwaniem barwników reaktywnych Reactive Red 198 i Reactive Blue 81 z roztworów wodnych w procesie sorpcji statycznej. Jako sorbent stosowano chitozan i jego modyfikacje: hydrożelowe kulki chitozanowe oraz ich sieciowane i kondycjonowane postacie. Jako czynniki sieciujące stosowano epichlorohydrynę oraz aldehyd glutarowy, a do kondycjonowania kulek chitozanowych używano wodorosiarczanu sodu. Modyfikacje chitozanu zwiększały pojemność sorpcyjną sorbentu, polepszając tym samym efekty usuwania barwników z ich wodnych roztworów. Najbardziej efektywnie sorpcja barwników przebiegała w kwaśnym środowisku.
EN
Chitosan powder and its beads (unmodified, cross-linked with glutaraldehyde or epichlorohydrin optionally conditioned with NaHSO4) were used for adsorption of 2 com. dyes. The highest adsorption capacity (4000–6000 mg/g) was achieved at cross-linked chitosan concn. 10.0 g/L, sorption time 24 h, pH 3.0 and initial concn. of dyes 1942.0–2014.0 mg/L. Chitosan powder was less efficient (330–590 mg/g). Adsorption processes were described by Freundlich or Langmuir isotherms.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.