Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tynk elewacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Trendy w tynkach dekoracyjnych
PL
Elewacje XX-wiecznych budynków pokrytych tynkami szlachetnymi wciąż są traktowane z dużą nonszalancją, na skutek czego tynki te są wymieniane lub znikają pod warstwą termoizolacji. Problemem jest niezrozumienie historycznych i estetycznych wartości wypraw tynkarskich, a także brak wiedzy o sposobach ich wykonywania. Wartość materii XX-wiecznej nie jest mniejsza niż tej pochodzącej z epok starszych, a upływ czasu sprawia, że traktowanie jej jako współczesnej staje się całkowicie nieuzasadnione. Podczas modernizacji budynków należy respektować ideowe założenia stylu i dążyć do zachowania w możliwie największym stopniu oryginalnej substancji.
EN
Elevations of 20th century buildings covered with stuccoes are still treated with great nonchalance, as a result of which these stuccoes are replaced or disappear under a layer of thermal insulation. The problem lies in lack of understanding of historical and aesthetic values of plaster coatings as well as lack of knowledge about the methods of their creation. The value of the 20th century matter is not lesser than value of the matter dating from earlier periods, and because the flow of time treating it as contemporary becomes completely unjustified. During modernization of buildings, one should respect ideological assumptions of the style and strive to maintain the original substance to the highest possible degree.
3
Content available remote Specyfika tynków ciepłochronnych
PL
W artykule omówiono właściwości i przeznaczenie tynków ciepłochronnych. Przedstawiono parametry przykładowej ściany otynkowanej tynkiem ciepłochronnym. Wytłumaczono mechanizmy zjawisk wilgotnościowych zachodzących w przegrodach. Zwrócono również uwagę na problemy i nieścisłości związane z nazewnictwem tynków stosowanym przez producentów.
EN
The article discusses the properties and use of thermally insulating plasters. There is a presentation of data for an example wall finished with thermally insulating plaster. Further, the mechanisms of moisture-related phenomena occurring in the building envelope are explained. In addition, certain problems and inconsistencies related to naming (identification) of plasters by manufacturers are pointed out.
4
Content available remote Nowoczesne wyprawy tynkarskie w systemach ETICS
PL
W artykule omówiono rodzaje i właściwości tradycyjnych i nowoczesnych tynków cienkowarstwowych. Podano wymagania i dokumenty dotyczące tego typu rozwiązań. Przedstawiono także perspektywy rozwoju tych produktów na rynku materiałów budowlanych.
EN
The article discusses the types and properties of conventional and advanced thin-coat plasters. The requirements and documents applicable to such solutions are identified. Also, development perspectives are shown for these products in the construction materials market.
5
Content available Analiza powstawania odprysków na tynku elewacji
PL
Analiza destrukcji elewacji obejmuje zagadnienia związane z procesami korozyjnymi zachodzącymi w betonie i prowadzącymi do obniżenia trwałości konstrukcji budowlanych, jak również mechanizmy, na drodze których „tylko” estetyka elewacji ulega wizualnemu pogorszeniu bez większego wpływu na trwałość całej konstrukcji. Najczęściej dotyczy to spękań i wycieków wywołanych reakcją ASR, pęknięć i odprysków związanych z korozją zbrojenia w betonie pod warstwą wyprawy tynkarskiej oraz przebarwień i wykwitów.
EN
Analysis of the destruction of the facade covers issues related to corrosion processes occurring in concrete and leading to a reduction in durability, construction, as well as the mechanisms through which "only" visual aesthetics of the facade is deteriorating without much affecting the stability of the whole structure. Most apply to cracks and leaks caused by reaction of the ASR, cracks and splinters associated corrosion of reinforcement in concrete under a layer of plaster and stains and efflorescence.
9
Content available remote Tynki na elewacjach
10
Content available remote Ocieplanie trudnych miejsc w BSO
PL
Trudne miejsca na elewacjach w pracach ociepleniowych wymagają szczególnej dbałości, ponieważ to one decydują o efektywności całego systemu. Artykuł zwraca uwagę na wybrane trudne technologicznie strefy na ścianach elewacyjnych i obowiązujące dla każdej z nich zalecenia systemodawców.
11
Content available remote Elewacyjne wyprawy tynkarskie
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań starzeniowych wybranych tynków zewnętrznych. Do opisu struktury tynków zaadoptowano zagadnienia kinetyki procesowej stosowane w opisie procesów chemicznych i energetycznych. Pod uwagę wzięto porowatość otwartą, którą mierzono w odstępach czasowych metodą porozymetrii rtęciowej dla reprezentatywnych typów wypraw tynkowych, poddanych procesowi starzenia w środowisku naturalnym i symulowanym. Na tej podstawie określono związki kinetyczne zmian porowatości w tychże środowiskach, dla których następnie określono wzajemną relację. Uzyskane związki modelowe stanowią próbę opisu struktury materiałów, która docelowo może mieć zastosowanie w związkach trwałości oraz jej prognozowaniu na podstawie krótkotrwałego testu laboratoryjnego.
EN
In the paper the results of ageing tests of some external plaster are presented. To do this, elements of the kinetics processes theory used in chemistry and energetics, have been adopted for description of pore structure of examined plasters. The main attention is placed on capillary porosity, which was examined in time by the mercury porosimetry method, for some kinds of plasters, which were subjected to ageing processes in a natural and an artificial environment. On this basis, the kinetics of porosity changes in plasters in both environments and mutual relation were defined. The modelling results from the research are a proposal of the structure description of building materials that can be use in durability relationship and its prediction on the basis of a short laboratory test.
13
Content available remote Tynki i wyprawy na elewacje budynków
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.