Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ wibroizolacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Metoda oceny wielokryterialnej konstrukcji siedzisk pojazdów
PL
Zastosowanie odpowiedniej konstrukcji siedziska pojazdu jest ważne zarówno z punktu widzenia komfortu jazdy, bezpieczeństwa jak i ochrony zdrowia operatora pojazdu. W artykule zaprezentowano metodę oceny wielokryterialnej konstrukcji siedzisk pojazdów. Pozwala ona na optymalny wybór siedziska i ścisłe dostosowanie do konstrukcji pojazdu oraz wymagań i oczekiwań użytkownika. Proponowane narzędzie umożliwia zarówno kompleksową ocenę jak i analizę z uwzględnieniem tylko wybranych kryteriów czy też określonych warunków eksploatacyjnych. Przedstawiono zarówno algorytm metody jak i przykład zastosowania praktycznego z uwzględnieniem głównego priorytetowego kryterium, a mianowicie redukcji drgań niekorzystnie oddziaływujących na operatora pojazdu.
EN
Using an appropriate vehicle seat structure is important both in terms of comfort, safety and health protection to the vehicle operator. This paper presents a method for multi-criteria evaluation of vehicle seat structure. It allows for the optimal choice of seat and closely align to the vehicle structure and the requirements and expectations of the user. The proposed tool provides both a comprehensive assessment of how and analysis, taking into account only the selected criteria or specific operating conditions. Presents both the algorithm and the method of practical application examples including the main priority criterion, namely the vibration reduction which adversely affect the vehicle operator.
2
Content available remote Pneumatyczny zespół amortyzujący - problemy oceny jakości
PL
Mała liczba prac z zakresu optymalizacji układów wibroizolacji z elementami pneumatycznymi spowodowała, że autorzy postanowili przeanalizować dynamikę siedziska wraz z układem wibroizolacji o strukturze pozwalającej na analizę wpływu tylko istotnych (zdaniem autorów) parametrów. Badany układ pozbawiono mechanizmów pośredniczących, a sprężyna pneumatyczna ma postać siłownika pneumatycznego jednostronnego działania. Z wielu możliwych kryteriów oceny wybrano dwa i dokonano analizy wpływu parametrów zespołu pneumatycznego na wartości tych wskaźników.
EN
Not many papers in the subject area of pneumatic vibro-isolation system optimisation have caused that the Authors of this paper have decided to analyse the dynamie behaviour of the seat suspension system. Such vibro-isolation system has the simplified structure in order to analyse an influence of the significant system parameters. This investigated system is free from a guidance mechanism and the pneumatic spring is built using a one-sided pneumatic cylinder. An influence of the chosen system parameters is investigated for the selected vibro-isolation criteria.
EN
The modelling enables analysis of various design solutions even in the design phase, and makes it possible to study the influence of specific design parameters on the performance of the machine designed. Mathematical models representing the dynamics of the hand-arm system, together with models of impact tools, enable simulation analyses and determination of the construction features of the tool. This paper discusses the harmful influence of vibration on human operators and the danger of the Vibration Syndrome. It also presents a description of a soil compacting tool constructed at the Chair of Machine Design Fundamentals at the Poznań University of Technology, as well as single and multi-mass mathematical models of dynamic properties of the vibration isolator, including models of the operator's hand and the soil compacted. Additionally, the paper discusses the results of simulation analyses of the selection of specific parameters of vibration isolation systems for pneumatic tools. The mathematical models enable the design of vibration isolators of high dampening efficiency for the vibration transmitted into the human body, without loss of technological efficiency of the actual technological operation.
4
Content available remote Design Problems of Vibration Isolation Systems of Impact Tools
EN
This work presents a methodical approach to design problems in designing vibration isolation systems of impact tools. Experiments and analysis of impulses acting on the tool body enabled to develop a two-stage vibration isolation system effectively limiting the level of vibration transmitted to the operator's hand - arm system.
EN
In the paper the dynamic behaviour of the systems composed of active human body models (AHBM) and passive isolation systems (VIS) subjected to sinusoidal and random excitations was discussed. The two active human body biomechanical models ("back-off" and "back-on ") obtained several years ago by the first author of the presented paper can be considered as active, linear, stable, lumped parameter and unidirectional dynamical systems. These models "seated" on passive vibration isolation systems (VIS) make new, coupled dynamical models (AHBM+VIS). In the first part of the presented paper the dynamical characteristics of the coupled, linear models (AHBM+VIS) were thoroughly analyzed. The new maps of poles distribution of characteristic equations of the systems composed of the coupled models show, that in some cases, these systems can be unstable. In the paper the stability areas were numerically estimated and graphically presented for the simplest, linear vibration isolation system. In the second part of the paper the influence of some chosen nonlinear elements injected into VIS on the amplitudes of chosen model mass accelerations and relative displacements between them was estimated, basing on the results obtained from the simulation approach. The simulation investigations were done for a sequence of time delay of the VIS reactions and sinusoidal excitations. The sinusoidal excitations had variable amplitudes and the frequencies corresponding to the first resonant frequency of the considered AHBM+ VIS systems. The values of the corresponding amplitudes of output signals were compared. In chosen cases where the simulations were done for the random excitations the root mean square values of the output signals were compared. The obtained results were compared with the simplest linear VIS, graphically presented and discussed.
PL
W pracy przeprowadzono analizę numeryczną własności dynamicznych układu składającego się z aktywnego modelu biomechanicznego ciała siedzącego człowieka (AHBM) oraz pasywnego układu wibroizolacji (VIS) w wersji liniowej i nieliniowej, poddanego wymuszeniom harmonicznym i przypadkowym. Rozpatrzono dwie wersje modelu ciała siedzącego człowieka. Przeprowadzono numeryczną analizę stabilności układów AHBM - VIS w wersji liniowej. Na podstawie analizy symulacyjnej porównano wpływ wybranych nieliniowości wchodzących w skład pasywnego układu wibroizolacji (VIS) na wartości wybranych sił, przyspieszeń i przemieszczeń względnych układu całego układu AHBM - VIS.
7
Content available remote Analysis of wave effects in complex vibration isolation systems.
EN
The problem of transmitting vibration with audible frequencies by steel springs, constituting the vibration simulation system was considered in this papaer. The analytical relationsships allowing determining the value of the transmissibility for the springs resonance frequencies responsible for the transmissibility of high frequency vibrations have been derived and checked by means of FEM Method. Also the occurrence of the increasing stresses in the springs in the areas between the resonances have been shown. The typica system, i.e. the serial system with rubber cushion, has been analyzed, reducing the transmission of high frequency vibrations by the spring. It has been shown that the tramsission is reduced not as a result of differences in the wave impedance of the boundary of both media but due to the increased dispersion of energy in the rubber, and the analytical relationships allowing the ecaluation of the effectiveness of this method have been derived.
PL
W pracy rozpatrzono zagadnienie przenoszenia drgań o częstotliwościach słyszalnych przez sprężyny stalowe stanowiące układ wibroizolacji. Wyprowadzono i zweryfikowano za pomocą MES zależności analityczne pozwalające na określenie wartości współczynnika przenoszenia dla częstości rezonansowych sprężyn, które odpowiadają za przewodzenia drgań wysokoczęstotliwościowych. Wskazano na występowanie narastających naprężeń również w obszarach pomiędzy rezonansami. Przeanalizowano typowy układ redukujący przenoszenie drgań wysokoczęstotliwościowych przez sprężynę tzn. układ szeregowy z podkładką gumową. Wykazano, że redukcja przenoszenia nie zachodzi na skutek różnic w impedancji falowej obu środowisk lecz na skutek zwiększonego rozproszenia energii w gumie i wyprowadzono zalezności analityczne pozwalające na ocenę skuteczności tego sposobu.
PL
W pracy przedstawiono dyskretny model dynamiczny układu wibroizolacji maszyna-operator w ruchu przerywanym. Na podstawie dyskretnego drgającego modelu zbudowano graf biegunowy, który był podstawą do przeprowadzenia dalszej analizy badań uwzględniając różne rodzaje wymuszeń. Zamieszczono wyniki badań numerycznych, w których uwzględniono wpływ współczynników sztywności i tłumienia.
EN
In work composition one represented discreet model of dynamic arrangement vibroinsulator system machine-operator in intermittent movement. On base discreet vacillating model one built graph polar, which was base to removals {execution} further analysises of researches taking into account different kinds of extortions. One placed results of numerical researches, in of which one took into account influence of coefficients of stiffness and suppressions.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono nowe rozwiązanie układu wibroizolacji, zapewniając równocześnie uzyskanie niskiej wartości współczynnika przenoszenia siły na podłoże i wysokiej sztywności statycznej układu. Jego istota polega na wykorzystaniu przesunięcia fazowego, o wartości Pi, siły pochodzącej od bezwładności cieczy zawartej w dwukomorowym układzie hydraulicznym, w stosunku do siły zmiennej przyłożonej do podłoża a wynikającej z okresowej deformacji sprężystego układu podparcia maszyny. W pracy przedstawiono rezultaty analizy teoretycznej i badań symulacyjnych pracy wibroizolatora, w szczególności jego charakterystyki procesów przejściowych i stanów ustalonych.
EN
The new solution of the vibroinsulation system providing simultaneously the Iow value of the force transfer on foundation coefficient and the high static stiffness of the system has been presented. The essence of the invention is the utilisation of the phase shift, H of the force generated by the inertia of liquid contained in the two-chamber hydraulic system (see fig. 1) in relation to the variable force (coming from periodic deformations of the machine elastic support system) applied to the foundation. The paper presents theoretical analyses and simulation investigations of the vibroinsulator performance, especially its transient processes and steady state characteristics.
PL
W pracy przedstawiono model hydropneumatycznego układu wibroizolacji kabiny operatora. Zbadano wrażliwość układu wibroizolacji ze względu na parametry projektowe i wyznaczono jego charakterystyk i dynamiczne przy wymuszeniu impulsowym .
EN
In the paper the hydropneumatical model of the vibroisolation system of the operator cabin has been shown. The sensitivity of the vibroisolation system regard to the design parameters was conducted and in the consequence its dynamical characteristics for impulse force are determined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań analitycznych i oceny skuteczności działania układu wibroizolacji kwazizerowej sztywności dla kabin operatorów suwnic pomostowych. Sformułowano algorytm doboru optymalnych parametrów projektowych układu wibroizolacji przy zastosowaniu metody analizy wrażliwości. Model drganiowy suwnicy wraz z układem wibroizolacji opracowano przy zastosowaniu metody sztywnych elementów skończonych (SES). Przedstawiono wyniki obliczeń optymalizacyjnych charakterystyki statycznej układu wibroizolacji przy wymuszeniu impulsowym i wyznaczono przebiegi przemieszczenia oraz przyspieszenia kabiny dla parametrów optymalnych.
EN
In the paper the results of the analytical investigations and estimations of the effectivity of the quasizero stiffness vibroisolation system for the bridge crane cabin have been presented. The algorithm for opimization of the design parameters of the vibroisolation system by use of the sensitivity method was formulated. The vibration model of the crane with vibroisolation system by use of the Rigid Elements Method is formulated. There the results of the opimization calculations for determine of the statics characteristic of the vibroisolation system and the courses of the displacement and acceleration of the cabin are shown.
PL
W pracy sformułowano model matematyczny ruchu hydropneumatycznego układu wibroizolacji kabiny operatora, w tym kabin suwnic pomostowych. Model ruchu kabiny wraz z układem wibroizolacji opracowano na podstawie bilansu ciśnień w układzie przepływowym. Procedurę optymalizacji opracowano na podstwie metody analizy wrażliwości. Zamieszczone przykładowe wyniki obliczeń optymalizacyjnych potwierdziły skuteczność działania układu wibroizolacji.
EN
In the paper the mathematical model of the motion of the hydropneumatical vibroisolation system for the operator cabin in particularly for the bridge crane cabins has been presented. The model of the motion of the vibroisolation system by use of the fluid mechanics principies was formulated. In the paper the results of the calculations for the estimation of the effectivity work of the hydropneumatical system for the impulse force are shown in range of the determination of the courses of the vibrations of the cabin and hydrodynamics presse in the pneumatic element.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.