Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2088

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 105 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 105 next fast forward last
EN
The article addresses what seems to be the critical aspects related to the most important competence of a human being in the 21st century – the competence to manage oneself. Nowadays, when life and civilization and technological development have accelerated unbelievably, people find it increasingly challenging to fulfill the social roles entrusted to them. That applies to everyone, but especially to those who have to manage (lead) other people or even entire teams, often forgetting about themselves, their needs, life priorities, and personal development. One should be able to wisely and rationally plan professional development in his/her personal life so as not to lose himself/herself entirely in the surrounding reality, being absorbed only in professional matters and others’ problems. This article indicates the most critical aspects that should be taken into account when planning personal and socio-professional development since only in this way can one feel the fulfillment of both in personal (family) and social and professional life.
PL
W artykule zostały przedstawione, jak się wydaje, kluczowe aspekty związane z najważniejszą kompetencją człowieka XXI wieku – kompetencją zarządzania sobą. W obecnych czasach, kiedy życie i rozwój cywilizacyjny i technologiczny nieprawdopodobnie przyspieszyły, coraz trudniej jest wypełniać ludziom powierzone im role społeczne. Dotyczy to wszystkich, ale w szczególności tych, którzy muszą zarządzać (kierować) innymi ludźmi czy całymi wręcz zespołami, często zapominając o sobie, o swoich potrzebach, priorytetach życiowych i rozwoju osobistym. Człowiek powinien umieć w sposób mądry i racjonalny planować swoje życie osobiste o rozwój zawodowy, aby całkowicie nie zatracić się w otaczającej go rzeczywistości pochłonięty tylko sprawami zawodowymi i problemami innych. Niniejszy artykuł wskazuje na najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę planując swój rozwój osobisty i społeczno-zawodowy, gdyż tylko w ten sposób można poczuć spełnienie się zarówno w życiu osobistym (rodzinnym), jak i społeczno-zawodowym.
2
Content available remote Safety and functionality assessment of tram loops in Wrocław
EN
The article presents the implementation of the ISFTL method proposed by the authors consisting in an indicator assessment of the safety and functionality of tram loops. Five tram loops located in Wrocław were analyzed. Each of these loops has different characteristics. The components of each assessment are described in detail and further directions for improving the proposed assessment are indicated.
PL
W artykule została przedstawiona implementacja zaproponowanej przez autorów metody ISFTL polegającej na wskaźnikowej ocenie bezpieczeństwa i funkcjonalności pętli tramwajowych. Analizie poddano pięć pętli tramwajowych znajdujących się na terenie Wrocławia. Każda z tych pętli charakteryzuje się innymi cechami. Szczegółowo opisano czynniki składowe każdej oceny oraz wskazano dalsze kierunki doskonalenia zaproponowanej formy oceny.
EN
In the article, the authors reviewed the arresting gears used in military aviation. The second part of this part describes the operation concept that is used in the Polish Air Force, in relation to the two types of gears, namely the post-Soviet ones that are still in service, and the second one: of U.S. production obtained due to the purchase of F-16 aircraft. The authors emphasize that in the case of an appropriate operation system, it is possible to extend the service life of devices and maintain safety of the air operations.
PL
W artykule autorzy dokonali przeglądu urządzeń awaryjnego hamowania użytkowanych w lotnictwie wojskowym. W drugiej części został opisany system eksploatacji tych urządzeń, jaki funkcjonuje w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, w odniesieniu do dwóch rodzajów tych urządzeń: eksploatowanych jeszcze poradzieckich oraz produkcji amerykańskiej, pozyskanych w związku z zakupem samolotów F-16. Autorzy zaznaczają, że w przypadku właściwego systemu eksploatacji istnieje możliwość wydłużenia okresu użytkowania urządzeń ponad określony przez producenta bez obniżenia poziomu bezpieczeństwa zabezpieczanych operacji lotniczych.
4
Content available remote Human safety in autonomous transport systems – review and case study
EN
During the robot's operational tasks, a key issue is its reliability in the aspect of human safety providing. Currently, there are a number of methods used to detect people, and their selection most often depends on the type of process carried out by robots. Therefore, the article is focused on the development of a comparative analysis of selected methods of human detection in the storage area. The main aspect in the context of which these systems were compared concerned the safety of robotic systems in the space of human occurrence. Main advantages and drawbacks of the methods in various applications were presented. The detailed analysis of the achievements in this area gives the possibility to identify research gaps and possible future research directions when using these tools in autonomous warehouses designing processes.
PL
Podczas wykonywania zadań operacyjnych przez robota, kluczowym zagadnieniem jest jego niezawodność w aspekcie bezpieczeństwa człowieka. Opracowano szereg metod służących do wykrywania człowieka, a ich wybór najczęściej uzależniony jest od rodzaju procesu realizowanego przez roboty. W związku z tym, celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej wybranych metod wykrywania człowieka w strefie magazynowej. Główny aspekt, w kontekście którego dokonano porównania tych systemów dotyczył bezpieczeństwa pracy systemów robotycznych w przestrzeni występowania człowieka. Wskazano główne zalety i wady wybranych metod w różnych zastosowaniach. Szczegółowa analiza osiągnięć w tym obszarze dała możliwość zidentyfikowania luk badawczych i możliwych dalszych kierunków badań dotyczących wykorzystania tych narzędzi w projektowaniu procesów autonomicznych magazynów.
PL
Troska o pracownika jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to zmniejszenie wypadków oraz wzrost zainteresowania zdrowiem publicznym. Oczywiste jest, że spożywanie alkoholu jest uznawane za poważne zagrożenie dla życia, zdrowia, a także bezpieczeństwa pracowników. Celem badań była identyfikacja głównych problemów, jakie wiążą się z nadużywaniem i spożywaniem alkoholu w pracy wśród pracowników branży budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których wykonywane są prace na rusztowaniach budowlanych. Dane do analizy uzyskano z dwóch różnych źródeł. Pierwszą z nich była dokumentacja powypadkowa dotycząca wypadków przy pracy (analiza grupy 219 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na rusztowaniach budowlanych w latach 2008–2017). Drugą były ankiety zebrane podczas projektu badawczego. Niniejszy projekt opiera się na modelu oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań (analiza 573 badań ankietowych osób pracujących na budowach obejmujących 120 rusztowań).
EN
The care of workers are essential in terms of occupational health and safety. This implies the reduction of accidents and increased interest for public health. It is obvious that alcohol consumption is considered a serious threat to the lives, health and safety of employees. The aim of the research was to identify the main problems that are associated with alcohol abuse and consumption at work among employees in the construction industry, with particular emphasis on workstations where work is carried out on construction scaffoldings. Data for the analysis was obtained from two different sources. The first one was post-accident documentation on occupational accidents (analysis of a group of 219 people injured in occupational accidents that involved construction scaffolding in 2008-2017). The second one was surveys collected during the research project. This research project is based on a risk assessment model of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces with the use of scaffolding (analysis of 573 surveys of people working on construction sites involving 120 scaffoldings).
EN
The Bearingless Switched Reluctance Motor (BSRM) is a new technology motor, which overcomes the problems of maintenances required associated with mechanical contacts and lubrication of rotor shaft effectively. In addition, it also improves the output power developed and rated speed. Hence, the BSRM can achieve high output power and super high speed with less size and cost. It has a considerable ripple in the net-torque due to its critical non-linearity and the salient pole structures of both stator and rotor poles. The resultant torque ripple, especially in these motors, causes the more vibrations and acoustic noises will affects the levitated rotor safety also. Practically at high-speed operations, the accurate measurement of the rotor position is complicated for conventional mechanical sensors. A new square currents control with global sliding mode control based sensorless torque observer is proposed to minimize the torque ripple and achieve a smooth, robust operation without using any mechanical sensors. The proposed controller is designed based on the error between the reference and measured torque values. The sliding mode torque observer measures the torque from the actual phase voltages, currents, and look-up tables. The simulation model has been modelled to validate the proposed methodology. From the simulation outputs, it is clear that the reduction of torque ripple by the proposed method shows improved than the conventional sliding mode controller. The overall system is more robust to the external disturbances, and it also gets efficient torque profile.
7
Content available Analysis of road traffic safety in the Piła poviat
EN
Every year, a lot of people lose their lives and health on Polish roads, which at best ends up damaging the car. Resultantly, the high rate of accidents prompted this study in conjunction with the Poviat Police Headquarters in Piła to analyse road traffic safety in the Piła poviat. To this end, road events occurring in Poland and in the Piła poviat were analysed. In addition, the most common types of road incidents were identified alongside the main reasons for their occurrence. By analysing traffic incidents, a map of the most dangerous streets in Piła was created. A survey was conducted to verify the statistical data presented on the state of safety in the Piła poviat. The survey on road safety in the Piła poviat was created in cooperation with the Poviat Police Headquarters in Piła and was conducted among the residents of the Piła poviat. Inhabitants of the Piła poviat feel safe on the roads along the roads of their poviat.
PL
Współczesne bezpieczeństwo powszechne to dziedzina kojarzona z szeroką gamą zagrożeń, których likwidowanie źródeł lub ograniczanie negatywnych skutków wymaga szybkich i sprawnych interwencji ratowniczych. Zapewnianie bezpieczeństwa należy do podstawowych obowiązków demokratycznych państw, które w tym celu organizują i utrzymują różnorakie podmioty ratownicze. W artykule przedstawiono analizę możliwości transgranicznego spojrzenia na problematykę zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych, jak i na całym terytorium państwa, w szczególności w zakresie możliwości podejmowania międzynarodowej współpracy w organizowaniu akcji ratowniczych (ratunkowych) z użyciem sił i środków innych państw. Głownie skupiono się na identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych i na pozostałej części terytorium państwa, w których likwidacji mogłyby być angażowane zasoby innych państw. Przedstawiono możliwe sfery i płaszczyzny współpracy ratowniczej, a także zidentyfikowano potencjalne problemy w organizowaniu działań ratowniczych oraz wskazano możliwości ich rozwiązywania.
EN
Currently societal security is an area associated with a wide range of threats, and the elimination of their sources or minimising their adverse effects requires fast and efficient rescue interventions. Ensuring security is one of basic obligations of democratic states, which organize and maintain various emergency entities for this purpose. The article presents an analysis of possibilities of a cross-border view on the issue of ensuring societal security in border areas and throughout the entire territory of a country, in particular regarding the possibility of undertaking international cooperation in organizing rescue operations using the forces and resources of other countries. The main focus was on identifying threats to societal security in border areas and on the remaining territory of countries in which the resources of other countries could be involved. Possible areas and dimensions of rescue cooperation were presented, as well as potential problems in organizing emergency operations were identified and possibilities of solving them were indicated.
PL
Monitoringi wizyjne są obecnie jednymi z najszerzej wykorzystywanych środkow mających wpływać na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warunkiem pełnego wykorzystania możliwości monitoringu wizyjnego jest przestrzeganie norm technicznych na etapie budowy i eksploatacji systemu. Obecnie aspekty techniczne reguluje norma PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1-1:Wymagania systemowe – Postanowienia ogolne. Dynamiczny rozwoj technologii informatycznych, w tym opartych na sztucznej inteligencji daje coraz większe możliwości. Systemy wykorzystujące zaawansowane oprogramowanie pozwalają na automatyczne sygnalizowanie zagrożeń. Daje to możliwość ograniczenia personelu oraz zwiększenie skuteczności monitoringow wizyjnych. Przykładem systemu opartego na tego typu oprogramowaniu jest Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz.
EN
CCTV system is currently one of the most commonly used means of influencing the safety and public order. A necessary condition for taking full advantage of the system is following technical standards in the process of creating and using CCTV. The current standard for technical standards is PN-EN 62676-1-1: 2014-06 CCTV Surveillance systems used in security. Part 1-1: system requirements – General provisions. The dynamic development of information technologies, including those based on artificial Intelligence, offers a wide range of possibilities. Systems based on advanced software allow automatic notification of threats. This in turn enables limiting the number of employees as well as increasing the efficiency of CCTV. An example of a system based on such software is the Intelligent System of Monitoring and Analysis in Katowice.
PL
Jedną z cech charakteryzujących współczesnego człowieka jest pośpiech i jego ciągłe przemieszczanie się w celu zaspokajania potrzeb i realizacji planów życiowych. W ich urzeczywistnianiu korzysta on z różnorakich środków komunikacji, które dobiera tak, aby sprawnie i szybko przemieszczać się do wybranych przez siebie miejsc. Jedną z grup środków komunikacji, coraz powszechniej wykorzystywanych do przemieszczania się w zatłoczonych przestrzeniach ruchu miejskiego, są tzw. urządzenia transportu osobistego (UTO). Ich użytkownicy narażeni są na wiele niebezpieczeństw, które czyhają na nich w czasie przemieszczania się. Coraz powszechniejsze korzystanie z UTO oraz wypadki ich użytkowników były inspiracją do naukowego zainteresowania się tą sferą transportu oraz jej bezpieczeństwem. Złożoność problematyki bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu oraz ograniczenia wydawnicze sprawiły, że wyniki prowadzonych w tym zakresie badań zaprezentowano w cyklu artykułów pod jednolitym tytułem Jednoślady i inne urządzenia transportu osobistego (UTO) a bezpieczeństwo ludzi. W niniejszej (pierwszej) części opracowania skupiono się na wyjaśnieniu roli UTO w życiu współczesnego człowieka oraz teoretycznych i praktycznych aspektach bezpieczeństwa komunikacyjnego niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy znacznie bardziej niż kierujący samochodami są narażeni na utratę życia lub bardzo poważne obrażenia. W artykule została przedstawiona analiza wpływu rowerów oraz urządzeń transportu osobistego na bezpieczeństwo komunikacyjne. Zaprezentowano statystyki dotyczące wypadków drogowych z udziałem pieszych, użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz rowerzystów. Wskazano także, jak istotną rolę w życiu człowieka odgrywają jednoślady oraz urządzenia transportu osobistego. Dzięki niewielkim gabarytom pojazdy te pozwalają na pokonywanie krótkich dystansów, zwłaszcza w wąskich i zatłoczonych ulicach miast, wykorzystując do napędu siłę ludzkich mięśni lub inne alternatywne proekologiczne rozwiązania. Jednakże pomimo niewątpliwych zalet pojazdy te stają się również źródłem zagrożeń dla człowieka.
EN
Modern people are characterised by constant haste and continuous changes of place that are needed to satisfy needs and to allow the implementing of diverse life plans. With this in mind we tend to make use of all kinds of communication means, which are selected in a way that assures quick and effective movement to desired locations. One of transport means groups that are being increasingly commonly used for communication in crowded municipal space are the so-called personal mobility devices. Their users are exposed to numerous hazards that may take place while they are moving. The increasingly common usage of personal mobility devices and the accidents sustained by their users gave rise to scientific interest in this field of transport and its safety. Given the complex nature of safety of unprotected traffic participants and publishing limitations, results of research conducted in this area were presented in a cycle of papers under the common name Two-Wheelers and Other Personal Mobility Devices Vs. Human Safety. The present (first) part of the study focused on clarification of the role played by personal mobility devices in the life of contemporary man along with the theoretical and practical aspects concerning transport safety of unprotected traffic participants who are exposed to the potential loss of life or severe injuries to a much bigger extent than car drivers. The article presents an analysis of the way that bicycles and personal mobility devices affect communication safety and summarises statistical data pertaining to road accidents entailing pedestrians, users of electric scooters and cyclists. Furthermore, the importance of the role played in our life by two-wheelers and personal mobility devices has been emphasised. Small dimensions of those devices enable covering short distances, particularly on narrow and crowded city streets, making use only of our muscles to drive them or of other alternative pro-ecological solutions. Nevertheless, despite their evident advantages, those devices give rise to diverse safety hazards.
PL
Celem artykułu jest wskazanie ważnych aspektów związanych z edukacją dla bezpieczeństwa w instytucjach zhierarchizowanych, jakimi są służby mundurowe, ze szczególnym uwzględnieniem Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiednie przygotowanie instytucji zhierarchizowanych jest kluczem do niwelowania zagrożeń lub efektywnego usuwania skutków ich występowania. Elementem kluczowym w przygotowaniu służb do działań jest edukacja dla bezpieczeństwa, w tym szczególnie doskonalenie zawodowe jako proces systematycznej oraz ciągłej aktywności zawodowej mający na celu aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. Państwowa Straż Pożarna jako służba ratownicza posiada wdrożony system doskonalenia zawodowego, który przygotowuje strażaków do prawidłowego i skutecznego niesienia pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i mienia oraz środowiska. Funkcjonowanie tego systemu jest przedmiotem rozważań w poniższym artykule.
EN
The purpose of the article is to indicate important aspects related to education for safety in hierarchically structured institutions, such as uniformed services, taking the State Fire Service as an example. Proper preparation of hierarchically structured institutions is the key to eliminating threats or effectively removing the effects of their occurrence. The key element in preparing services for activities is education for safety, in particular professional development as a process of systematic and continuous professional activity aimed at updating, expanding and deepening knowledge and skills related to the profession. The State Fire Service as a rescue service has implemented a professional improvement system that prepares firefighters to correctly and effectively provide help in the event of a hazard to life, health and property and the environment, the functioning of this system is the subject of consideration in the following article.
PL
Celem artykułu jest wskazanie ważnych aspektów związanych z edukacją dla bezpieczeństwa w instytucjach zhierarchizowanych, jakimi są służby mundurowe, ze szczególnym uwzględnieniem Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiednie przygotowanie instytucji zhierarchizowanych jest kluczem do niwelowania zagrożeń lub efektywnego usuwania skutków ich występowania. Elementem kluczowym w przygotowaniu służb do działań jest edukacja dla bezpieczeństwa, w tym szczególnie doskonalenie zawodowe jako proces systematycznej oraz ciągłej aktywności zawodowej mający na celu aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. Państwowa Straż Pożarna jako służba ratownicza posiada wdrożony system doskonalenia zawodowego, który przygotowuje strażaków do prawidłowego i skutecznego niesienia pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i mienia oraz środowiska. Funkcjonowanie tego systemu jest przedmiotem rozważań w poniższym artykule.
EN
Currently societal security is an area associated with a wide range of threats, and the elimination of their sources or minimising their adverse effects requires fast and efficient rescue interventions. Ensuring security is one of basic obligations of democratic states, which organize and maintain various emergency entities for this purpose. The article presents an analysis of possibilities of a cross-border view on the issue of ensuring societal security in border areas and throughout the entire territory of a country, in particular regarding the possibility of undertaking international cooperation in organizing rescue operations using the forces and resources of other countries. The main focus was on identifying threats to societal security in border areas and on the remaining territory of countries in which the resources of other countries could be involved. Possible areas and dimensions of rescue cooperation were presented, as well as potential problems in organizing emergency operations were identified and possibilities of solving them were indicated.
PL
Współczesne bezpieczeństwo powszechne to dziedzina kojarzona z szeroką gamą zagrożeń, których likwidowanie źródeł lub ograniczanie negatywnych skutków wymaga szybkich i sprawnych interwencji ratowniczych. Zapewnianie bezpieczeństwa należy do podstawowych obowiązków demokratycznych państw, które w tym celu organizują i utrzymują różnorakie podmioty ratownicze. W artykule przedstawiono analizę możliwości transgranicznego spojrzenia na problematykę zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych, jak i na całym terytorium państwa, w szczególności w zakresie możliwości podejmowania międzynarodowej współpracy w organizowaniu akcji ratowniczych (ratunkowych) z użyciem sił i środków innych państw. Głownie skupiono się na identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych i na pozostałej części terytorium państwa, w których likwidacji mogłyby być angażowane zasoby innych państw. Przedstawiono możliwe sfery i płaszczyzny współpracy ratowniczej, a także zidentyfikowano potencjalne problemy w organizowaniu działań ratowniczych oraz wskazano możliwości ich rozwiązywania.
EN
CCTV system is currently one of the most commonly used means of influencing the safety and public order. A necessary condition for taking full advantage of the system is following technical standards in the process of creating and using CCTV. The current standard for technical standards is PN-EN 62676-1-1: 2014-06 CCTV Surveillance systems used in security. Part 1-1: system requirements – General provisions. The dynamic development of information technologies, including those based on artificial Intelligence, offers a wide range of possibilities. Systems based on advanced software allow automatic notification of threats. This in turn enables limiting the number of employees as well as increasing the efficiency of CCTV. An example of a system based on such software is the Intelligent System of Monitoring and Analysis in Katowice.
PL
Monitoringi wizyjne są obecnie jednymi z najszerzej wykorzystywanych środkow mających wpływać na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warunkiem pełnego wykorzystania możliwości monitoringu wizyjnego jest przestrzeganie norm technicznych na etapie budowy i eksploatacji systemu. Obecnie aspekty techniczne reguluje norma PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1-1: Wymagania systemowe – Postanowienia ogolne. Dynamiczny rozwoj technologii informatycznych, w tym opartych na sztucznej inteligencji daje coraz większe możliwości. Systemy wykorzystujące zaawansowane oprogramowanie pozwalają na automatyczne sygnalizowanie zagrożeń. Daje to możliwość ograniczenia personelu oraz zwiększenie skuteczności monitoringow wizyjnych. Przykładem systemu opartego na tego typu oprogramowaniu jest Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz.
15
Content available remote Seniorzy przyszłości
PL
Przyjmując trafność prognoz demograficznych, zgodnie z którymi zjawisko starzenia się społeczeństw będzie stale postępować, konieczne stają się modyfikacje związane z planowaniem działań w takich sferach, jak: architektura, medycyna, socjologia i kultura, technologia czy ekonomia. Modele planowania przyszłości życia różnicowane będą w zależności od odmienności kulturowych czy ekonomicznych społeczeństw. Zmiany te odnosić muszą się zarówno do skali miasta, jak i użytkownika, który dzięki nim ma szansę poprawiać swoją kondycję psychofizyczną, wykorzystując w tym celu nowoczesne technologie.
EN
Assuming the accuracy of demographic forecasts, according to which the phenomenon of aging societies will constantly progress, modifications related to planning activities in the areas of architecture, medicine, sociology and culture, technology or economy are becoming necessary. Models for planning the future of life will be differentiated depending on the differences in cultural or economic societies. These changes must take place both on the scale of the city and the user, who has the chance to improve his physical condition using modem technologies.
16
Content available Examination of the safety of a port oil terminal
EN
Modeling the safety of critical infrastructure free of outside impacts is presented, and basic safety indicators are defined. The safety of the port oil terminal critical infrastructure free of any outside impacts is examined based on critical infrastructure safety statistical data provided by the operators. Its safety function and other safety indicators are identified and predicted. Furthermore, the safety and resilience indicators for the critical infrastructure of the port oil terminal impacted by its operations are determined, and the results are compared to its indicators obtained without considering operation impacts
PL
Transformator to urządzenie służące do przemieszczania energii elektrycznej pomiędzy obwodami. Ponieważ do jego chłodzenia używa się oleju transformatorowego, który jest substancją łatwopalną, w przypadku awarii może być bardzo niebezpieczny. Odpowiedzią na pytanie, czy istnieje skuteczny sposób na zabezpieczenia transformatora, tak aby nie stwarzał zagrożenia - jest Sergi Transformer Protector – najnowocześniejszy system bezpieczeństwa tego typu na rynku.
EN
A transformer is a device used to move electricity between circuits. As transformer oil, which is a flammable, is used to cool it, it can be very dangerous in the event of a failure. Is there an effective way to protect the transformer so that it does not pose a threat? The answer is Sergi Transformer Protector – the most modern safety system of its kind on the market.
PL
Celem niniejszej pracy było przedstawienie cyklu życia informacji o niebezpiecznym zjawisku hydrologicznym w kontekście komunikacji społecznej. W pracy zaprezentowano opis funkcjonowania i struktury systemu przygotowania analiz zawiązanych z oceną obecnego i przewidywanego stanu atmosfery i hydrosfery. Poruszono również proces przekazywania powstałej informacji o zagrożeniach pomiędzy instytucjami państwowymi w społeczeństwie. Praca dotyka również form komunikacji IMGW-PIB poprzez telekomunikację oraz kolory, które funkcjonują w przestrzeni społecznej od dziesiątek lat i podlegają rozwojowi wraz z postępem technologicznym współczesnego świata.
EN
The aim of this paper was to describe a life cycle of information about a dangerous hydrological phenomenon in the context of social communication. The paper presents a description of the functioning and structure of the atmosphere and hydrosphere current and predicted state system regarding to necessary analyzes and related assessments. The process of hydrological and meteorological information transition between state institutions in the society was also discussed. The work also affects IMWM-NRI communication forms through telecommunications and colors that have functioned in the social space for decades and are subject to development along with the technological progress of the modern world.
19
Content available remote Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
PL
Wartość pracy przewozowej nieustannie wzrasta, co przyczynia się do zwiększonego ruchu pojazdów transportowych. W Polsce głównym rodzajem transportu jest transport drogowy, na co wskazują dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Głównymi czynnikami decydującymi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym jest liczba wypadków, rannych oraz ofiar wypadków drogowych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego lub jego skutki opracowywane są coraz nowsze rozwiązania infrastrukturalne w zakresie ruchu drogowego oraz systemy montowane w pojazdach. Mimo znacznego wzrostu natężenia ruchu drogowego wskaźniki dotyczące wypadkowości, rannych oraz ofiar wypadków drogowych są coraz mniejsze, co świadczy o poprawnym działaniu nowoczesnych rozwiązań.
EN
The value of the transport performance is constantly increasing, which contributes to the increased traffic of transport vehicles. In Poland, the main kind of transport is the road transport, as indicated by the data published by the Central Statistical Office. The main factors determining the safety of the road transport system are the number of accidents, injuries and victims of road accidents. In order to minimize the risk of a road accident occurrence or its consequences, newer infrastructure solutions in the field of road traffic and systems installed in vehicles are developed. Despite a significant increase in road traffic, the rates of accidents, injuries and victims of road accidents are decreasing, which proves that modern solutions are working properly.
20
Content available Safety of online shopping according to customers
EN
Customers are more and more deciding to use various types of services via Internet. They make very often different types of purchases. E-commerce is becoming more and more popular and developed. Unfortunately, according to customers, online shopping is not free from problems. Customers are afraid that the ordered goods will not be sent to them, will not meet their expectations, or will be destroyed during transport. An important aspect is also the payment method for this type of shopping. Customers often prefer to pay more to use the option of payment on delivery to avoid losing money if the ordered goods do not be delivered to them. The purpose of the paper is to analyze the safety of services offered via Internet. In the research the customers of different e-shops expressed their opinion on problems that may affect the safety of the offered services. Thanks to the research, it was possible to identify risk areas in accordance with the opinion of customers.
first rewind previous Strona / 105 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.