Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calcium hydroxide
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This investigation focussed on the plasticity and swell-shrink behaviour of an expansive soil that was stabilized using electro kinetic stabilization (EKS) techniques with cationic fluids for enhancement of stabilization. 0.25 M solutions of calcium hydroxide and calcium chloride were used as cationic fluids. An electro kinetic (EK) cell of dimensions 500 mm x 150 mm x 160 mm with inert graphite electrodes of size 140 mm x 160 mm x 5 mm was adopted for the stabilization process, carried out at an applied voltage of 40 V over a period of 6 hours. After the duration of the test, stabilized soil sample was subjected to Atterberg limits and free swell tests to determine its plasticity and swell-shrink characteristics. The results of the investigation found that both fluids were capable of reducing the plasticity and swell-shrink behaviour of the soil with different levels of effectiveness.
PL
W badaniach skupiono się na plastyczności i kurczeniu się gleby, która została ustabilizowana za pomocą technik stabilizacji elektrokinetycznej (EKS) z płynami kationowymi. Jako płyny kationowe stosowano 0,25 M roztwory wodorotlenku wapnia i chlorku wapnia. Do procesu stabilizacji przyjęto ogniwo elektrokinetyczne (EK) o wymiarach 500 mm x 150 mm x 160 mm z obojętnymi elektrodami grafitowymi o wymiarach 140 mm x 160 mm x 5 mm, przy zastosowaniu napięcia 40 V przez okres 6 godzin. Po zakończeniu testu stabilizowaną próbkę gleby poddano testom Atterberga i badaniom swobodnego spęcznienia w celu określenia jego plastyczności i charakterystyki kurczenia się. Wyniki badania wykazały, że oba płyny były w stanie zmniejszyć plastyczność i kurczenie się gleby przy różnych poziomach skuteczności.
EN
In this study, the effects of using different ratios of fly ash on hydration products as well as the mechanical and microstructural properties of hardened concrete were investigated. Portland cement was replaced with 5%, 10%, 15% and 20% fly ash (FA) by weight. The microstructural properties of the obtained samples were investigated by means of X-ray diffraction (XRD) and Scanning electron microscopy (SEM). Fly ash has negative effect on 7 days concrete strength; however, it was seen that fly ash increases the compressive strength of 28 and 90 days concrete. The XRD analysis showed that the ratio of calcium hydroxide (CH), which is produced by hydration, decreases depending on the concrete age and the amount of fly ash. The SEM analysis showed that the usage of fly ash decreases gaps and increases C-S-H which is also a hydration production. When Portland cement was replaced with 10% fly ash by weight, compressive strength has increased and microstructure of concrete has improved. The reason for this is filling of gaps by fly ash and the decrease in the amount of Ca(OH)2 due to the reaction between fly ash and Ca(OH)2. Within this scope, the development in microstructure of fly ash concrete was evaluated in 90 days duration and a change of the development with compressive strength was investigated.
PL
Zastosowano Ca(OH)₂ jako sorbent wspomagający proces suchego odsiarczania spalin przy jednoczesnym zastosowaniu wapienia jako sorbentu podstawowego. Badania prowadzono w kotle z cyrkulującą warstwą fluidalną o mocy 235 MWe opalanym węglem brunatnym. Wodorotlenek wapnia podawano bezpośrednio do komory spalania za pomocą istniejącej instalacji do aktywacji popiołu lotnego, wykorzystanej wyłącznie do tego celu podczas pomiarów. Uzyskane wyniki badań wykazały wysoką skuteczność odsiarczania spalin przy zastosowaniu wodorotlenku wapnia. Zastosowanie Ca(OH)₂ umożliwiło zarówno chwilowe obniżenie emisji SO₂ do poziomu 20 mg/Nm³, jak również długotrwałą pracę kotła z zawartością SO₂ w gazach spalinowych na poziomie poniżej 200 mg/Nm³, przy stosunkowo wysokiej zawartości siarki elementarnej w węglu brunatnym (1,1–1,3% mas.). Podczas badań odsiarczania nie zaobserwowano niepożądanego wpływu wodorotlenku wapnia na parametry ruchowe kotła.
EN
Ca(OH)₂ and limestone were added to lignite (S content 1.23% by mass) and combusted in an industrial fluidizedbed boiler (elec. capacity 235 MW) with an activated fly ash-feeding system. The addn. of Ca(OH)₂ resulted in decrease in SO₂ content in the flue gas down to 20 mg/m³.
4
Content available Wodorotlenek wapnia
PL
Wodorotlenek wapnia (Ca(OH) pospolicie zwany wapnem gaszonym, stosuje się do: oczyszczania soku buraczanego w cukrownictwie, zmiękczania wody, produkcji nawozów sztucznych oraz procesów odsiarczania spalin w energetyce. - Termin wapno gaszone (slaked lime) odpowiada wodnej zawiesinie wodorotlenku wapnia, znanej jako mleko wapienne. Zawiesina wodna jest stosowana w procesach chemicznych do malowania oraz jako składnik zaprawy murarskiej. Wapna hydratyzowanego, czyli suchego, sproszkowanego wodorotlenku wapnia, używa się do: produkcji węglanu sodu metodą Solya’a (soda Ash, soda bezwodna, soda amoniakalna), odkwaszania gleb, dezynfekcji, bielenia wnętrz mieszkalnych, budynków gospodarczych oraz pni drzew. Wodorotlenek wapnia jest substancją wielkotonażową. W Unii Europejskiej jest produkowany przez 93 producentów. W Polsce znanym producentem są Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. Działanie toksyczne wodorotlenku wapnia wynika z jego właściwości zasadowych. Wodorotlenek wapnia jest uważany za mocną zasadę, całkowicie zjonizowaną w roztworach. W po równaniu z mocnymi zasadami nieorganiczny mi ma podobne działanie, ale 2,5-krotnie słabsze. Mieszaniny wodne wodorotlenku wapnia są wysoce alkaliczne i ich pH wynosi, w zależności od stężenia, około 12 ÷ 13. Mieszaniny wodorotlenku wapnia działają żrąco po spożyciu, głów nie w przełyku oraz w żołądku. Wodorotlenek wapnia w miejscu kontaktu ze skórą powoduje:zaczerwienienia, pęcherze oraz owrzodzenia. Narażenie zawodowe pracowników na pyły wodorotlenku wapnia ma miejsce w trakcie rozdrabniania substancji, ale także w wyniku narażenia na tlenek wapnia, który w środowisku wilgotnym w reakcji z wodą tworzy wodorotlenek wapnia. Pyły wodorotlenku wapnia u ludzi działają drażniąco na oczy i górne drogi oddechowe oraz skórę. Najwyższe dopuszczalne stężenie wodorotlenku wapnia (NDS) w powietrzu zostało ustalone w Polsce w 1995 r. Wartość NDS dla wodorotlenku wapnia jest taka sama jak dla pyłów tlenku wapnia i wynosi 2 mg/m Dla wodorotlenku wapnia nie ustalono wartości chwilowej, podczas gdy dla pyłów tlenku wapnia wartość najwyższego dopuszczlnego stężenia chwilowe go (NDSCh) wynosi 6 mg/m Przyjęto, że głównym skutkiem narażenia na pyły wodorotlenku wapnia jest działanie żrące związku. W SCOEL zaproponowano określenie wartość OEŁ dla frakcji respirabilnej wodorotlenku wapnia na tym samym poziomie co dla tlenku wapnia, tj. 1 mg/m oraz wartość chwilową równą 4 mg/m W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono danych dotyczących zależności dawka-skutek u ludzi i zwierząt dla wodorotlenku wapnia. Biorąc pod uwagę analogie w działaniu tlenku i wodorotlenku wapnia, który powstaje na skutek reakcji z wodą tego pierwszego, zaproponowano utrzymanie obecnie obowiązującej wartości NDS dla frakcji wdychalnej wodorotlenku wapnia wynoszącej 2 mg/m i przyjęcie stężenia 6 mg/m za wartości NDSCh, a dla frakcji respirabilnej stężenia 1 mg/m za wartość NDS i stężenia 4 mg/m za wartości NDSCh.
EN
Calcium hydroxide (Ca(OH) commonly known as slaked lime, is used to dean beet juice in the sugar industry, as a water softener, in fertilizer production and in flue gas desulphurisation in power. The term slaked hme (slaked lime) corresponds to an aqueous slurry of calcium hydroxide known as milk of lime. The aqueous slurry is used in chemical processes for painting and as a component of mortar. Hydrated lime, or d powdered calcium hydroxide, is used to manufacture sodium carbonate by Solvay (Soda Ash), in deacidification of soils, disinfection, in bleach ing households, farm buildings and tree trunks. Calcium hydroxide is an HPV substance. Calcium hydroxide is considered as a strong base, com pletely ionized in solution. Compared with the strong inorganic base, it has a similar effect, but 2.5-fold weaker. Mixtures of aqueous calcium hydroxide are strongly alkaline and its pH is, depending on the concentration, 12-13. Calcium hydroxide is corrosive after ingestion, especially in the esophagus and the stomach and causes redness, blisters and sores at the contact with the skin. Occupational exposure of workers to calcium hydroxide dusts takes place during the com nunution of the substance, but also as a result of exposure to calcium oxide, which in humidity reacts with water to form calcium hydroxide. Particles of calcium hydroxide in humanis are irritating to the eyes, upper respiratory tract and skin. In the available Literature, there are no data about dose-response in humanis and animals for calcium hydroxide. Given the simiilarities iii the action of the oxide and calcium hydroxide, it was proposed to maintain the current value of TWA for inhalable fraction of calcium hydroxide 2 mg/m and adopt STEL of 6 mg/m and for respirable fraction of 1 mg/m for TWA and STEL of 4 mg/m3.
5
Content available remote Metody badań aktywności pucolanowej dodatków mineralnych
PL
Praca zawiera przegląd metod badań aktywności pucolanowej dodatków mineralnych stosowanych w technologii produkcji cementu i betonu, na podstawie których oceniana jest przydatność określonej pucolany w danych warunkach i zastosowaniach. Ogólnie, metody te polegają na badaniu samej pucolany lub analizie zmian, jakie pucolana powoduje w układzie pucolana–wapno–woda lub pucolana–cement woda.
EN
A wide range of methods for determining the pozzolanic activity of mineral additives to cement and concrete are described in this paper. Generally, the methods encompasses studies of pozzolana or analysis of changes in the pozzolana–lime–water or pozzolana–cement–water systems. On this basis, usefulness of pozzolana in given conditions or applications is assessed.
PL
Przeprowadzono badania wpływu dodatku Ca(OH)2 do elektrody niklowej typu Ni(OH)2/NiOOH. Powoduje on zarówno podwyższenie potencjału końca ładowania, jak i zdolności przyjmowania ładunku. Elektrody zawierające 0,5–3% mas. Ca(OH)2 już po pierwszym cyklu wykazują większą sprawność procesu wyładowania/ładowania, w porównaniu z elektrodami nie zawierającymi tego związku. Dla elektrod zawierających 0,5–2% mas. Ca(OH)2 w pierwszym cyklu ładowania/wyładowania stwierdzono zwiększenie masowej pojemności właściwej wyładowania o ok. 10%, zaś w kolejnych cyklach wartość ta pozostaje, o co najmniej 5% wyższa w stosunku do elektrody bez dodatku tego związku.
EN
After the 1st cycle, the Ni(OH)2/NiOOH-based Ni electrodes contg. 0.5–3% Ca(OH)2 showed increasingly better charge acceptance, higher (by 20–40 mV) final charging potentials, and a higher charge/discharge efficiency. In the 0.5–2% Ca(OH)2 electrodes, the mass specific capacity was 10% higher in the 1st charge/discharge cycle and 5% higher in the subsequent cycles.
7
Content available remote Modification of paste-type nickel cathodes for application in alkaline cells
EN
The studies were focused on paste-type nickel cathodes produced with foam nickel as a carrier. The influence of the following additives on the electrochemical behavior of the paste-type cathodes was analyzed: cobalt powder, cobalt oxide, barium hydroxide and calcium hydroxide.
PL
W referacie opisano pilotowe badania odsiarczania spalin, z wykorzystaniem reaktora pneumatycznego. Uzyskane wyniki pozwoliły na zaprojektowanie i przebadanie instalacji wielkolaboratoryjnej do kompleksowego oczyszczania spalin z zanieczyszczeń gazowych z wykorzystaniem wpływu istotnych parametrów procesowych.
EN
Pilot plant studies of desulfurization of flue gases with application of pneumatic transport were carried out. The obtained results enabled to design and to test on a large laboratory scale an installation for complex purification of flue gases, allowing for the effect of process parameters.
PL
Proces "duct injection" staje się coraz bardziej popularnym sposobem łatwego eksploatacyjnie ograniczenia emisji SO(2). Niezbędnym warunkiem umożliwiającym injekcję suchego sorbentu wapniowego do spalin, jest sprawny odpylacz o skuteczności większej lub równej 95%. Celem badań przeprowadzonych na odpylonych w elektrofiltrze spalinach z kotła OP-430 było określenie podstawowych parametrów techniczno-ekonomicznych tego procesu. (...) Badano wpływ: temperatury, wilgotności, granulacji sorbentu i stosunku Ca/S na skuteczność usuwania SO(2) ze spalin. Opracowano wstępna analizę techniczno-ekonomiczną procesu oczyszczania spalin. Koszt inwestycyjny instalacji do oczyszczania spalin z kotła WR-25 (= 30 MW) wynosi 1 820 000 zl, a roczny koszt eksploatacji (6500h/a) 484 000 zł/a.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.