Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zielona gospodarka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Is the blue economy possible in Poland?
EN
Although the concept of the blue economy is relatively new, the European Union is already taking steps to make it a reality. Therefore, it is necessary to determine the scope of activities that should be carried out for the sustainable development of the blue economy in Poland. It was decided to analyze basic data and indicators to verify whether the Polish maritime and coastal economy meets the goals of the blue economy. During the research, it became apparent that inaccuracies in terminology affect the selection of indicators. Therefore, the definitions and classification of sectors related to the blue economy were verified. Based on the literature review and the available data, the Polish maritime and coastal economy has considerable potential to be transformed into a blue economy. However, major barriers have also been identified, the removal of which requires a systematic approach. Furthermore, the benefits and costs associated with the transformation are highlighted.
PL
Koncepcja błękitnej gospodarki jest stosunkowo nowa, ale Unia Europejska już podejmuje kroki w celu jej urzeczywistnienia. Konieczne jest określenie zakresu działań, jakie powinny być prowadzone na rzecz zrównoważonego rozwoju niebieskiej gospodarki w Polsce. Dla tak zdefiniowanego celu postanowiono przeanalizować podstawowe dane i wskaźniki, aby sprawdzić, czy polska gospodarka morska i przybrzeżna spełnia cele niebieskiej gospodarki. W trakcie realizacji badań okazało się, że nieścisłości terminologiczne mają wpływ na dobór wskaźników. W związku z tym zweryfikowano definicje i klasyfikację sektorów związanych z niebieską gospodarką. Na podstawie przeglądu literatury oraz dostępnych danych należy podkreślić, że polska gospodarka morska i przybrzeżna ma znaczny potencjał związany z transformacją w kierunku niebieskiej gospodarki, jednak zidentyfikowano główne bariery, których usunięcie wymaga systematycznego podejścia. Ponadto wskazano na korzyści, ale i koszty związane z tą transformacją.
2
Content available Green bonds as modern financial instruments
EN
Design/methodology/approach: The research methods used in the paper include the survey of Polish and foreign literature as well as the analysis of data from secondary sources. Desk research analysis was based on numerical data contained in the Climate Bonds Initiative database. Findings: The result of the conducted research is an indication of trends concerning the development of the green bond market and the main leaders on the international market. The position of Poland as an issuer of this type of securities is presented against this background. Research limitations/implications: The presented findings encourage further research to systematize data on green finance in Poland and the issue of green bonds from the point of view of the adopted criteria for their division. Practical implications: The analysis and assessment of the causes and effects of the issue of green bonds, especially on international markets, should be a kind of leverage to popularize this method of financing pro-ecological projects in Poland, especially among entrepreneurs and local governments. Social implications: The use of the presented data, analyses and conclusions should imply further actions and strategies of various entities necessary to implement the concept of sustainable development, especially green financing. The implementation of green bonds should result in the development of the capital market on the one hand, and on the other hand, contribute to the effective implementation of pro-ecological projects. Originality/value: The article synthetically presents the significance of the concept of green finance. It deals with current issues related to green bonds as well as global and domestic trends in their application.
EN
The article presents an analysis of the Sustainable Development Goals in the Arab region with particular emphasis on the example of the UAE. The initiatives of this country deserve an in-depth analysis due to their scale, innovative nature and huge ambitions to achieve the first position in the world in many areas of activity, including the achievement of the objectives of the UN 2030 program. The article analyzes projects and their implementation, including Vision 2021, the Green economy program, the National Innovation Strategy, the Energy 2050 Strategy, initiatives for tolerance and world peace, humanitarian aid, or activities related to the fight against climate change. In this context, the World Expo is shown, which will take place in Dubai from October 2020 to April 2021 and for which sustainable development is one of the main themes. This article, presenting all these visions and activities serving their implementation, also shows the context of the huge dynamics of the population development of the UAE, including Dubai, which just before the establishment of the state in 1971 had a population of 80,000 thousand to nearly 4 million today. The article shows the socio-political aspects of sustainable development and the impact of new technologies on sustainable development.
PL
Artykuł przedstawia analizę Celów Zrównoważonego Rozwoju w regionie arabskim ze szczególnym uwzględnieniem przykładu ZEA. Inicjatywy tego państwa zasługują na dogłębną analizę z uwagi na ich skalę, innowacyjny charakter oraz ogromne ambicje osiągnięcia pierwszej pozycji na świecie w wielu obszarach aktywności, w tym osiągania celów programu ONZ 2030. Artykuł analizuje projekty oraz ich realizacje, w tym m.in. Vision 2021, Program zielonej gospodarki, Narodową Strategię Innowacji, Strategię dotyczącą Energii 2050, inicjatywy na rzecz tolerancji i pokoju na świecie, pomocy humanitarnej, czy działaniom związanym z walką ze zmianami klimatycznymi. W tym też kontekście ukazana jest Światowa Wystawa Expo, która odbędzie w Dubaju od października 2020 do kwietnia 2021 i dla której zrównoważony rozwój jest jednym z przewodnim tematem. Niniejszy artykuł przedstawiając te wszystkie wizje i aktywności służące ich realizacji, ukazuje również kontekst ogromnej dynamiki rozwoju populacji ZEA, w tym Dubaju, który tuż przed powołaniem państwa w 1971 roku liczył 80,000 tysięcy mieszkańców do blisko 4 milionów obecnie. Artykuł ukazuje społeczno-polityczne aspekty zrównoważonego rozwoju oraz wpływ nowych technologii na zrównoważony rozwój.
EN
Sustainable development of built environment is necessary much more than in the past, but a very stringent monitoring of environmental impacts is needed to get economic balance and social acceptance of the constructions. Green economy generates new jobs and the new culture, but reliable assessment of net green revenues is still lacking. Moreover, construction sector faces with more than 50% of waste generated in total scale, 40% of all consumed energy, and 35% of CO2 released emissions. This study aims to provide more insights in green sectors, and the evaluation of sustainability. Green public procurement along with the circular economy was found as the right measure towards green sustainability where environmental, economic, and social aspects are harmonized.
PL
Jednym z wniosków wynikających ze spotkania ministrów UE w ramach Rady do spraw Środowiska w czerwcu br. była propozycja, aby państwa członkowskie – śladem Komisji Europejskiej – opracowały tym razem krajowe programy implementujące koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym (dalej: GOZ). 
PL
W Polsce promuje się rozwiązania mające na celu wdrażanie eko-innowacji produktowych, technologicznych i organizacyjnych. Ponadto realizuje się działania i kampanie mające doprowadzić do takich zmian zachowań konsumentów, które spowodują wzrost PKB, poprawę jakości życia, poprawę efektywności energetycznej i obniżenie emisji zanieczyszczeń. Proponowane w tym zakresie rozwiązania są zbieżne z celami zamieszczonymi w dokumentach UE. Podkreśla się w nich potrzebę tworzenia warunków dla trwałego rozwoju, opartego o efektywne i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. W artykule przedstawiono ideę „Zielonej gospodarki” oraz „Zielonych zawodów” wdrażaną dla potrzeb eko – innowacji i poprawy efektywności energetycznej przemysłu. Przedstawiono wymagane umiejętności dla wykonywania nowych zawodów a także sprecyzowano przykładowe nazwy zielonych zawodów. Wyszczególniono czynniki, które dzięki zastosowaniu innowacyjnych zawodów zapewnią poprawę efektywności energetycznej polskiej gospodarki.
EN
In Poland it promotes solutions aimed at implementing eco-innovation product, technological and organizational. In addition, implementing actions and campaigns designed to lead to such changes in consumer behavior, which will result in GDP growth, improving quality of life, improve energy efficiency and reduce emissions. Proposed solutions in this area are consistent with the objectives set out in EU documents. They emphasize the need to create conditions for sustainable development, based on efficient and sustainable use of natural resources. The article presents the idea of "Green economy" and "Green professions" implemented for eco - innovation and improving energy efficiency in industry. It shows the required skills to perform new jobs and clarified the sample names of green jobs. Listed factors that thanks to innovative competition will ensure improved energy efficiency of the Polish economy.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie sytuacji Polski na tle krajów Unii Europejskiej w zakresie jednego z aspektów zielonej gospodarki, a mianowicie środowiskowej efektywności produkcji. Prezentację wskaźników poprzedzono przedstawieniem zagadnień teoretycznych dotyczących zielonej gospodarki oraz wskaźników służących jej pomiarowi. Realizacja tak określonego celu wymagała przeprowadzenia studiów literatury przedmiotu, w tym raportów organizacji międzynarodowych oraz przeanalizowania oraz doboru miar statystycznych opisujących zagadnienia podlegające ocenie. Zakres prezentowanych wskaźników podyktowany jest, z jednej strony zakresem zagadnień podlegających monitorowaniu, z drugiej zaś dostępnością dobrej jakości, porównywalnych danych statystycznych pochodzących z zasobów polskiej statystyki publicznej, jak też innych organizacji krajowych i zagranicznych.
EN
The global economic crisis of 2008 forced world leaders to seek new paths of development. One of these roads may be “green growth” leading to the achievement of „green economy”. However, it requires taking activities involving the sustainable use of natural capital, the maintaining the ability of the ecosystem to provide certain services and the assurance of good environmental quality, without adverse effects on health and lives of the citizens. These actions should enable to reconcile economic growth with the concern for the environment. In this situation, it is necessary to monitor the effectiveness of the actions taken and checking on the progress of “greening the economy”. Central Statistical Office of Poland developed a set of measuring methods that can be used in the monitoring process. The aim of the article is to present one of the indicator groups relating to the environmental and resource productivity of the economy. The article is divided into two parts. The first one presents the theoretical issues relating to the green economy and the indicators used to measure it. While the second is devoted to presenting the Polish situation in the background of the European Union countries in terms of the indicators relating to the environmental and resource productivity of the economy.
PL
W publikacji omówiono genezę rozwoju zrównoważonego, który uznano za narzędzie ekologizacji gospodarki. Przywołano dyskusję dotyczącą definiowania pojęcia rozwoju zrównoważonego w ekonomii, w której charakterystyczna jest kategoria zielonej gospodarki. Także nauki techniczne i chemiczne wykorzystują efekt „zazielenienia”. Omówiono ważniejsze przejawy zainteresowania się rozwojem zrównoważonym przez zieloną chemię, zieloną inżynierię, które wpisują się w rozwiązywanie dylematu tak zwanej potrójnej linii przewodniej w działalności gospodarczej. Artykuł zamyka próba uzasadnienia potrzeby integracji wiedzy, pochodzącej z różnych dziedzin i dyscyplin nauki na potrzeby postawienia i rozwiązywania dylematu rewolucji energetycznej. W opracowaniu wykorzystano literaturę (krajową i zagraniczną) w stopniu, na jaki pozwalają jego ramy i objętość oraz wiedza i własne doświadczenia badawcze autorów. Podjęto również próbę zastąpienia dyskusji o kategorii rozwoju zrównoważonego w wymiarze politycznym, w tym polityki ekologicznej, klimatycznej, interdyscyplinarną dyskusją naukową nad rozwojem w ogóle, dla dobrej przyszłości społecznej, gospodarczej, środowiskowej.
EN
The paper presents the origins of sustainable development, which is considered as an instrument for the greening of the economy. Furthermore, it introduces the discussion about defining the term “sustainability” in the economy, including the category of the green economy, which has been developed recently. In technical and chemical sciences the effect of “greening” is also observable. The paper discusses important aspects of sustainable development in green chemistry and green engineering, which contribute to solving the three bottom line dilemma in different people’s activities. The last issue described in the article concerns the attempts to justify the need for integration of knowledge coming from different fields of science for the challenge of solving the dilemma of energy supply in the modern world.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena możliwości finansowania działań z zakresu zielonej gospodarki z funduszy europejskich zaprojektowanych na lata 2014-2020 na przykładzie województwa podlaskiego. W artykule omówiono relacje pomiędzy zieloną gospodarką a zrównoważonym rozwojem oraz innymi funkcjonującymi pojęciami: zielonym wzrostem i gospodarką niskoemisyjną. Wskazano cele i zadania, przyjęte do realizacji na terenie województwa podlaskiego i odnoszące się w sposób bezpośredni lub pośredni do zielonej gospodarki. W ostatniej części artykułu omówiono możliwości finansowania tych zadań z funduszy unijnych przeznaczonych na lata 2014-2020.
EN
The aim of the article is to present and assess financing possibilities of the green economy from European funds planned for 2014-2020. It was done on the example of Podlaskie voivodeship. The article discusses the relationship between green economy and sustainable development. Reference was made also to other existing concepts: green growth and low carbon economy. Specific goals and tasks of the green economy adopted for implementation in the Podlaskie voivodeship were indicated. In the last part of the paper possibilities of financing these tasks from EU funds for 2014-2020 were discussed.
EN
Level of environmental awareness of Polish citizens is still low comparing it to the UE citizens, based on long-term studies conducted by the Institute for sustainable development and recently also by the Ministry of Environment. It may be an obstacle in introduction changes in economy, taking into account the sustainable development as a the base in building of the „green” economy. Aim of the article is to shows original results of the pilot studies about environmental awareness, conducted among college students in Szczecin. Research focused on the size of environmental threats, environments place in value system, respect for the environmental protection in the context of economic activity for the environment, perception of responsibility for solving environmental problems. The results will show detailed size of level of environmental awareness in this social group, which in the near future will be decisive about size and degree of introduction the „green” economy.
11
Content available Czas na zielone kołnierzyki
PL
Jako cel niniejszego opracowania przyjęto przedstawienie: istoty zielonych miejsc pracy jako priorytetu w międzynarodowych i unijnych strategicznych dokumentach dotyczących rozwoju; warunków wspierających rozwój zielonych miejsc pracy; stanu rozwoju zielonych miejsc pracy w Polsce. Realizacja celu wymagała analizy dokumentów i uregulowań prawnych nawiązujących do zielonych miejsc pracy oraz danych statystycznych o wielkości i strukturze pracujących w Polsce.
EN
So far, it has been said about white, blue and pink collar workers, and now it’s time for the color green. Green collars is the common name for the green work places, and the people who works there. Such jobs exist in various fields and sectors of economy. The concept of green jobs began to spread as far as the development of the concept of a green economy. Implementation of a green economy requires structural changes, including the creation of green jobs. Their creation is important from the economic, ecological and social development points of view. For this reason, the article presents their essence, regulations associated with them and the state of development of green jobs in Poland. It also identifies the actions necessary to stimulate the creation of such jobs.
12
Content available remote Zielona gospodarka w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zielonej gospodarki i zidentyfikowanie jej obecności w głównych dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, które zakreślają ramy problemowe dla polityk szczegółowych i programów działania oraz stanowią wytyczne dla krajów członkowskich, pokazując jednocześnie drogę transformacji gospodarki.
EN
The global financial crisis influenced the content of the new European Union`s strategy Europe 2020. The strategy emphasizes sustainable development and green economy as an engine of future development.. The green economy has a significant role in the structural changes in European economies. Horizontal, environmental and sectorial strategies support the transition to green economy.
PL
"Zielona gospodarka" (green economy) jest nową koncepcją, zgodnie z którą winna być kształtowana teraźniejszość i przyszłość ludzkości. Z jednej strony, generuje ona wzrost powodzenia nie tylko w ekonomicznej, ale też w każdej innej, ważnej dla ludzi dziedzinie, z drugiej zaś - zapewnia prężną żywotność środowiska naturalnego. Człowiek i środowisko są ze sobą związane na wiele sposobów i nie może być mowy o dobrostanie ludzi w zniszczonym czy stopniowo niszczejącym środowisku.
PL
O tym, co będzie się działo w światowej energetyce w roku 2011, mówią eksperci firmy konsultingowej Delloitte w swym najnowszym raporcie Energy Predictions. Jakie czekają nas zagrożenia, które sektory będą się rozwijać, a które kraje mają przed sobą najlepsze perspektywy…
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.