Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  propagacja fali elektromagnetycznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wpływ powszechnie stosowanych materiałów budowlanych na wartości natężenia pola. Analiza dotyczyła obszaru zawierającego ścianę jedno- lub dwuwarstwową wykonaną z: pełnej cegły, betonu, gazobetonu oraz dwóch rodzajów cegieł klinkierowych (z drążeniami). W badaniach uwzględniono grubość ściany, konduktywność materiałów oraz złożoność cegieł klinkierowych. Głównie analizowano wpływ zmiany parametru elektrycznego materiału ceramicznego, tj. konduktywności, na wartości pola elektrycznego. Do analizy zastosowano metodę różnic skończonych z bezpośrednim całkowaniem równań Maxwella w dziedzinie czasu (FDTD). Celem badań było lepsze zrozumienie zachodzących zjawisk polowych wewnątrz jednorodnych i złożonych materiałów budowlanych. Wyniki analizy mogą stanowić źródło wiedzy przy ocenie problemów związanych z zanikami sygnału i pozwolą na lepsze planowanie lokalizacji nadajników sieci bezprzewodowych stosowanych m.in. w sieciach komórkowych, Wi-Fi, WiMAX.
EN
The article presents the influence of commonly used building materials on field intensity values. The analysis concerned an area containing a single or double-layer wall made of: full brick, concrete, aerated concrete and two types of clinker bricks (with hollows). The research included wall thickness, material conductivity and complexity of clinker bricks. The impact of changing the electrical parameter of the ceramic material, i.e. conductivity, on the electric field values was mainly analysed. The Finite Difference Time Domain Method with direct integration of Maxwell’s equations in time domain (FDTD) was used for the analysis. The aim of the research was to better understand the occurring field phenomena inside homogeneous and complex building materials. The results of the analysis can be a source of knowledge when assessing problems related to signal loss and allow for better planning of the location of wireless network transmitters used, among others in cellular networks, Wi-Fi, WiMAX.
PL
Artykuł zawiera analizę wpływu grubości ściany działowej, jej parametrów materiałowych oraz wilgotności na wartości natężenia pola elektrycznego. Uwzględniono powszechnie stosowany jednorodny materiał budowlany (beton komórkowy). Jednocześnie sprawdzono wpływ dodatkowych warstw tynku położonych na omawianych ścianach na jakość transmisji danych. Do analizy numerycznej wykorzystano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Analiza dotyczyła częstotliwości stosowanej w sieciach bezprzewodowych (Wi-Fi) niezbędnych w inteligentnych budynkach. Wyniki dowodzą, iż przy suchym gazobetonie tłumienie fali jest niewielkie i nie zakłóca komunikacji bezprzewodowej. Celem analizy jest ocena wybranych złożonych konstrukcji budowlanych pod kątem ich dostosowania do zastosowania montowanych oraz mobilnych systemów komunikacji bezprzewodowej. Niniejsze wnioski mogą wpłynąć na precyzyjniejszą lokalizację elementów sieci bezprzewodowych oraz mogą stanowić cenne źródło wiedzy przy ocenie problemów związanych z zanikami sygnału.
EN
The article contains an analysis of the influence of the thickness of a partition wall, the material parameters and humidity on the value of electric field intensity. It includes widely used homogeneous building material (cellular concrete). At the same time examined the influence of additional layers of plaster board on these walls lying on the quality of data transmission. For numerical analysis method finite difference time domain (FDTD) was used. Analysis related to the frequency used in wireless communication systems (Wi-Fi) necessary for intelligent buildings. The results show that the dry cellural concrete wave attenuation is small and does not interfere with wireless communications. The aim of the analysis is to evaluate selected complex building structures for their adaptation to the application installed and mobile wireless communication systems. These conclusions may affect the precise location of elements of wireless networks and can be a valuable source of knowledge when assessing the problems connected with fading.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu kąta padania fali elektromagnetycznej generowanej przez komunikację bezprzewodową. Przedstawiono porównanie rozkładów pola elektrycznego w obszarach zawierających dwa rodzaje ścian jednowarstwowych. Zastosowano modele ścian wykonanych z pełnych cegieł oraz powszechnie stosowanych cegieł drążonych (klinkierowych). Przedstawiono wyniki chwilowych wartości pola uzyskanych podczas propagacji fali elektromagnetycznej, jak również rozkłady maksymalnych wartości pola otrzymanych w stanie ustalonym. Przy analizie numerycznej zastosowano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Analiza dotyczyła częstotliwości stosowanej w sieciach bezprzewodowych (2,4 GHz oraz 5 GHz) montowanych w inteligentnych budynkach. Wyniki dowodzą, iż w tego typu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie indywidualnych obliczeń dla poszczególnych wariantów, ponieważ zachodzące zjawiska polowe mają złożony i losowy przebieg. Celem tego typu analizy jest lepsze zrozumienie zachodzących zjawisk polowych wewnątrz złożonych materiałów budowlanych oraz możliwość lepszego modelowania uwzględniającego mobilne systemy komunikacji bezprzewodowej.
EN
The article presents an analysis of the effect of the angle of incidence of the electromagnetic waves generated by wireless communication systems. Presents a comparison of distributions of the electric field in areas containing two types of single-layer walls. Used models of walls made of solid bricks and the commonly used hollow bricks (clinker). Presents results obtained instantaneous values of the electromagnetic wave propagation as well as the schedule of the maximum value of the field obtained in the steady state. To the numerical analysis the finite-difference time-domain method (FDTD) was applied. Analysis related to the frequency used in wireless networks (2.4 GHz and 5 GHz), installed in intelligent buildings. The results show that in such cases it is necessary to carry out individual calculations for different options because occurring phenomena field are complex and random process. The aim of this type of analysis is to better understand the phenomena occurring inside the complex field of building materials and the possibility of better modeling takes into account the mobile wireless communication systems.
4
Content available remote Wpływ zastosowanej technologii budowlanej na propagację fali elektromagnetycznej
PL
W artykule został przedstawiony wpływ konstrukcji pomieszczenia na rozkład pola elektromagnetycznego. Wykonana analiza dotyczyła modelu pomieszczenia, w którym zmieniano rodzaj materiału i zastosowanej technologii budowlanej. Uwzględniono materiał jednorodny (pełną cegłę) oraz złożony (beton wraz ze zbrojeniem). Również sprawdzono wpływ średnicy zbrojenia na wartości natężenia pola w całym obszarze analizy. Do analizy numerycznej zastosowano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Analiza dotyczyła częstotliwości stosowanej w sieciach bezprzewodowych (Wi-Fi). Wnioski wskazują, że przy podejściu makroskopowym umieszczenie źródła sygnału na ścianach wykonanych z materiału jednorodnego (np. beton, cegła pełna czy gazobeton) skutkuje jednorodnym i przez to lepszym rozchodzeniem sygnału. Natomiast struktury niejednorodne wymagają dokładniejszej i wielowariantowej analizy ze względu na złożoność i różnorodność parametrów materiałowych. Celem analizy jest dokładniejsze zrozumienie zachodzących zjawisk polowych wewnątrz złożonych materiałów budowlanych, co może stanowić źródło wiedzy przy ocenie problemów związanych z zanikami sygnału i wpłynąć na polepszenie jakości przesyłanych danych.
EN
In this paper, the influence of construction of room on distribution of the electromagnetic field was presented. The analysis was connected with the room model, which modified the type of material and used technology building. Taken into account the homogeneous material (brick) and composite material (concrete with reinforcement). Also tested the impact of a diameter of reinforcement on the values of electric field in the whole area analysis. To the analysis the finite-difference time-domain method (FDTD) was used. The analysis included frequencies used in wireless networks (Wi-Fi). The conclusions show that, with macroscopic approach, placing the source on the walls made of a homogeneous material (eg. concrete, solid brick or aerated concrete) results in uniform and also better propagation of the signal. In contrast, heterogeneous structures require a more datailed and multivariate analysis because of the complexity and diversity of material parameters. The purpose of the analysis was more accurate understanding of the phenomena occurring within the complex building materials, which may be a source of information in the assessment of the problems associated with signal fading and the effect of improving the quality of the transmitted data.
5
Content available Isotropy analysis of metamaterials
EN
Metamaterials – artificial periodic structures with subwavelength feature sizes – can be characterized with macroscopic electromagnetic properties, like refractive index and wave impedance, just like homogeneous materials. However, in contrast to homogeneous materials, their properties depend strongly on the angle of incidence. 3D metamaterial structures can exhibit homogeneous behaviour, but their fabrication is challenging compared to layered (2D) metamaterials. Here we demonstrate with an example, that layered (2D) metamaterials can also exhibit homogeneous behaviour despite of their anisotropic geometry.
PL
Metamateriały – sztuczne struktury periodyczne o wymiarze charakterystycznym porównywalnym z długością fali – można scharakteryzować za pomocą tych samych właściwości jak dla materiałów homogenicznych np. współczynnikiem załamania czy impedancją falową. Jednakże, w przeciwieństwie do materiałów homogenicznych, ic parametry silnie zależą od kąta padania fali. Trójwymiarowe struktury metamateriałów mogą wykazywać jednorodne zachowanie, ale ich wykonanie jest trudne w porównaniu do metamateriałów warstwowych (2D). W artykule pokazujemy na przykładzie, że metamateriały warstwowe (2D) mogą również wykazywać jednorodne zachowanie pomimo ich anizotropowej geometrii.
PL
W artykule został przedstawiony wpływ materiałów budowlanych na rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz pomieszczeń, uwzględniając trzy technologie budowlane przy wykorzystaniu cegieł, zbrojonego betonu oraz gazobetonu (budownictwo pasywne). Analiza otrzymanych wyników oraz zachodzących zjawisk umożliwi skuteczniejsze planowanie lokalizacji nadajników sieci bezprzewodowej, stosowanych m.in. w sieciach komórkowych, WiFi, WiMAX. Do analizy zastosowano metodę różnic skończonych z bezpośrednim całkowaniem równań Maxwella w dziedzinie czasu (FDTD). Celem badań jest optymalizacja lokalizacji nadajników, która może stanowić źródło wiedzy przy ocenie problemów związanych z zanikami sygnału.
EN
The publication presents the influence of building materials on the distribution of the electromagnetic field inside the rooms made of different building technology. Tree types of construction like bricks, passive building and prefabricated units were analyzed. The analysis of both the computational results and the propagation phenomena will make it possible to much better plan the localization of wireless transmitters used among in cellular telephony, WiFi and WiMAX. In this paper was used the finite-difference time-domain method (FDTD). The aim of the research is to optimize the transmitter placement process thus can be source of knowledge during the analysis problems connected with fading.
EN
The aim of this paper is an analysis of distribution of a high frequency electromagnetic field (f=2.4 GHz) behind the heterogeneous wall. The analysis is connected with some typical structures of the wall made of either: a solid brick or two types of hollow clay bricks. The influence of internal geometry and the relative homogeneous properties of the components on field distribution are presented and discussed. The relation between electric conductivity of the clay and structures of air holes are examined too. The presented results give some information about field distribution around materials which consist of some non-ideal, absorbing dielectrics.
PL
Celem publikacji jest analiza rozkładu pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w obszarze zawierającym ścianę wykonaną z niejednorodnego materiału. Analiza dotyczy powszechnie stosowanych ścian wykonanych z: cegieł pełnych oraz klinkierowych zawierających 18 lub 30 pionowych otworów. Zaprezentowano i omówiono wpływ wewnętrznej geometrii i objętościowej gęstości cegieł na rozkład pola. Zbadano również wpływ elektrycznej przewodności materiału cegieł. Prezentowane wyniki i dyskusja dotyczą rozkładu pola wokół materiału złożonego z nieidealnych, absorbujących dielektryków.
EN
The aim of this paper is an analysis of propagation of a high frequency electromagnetic wave (f=1.8 GHz) in a part of the building. Three typical technologies (i.e. the brick, the reinforced slabs, and the passive building), commonly used in construction of buildings are evaluated. Some phenomena connected with interaction of electromagnetic field with the complex, non-ideal material structures are presented and discussed. The influence of physical properties of materials, and the effect of obstacles such as additional wall are examined. A discussion connected with the influence of the reinforcement and the additional walls on the distribution of electromagnetic field is useful for designers of wireless networks.
PL
Celem publikacji jest analiza propagacji fali elektromagnetycznej wewnątrz części budynku. Analiza dotyczy trzech powszechnie stosowanych typów konstrukcji budowlanych, w których wykorzystuje się: cegły, zbrojone płyty betonowe lub beton komórkowy. Artykuł zawiera dyskusję dotyczącą zjawisk fizycznych związanych z polem elektromagnetycznym występujących w złożonych konstrukcjach. Badany jest wpływ fizycznych właściwości materiałowych i konstrukcji ścian działowych na rozkład pola elektromagnetycznego. Wnioski mogą być źródłem wiedzy dla projektantów bezprzewodowych sieci.
PL
W artykule został przedstawiony wpływ lokalizacji nadajnika (access point) oraz konstrukcji zbrojenia wewnątrz słupa na rozkład pola elektromagnetycznego w wybranej części budynku. Artykuł zawiera dyskusję dotyczącą zjawisk fizycznych związanych z propagacją fali elektromagnetycznej w typowych pomieszczeniach budowlanych. Do analizy zastosowano metodę różnic skończonych z bezpośrednim całkowaniem równań Maxwella w dziedzinie czasu (FDTD). Szczegółowa ocena wpływu materiałów budowlanych takich, jak żelbet i beton komórkowy (gazobeton), może stanowić źródło do oceny problemów związanych z zanikami sygnału w celu zapewnienia niezakłóconej transmisji danych.
EN
The paper presents the influence of location the transmitter (access-point) and reinforcement construction inside the column on distribution of the electromagnetic field within the part of the building. Some phenomena connected with propagation of a high frequency electromagnetic wave inside the typical building constructions. In this paper was used the finite-difference time-domain method (FDTD). Detailed analysis of influence of the material buildings (e.g. reinforced concrete and aerated concrete) will make it possible to solve the problem connected with fading.
PL
Praca przedstawia wpływ lokalizacji nadajnika systemu komunikacji bezprzewodowej pracującego przy standardowej częstotliwości f=2,4 GHz oraz oddziaływanie konstrukcji budowlanej na rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz części budynku. Artykuł zawiera dyskusję dotyczącą zjawisk fizycznych związanych z propagacją fali elektromagnetycznej w złożonych konstrukcjach zawierających beton zbrojony lub komórkowy. W pracy zastosowano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Analizowany obszar modelowano z uwzględnieniem wymagań technologii budowlanych w Polsce. Analiza wyników jest studium do oceny problemów związanych z zanikami sygnału.
EN
The paper presents the influence of location the transmitter, wireless communication system use frequency f=2,4 GHz, and influence building technology on distribution of the electromagnetic field inside the part of the building. Some phenomena connected with propagation of a high frequency electromagnetic wave cross over the complex, non-ideal material structures (e.g. reinforced concrete and aerated concrete) are discussed. In this paper was used the finite-difference time-domain method (FDTD). Analysed region was modelled according to requirement the typical building technologies. Analysis of the obtained results will make it possible to solve the problem connected with fading.
PL
Celem publikacji jest analiza rozkładu pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w obszarze zawierającym ścianę wykonaną z niejednorodnego materiału. Analiza dotyczy powszechnie murowanych struktur ścian wykonanych z: pełnych cegieł oraz klinkierowych zawierających 18 lub 30 pionowych otworów. Zaprezentowano i omówiono wpływ wewnętrznej geometrii i objętościowej gęstości cegieł na rozkład pola. Również zbadano relację pomiędzy elektryczną konduktywnością cegły a poprawnością wyników. Prezentowane rezultaty dostarczają dodatkowej informacji o rozkładzie pola wokół materiału złożonego z nieidealnych, absorbujących dielektryków. Zaprezentowana analiza również jest przydatna dla projektantów sieci bezprzewodowych.
EN
The aim of this paper is an analysis of distribution of a high frequency electromagnetic field (f=2,4 GHz) behind the heterogeneous wall. The analysis is connected with some typical structures of the wall made of either: a solid brick or two types of hollow clay facing bricks. The influence of internal geometry and the relative homogeneous properties of the components on field distribution is presented and discussed. The relation between electric conductivity of the clay and structures of air holes are examined too. The presented results give some information about field distribution around materials, which consist of some non-ideal, absorbing dielectrics. The delivered analysis is also useful for designers of wireless networks.
EN
The paper presents the influence of the location the transmitter (2.4 GHz) and the structure which is made of the column with the transmitter on distribution of the electromagnetic field inside the part of the building. The influence of physical properties of materials like concrete, plaster board and number of steel bars are examined. The finite-difference time-domain method (FDTD) is used. The geometry of the analysed area is modelled according to the typical building technologies. Detail analysis of the obtained results will make it possible to solve the problem connected with fading and also to radically improve the quality of data transmission.
PL
W publikacji przedstawiono wpływ lokalizacji nadajnika (2.4 GHz) i struktury, z której jest wykonany słup z nadajnikiem na rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz części budynku. Badany jest wpływ właściwości materiałowych, takich jak beton, tynk oraz ilości stalowych prętów. Zastosowano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Geometrię analizowanego obszaru modelowano według typowych budowlanych technologii. Szczegółowa analiza otrzymanych rezultatów pozwoli na rozwiązanie problemów związanych z zanikami sygnału i jednocześnie polepszy jakość transmisji danych.
EN
Advantages of using asymptotic solutions to electromagnetic problems are exemplified by the problem of wave diffraction by a wedge, and the problem of pulse propagation in a dispersive medium.
PL
Zademonstrowano korzyści z zastosowania rozwiązań asymptotycznych na przykładzie zagadnienia dyfrakcji fali elektromagnetycznej na klinie I zagadnienia propagacji impulsu w ośrodku dyspersyjnym.
EN
The paper presents the influence of building materials (brick, wood, reinforced concrete) used in building engineering on the electromagnetic wave propagation. Detail analysis of both the propagation phenomena and the computational results can make it possible to plan the placements of wireless network transmitters used, for example in Wi-Fi, the internet, which include routers, modems, access points and other similar devices. The paper evaluates the effect of obstacles such as partition walls and the influence of building materials on the value of the signal itself. The purpose of the research is to optimize the transmitter placement process thus improving the quality of modern communication.
PL
W publikacji przedstawiono wpływ konstrukcji ściany działowej wykonanej z użyciem materiałów budowlanych, takich jak: cegła, drewno i zbrojony beton na rozkład pola elektromagnetycznego. Szczegółowa analiza zarówno zjawisk falowych, jak i rodzaju konstrukcji budowlanej umożliwi dokładniejsze planowanie montażu sieci bezprzewodowej, np. Wi-Fi, zawierającej m.in. routrs, access poits. Celem badań jest polepszenie jakości transmisji danych poprzez unikniecie zaników sygnału spowodowanych przeszkodami na drodze rozchodzenia się sygnału.
EN
A problem of electromagnetic (EM) plane wave diffraction by a moving half-plane in a free space is considered. It is shown that, unlike the stationary case, the shadow boundaries of the incident and reflected waves are not parallel to the propagation directions of those waves. Other diffraction phenomena reported earlier for objects with moving edges are also observed.
EN
Propagation of a Brillouin precursor in a Lorentz dispersive medium is considered. The precursor is excited by a sine-modulated initial signal, with its envelope described by a hyperbolic tangent function. The purpose of the paper is to show how the rate of growth of the signal affects the form of the Brillouin precursor. Uniform asymptotic approach, pertinent to coalescing saddle points, is applied in the analysis. The results are illustrated with numerical examples.
EN
Much has been written about the possible health hazards of electromagnetic fields (EMRs). Consumers are bombarded with quasi-scientific reports, many of which are more confusing than accurate. This paper presents a project undertaken to evaluate high frequency electromagnetic fields using a TEM mode, the propagation mode calculation method followed by confirmation of any doubts about field levels using on-site measurements. An electromagnetic field can be monitored through all stages from the design to the operational state of the radiation source because of the use of both possible evaluation methods (calculation and measurements).
EN
A one-dimensional electromagnetic problem of Sommerfeld precursor evolution, resulting from a finite rise-time signal excitation in a dispersive Lorentz medium is considered. The effect of the initial signal rate of growth as well as of the medium dumping on the precursor shape and its magnitude is discussed. The analysis applied is based on an approach employing uniform asymptotic expansions. In addition, new approximate formulas are given for the location of the distant saddle points which affect local frequency and dumping of the precursor. The results obtained are illustrated numerically and compared with the results known from the literature.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące systemu łączności z zanurzonym okrętem podwodnym. Przeanalizowano uwarunkowania propagacyjne. Omówiono problematykę rozchodzenia się fal radiowych nad powierzchnią wody oraz mechanizm ich wnikania w środowisko wodne. Przedstawiono zasadę działania oraz budowę podwodnego urządzenia antenowego oraz rozwiązania odbiornika radiowego. Omówiono także realizację łączności podwodnej przy użyciu fal akustycznych.
EN
The subject of this paper are the main principles of the underwater communication theory and techniques. First, the radiowaves propagation conditions in the air and the water are analysed. The different structures of the underwater antenna system are described. The problem of the application of an acustic underwater telephone is analysed too.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.