Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beton zwykły
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The by-products of wood sawdust and wood fiber are considered to be waste material. It is utilized in the construction of buildings in the form of sawdust concrete or wood fiber concrete. It is used to make lightweight concrete and possesses heat transfer of a long duration. In this study, wood concrete was made at eleven different mix proportions of cement to wood waste by weight, to produce a lightweight concrete aggregate that has the density 1508-2122 kg/m3. The experimental work consists of 330 concrete specimens as 99 cubes (150 * 150 * 150) mm, 165 cylinders (150 * 300) mm, 33 prisms (50 * 100 * 200) mm, and 33 prisms (100 * 100 * 500) mm. Mechanical and thermal properties such as stiffness, workability, compressive strength, static elasticity modulus, flexural forces, splitting tensile strength and density were examined in the specimens after 28 days of 20 oC curing. Also, compressive strength was investigated at 7 and 14 days of curing at 20 oC. The basic observation of the results shows the values with the limitations of ACI and ASTM. Moreover, it is the perfect way to reduce solid wood waste and produce lightweight concrete to be used in industrial construction. It was found that with the increase in the quantity of wood waste, the strength decreased; however, in terms of workability and concrete with a higher quantity of wood waste held very well. Lightweight concrete aggregate is around 25 percent lighter in dead load than standard concrete. Given all the physical and mechanical properties, the study finds that wood concrete can be used in the construction of buildings.
2
Content available remote Effect of coarse grain aggregate on strength parameters of two-stage concrete
EN
Two-stage concrete (TSC) is a special type of concrete that the method of its construction and implementation is different from conventional one. In TSC, coarse aggregate particles are first placed in the formwork and voids between them are subsequently injected with a special cementations mixture. TSC has been successfully used in many applications, such as underwater construction, casting concrete sections congested with reinforcement and concrete repair. Coarse aggregate forms about 60% of the total volume of TSC, while coarse aggregate forms about 40% of the total volume of conventional concrete. In TSC stresses are transferred through contact areas between coarse aggregate particles. In this paper coarse aggregate size influence on strength parameters of TSC and comparing it with conventional concrete is done (by uniaxial compressive strength test and Brazilian tensile strength test). According to results of tests in this paper, the TSC with finest grain of coarse aggregate has higher compressive and tensile strength, higher modulus of elasticity and less Poisson’s ratio from conventional concrete.
PL
Beton wykonywany dwuetapowo (TSC) jest specjalnym rodzajem betonu, a jego metoda wbudowania i zastosowanie różnią się od tradycyjnego. W TSC w pierwszej kolejności w szalunku układane jest kruszywo grube, a następnie pod ciśnieniem podawana jest specjalna mieszanka cementowa wypełniająca wolne przestrzenie między kruszywem. Technologia TSC została wielokrotnie zastosowana z powodzeniem w betonowaniu pod wodą do wykonywania zbrojonych elementów konstrukcyjnych oraz jako beton naprawczy. W TSC kruszywo grube stanowi ok. 60%, natomiast w betonie zwykłym ok. 40% całkowitej objętości. W TSC naprężenia przenoszone są przez obszary styku między ziarnami kruszywa grubego. W badaniach wykazano wpływ kruszywa grubego na parametry wytrzymałościowe TSC i porównano je z wynikami badań betonu wykonywanego w sposób tradycyjny (w przypadku jednoosiowego badania wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na rozciąganie metodą brazylijską). Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że TSC zawierający ziarna małej średnicy charakteryzuje się lepszą wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie, większym modułem sprężystości i mniejszym współczynnikiem Poissona niż beton zwykły.
PL
Badania obejmowały dużą grupę betonów, których skład był zróżnicowany z uwagi na rodzaj cementu i kruszywa grubego, stosunku w/c oraz zawartości zaczynu. Próbki przechowywano 90 dni w typowych warunkach laboratoryjnych, po których materiał uzyskuje umownie tak zwany stan powietrzno-suchy. Przedstawione wyniki badań wykazały, że po 90 dniach przechowywania próbek ich wilgotność w dużym stopniu zależała od składu betonu i zawierała się w granicach od około 2,5% do około 5,5%. Największą wilgotność miały próbki betonów z cementu hutniczego CEM III. Dominujący wpływ na ich wilgotność miał zarówno wskaźnik w/c, jak i zawartość zaczynu. Próbki betonów z cementów CEM I i CEM II miały znacznie mniejszą wilgotność, na którą wpływała głównie zawartość zaczynu w betonie. Przedstawione wyniki powinny zwrócić uwagę na relatywnie dużą i zmienną, w zależności od składu, wilgotność betonu po 90 dniach przechowywania w typowych warunkach. Mogą one być przydatne podczas interpretacji wyników badań innych właściwości betonu, które zależą od ich stanu wilgotnościowego.
EN
The study concerned a large group of concretes diversified in terms of the type of cement and coarse aggregate, the w/c ratio and the cement paste content. The samples were stored for 90 days under normal laboratory conditions, after which the material conventionally achieves the so-called air-dry state. The presented test results indicate that, after 90 days of the storage in such conditions, the humidity of the samples is strongly correlated with their composition. The moisture content, depending on the composition of concrete, ranged from approx. 2.5% to approx. 5.5%. The highest values were recorded in the case of concrete from blast furnace slag cement CEM III. The w/c ratio and the cement paste content had a dominant effect on their moisture content. Samples from concrete made of CEM I and CEM II cements showed much lower humidity, which was mainly influenced by the cement paste content in concrete. The presented test results are showing that it must be important to draw attention to the relatively high and variable humidity of various concrete, after 90 days of storage in typical conditions. They can be useful when interpreting the test results of other concretes properties dependent on their moisture level.
PL
Wykorzystywanie materiałów budowlanych z recyklingu to jedno z działań jakie są wprowadzane w ostatnim czasie na coraz większą skalę w Polsce i krajach UE, którego realizacja przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Największe możliwości powtórnego zastosowania kruszyw z recyklingu ceramiki czerwonej występują w sektorze budowlanym. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości (konsystencja, zawartość powietrza w mieszance betonowej, nasiąkliwość betonu, głębokość penetracji, gęstość objętościowa stwardniałego betonu po 28 dniach, wytrzymałość betonu na ściskanie i zginanie po 28 dniach dojrzewania, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek) betonu zwykłego oraz betonów zawierających w swoim składzie kruszywo z recyklingu ceramiki czerwonej.
EN
The use of recycled building materials is one of the activities which are implemented recently on an increasing scale in Poland and EU countries, the realization of which will contribute to the improvement of environmental quality. The article presents the results of selected properties (consistency, the air content of the concrete mix, water absorption of concrete, the depth of penetration, the bulk density of hardened concrete after 28 days, concrete compressive strength and flexural strength after 28 days of ripening, tensile splitting samples) of ordinary concretes and concretes containing in its composition recycled aggregate porous bricks.
5
Content available remote Badania przyczepności betonu zwykłego i geopolimerowego do pręta stalowego
PL
Beton geopolimerowy jest jednym z nowoczesnych materiałów budowlanych zastępujących klasyczny beton z cementu portlandzkiego. Przeprowadzono wiele badań dotyczących zastosowania betonu geopolimerowego jako materiału budowlanego, jednak nieliczne z nich dotyczą jego zastosowania w konstrukcjach. Praca przedstawia porównanie wyników wytrzymałości wiązania stali z betonem zwykłym i geopolimerowym. Przeprowadzono badania przyczepności metodą „pull out” na 27 belkach o wymiarach 100×100×200 mm3, wykonanych z trzech różnych klas betonu geopolimerowego, a mianowicie M20, M35 i M50, zbrojonych prętami TMT o średnicy 16 mm. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na opracowanie równania opisującego przyczepność betonu geopolimerowego do stali, którego poprawność zweryfikowano doświadczalnie. Znormalizowaną funkcję naprężenia przyczepność-przemieszczenie betonu geopolimerowego można w przybliżeniu przedstawić jako krzywą dwóch zmiennych.
EN
One of the new construction materials evolved as a replacement of Ordinary Portland cement concrete is geopolymer concrete. Many investigations have been done to develop geopolymer concrete as a material but studies on structural use of geopolymer concrete are very rare. This paper presents the experimental investigation on the band behaviour of normal and geopolymer concrete. The band strength behaviour of 27 geopolymer concrete prisms of size 100x100x200 mm3 of grades M20, M35 and M50 reinforced with 16 mm TMT rod is studied using pull out tests. An equation for the bond strength of geopolymer concrete is obtained from the experimental results and is also validated. The normalized bond-slip behaviour of GPC can be idealized as the curve of two variables.
EN
This article presents the results of an experimental investigation on the influence of carbon-fibre-reinforced polymer (CFRP) sheets on the strength of short concrete columns constructed from normal concrete (NC) and high-performance concrete (HPC). The results show that external confinement can significantly improve the ultimate strength and strain of the specimens. The stress-strain response of confined concrete depends largely on the type of concrete with regard to its compressive strength. The results demonstrate that composite columns constructed from normal concrete work in an elastic-plastic range with strengthening, whereas strengthening of columns constructed from high-performance concrete did not occur. The study indicates that the confinement.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty eksperymentalnych badań poświęconych wpływowi mat z włókien węglowych na wytrzymałość krótkich kolumn betonowych wyprodukowanych z betonu zwykłego i wysokowytrzymałościowego. Wyniki wskazują, iż stosowanie CFRP może w znaczący sposób zwiększyć wytrzymałość i odkształcalność próbek. Charakterystyka naprężenie-odkształcenie wzmocnionych kolumn zależy w istotny sposób od wytrzymałości betonu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na sprężysto-plastyczną ze wzmocnieniem charakterystykę pracy wzmocnionych kolumn z betonu zwykłego, w przeciwieństwie do betonu wysokowartościowego, gdzie wzmocnienie nie występuje. Badania wskazują, iż efektywność wzmocnienia kolumn zespolonych spada wraz ze wzrostem wytrzymałości na ściskanie rdzenia betonowego.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu wartości górnego naprężenia ściskającego przyjmowanego do badania modułu sprężystości wg metody B, określonej w nowej normie PN-EN 12390-13 oraz wg normy projektowej Eurokod 2 na wartość oznaczenia. Badaniom poddano cztery serie betonów zwykłych i lekkich o zróżnicowanej gęstości (1690 ÷ 2290 kg/m3) i wytrzymałościach (33,5 ÷ 59,5 MPa). Wartości modułu sprężystości oznaczone zgodnie z normą PN-EN 12390-13 przy górnym naprężeniu σa = fcm/3 wahały się od 17,5 GPa w przypadku betonów lekkich do 30,1 GPa w przypadku betonów zwykłych. Wartości zbadane zgodnie z założeniami normy projektowej Eurokod 2 w zakresie naprężeń do 0,4 ⋅ fcm były mniejsze średnio o 0,4 ÷ 0,6 GPa. Można przypuszczać, że w przypadku betonów o mniejszej jednorodności strukturalnej, różnice wartości modułu sprężystości oznaczonego przy różnym górnym poziomie naprężenia będą większe niż badanych betonów. Analiza porównawcza oznaczonych i oszacowanych wg Eurokodu 2 wartości modułu sprężystości potwierdza słuszność podejścia normy projektowej, że wartość modułu sprężystości powinna być określona doświadczalnie w przypadku projektowania elementów konstrukcyjnych, w których ugięcia mają szczególne znaczenie.
EN
This paper presents the problem of the influence of an upper compressive stress assumed for testing of modulus of elasticity of concrete acc. to Method B of new standard PN-EN 12390-13 and acc. to Eurocode 2 on a value measured. Four series of normal-weight and lightweight concretes of different density (1690 ÷ 2290 kg/m3) and strength (33,5 ÷ 59,5 MPa) were subject to testing. The values of modulus of elasticity determined acc. to PN-EN 12390-13 at upper stress level of σ a = fcm /3 ranged from 17,5 GPa for lightweight concrete to 30,1 GPa for normal-weight one. The values tested acc. to outlines of designing standard Eurocode 2 up to the stress of 0,4 ⋅ fcm were slightly lower, by 0,4 ÷ 0,6 GPa on average. It should be expected that in the case of concrete of less structural homogeneity the differences between values of modulus of elasticity determined at various upper stress will be more pronounced than these revealed in this research. The comparative analysis of values determined and estimated acc. to Eurocode 2 confirms the rightness of standard approach that in the case of designing structural members susceptible to deflection, the values of modulus should be determined.
PL
Badania miały na celu wyjaśnienie wpływu trzech dodatków mineralnych – szlamu wapiennego, krzemionkowego popiołu lotnego i pyłu krzemionkowego, zastępujących cement, na wytrzymałość oraz trwałość trzech klas betonu. Zawartość domieszek wynosiła: popiół lotny 5% do 25%, pył krzemionkowy 4% do 10% i szlam wapienny od 2,5% do 20% masy cementu. Stosowano trzy klasy betonu 30 MPa, 50 MPa and 70 MPa. Badano absorpcję wody oraz odporność na migrację jonów chlorkowych w przypadku betonów przy korzystnej zawartości dodatków mineralnych. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że szlam wapienny z produkcji papieru może być stosowany jako dodatek mineralny do produkcji betonu.
EN
Present investigation is focused on the effect of ternary mixes on strength and durability properties of concrete containing lime sludge, fly ash and silica fume replacing the cement in different grades of concrete. Fly ash Class C is used in this study in various proportions from 5% to 25%, silica fume by 4% and 10% and lime sludge by 2.5 to 20% by mass of cement. This investigation aims at a detailed experimental investigation of ternary mix for 30 MPa, 50 MPa and 70 MPa concrete. The results are compared with those of the ordinary cement concrete. Sorpitivity and RCPT were performed on the optimal dosages of triple blended mix to evaluate the effect on durability. From the results of this work the conclusion can be drawn that paper sludge can be the innovative supplementary cementitious material and can be used for production of concrete.
PL
Artykuł przybliża zarys wymogów mających na celu zapewnienie odporności na mróz i odwilż betonu, bruku, mostów i konstrukcji hydraulicznych. Przedstawia wymogi zawarte zarówno w kodeksie, jak i w specyfikacjach technicznych, ze szczególnym naciskiem na te dotyczące właściwości pustek powietrznych. W tekście opisana jest metodologia badań oraz aktualne problemy związane z wymogami w zakresie właściwości pustek powietrznych dla betonu stwardniałego, obowiązujące w celu zapewnienia jego odporności na mróz i odwilż. Ponadto w artykule przytoczono przykłady zmian w strukturze porowatej w przypadku stosowania superplastyfikatorów, dodatku pyłów lotnych lub transportu agregatu w skrzynkach aluminiowych.
EN
The paper provides an overview of the requirements both of code and contained in the technical specifications for ensuring the freeze-thaw resistance of ordinary concrete, paving, bridges and hydraulic engineering, with particular emphasis on requirements for air void characteristic. Research methodology and contemporary problems related to the requirements as regards the air void characteristics in the hardened concrete used in order to ensure their freeze-thaw resistance are presented. In addition, there are examples of changes in the porosity structure in the case of application of superplasticizers, addition of fly ash or transport of aggregate in aluminum boxes.
PL
Badano lekkie betony na bazie keramzytu i kruszywa popiołoporytowego oraz referencyjny beton zwykły. Przebadano łącznie dwanaście receptur, w których składzie domieszka napowietrzająca stanowiła odpowiednio 0,0; 0,8; 1,1 oraz 1,4% masy cementu. Badania wytrzymałości na ściskanie przeprowadzono po 28 dniach oraz po 6 miesiącach dojrzewania betonów.
EN
The tests were conducted on lightweight concretes based on leca and lytag aggregate and reference normal concrete. A total of twelve recipes were examined in which the composition of air-entraining admixture was constituted respectively at 0,0; 0,8; 1,1 and 1,4% by weight of cement. The tests of compressive strength were conducted after 28 days and 6 months of concrete curing.
PL
Zmiany właściwości betonu w konstrukcji powinny być oceniane w regularnych okresach, co należy do zasad przestrzegania jego bezpieczeństwa. Stan betonu może być oceniany na podstawie pomiarów szybkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej. W pracy przedstawiono zmiany szybkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej ze wzrostem poziomu naprężeń w różnych betonach. Stosowane w doświadczeniach betony obejmowały beton zwykły, beton samozagęszczający się i beton ze spoiwa niezawierającego klinkieru. Zmiany szybkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej z poziomem naprężeń w betonie mogą być wykorzystane do oceny początków powstawania rys i ich rozwoju w betonie. Wyniki tych doświadczeń mogą być wykorzystane do śledzenia zmian właściwości betonu w konstrukcji.
EN
The changes of concrete properties within a construction need to be assessed at regular intervals as part of the overall safety of structures. The condition of concrete can be assessed using the rate of ultrasonic pulse velocity measurements. This paper presents the change in ultrasonic pulse velocity with increasing stress level in different concretes. The concretes used include normal strength concrete, self-compacting concrete and geopolymer concrete. The changing of ultrasonic pulse velocity with stress level in concrete can be used to identify the initiation of damage and rate of its development within the concrete. This study can find application in the health monitoring of concrete structures.
13
Content available remote Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym
PL
W artykule przedstawiono wyniki pierwszego etapu badań dotyczących właściwości osłonowych betonów przed promieniowaniem jonizującym, które obejmowały pomiary liczby neutronów termicznych w kanale bloku parafinowego. Dwa specjalnie zaprojektowane układy pomiarowe pozwoliły na przeprowadzenie oznaczeń przy wyizolowanej ze źródła Pu-Be wiązki neutronów prędkich i termicznych. Zliczoną przez detektor helowy liczbę neutronów termicznych analizowano w odniesieniu do tła (liczby neutronów w pustym kanale). Badaniom poddano betony referencyjne (zwykły z kruszywem żwirowym i ciężki z kruszywem magnetytowym) oraz betony modyfikowane polimerem i tlenkiem gadolinu. Wyniki potwierdziły dużą skuteczność gadolinu w absorpcji neutronów termicznych, wpływ polimeru był korzystny jedynie w przypadku betonu zwykłego, natomiast dla betonu ciężkiego wynik był niezgodny z założeniami teoretycznymi. Dalsze badania w celu wyjaśnienia tej anomalii są konieczne.
EN
In this study there are presented first stage results of research on ionizing radiation shielding properties of concrete. They were based on measures of the number of thermal neutrons in the channel located a paraffin block. Two specially designed measuring set-ups allowed to perform measurement under fast neutron beam and thermal neutron beam isolated from the source of Pu-Be. The number of thermal neutron counted by a helium detector were analyzed in relation to the background (the number of neutrons in an empty channel). The study involved reference concretes (normal-weight concrete with gravel and heavy-weight concrete with magnetite aggregate) and concrete modified with polymer and gadolinium oxide. The results confirmed the effectiveness of gadoliniumin the absorption of thermal neutrons, while the impact of the polymer was positive only in the case of ordinary concrete whereas the heavy concrete result was inconsistent with the theoretical assumptions. Further research in order to explain this anomaly are necessary.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
10540--10550
PL
Zaprezentowano badania prowadzące do odtworzenia składu substratowego betonów cementowych, z wykorzystaniem analizy chemicznej technikami klasycznymi i XRF. Badaniom poddano betony oparte na cemencie portlandzkim i cemencie o zwiększonej zawartości składników ekspansywnych, kruszywie drobnym (piasku) oraz grubym, lekkim. Badania wytrzymałościowe otrzymanych betonów wykazały właściwości podobne. Skład substratowy, w sposób szacunkowy obliczono na podstawie sposobu, który polegał na oznaczeniu w substratach i produktach składu tlenkowego z uwzględnieniem zawartości wapnia, glinu, krzemu, żelaza i siarki i chlorków; sporządzeniu bilansu materiałowego dla poszczególnych tlenków w substratach i produktach. Otrzymane dane pozwoliły na ułożenie układów równań dla składników betonu z trzema niewiadomymi (ilość cementu, piasku i kruszywa grubego). Rozwiązywano wszystkie możliwe kombinacje równań z wykorzystaniem programu komputerowego. Wyniki końcowe były średnią arytmetyczną wszystkich możliwych rozwiązań, spełniających warunki brzegowe. Zastosowany sposób odtwarzania składu okazał się bliski składu rzeczywistego (maksymalne różnice w granicach kilku procent).
EN
The paper presents results of research was to reconstitute of concrete mix on the basis of samples of hardened concrete. A classic chemical analysis as well as XRF techniques were used in the process. The object of research were samples of concretes made of fine aggregates (sand), coarse aggregates (lightweight aggregates), and Portland cement or cement with increased contents of expansive compounds. The mixes used to prepare samples were designed to obtain similar strength. Composition of substrates was estimated by defining and comparing oxide composition of substrates and products considering contents of calcium, silicon, iron, sulfur and chlorides. The results provided input for a system of linear equations with three unknown values: cement, sand, and coarse aggregate content. All possible combinations of equations were solved, and final result was an arithmetic mean of all results that fulfilled boundary conditions. The method proved to be reliable, as the results were close to the actual composition of tested concretes.
PL
Dbałość o środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wprowadza możliwość i potrzebę stosowania recyklingu odpadów. Największe możliwości ponownego zagospoda¬rowania popiołów lotnych ma sektor budowlany – branża materiały budowlane. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości (konsystencji, nasiąkliwości, wodoszczelności oraz wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania) betonów zwykłych oraz betonów zawierających w swoim składzie maksymalną ilość popiołów lotnych. Prowadzone badania wykazały przydatność popiołu lotnego jako surowca do produkcji betonów.
EN
Taking care of the environment in accordance with the principles of sustainable development introduces the possibility and the need for waste recycling. The greatest potential for reuse of waste has the construction industry – building materials industry. The article presents the results of selected properties (consistency, water absorption, water resistance and compressive strength after 28 days of ripening) of ordinary concretes and concretes containing in its composition the maximum amount of fly ash. Studies have demonstrated the usefulness of fly ash as a substrate for the production of concrete components.
EN
Article presents the results of the effect of humidity on early shrinkage of normal concrete with variable W/C ratio. As known for a long time, shrinkage is dependent of many factors. One of them is the W/C ratio and the quantity of water which is located in the concrete mix. In article there were discussed changes taking place in the concrete mix, the methods of research and the partial results obtained by the authors of the paper. Shrinkage is a phenomenon well known and studied by various research centers. The total amount of shrinkage may depend on various factors such as humidity, temperature, composition of the concrete mix, the W/C ratio, the size of the item. The study was conducted to determine the amount of shrinkage in its early stages. It is very important for concrete floors contractors, precast manufacturers to start at the right time finishing work and prevent the formation of shrinkage cracks.
PL
W pracy badano wpływ różnych rodzajów kruszyw na właściwości mechaniczne betonów wysokowartościowych o w/c = 0,28 i betonów zwykłych o w/c = 0,70. Wyniki doświadczeń wykazały, że rodzaj kruszywa ma znaczny wpływ na wytrzymałość jak i na odkształcalność, ściskanych jednoosiowo próbek betonowych. Wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości i współczynnik Poissona osiągnęły największe wartości w przypadku betonów z kruszywa bazaltowego i dolomitowego. Natomiast najgorsze właściwości miał beton z kruszywa granitowego. Godne podkreślenia jest podobieństwo wpływu rodzaju kruszywa na mechaniczne właściwości tak wysokowartościowego jak i zwykłego betonu.
EN
In the paper the effect of different types of coarse aggregate on the mechanical properties of high performance concrete with w/c 0.28 and ordinary concrete with w/c 0.70 were tested. The results of experiments have shown that the type of aggregate has the significant effect on strength as well as on strains in uniaxial compression. The compressive strength, modulus of elasticity and Poisson's ratio were the highest in the case of basalt and dolomite aggregates. However, the worst properties has the concrete of granite aggregate. The similarity of the mechanical properties changes with the type of aggregate in the case of HPCs and ordinary concretes is worth to underline.
19
Content available remote Badania współczynników wyrównania temperatury betonów różnego rodzaju
PL
W referacie przedstawiono badania współczynników wyrównania temperatury dla czternastu zróżnicowanych kompozytów betonowych wykonanych na bazie kruszywa kamiennego oraz lekkich kruszyw sztucznych: keramzytu i Pollytagu. Omówiono wpływ wstępnego nasycenia wodą kruszyw lekkich oraz wpływ zastosowanej domieszki napowietrzającej na testowane parametry cieplne. Dodatkowo przedstawiono rozwój współczynnika wyrównania temperatury w 28-dniowym okresie dojrzewania.
EN
The paper presents temperature compensation coefficients for the fourteen different concrete composites based on natural coarse aggregate and artificial lightweight aggregates: LECA and Pollytag. The report shows the influence of initial water saturation of lightweight aggregates on the thermal parameters and the effect of aeration admixture on these parameters. Moreover, it analyzes the development of the temperature compensation coefficient for the first 28 days of the curing period.
20
Content available remote Badania możliwości otrzymania betonów zwykłych na kruszywach recyklingowych
PL
Kruszywa recyklingowe uważane są za bardzo dobry substytut kruszyw naturalnych. Wykorzystywane są jako kruszywa do wytwarzania betonów niskich klas wytrzymałościowych. Do najważniejszych cech ograniczających wykorzystanie tych kruszyw w budownictwie należą: mała szczelność, niska mrozoodporność, skurcz, duża nasiąkliwość i mała wytrzymałość. W referacie przedstawione są wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wybranych właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, wytwarzanych na bazie uszlachetnionych kruszyw recyklingowych. Uzyskane wyniki badań dowodzą, że uszlachetnione kruszywa recyklingowe mogą być stosowane jako pełnowartościowe kruszywa do produkcji betonów konstrukcyjnych wyższych klas wytrzymałościowych.
EN
Recycling aggregates are claimed to be very good substitute for natural aggregates. They are used as aggregates to produce low durability class concretes. The most important features limiting the use of these aggregates in building industry are: low tightness, low frost resistance, contraction, high absorbability and low durability. The paper presents the results of laboratory researches of selected features of concrete mixture and hardened concrete, produced on the basis of improved recycling aggregates. The results prove that improved recycling aggregates can be used as full-value aggregates to produce construction concretes of higher strength classes.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.