Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewodnictwo cieplne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
In the design of innovative, protective clothing, thermal comfort is of great importance. One of the key factors affecting thermal comfort is the thermal conductivity of clothing. This study aims to show through theoretical estimations that the effective thermal conductivity of moist clothing could expedite the development process. In this study, we present two theoretical models: a linear model and upgraded model. The upgraded model considers the thermal conductivity of air within the clothing and its volume porosity. For verification of the models presented, the impact of moisture on the thermal conductivity of cotton knit fabric was examined experimentally using the contact hot plate method. Correlation analysis shows that the upgraded model has an important advantage as it can predict the stabilisation of effective thermal conductivity.
PL
W projektowaniu nowatorskiej odzieży ochronnej duże znaczenie ma komfort termiczny. Jednym z kluczowych czynników wpływających na komfort cieplny jest przewodnictwo cieplne odzieży. W pracy omówiono dwa modele teoretyczne: liniowy i ulepszony. Ulepszony model uwzględnia przewodność cieplną powietrza w odzieży i jej porowatość. W celu weryfikacji przedstawionych modeli zbadano doświadczalnie wpływ wilgoci na przewodnictwo cieplne dzianiny bawełnianej metodą kontaktową na gorąco. Analiza korelacji pokazała, że ulepszony model ma ważną zaletę, otóż może przewidywać stabilizację efektywnej przewodności cieplnej.
EN
Thermophysical characteristics of porous thermal insulation materials (PTM) are generally determined by the structure, size, type and shape of pores, as well as by their mutual arrangement in the material. Thermal conductivity is one of the most important among these characteristics, is caused by different physical processes and can be reduced to three types: conduction, convection and radiation. Literature sources imply that thermal conductivity dependence is represented as an exponential function. These dependencies fail to have a sufficiently clear and pronounced nature and do not allow developing an analytical expression to describe this function, especially at high values of material density. In our experiments, the thermal conductivity coefficient was determined in the dry and sorption humidity states, not exceeding 20%. The thermal conductivity of porous thermal insulation materials was studied using an IT-λ-400 device. Cylindrical test specimens, 5 mm thick and 15 mm in diameter, were placed in the device and heated to 800°C. Within this temperature range, the material thermal conductivity was determined according to the standard procedure described in the device operating instructions. The observed data were processed using the designed experiment approach. Thermal conductivity is considered as the target function (Y, W/(m K)). The experiment was conducted according to the program of the central composite rotatable second-order design by Box-Hunter. The factors, studied in the previous series of experiments, are considered as controllable ones. Variable factors shall meet these criteria during experiment design process. 16 experiments were conducted at basic levels and supplemented by another 10 experiments at star points.
PL
Właściwości termofizyczne porowatych materiałów termoizolacyjnych (PTM) są ogólnie określone przez strukturę, wielkość, rodzaj i kształt porów, a także przez ich wzajemne rozmieszczenie w materiale. Przewodność cieplna jest jedną z najważniejszych spośród tych cech, jest spowodowana różnymi procesami fizycznymi i może być zredukowana do trzech rodzajów: przewodzenia, konwekcji i promieniowania. Źródła literatury sugerują, że zależność przewodności cieplnej jest reprezentowana jako funkcja wykładnicza. Zależności te nie mają wystarczająco wyraźnego charakteru i nie pozwalają na opracowanie analitycznego wyrażenia opisującego tę funkcję, szczególnie przy wysokich wartościach gęstości materiału. W naszych eksperymentach współczynnik przewodności cieplnej został określony w stanie suchym i wilgotności sorpcji, nie przekraczając 20%. Przewodność cieplną porowatych materiałów termoizolacyjnych badano za pomocą urządzenia IT-λ-400. Próbki cylindryczne o grubości 5 mm i średnicy 15 mm umieszczono w urządzeniu i ogrzano do 800°C. W tym zakresie temperatur przewodność cieplna materiału została określona zgodnie ze standardową procedurą opisaną w instrukcji obsługi urządzenia. Obserwowane dane zostały przetworzone przy użyciu zaprojektowanego podejścia eksperymentalnego. Przewodność cieplna jest uwzględniana jako funkcja celu (Y, W/(m K)). Eksperyment przeprowadzono zgodnie z programem centralnego obrotowego kompozytowego projektu drugiego rzędu firmy Box-Hunter. Zmienne czynniki muszą spełniać te kryteria podczas procesu projektowania eksperymentu. Przeprowadzono 16 eksperymentów na poziomach podstawowych i uzupełniono o kolejne 10 eksperymentów w punktach gwiazdowych.
EN
The problem of heat treatment of wet materials contains the question of the heat and mass inside the body transfer (an internal problem) and in the boundary layer at the interface between phases (an external problem). The amount of removable moisture depends on the degree of each of these processes development. When heated, the moisture content on the surface decreases, creating a concentration difference across the body. Therefore, a flow of moisture occurs in the body from deep layers to the surface, towards which the flow of heat is directed. Thus, when wet materials are heated, complex processes of moisture and heat exchange occur, mutually affecting the enthalpy and moisture content of both the heated material and the environment. The features of mathematical model construction of heating and drying of wet materials process are considered in the article. The drying process is defined as a thermal process with effective heat transfer coefficients with consideration of mass transfer. It makes it possible to obtain analytical dependencies that are convenient for engineering calculations, with which you can determine the temperature field and evaluate the kinetics of wet materials drying.
PL
Problem obróbki cieplnej wilgotnych materiałów obejmuje zagadnienia transferu ciepła i masy wewnątrz komponentu (problem wewnętrzny) i w warstwie granicznej z przemianą fazową (problem zewnętrzny). Ilość usuwanej wilgoci zależy od stopnia rozwoju każdego z tych procesów. Po podgrzaniu zawartość wilgoci na powierzchni zmniejsza się, tworząc różnicę koncentracji w całym materiale. Dlatego w materiale występuje przepływ wilgoci z głębokich warstw na powierzchnię, na którą skierowany jest przepływ ciepła. Oznacza to, że gdy ogrzewane są wilgotne materiały, zachodzą złożone procesy wymiany wilgoci i ciepła, wpływając wzajemnie na entalpię i zawartość wilgoci zarówno ogrzewanego materiału, jak i środowiska.W artykule omówiono cechy budowy modelu matematycznego procesu ogrzewania i suszenia materiałów zawilgoconych. Proces suszenia definiuje się jako proces termiczny o efektywnych współczynnikach przenikania ciepła z uwzględnieniem transferu masy. Umożliwia uzyskanie zależności analitycznych dogodnych do obliczeń inżynierskich, za pomocą których można określić pole temperatury i ocenić kinetykę suszenia wilgotnych materiałów.
PL
Prezentowana praca zawiera dane doświadczalne dotyczące wpływu lekkich wypełniaczy na wartość przewodnictwa cieplnego λ gipsu. W badaniach użyto mikrosfer glinokrzemianowych. Zastosowano 10% dodatek mikrosfer w stosunku do masy gipsu. Do pomiaru przewodnictwa cieplnego wykorzystano metodę niestacjonarną, opartą na metodzie „gorącego drutu”. Zaobserwowano spadek przewodności cieplnej i gęstości wraz z dodatkiem lekkiego wypełniacza ze względu na modyfikację mikro struktury produktu gipsowego. Wykonano ponadto zdjęcia mikroskopowe przełamów modyfikowanych gipsów.
EN
The presented work includes experimental data on the influence of lightweight filler on the thermal conductivity of λ gypsum. In this research, cenospheres were used. Cenospheres were added in the amount of 10% in respect to the mass of gypsum. To measure thermal conductivity, a non-stationary method was used based on the “hot wire method”. A decrease of thermal conductivity and density with added lightweight filler was observed because of microstructure modifications of the gypsum product. Additional microscopic images of the fractures of the modified gypsum were made.
PL
W pracy przedstawiono dane eksperymentalne dotyczące wpływu dodatku mikrosfer na wytrzymałość oraz przewodnictwo cieplne gipsu budowlanego. Zastosowano dodatek w ilości 5%, 10% oraz 15% masowych w stosunku do masy suchego proszku gipsowego. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że zastosowanie mikrosfer zmniejsza w znaczącym stopniu wartości współczynnika przewodzenia ciepła kompozytów gipsowych. Jednocześnie sprawdzono wpływ dodatku na wytrzymałość modyfikowanego gipsu na ściskanie oraz zginanie. Zaobserwowano spadek odporności kompozytu na działanie siły ściskającej oraz zginającej.
EN
The paper presents experimental data on the impact of the addition of microspheres on the strength and thermal conductivity of building gypsum. An amount of 5%, 10% and 15% by mass of the dry gypsum powder was used. The results obtained show that the use of microspheres significantly reduces the value of the thermal conductivity of gypsum composites. At the same time, the influence of the additive on the strength of the modified plaster on compression and bending was tested. A decrease in the composite's resistance to compressive and bending forces was observed.
PL
Odzysk tzw. ciepła niskotemperaturowego wymaga specjalnych rozwiązań konstrukcji wymienników. W ramach działalności statutowej ICIMB podjęto prace nad opracowaniem ceramicznego wymiennika ciepła, którego powierzchnie robocze będą odporne na agresywne działania par i skroplin, a wskaźniki jakościowe procesu wymiany ciepła zapewnią wysoką efektywność procesu. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości materiału ceramicznego, założenia projektowe konstrukcji oraz pierwsze doświadczenia z realizacji modelu fizycznego wymiennika, a zwłaszcza formowania, spiekania i łączenia powierzchni wykonanych z węglika krzemu (SiC).
EN
The recovery of the low-temperature heat requires special solutions of heat exchangers. As part of the statutory activities of ICIMB works have been carried out to develop a ceramic heat exchanger, which working surfaces will be resistant to aggressive vapor and condensates. The quality parameters of the heat exchange process should ensure high efficiency of the process. The paper presents the results of research on the properties of the ceramic material, the design assumptions and the first experiments on the implementation of the physical model of the heat exchanger, in particular forming, sintering and joining surfaces made of silicon carbide (SiC).
7
Content available remote Zasady wykonywania przekryć o odwróconym układzie warstw
8
Content available remote Wpływ porowatości na przewodnictwo cieplne piaskowego betonu komórkowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porowatości całkowitej, otwartej i zamkniętej oraz przewodnictwa cieplnego bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) klas gęstości od 350 do 700 kg/m3. Uzyskano zgodność wyników wybranych parametrów z danymi literaturowymi. Sprawdzono wpływ porowatości na przewodnictwo cieplne wyrobów z ABK w technologii piaskowej i wyjaśniono przyczyny zachodzących zmian w różnych odmianach betonu komórkowego.
EN
The paper presents results of total, open and closed porosity and thermal conductivity coefficient of commercially AAC products in the density classes from 350 to 700 kg/m3. The results of selected parameters were matched with the literature data. The influence of different porosity on the thermal conductivity of AAC products in sand technology was investigated and the causes of changes in various types of aerated concrete were explained.
EN
This research work address the fabrication of copper (Cu) matrix composites, reinforced with fly ash (FA) particulates with 3, 6, 9 and 12 wt.% using the powder metallurgy route. The microstructural, physical, electrical, thermal, mechanical and tribological properties of thus fabricated Cu-FA composites have been studied. Optical microstructural characterization of the composites exposed persuasively uniform distribution of FA reinforcement with minimum porosity. The mixed powder SEM images revealed the homogeneous dispersion of fly ash particulates in the copper matrix. The hardness values showed improvement with increase in the weight percentage of FA in the Cu matrix. Electrical conductivity was measured using the four-point probe method at room temperature. Thermal conductivity was measured with a thermal diffusivity analyzer at room temperature. The fly ash addition leads to weakening the conductivity of Cu-FA composites. The tribological properties of Cu-FA composite specimens were investigated using a Pin-on-disc tribo testing machine against an EN81 steel contour disc. The specific wear rate of the composites tended first to decrease, which was attributed mainly to the formation of a mechanically mixed layer on the worn surface. Then it would increase as the FA content increased because of reduction in ductility and brittle oxide cracks associated with adding more FA particulates. It seems that composites with FA percentages below 9wt.% have optimum properties of microstructure, hardness and wear resistance, which is suitable for applications such as electrical sliding contacts, electrical discharge machining and spot welding electrodes.
EN
The methods used for obtaining Al2O3 nanoparticles were discussed in the paper. The utilization of Al2O3 nanoparticles to improve thermal conduction and tribological properties in different media including engine oil was presented therein.
PL
W pracy omówiono metody stosowane do otrzymywania nanocząstek Al2O3. Przedstawiono wykorzystanie nanocząstek Al2O3 w celu poprawy przewodnictwa cieplnego i właściwości tribologicznych w różnych mediach, w tym oleju silnikowym.
EN
The main factors influencing on the level of residual stresses in hot rolled steel strips are related with uneven temperature and microstructure changes during cooling on the run-out table and in a coil. That is why in this work, development of coil cooling model with taking into account the influence of radial stresses on the effective thermal conductivity in the radial direction was performed. In order to assess the influence of the phase transformations in the coil on the level of residual stresses, the different laminar cooling strategies were applied. The results of numerical simulations obtained in this work were validated in industrial conditions. It is shown that the end of phase transformations in the strip coil has a significant influence on the level of residual stresses.
EN
The one-dimensional time-fractional heat conduction equation with heat absorption (heat release) proportional to temperature is considered. The Caputo time-fractional derivative is utilyzed. The fundamental solutions to the Cauchy and source problems are obtained using the Laplace transform with respect to time and the exponential Fourier transform with respect to the spatial coordinate. The numerical results are illustrated graphically.
PL
Rozpatrywanie zagadnień początkowo-brzegowych dla przewodników warstwowych w ramach klasycznej teorii przewodnictwa cieplnego jest skomplikowane, ponieważ zagadnienia te są opisane przez równania różniczkowe o zmiennych i silnie oscylujących współczynnikach. W związku z tym poszukuje się modeli uproszczonych. W pracy porównano rozwiązania otrzymane w ramach dwóch uśrednionych modeli przewodnictwa cieplnego w periodycznych kompozytach warstwowych: modelu tolerancyjnego i jego wariantu asymptotycznego. Rozwiązania te otrzymano metodą różnic skończonych. Stwierdzono, że korzystanie z rozwiązań modelu asymptotycznego nie zawsze jest możliwe ze względu na zbyt dużą różnicę w wynikach względem modelu tolerancyjnego.
EN
Analysis of initial-boundary conditions for multilayered conductors within the framework of the classical theory of heat conduction is complex because these problems are described by differential equations with variable and highly oscillating coefficients. Due to this, simplified models are being sought. In this paper, the solutions obtained within the framework of two averaged models of heat conduction in multilayered materials have been compared: the tolerance model and its asymptotic version. These solutions have been obtained with use of the finite differences method. It has been stated that application of the asymptotic model is not always possible due to too large difference in results if compared to the tolerance model.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zależności pozornej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ cegły pełnej od stopnia nasycenia wodą oraz roztworem siarczanu sodu. Badania przeprowadzono metodą stacjonarnego przepływu ciepła w przypadku następujących stopni nasycenia: 25, 50, 75, 100%. Wyniki eksperymentu potwierdzają negatywny wpływ wilgoci na przewodność cieplną materiału. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ rośnie wraz ze wzrostem stopnia nasycenia materiału wodą lub roztworem soli. Zaobserwowano, iż obecność roztworu Na2SO4 oraz kryształów dziesięciowodnego siarczanu sodu ma mniej negatywny wpływ na przewodność cieplną badanych próbek niż obecność czystej wody.
EN
This paper presents the experimental results concerning the relation between the apparent thermal conductivity coefficient of brick and its water or Na2SO4 solution content. The research is conducted using stationary technique for the dry specimens, as well as the ones containing 25%, 50%, 75% and 100% water or sodium sulphate solution. The experimental results confirm the negative influence of water or sodium sulphate solution on the thermal properties of material. The study shows that the presence of Na2SO4 solution mitigate the negative influence on brick’s thermal conductivity coefficient.
15
Content available remote Wilgotność ścian w budynkach z betonu komórkowego
EN
Electrical conductivity is an important electrical parameter of the substance, by which you can identify its quality characteristics. Determining the admittance of the substance is crucial. Admittance of the substance as an active element depends on its chemical composition, temperature, voltage that is applied to the measuring circuit and the frequency of the measuring signal. In this regard, it is advisable to carry out a series of experimental tests to determine the effect of these parameters on the admittance of the substance. The object of research is water from different sources of centralized drinking water supply. For theoretical analysis of admittance, water is seen as a multi-element two-terminal, placed in the electric circuit of alternating current. To reduce the methodological error, active and reactive components of electrical conductivity were researched in different frequencies ranges (from 50 Hz to 100 kHz). Investigation of the temperature dependence showed that the active and reactive components of the electrical conductivity are temperature dependent, but the reactive component is less sensitive to change. The dependence of the admittance of the frequency at different levels of the test signal is investigated. The article presents the graphical specification of changing admittance at the change of frequency, at different levels of the test signal. Also, the dependencies of active and reactive components were studied of the electrical conductivity of drinking water from changing test signal U at different frequencies.
PL
Technologia wytwarzania masy szklanej jest wieloetapowym procesem obejmującym: sporządzenie zestawu, topienie, klarowanie i ujednorodnianie stopu oraz formowanie. Aby zestaw surowcowy został przekształcony w jednolitą, klarowną masę, muszą w nim zajść przemiany fizyczne i chemiczne, często wyhamowywane przez niewystarczający kontakt pomiędzy poszczególnymi ziarnami w zestawie surowcowym. Pojawiająca się w pierwszym etapie topienia zestawu surowcowego ciekła faza amorficzna, ułatwia lepszy kontakt pomiędzy nimi, dzięki łączeniu ziaren cienkimi mostkami. W pracy zbadano wpływ stopnia zagęszczenia zestawu surowcowego na szybkość reakcji oraz ilość tworzącej się fazy amorficznej. W tym celu komercyjny zestaw surowcowy na szkło opakowaniowe zagęszczono przy trzech różnych ciśnieniach: 0,2 MPa, 15 MPa oraz 40 MPa, a następnie przeprowadzono proces wygrzewania w temperaturach: 800°C, 1100°C oraz 1200°C.
EN
The manufacturing technology of glass is a multi-step process comprising: preparing a set, melting, refining and homogenizing of the alloy and molding. In order to convert a batch of raw material into a unified, clear mass, chemical and physical changes must take place. These changes are insufficient contact between individual grains in set of raw materials. Liquid amorphous phase appearing in the first stage of melting raw mix, by combining grains with thin webs, facilitates better contact between them. The paper presents the effect of the degree of compaction of raw mix on the reaction rate and the amount of amorphous phase forming. For this purpose, a commercial batch of raw materials was compacted at three different pressures: 0,2 MPa, 15 MPa and 40 MPa, followed by annealing process at temperatures: 800°C, 1100°C and 1200°C.
PL
Alternatywą dla zmniejszenia zużycia energii oraz związanej z tym emisji dwutlenku węgla w sektorze budownictwa jest wykorzystywanie naturalnych materiałów budowlanych np. pochodzenia roślinnego. Coraz częściej stosowane są odpady takie jak słoma, a w ostatnich latach również półprodukt upraw konopi włóknistej – paździerze, w połączeniu ze spoiwem wykazującym aspekty ekologiczne – wapnem. W niniejszym artykule skupiono się na scharakteryzowaniu kompozytu wapienno-konopnego wykorzystywanego w budownictwie. Opisano jego składniki, sposoby produkcji kompozytu oraz podstawowe właściwości charakterystyczne dla tego materiału, takie jak: paroprzepuszczalność, właściwości cieplne, odporność na korozję biologiczną oraz ogień, a także zachowanie mechaniczne materiału pod wpływem przyłożonego obciążenia.
EN
Using natural construction materials, e.g. created with the use of plants, constitutes a valid alternative, offering an option of reducing the energy consumption and carbon dioxide emission in the field of construction. Waste, such as straw, is being used more and more often in order to realize the construction works. In the recent years, also the fibre hemp semi-manufactured product – shove harle, along with the environmentally friendly binder – lime, has been also extensively used. The present article focuses on creating a profile of the hemp-lime composite, which is widely applied in construction works. Its ingredients, ways of manufacturing and basic properties have been described, including the vapour permeability, thermal properties, biological corrosion resistance, fire resistance and mechanical profile of the material and its behaviour present if load is applied.
PL
Praca przedstawia krytyczną analizę obecnego stanu wiedzy na temat właściwości termofizycznych metalowych materiałów kompozytowych, w których zastosowano różne typy zbrojącej fazy węglowej: grafit, diament, włókna węglowe, nanorurki węglowe, fulleren, grafen, tlenek grafenu. Materiały te musi cechować wysokie przewodnictwo cieplne (powyżej 300 W·(m·K)-1), rozszerzalność cieplna zbliżona do materiału, z którego ciepło jest odprowadzane (4‒9 × 10-6·K-1), niskie przewodnictwo elektryczne, duża odporność na działanie erozyjne łuku elektrycznego, niska i stabilna rezystancja zestykowa. Zastosowanie różnych typów zbrojenia węglowego o strukturze typu 2D, jak nanorurki węglowe, fullereny, grafen czy tlenek grafenu otwiera nowe możliwości w zakresie kształtowania właściwości termofizycznych, w tym przewodności cieplnej. Niestety, zaawansowane metalowe kompozyty zbrojone fazą węglową o strukturze 2D są nadal rzadko stosowane ze względu na nierozwiązane dotąd problemy technologiczne łączenia matrycy metalowej z fazą węglową typu 2D, co przekłada się na niezadawalającą przewodność cieplną tych materiałów oraz skomplikowany proces produkcji i ich cenę.
EN
The paper presents a critical analysis of the current state-of-the-art thermo-physical properties of metal composite materials, in which different types of carbon reinforcing phase have been used: graphite, diamond, carbon fibres, carbon nanotubes, fullerene, graphene and graphene oxide. These materials must possess high thermal conductivity (above 300 W·(m·K)-1), thermal expansion similar to that of the material from which the heat is removed (4–9 × 10-6·K-1), low electric conductivity, high erosion resistance of the electric arc, as well as low and stable contact resistance. The application of various types of carbon reinforcement with a structure of the 2D type, such as carbon nanotubes, fullerenes, graphene or graphene oxide, opens new possibilities in the field of the formation of thermo-physical properties, including thermal conductivity. Unfortunately, advanced metal composites reinforced with a 2D type carbon phase are still rarely used, due to the unsolved technological problems connected with joining the metal matrix with the 2D type carbon phase, which results in unsatisfactory thermal conductivity of these materials as well as a complicated production process and a high price.
EN
In this paper an analytical solution of the time-fractional heat conduction problem in a spherical coordinate system is presented. The considerations deal the two-dimensional problem in multilayer spherical bodies including a hollow sphere, hemisphere and spherical wedge. The mathematical Robin conditions are assumed. The solution is a sum of time-dependent function satisfied homogenous boundary conditions and of a solution of the steady-state problem. Numerical example shows the temperature distributions in the hemisphere for various order of time-derivative.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.