Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 699

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  classification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
1
Content available Many Faces of Singularities in Robotics
EN
In this survey paper some issues concerning a singularity concept in robotics are addressed. Singularities are analyzed in the scope of inverse kinematics for serial manipulator, a motion planning task of nonholonomic systems and the optimal control covering a large area of practical robotic systems. An attempt has been made to define the term singularity, which is independent on a specific task. A few classifications of singularities with respect to different criteria are proposed and illustrated on simple examples. Singularities are analyzed from a numerical and physical point of view. Generally, singularities pose some problems in motion planning and/or control of robots. However, as illustrated on the example on force/momenta transformation in serial manipulators, they can also be desirable is some cases. Singularity detection techniques and some methods to cope with them are also provided. The paper is intended to be didactic and to help robotic researchers to get a general view on the singularity issue.
PL
W przeglądowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące różnych koncepcji osobliwości spotykanych w robotyce. Analizowane są osobliwości w zadaniu odwrotnej kinematyki dla manipulatorów szeregowych, planowaniu ruchu układów nieholonomicznych oraz sterowaniu optymalnym. Rozważane zadania obejmują duży obszar praktycznych systemów robotycznych. Podjęto próbę zdefiniowania pojęcia osobliwości niezależne od konkretnego zadania. Zaproponowano kilka klasyfikacji osobliwości w zależności do różnych kryteriów oraz zilustrowanych na prostych przykładach. Osobliwości przeanalizowano z numerycznego i fizycznego punktu widzenia. Ogólnie, osobliwości stwarzają pewne problemy w planowaniu ruchu i/lub sterowaniu robotami. Jednakże, jak pokazano na przykładzie transformacji sił/momentów w manipulatorach szeregowych, w niektórych przypadkach mogą one być również użyteczne. Przedstawiono także techniki wykrywania osobliwości oraz metody radzenia sobie z nimi. Praca w założeniu ma charakter dydaktyczny i ma pomóc badaczom z kręgu robotyki uzyskać ogólny pogląd na zagadnienie osobliwości.
EN
The spread of the coronavirus has claimed the lives of millions worldwide, which led to the emergence of an economic and health crisis at the global level, which prompted many researchers to submit proposals for early diagnosis of the coronavirus to limit its spread. In this work, we propose an automated system to detect COVID-19 based on the cough as one of the most important infection indicators. Several studies have shown that coughing accounts for 65% of the total symptoms of infection. The proposed system is mainly based on three main steps: first, cough signal detection and segmentation; second, cough signal extraction; and third, three techniques of supervised machine learning-based classification: Support Vector Machine (SVM), KNearest Neighbours (KNN), and Decision Tree (DT). Our proposed system showed high performance through good accuracy values, where the best accuracy for classifying female coughs was 99.6% using KNN and 88% for males using SVM.
PL
W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele informacji o tym, że kot domowy zaliczony został do kategorii inwazyjnych gatunków obcych (IGO), co dla właścicieli tych czworonogów mogło mieć wiele kłopotliwych następstw. Na szczęście, prawda jest całkiem inna, o czym w specjalnym komunikacie poinformowała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
EN
This article investigates the application of neural network models to create automated control systems for industrial processes. We reviewed and analysed works on dispatch control and evaluation of equipment operating modes and the use of artificial neural networks to solve problems of this type. It is shown that the main requirements for identification models are the accuracy of estimation and ease of algorithm implementation. It is shown that artificial neural networks meet the requirements for accuracy of classification problems, ease of execution and speed. We considered the structures of neural networks that can be used to recognise the modes of operation of technological equipment. Application of the model and structure of networks with radial basis functions and multilayer perceptrons for identifying the mode of operation of equipment under given conditions is substantiated. The input conditions for constructing neural network models of two types with a given three-layer structure are offered. The results of training neural models on the model of a multilayer perceptron and a network with radial basis functions are presented. The estimation and comparative analysis of models depending on model parameters are made. It is shown that networks with radial basis functions offer greater accuracy in solving identification problems. The structural scheme of the automated process control system with mode identification based on artificial neural networks is offered.
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne systemy instalacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji i klimatyzacji. Przedstawiane systemy są najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w budynkach proekologicznych, czyli takich, które są poddawane certyfikacji ekologicznej i muszą spełniać odpowiednie kryteria. Przedstawiono ocenę nowoczesnych systemów instalacyjnych wraz z ich klasyfikacją. Szczegółowo przedstawiono wentylacje zmienno- i stałostrumieniowe, klimatyzatory i klimakonwektory. Poruszono również niezbędny element dla budynku proekologicznego, jakim jest odzysk ciepła z systemów.
EN
In the article modern installation systems, with particular reference to the ventilation and the air-conditioning was presented. Introduced systems are most often applied solutions in ecological buildings, which are subjected to the ecological certification and must fulfil suitable criteria. The estimation of modern installation systems together with their classification was represented. In detail was introduced ventilations with variable and constant-stream-oriented, air conditioners and fan coils. The indispensable element for the ecological building, which is the warm salvage of systems was also presented.
EN
Coal slime is not only a solid waste, but also a source of energy. With the improvement of environmental protection requirements, the comprehensive utilization of slime has become an urgent problem for coal preparation plants. In this paper, we put forward a promising way of coal slime resource utilization. X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence spectrometer (XRF) and laser particle sizer was used to analyze the properties of coal slime. Obtained results showed that the slime was mainly composed of the coal, kaolinite and quartz with a particle size of -100 μm. Most kaolinite minerals can be enriched in overflow when the feed pressure is 0.2 MPa by using hydrocyclone. 21.3% clean coal with ash content of 12.3% and 33.46% kaolinite with particle size of -5 μm can be recovered by forward flotation and reverse flotation respectively. Coal water slurry with 61% concentration can be prepared from reject of forward flotation and concentrate of reverse flotation at shear rate of 100 s-1. This study has an important practical application value in clean and efficient utilization of coal.
PL
Liczba rodzajów benchmarkingu przytaczanych w literaturze przedmiotu dowodzi nie tylko dużego zainteresowania badaczy tym zagadnieniem, lecz także nieusystematyzowania zagadnień teoretycznych w obszarze klasyfikacji i typologii benchmarkingu. Podziały benchmarkingu cechuje pewien brak spójności i naruszenie obowiązujących reguł logicznych. Skutkiem tego jest duża liczba jego klasyfikacji i typologii utrudniająca prawidłowe zrozumienie istoty poszczególnych jego rodzajów i wykorzystanie teorii benchmarkingu w praktyce gospodarczej. Celem artykułu było uporządkowanie klasyfikacji i typologii benchmarkingu z zastosowaniem zasad poprawności podziału logicznego pojęć. Wykorzystano dedukcyjne metody pracy naukowej, które pozwoliły na rekonstrukcję wiedzy wywodzącej się z badanej literatury i wyprowadzanie wniosków istotnych do osiągnięcia celu. Ze względu na ograniczenia objętościowe został pokazany mechanizm tworzenia poprawnych podziałów logicznych. Najprostszym podziałem benchmarkingu zapewniającym ex definitione poprawność jest podział dychotomiczny. Opracowano dychotomiczne podziały logiczne benchmarkingu według wybranych kryteriów, tj. podmiotu, branży, przedmiotu, rodzaju danych, stopnia sformalizowania, zewnętrznego wsparcia, częstotliwości oraz relacji między partnerami w benchmarkingu. Biorąc po uwagę dużą liczbę klasyfikacji i typologii benchmarkingu w literaturze przedmiotu, uznano za właściwe wyróżnienie benchmarkingu wewnętrznego i zewnętrznego jako dwóch podstawowych klas. Pozostałe rodzaje benchmarkingu mieszczą się w tych dwóch kategoriach. Benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny (podzakresy otrzymane w wyniku podziału logicznego według kryterium podmiotu) można poddać następnym podziałom ze względu na kolejne kryteria podziału, otrzymując wielostopniową klasyfikację lub typologię benchmarkingu. Przedstawione w artykule propozycje uporządkowania zagadnień związanych z rodzajami benchmarkingu mogą przyczynić się do rozwoju teorii benchmarkingu dzięki kształtowaniu prawidłowej wiedzy w tym zakresie.
EN
The number of types and classes of benchmarking cited in the literature proves not only the great interest of researchers in this issue, but also the lack of systematization of theoretical issues in the area of benchmarking classification and typology. The divisions of benchmarking are characterized by a certain inconsistency and violation of the applicable logical rules. As a result, a large number of its classifications and typologies make it difficult to properly understand the essence of its particular types and the use of benchmarking theory in practice. The purpose of this article was to sort out the classification and typology of benchmarking with the use of the principles of correct logical division of concepts. Deductive methods of scientific work were used, which allowed for the reconstruction of knowledge derived from the studied literature and for drawing conclusions relevant to achieving the objective. Due to the article volume limitations, the mechanism of creating correct logical divisions has been shown. The simplest division of benchmarking that ensures correctness ex definitione is a dichotomous one. Dichotomous logical divisions of benchmarking were developed according to selected criteria, i.e. object, industry, subject, type of data, degree of formalization, external support, frequency and relations between partners in benchmarking. Taking into account the large number of benchmarking classifications and typologies in the literature, it was considered appropriate to distinguish internal and external benchmarking as two basic classes. The other types of benchmarking fall into these two categories. Internal and external benchmarking (sub-ranges obtained as a result of a logical division according to the criterion of the object), can be subdivided according to subsequent division criteria, obtaining a multi-level classification or typology of benchmarking. The presented proposals to sort out the issues related to the benchmarking classification and typology may contribute to the development of the benchmarking theory by forming the correct knowledge in this area.
EN
Current vision-based roughness measurement methods are classified into two main types: index design and deep learning. Among them, the computation procedure for constructing a roughness correlation index based on image data is relatively difficult, and the imaging environment criteria are stringent and not universally applicable. The roughness measurement method based on deep learning takes a long time to train the model, which is not conducive to achieving rapid online roughness measurement. To tackle with the problems mentioned above, a visual measurement method for surface roughness of milling workpieces based on broad learning system was proposed in this paper. The process began by capturing photos of the milling workpiece using a CCD camera in a normal lighting setting. Then, the train set was augmented with additional data to lower the quantity of data required by the model. Finally, the broad learning system was utilized to achieve the classification prediction of roughness. The experimental results showed that the roughness measurement method in this paper not only had a training speed incomparable to deep learning models, but also could automatically extract features and exhibited high recognition accuracy.
PL
W artykule omówiono zasady, najpowszechniej stosowanego w Europie, szwajcarsko-austriackiego systemu klasyfikacji wyrobów budowlanych oraz urządzeń wchodzących w skład infrastruktury budynków, z uwagi na ich odporność na gradobicie. System ten obejmuje klasyfikację dużej grupy produktów, m.in.: membran dachowych, dachówek, płyt warstwowych, kolektorów słonecznych, modułów fotowoltaicznych. Przedstawiono koncepcję rejestrów gradowych, funkcjonujących w Szwajcarii i Austrii. Omówiono metodę badań oraz kryteria oceny otrzymanych wyników bazujących na zapisach tzw. specyfikacji VKF. Wskazano również na kwestię rozbieżności między procedurami badawczymi zawartymi we wskazanych specyfikacjach i Eurokodach.
EN
The article discusses the principles of the most commonly used in Europe - Swiss-Austrian system of classification of construction products and devices included in building infrastructure, due to their resistance to hailstorm. This system includes the classification of a wide group of products, including: roof membranes, roof tiles, sandwich panels, solar collectors or photovoltaic modules. The concept of hail registers operating in Switzerland and Austria was also presented. The study discusses the research methodology and the evaluation criteria of the obtained results based on the records of the socalled VKF specification. The issue of the discrepancy between the test procedures included in the indicated specifications and Eurocodes was also indicated.
10
Content available remote Klasyfikacja imperfekcji cieplnych systemu ETICS
PL
W artykule przedstawiono problematykę występowania imperfekcji strukturalnych złożonych systemów ociepleń ścian zewnętrznych. Analiza ilościowa nieprawidłowości, bazująca na badaniach in situ, którą przeprowadziłem, umożliwiła zaproponowanie klasyfikacji imperfekcji cieplnych systemu ETICS w postaci defektów i dyslokacji cieplnych, także z niekontrolowaną infiltracją powietrza. Znajomość charakterystycznych wielkości, które je opisują, pozwala na powiązanie ich z rzeczywistą izolacyjnością termiczną ścian zewnętrznych.
EN
The article dealsn with the issues related to the occurrence of structural imperfections of complex wall insulation systems. The aim of the work is to determine the influence of ETICS imperfections on the thermal protection condition of external walls. Additionally, a classification of thermal defects and dislocations,which constitute an irregularity in the implementation of ETICS systems, along with uncontrolled air infiltration occurring in selected cases, was proposed. The knowledge of the characteristic quantities describing them allows to correlate them with the actual thermal insulation of external walls.
12
Content available remote Gęstość autoklawizowanego betonu komórkowego
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę materiałów geosyntetycznych. Opisano skład chemiczny geosyntetyków wytwarzanych z różnych polimerów. W oparciu o aktualnie obowiązujące normy przeanalizowano geosyntetyki pod kątem ich klasyfikacji i funkcji pełnionej w gruncie.
EN
The article presents the general characteristics of geosynthetic materials. The chemical composition of geosynthetics made of various polymers is described. Based on the currently applicable standards, geosynthetics are analysed in terms of their classification and function in the soil.
EN
This paper presents a novel fast algorithm for feedforward neural networks training. It is based on the Recursive Least Squares (RLS) method commonly used for designing adaptive filters. Besides, it utilizes two techniques of linear algebra, namely the orthogonal transformation method, called the Givens Rotations (GR), and the QR decomposition, creating the GQR (symbolically we write GR + QR = GQR) procedure for solving the normal equations in the weight update process. In this paper, a novel approach to the GQR algorithm is presented. The main idea revolves around reducing the computational cost of a single rotation by eliminating the square root calculation and reducing the number of multiplications. The proposed modification is based on the scaled version of the Givens rotations, denoted as SGQR. This modification is expected to bring a significant training time reduction comparing to the classic GQR algorithm. The paper begins with the introduction and the classic Givens rotation description. Then, the scaled rotation and its usage in the QR decomposition is discussed. The main section of the article presents the neural network training algorithm which utilizes scaled Givens rotations and QR decomposition in the weight update process. Next, the experiment results of the proposed algorithm are presented and discussed. The experiment utilizes several benchmarks combined with neural networks of various topologies. It is shown that the proposed algorithm outperforms several other commonly used methods, including well known Adam optimizer.
EN
Skin Cancer is one of the most widely present forms of cancer. The correct classification of skin lesions as malignant or benign is a complex process that has to be undertaken by experienced specialists. Another major issue of the class imbalance of data causes a bias in the results of classification. This article presents a novel approach to the usage of metadata of skin lesions images to classify them. The usage of techniques addresses the problem of class imbalance to nullify the imbalances. Further, the use of a convolutional neural network (CNN) is proposed to finetune the skin lesion data classification. Ultimately, it is proven that an ensemble of statistical metadata analysis and CNN usage would result in the highest accuracy of skin color classification instead of using the two techniques separately.
EN
The interaction of Deep Learning (DL) methods with Geographical Information System (GIS) provides the opportunity to obtain new insights into environmental processes through the spatial, temporal and spectral resolutions as well as data integration. The two technologies may be connected to form a dynamic system that is incredibly well adapted to the evaluation of environmental conditions through the interrelationships of texture, size, pattern, and process. This perspective has acquired popularity in multiple disciplines. GIS is significantly dependant on processors, particularly for 3D calculations, map rendering, and route calculation whereas DL can process huge amounts of data. DL has received a lot of attention recently as a technology with a plethora of promising results. Furthermore, the growing use of DL methods in a variety of disciplines, including GIS, is evident. This study tries to provide a brief overview of the use of DL methods in GIS. This paper introduces the essential DL concepts relevant to GIS, the majority of which have been published in recent years. This research explores remote sensing applications and technologies in areas such as mapping, hydrological modelling, disaster management, and transportation route planning. Finally, conclusions on contemporary framework methodologies and suggestions for further studies are provided.
PL
Problem automatycznej klasyfikacji widma jest coraz ważniejszy w dzisiejszych czasach. Jest to kluczowy problem, który należy rozwiązywać w systemach komunikacji bezprzewodowej wykorzystywanych w zastosowaniach wojskowych jaki i cywilnych. Istnieje wiele metod rozwiązujących powyżej przedstawione zagadnienie, tradycyjne, oparte głównie na statystyce oraz wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, które są zakwalifikowane do metod zaawansowanych. W artykule przed- stawiono koncepcje dwóch modeli głębokich sieci neuronowych, które rozwiązują problem automatycznej klasyfikacji modulacji w nowatorski sposób. Zaproponowane struktury same dostosowują przetwarzanie otrzymanego sygnału w celu detekcji rodzaju modulacji. Pierwsza struktura wykorzystuje transformatę Wignera-Vill’a, natomiast drugi model wykorzystuje krótko okresową transformatę Fouriera. Obie transformaty są zaimplementowane w warstwie wejściowej z wagami, które oddziałują na parametry tych transformat.
EN
The problem of automatic spectrum classification is becoming more and more important nowadays. This is a key problem that needs to be solved in wireless communication systems used in military and civilian applications. There are many traditional methods that solve the problem presented above, mainly based on statistics and using artificial intelligence algorithms, which are classified as advanced methods. The article presents the concepts of two models of deep neural networks that solve the problem of automatic classification of modulation in an innovative way. The proposed structures themselves adapt the processing of the received signal in order to detect the modulation type. The first structure uses the Wigner-Vill transform, while the second model uses the short period Fourier transform. Both transforms are implemented in the input layer with weights that affect their execution.
PL
W artykule zawarto: ocenę zagrożenia wybuchem; klasyfikacje przestrzeni zagrożonych wybuchem; ocenę ryzyka i jej zasady; zakres normy; identyfikację zagrożeń wybuchem; właściwości palne; intensyfikacja zagrożenia zapłonu; szacowanie możliwych środków wybuchu; możliwe źródła zapłonu: gorące powierzchnie, płomienie i gorące gazy; uderzenia mechaniczne; tarcie i ścieranie; urządzenia i komponenty elektryczne; prądy błądzące; elektryczność statyczna; wyładowania atmosferyczne; fale elektromagnetyczne o częstotliwości 104 Hz do 3x1011 Hz i 3x1011 Hz do 3x1015 Hz; promieniowanie jonizujące; fale ultradźwiękowe; sprężanie adiabatyczne i fale uderzeniowe; reakcje egzotermiczne łącznie z zapaleniem się pyłów.
EN
The article contains: the assessment of explosion risk; the classification of potentially explosive atmospheres; risk assessment and its principles; the scope of standards; the identification of explosion hazards; flammable properties; the intensification of ignition risk; the estimation of possible means of explosion; possible ignition sources: hot surfaces, flames and hot gases; mechanical impacts; friction and abrasion; electrical devices and components; stray currents; static electricity; atmospheric discharges; electromagnetic waves with a frequency of 104 Hz up to 3x1011 Hz and 3x1011 Hz up to 3x1015 Hz; ionizing radiation; ultrasonic waves; the adiabatic compression and shock waves; exothermic reactions including the ignition of dust.
PL
W artykule zawarto: ocenę zagrożenia wybuchem; klasyfikacje przestrzeni zagrożonych wybuchem; ocenę ryzyka i jej zasady; zakres normy; identyfikację zagrożeń wybuchem; właściwości palne; intensyfikacja zagrożenia zapłonu; szacowanie możliwych środków wybuchu; możliwe źródła zapłonu: gorące powierzchnie, płomienie i gorące gazy; uderzenia mechaniczne; tarcie i ścieranie; urządzenia i komponenty elektryczne; prądy błądzące; elektryczność statyczna; wyładowania atmosferyczne; fale elektromagnetyczne o częstotliwości 104 Hz do 3x1011 Hz i 3x1011 Hz do 3x1015 Hz; promieniowanie jonizujące; fale ultradźwiękowe; sprężanie adiabatyczne i fale uderzeniowe; reakcje egzotermiczne łącznie z zapaleniem się pyłów.
EN
The article contains: the assessment of explosion risk; the classification of potentially explosive atmospheres; risk assessment and its principles; the scope of standards; the identification of explosion hazards; flammable properties; the intensification of ignition risk; the estimation of possible means of explosion; possible ignition sources: hot surfaces, flames and hot gases; mechanical impacts; friction and abrasion; electrical devices and components; stray currents; static electricity; atmospheric discharges; electromagnetic waves with a frequency of 104 Hz up to 3x1011 Hz and 3x1011 Hz up to 3x1015 Hz; ionizing radiation; ultrasonic waves; the adiabatic compression and shock waves; exothermic reaActions including the ignition of dust.
EN
Lung cancer is one of the leading causes of cancer-related deaths among individuals.It should be diagnosed at the early stages, otherwise it may lead to fatality due to itsmalicious nature. Early detection of the disease is very significant for patients’ survival, andit is a challenging issue. Therefore, a new model including the following stages: (1) imagepre-processing, (2) segmentation, (3) proposed feature extraction and (4) classificationis proposed. Initially, pre-processing takes place, where the input image undergoes specificpre-processing. The pre-processed images are then subjected to segmentation, which iscarried out using the Otsu thresholding model. The third phase is feature extraction, wherethe major contribution is obtained. Specifically, 4D global local binary pattern (LBP)features are extracted. After their extracting, the features are subjected to classification,where the optimized convolutional neural network (CNN) model is exploited. For a moreprecise detection of a lung nodule, the filter size of a convolution layer, hidden unit inthe fully connected layer and the activation function in CNN are tuned optimally byan improved whale optimization algorithm (WOA) called the whale with tri-level enhancedencircling behavior (WTEEB) model.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.