Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obrona powietrzna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Unmanned Aircraft Systems: Challenges to Air Defense
EN
The 2019 attacks on the oil processing facilities in Saudi Arabia and the effectiveness of combating Armenian long-range anti-aircraft systems have highlighted the nature and scale of the challenges for air defense posed by unmanned aircraft systems. The aim of this article is to summarize the lessons learned from the use of unmanned systems in recent conflicts, to assess the development of trends in such systems, and to discuss the implications of those developments for air defense. This article discusses the impact of the development of unmanned aircraft systems on air defense concepts, their organization, and the effectiveness of this defense for the defended assets. It also tries to highlight how unmanned aircraft systems may reduce the survivability of air defense systems. This research is based on publicly available documents related to air defense and unmanned aircraft systems as well as selected analytical studies on the implications of the development and use of unmanned aircraft systems for air defense. As such, this research identifies the possible challenges related to ensuring effective air defense against attacks by unmanned aircraft systems, resulting from the costs of defense despite the availability of technological solutions. It also raises the issue of survivability of air defense systems if attacked by unmanned aircraft systems.
EN
The focal point of the paper is to assess the air security on the NATO’s eastern flank in the context of the dynamic changes that have occurred in its immediate vicinity. The authors, beginning with an overview of the current framework of the air security situation in the region, have analysed the developments that have taken place in that regard. The modernisation of missile systems, as well as air and space forces by the Russian Federation, both in qualitative and quantitative terms, have been the subject of thorough scrutiny. The challenges generated by the new situation have been weighed against the current and future NATO’s defence capabilities against air threats.
PL
Artykuł skupia się na ocenie bezpieczeństwa powietrznego wschodniej flanki NATO w kontekście dynamicznych zmian w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Autorzy rozpoczynając od przeglądu obecnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa powietrznego w regionie, dokonali analizy rozwoju tego środowiska. Szczególną uwagę zwracając przy tym na proces modernizacji systemów rakietowych, sił powietrznych i kosmicznych Federacji Rosyjskiej, zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym. Wyzwania wynikające z nowej sytuacji zostały porównane z obecnymi i przyszłymi zdolnościami obronnymi NATO przed zagrożeniami lotniczymi.
EN
This article discusses the operational context for the development of Poland's air defense system. This assessment focuses on air defense operations in high intensity conflict. Recommendations include setting a realistic level of ambition in the field of air defense and increasing operational capabilities through the modernization of its combat assets. The priority proposed for Poland’s air defense system is to introduce a new generation of short range surface to air missile systems and then develop medium range air and missile defense capabilities.
EN
The aim of the research was to create such a calculation model for the air defense efficiency that will enable to determine the degree of implementation of the task by anti-aircraft defense forces in combat conditions. The innovative approach to the efficiency of air defense presented in the article focuses on the methods and algorithms enabling the assessment of the feasibility of the air defense task. In its general form, it is based on the determination of the probable number of air assault assets intended for the implementation of an air task (destruction, incapacitation, disorganization of the cover object) and the possibility of air defense sets (means) to repel an air attack. The research was conducted with the use of qualitative methods – when determining the elements of protection or tactical and technical data. The results of the presented research can be implemented in the command process in air defense.
EN
The PILICA Anti-Aircraft Rocket-Artillery System has been developed for the Armed Forces of the Republic of Poland. The PILICA Anti-Aircraft Rocket Artillery System is composed of: The Command and Control station, the Radiolocating station, six Firing Units along with Artillery Tractors, two Transport Vehicles, and two Ammunition Vehicles. PILICA's task is that of detecting, recognising, and identifying objects, then automatically dividing the tasks and commands for efficient elimination. PILICA’s Firing Unit has autonomous-mode target detection, identification and elimination capabilities (without cooperating with Command and Control) using equipment such as its optoelectronic head and IFF system. In the system operation mode and in cooperation with Command and Control, the Firing Unit and its subsystems ensure the reception of commands/combat tasks in its fire responsibility zone, as well as reporting statuses and the completion of the given combat tasks. Reporting and command reception from the Command and Control station is automated. The Firing Unit can fire using its automatic tracking system, or when operated in manual mode. The Firing unit has been equipped with a portable remote control console, providing the ability to use it remotely. In case of a power supply malfunction in the Firing Unit, it is possible to use it entirely manually, with the use of artillery weapons. The Firing Unit is equipped with a stabilised, optoelectronic day-night head that enables it to work independently of the weapons when it comes to observation and detecting, as well as identifying, objects. The head constitutes not only an element of the guidance system, but also a source of information for the entire System, as the data on the detected and observed objects is exchanged within the entire command network. PILICA is equipped with a unique formation and training system, providing capabilities for training teams on real equipment, with the use of a virtual simulation management system employing the DIS protocol.
PL
Przeciwlotniczy System Rakietowo Artyleryjski PILICA opracowany został na potrzeby Sił Zbrojnych RP. W skład PSR-A PILICA wchodzą: Stanowisko Dowodzenia, Stacja Radiolokacyjna, sześć Jednostek Ogniowych wraz z Ciągnikami Artyleryjskimi, dwa Pojazdy Transportowe, dwa Pojazdy Amunicyjne. PSR-A PILICA ma za zadanie wykrywać, rozpoznawać i identyfikować obiekty, a następnie rozdzielać zadania i komendy w sposób zautomatyzowany w celu skutecznego zwalczania. Jednostka Ogniowa PSR-A PILICA posiada możliwości wykrywania, identyfikacji oraz zwalczania celów w trybie autonomicznym (bez współpracy ze Stanowiskiem Dowodzenia) poprzez posiadane wyposażenie takie jak głowica optoelektroniczna oraz system IFF. W trybie pracy systemowej, przy współpracy ze Stanowiskiem Dowodzenia, Jednostka Ogniowa oraz jej podsystemy zapewniają odbiór komend/zadań bojowych w swojej strefie odpowiedzialności ogniowej, raportowanie statusów oraz wykonania postawionych zadań bojowych. Raportowanie oraz odbiór komend i zadań ze Stanowiska Dowodzenia odbywa się w sposób zautomatyzowany. Jednostka ogniowa posiada możliwości prowadzenia ognia z wykorzystaniem układu automatycznego śledzenia jak również w trybie ręcznym przez operatora. Jednostka ogniowa wyposażona została w przenośną konsolę zdalnego sterowania, zapewniającą możliwość obsługi zdalnej. W przypadku awarii zasilania w Jednostce Ogniowej możliwe jest jej wykorzystanie w trybie całkowicie manualnym, z zastosowaniem uzbrojenia artyleryjskiego. Jednostka ogniowa wyposażona jest w stabilizowaną optoelektroniczną głowicę dzienno-nocną, umożliwiającą pracę niezależnie od uzbrojenia w zakresie obserwacji oraz wykrywania i identyfikacji obiektów. Głowica stanowi nie tylko element układu naprowadzania, ale również źródło informacji dla całego Systemu, gdyż dane o wykrytych i obserwowanych obiektach wymienianie są w całej sieci dowodzenia. PSR-A PILICA wyposażona jest w unikalny system szkolenia i treningu, który zapewni możliwości szkolenia załóg na sprzęcie rzeczywistym z wykorzystaniem wirtualnego system zarządzania symulacją z zastosowaniem protokołu DIS.
6
Content available remote Wybrane, historyczne aspekty dowodzenia polskim lotnictwem myśliwskim
PL
Celem artykułu jest charakterystyka rozwiązań zastosowanych w systemie dowodzenia polskim lotnictwem myśliwskim w okresie po II wojnie światowej do końca lat osiemdziesiątych XX w. Niniejsze opracowanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy dowodzenia lotnictwem myśliwskim w okresie funkcjonowania Dowództwa Lotnictwa Operacyjnego i Dowództwa Wojsk Lotniczych. Część druga opisuje dowodzenie lotnictwem myśliwskim działającym w systemie obrony powietrznej kraju.
EN
The purpose of the article is to characterize solutions used in the command system of Polish fighter aviation in the period after World War II until the end of the 1980s. This article has been divided into two parts. The first one refers to the command of fighter aviation during the operation of the Operational Aviation Command and the Air Force HQ. The second part discusses the command of fighter aviation operating within the air defence system of the state.
EN
This paper presents general assumptions and concept, block diagram of the operation principle as well as control algorithm of a short range Marine Remote Controlled Artillery-Missile System (MZSSAR). Its main purpose is to combat low-flying manoeuvring air targets. In relation to existing set ‘Wróbel II’, an additional opportunity of autonomous search, detection, identification, tracking and effective target combat will appear. An increase of combat capabilities of a modified set, including in particular operation speed and range of target detection, will be possible.
PL
Artykuł przedstawia ogólne założenia, koncepcję, schemat blokowy i algorytm sterowania morskiego zdalnie sterowanego systemu artyleryjsko-rakietowego średniego zasięgu (MZSSAR). Głównym zadaniem tego systemu jest zwalczanie nisko lecących celów manewrujących. W obecnym zestawie „Wróbel II” pojawią się dodatkowe opcje: autonomicznego poszukiwania, wykrywania, identyfikacji, śledzenia i skutecznego zwalczania celu, możliwy będzie też wzrost zdolności bojowych, w szczególności prędkości operacyjnej i zasięgu wykrywania celu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, koncentrujące się na kwestiach związanych z zagrożeniem powietrzem państwa, w tym infrastruktury krytycznej i ludności cywilnej w czasach pokoju, kryzysu i wojny. Treści przedstawione w pierwszej części artykułu koncentrują się na zasadniczych aspektach prawnych i organizacyjnych, które determinują funkcjonowanie systemu obrony powietrznej jako zasadniczego elementu państwa w walce z wojskowymi i cywilnymi statkami powietrznymi w czasach pokoju, kryzysu i wojny. W drugiej części artykuł przedstawia zasadnicze aspekty zjawiska terroryzmu lotniczego oraz ogólne cechy sił, które są szczególnie predysponowane do zwalczania różnego rodzaju zagrożeń powietrznych. Ważnym zagadnieniem analizowanym w artykule było podkreślenie znaczenia właściwej współpracy pomiędzy elementami sił zbrojnych a instytucjami pozamilitarnymi, co ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznej ochrony i ochrony przestrzeni powietrznej państwa. Artykuł opisuje również warunki używania sił powietrznych w celu ochrony przestrzeni powietrznej innych państw NATO w ramach sojuszniczych zobowiązań przyjętych przez Polskę w ramach Smart Defence.
EN
The paper presents research findings focusing on issues related to the threat to the state air, including critical infrastructure and civilian population in times of peace, crisis and war. In the first part of the article, the content of the article focuses on the essential legal and organizational aspects that determine the functioning of the air defense system as an essential element of the state in the fight against military and civil aircraft in times of peace, crisis and war. In the second part the article presents the essential aspects of aviation terrorism and the general features of forces that are particularly predisposed to combat various types of air threats. An important issue examined in the paper was to emphasize the importance of proper cooperation between the elements of the armed forces and non-military institutions, which is essential to ensure the effective protection and protection of the airspace of the state. The article also describes the conditions for using air forces to protect the airspace of other NATO countries within the framework of Poland’s allied commitments under Smart Defense.
EN
The development of unmanned air vehicles (UAVs) has been very rapid recently. The wide accessibility of UAVs has unlocked a great potential for the malicious or accidental damage or destruction of property or other aircraft in flight. UAVs can be used for espionage, contraband, and the trafficking or transport of arms and hazardous materials. Every month sees a growing number of reports of incidents that involve remote-controlled UAVs operated for aerial video recording. These incidents justify undertaking research into minimizing the hazards which UAVs may potentially cause. A concept was developed for a solution dedicated to this problem and comprising an integrated modular anti-UAV system for application in commercial (civilian) markets in the areas of security of mass events, strategic enterprises, and critical strategic infrastructure in Poland. The proposed system is intended to incapacitate any UAVs that breach a predefined air space and bring the incapacitated UAVs safely to the ground. The project is developed jointly by the Institute of Armament Technology at the Military University of Technology (Warsaw, Poland) and Polish company Ellipsis Sp. z o.o.
PL
W ostatnich latach można zaobserwować szybki rozwój technologiczny bezzałogowych statków latających. Szeroki dostęp do bezzałogowych statków powietrznych (BSP) otwiera drogę do nadużyć spowodowanych ich umyślnym lub niezamierzonym użyciem w celu doprowadzenia do uszkodzenia lub zniszczenia innych statków powietrznych, innego mienia. BSP mogą być wykorzystywane do szpiegostwa, przemytu, przenoszenia broni i substancji niebezpiecznych. Z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba doniesień odnośnie incydentów z udziałem głównie modeli zdalnie sterowanych wykorzystywanych do filmowania z powietrza. Uzasadnia to podjęcie prac zmierzających do zminimalizowania zagrożeń, jakie mogą być spowodowane przez bezzałogowe statki powietrzne. Opracowana została koncepcja dedykowanego rozwiązania w postaci zintegrowanego, modułowego systemu do ochrony przeciw BSP, który może zostać zastosowany w rynku cywilnym do ochrony imprez masowych, strategicznych przedsiębiorstw oraz infrastruktury krytycznej w Polsce. Proponowany system ma na celu unieruchomienie BSP, które naruszyły zastrzeżoną przestrzeń powietrzną i bezpieczne sprowadzenie ich na ziemię. Projekt powstaje we współpracy Instytutu Techniki Uzbrojenia Wojskowej Akademii Technicznej z firmą Ellipsis Sp. z o.o.
PL
System Obrony Powietrznej stanowi niezwykle ważne ogniwo w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego. Odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej kraju oraz nienaruszalności jej granic. W jego skład wydzielane są środki pochodzące z sił zbrojnych, w szczególności z sił powietrznych, posiadających właściwe narzędzia do realizacji tego typu zadań. Systemowi Obrony Powietrznej nadano strukturę, która pozwala na jego samodzielne funkcjonowanie w wypadku podjęcia działań na arenie krajowej, ale również umożliwia realizację postanowień traktatowych w ramach organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). System OP posiada możliwości do wykonywania zadań defensywnych oraz ofensywnych przeciw statkom powietrznym naruszającym przestrzeń powietrzną kraju, stanowi również pierwsze ogniwo w Powszechnym Systemie Ostrzegania o Zagrożeniach Uderzeniami z Powietrza.
EN
Air Defence System is an extremely important link in the System of National Security. Is responsible for ensuring safety in the airspace of the country and the inviolability of its borders. It includes measures are secreted from the Armed Forces, particularly the Air Force, with the appropriate tools to carry out such tasks. Air Defense System has been given a structure that allows it to function independently in the event of action on the national, but also allows the implementation of the Treaty in the framework of the North Atlantic Treaty Organization (NATO). The Ari Defense System has the capacity to perform tasks defensive and offensive anti-aircraft violating the air space of the country, is also the first link in the Generalized System of warning information impacts of air.
PL
W artykule przedstawiono proces modelowania matematycznego i symulacji lotu celu powietrznego z wykorzystaniem pakietu MathCAD. W pracy zaprezentowano dwa modele: model oparty na równaniach kinematycznych i model opisany równaniami dynamicznymi. Zamieszczono przykładowe wyniki badań symulacyjnych.
EN
This article presents the process of mathematical modeling and flight simulation of a flight air target with the use of a package MathCad. The paper presents two models: the first based on the kinematic equations, the latter on the dynamic equations. The work is completed with the examples of selected simulation of the aerial target flights.
12
Content available Quo vadis polska obrono powietrzna?
PL
W niniejszym artykule autorzy koncentrują się na problematyce rozwoju systemu obrony powietrznej w Polsce. Przedstawione przez nich wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę zmiany dotychczasowej filozofii przy tworzeniu nowoczesnego systemu obrony powietrznej. W tym względzie wskazują główne słabości obecnego stanu obrony powietrznej oraz proponują przyjęcie nieco innej metodyki planowania efektywnego systemu obrony powietrznej, który posiadałby zdolności do skutecznego niszczenia szerokiej gamy środków napadu powietrznego, w tym także rakiet balistycznych. Autorzy zwracają również uwagę na rosnącą rangę obrony powietrznej w systemie bezpieczeństwa państwa nie tylko w okresie wojny, ale również w czasie pokoju i wystąpienia sytuacji kryzysowych. Wskazują na przebieg współczesnych konfliktów zbrojnych oraz sytuację na Ukrainie. Szczególnie duża wagę przywiązują do właściwej organizacji obrony powietrznej obiektów militarnych i cywilnych, które mają największe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i jego sił zbrojnych, ponieważ to właśnie one będą najczęściej osłanianie przez specjalistyczne środki obrony powietrznej jak samoloty myśliwskie i naziemne systemy obrony przeciwlotniczej.
EN
In this article, the authors focus on the issues of the development of the air defence system in Poland. They will present the findings of the study which indicate a need to change the philosophy of the creation of a modern air defence system. In this regard, the authors indicate the main weaknesses of the current state of air defence and propose to adopt a slightly different methodology for planning an effective air defence system, which would have the ability to effectively destroy a wide range of air attack measures including ballistic missiles. They also point to the growing importance of air defence in the state security system, not only during war but also in peacetime and crisis situations. This subject could indicate the course of present armed conflicts and the situation in Ukraine. The authors pay particularly high importance to the proper organisation of the air defence of military and civilian objects, which are of utmost importance for the security of the State and its armed forces, because it is they who will be especially protected by using specialist means of air defence just like fighters and ground-based air defence systems.
EN
A presentation by the Director of the Armament Policy Department, the Ministry of National Defence given during the National Scientific Conference on The Polish Air Defence System. The role of the Armament Policy Department of the Ministry of National Defence in the process modernization of air defence system was discussed.
14
Content available remote Podstawy poznawcze obrony powietrznej
PL
W artykule zawarto opis podstaw aksjologicznych, ontologicznych i epistemologicznych zjawiska obrony powietrznej (OP). Scharakteryzowano system wartości OP, wyjaśniono, jak OP istnieje w sferze realnej i konceptualnej rzeczywistości. Zdefiniowano OP w szerokim rozumieniu, jako część bezpieczeństwa powietrznego państwa, i wąskim – jako część walki zbrojnej. Określono sposób rozumienia całości, kompleksu i systemu OP, a także misji, domeny i celu OP. Wyjaśniono istotę OP ze względu na jej podmiot, przedmiot, rodzaj działań i charakter środków napadu powietrznego.
EN
The article includes a description of the axiological, ontological and epistemological basis of the phenomena of air defence (AD). It characterises the value system of AD, and explains how AD exists in the physical and conceptual reality. AD is defined in a broad sense as part of the air security of the state and in a narrow sense as part of the armed struggle. It specifies the mode of understanding of the whole complex system of AD, as well as the mission, domain and goal of AD. The essence of AD is explained with regard to its subject, object, the type of actions and the nature of an air attack.
PL
Oferta Grupy BUMAR, występująca pod nazwą "TARCZA POLSKI", to wychodzące naprzeciw potrzebom Polskich Sił Zbrojnych komleksowe rozwiązanie systemu obrony powietrznej naziemnego bazowania (ang. Ground Based Air Defence - GBAD). Przedmiotem oferty są komponenty, które pozwolą Polskim Siłom Zbrojnym na organizowanie wielowarstowego systemu obrony przeciwlotniczej. Oferowane komponenty to zestawy przeciwlotnicze średniego (ang. Middle Range), krótkiego (ang. Shot Range) i bardzo krótkiego zasięgu (ang. Very Short Range).
EN
The offer of BUMAR Group, called SHIELD OF POLAND (TARCZA POLSKI) is a complex solution for Ground Based Air Defence system dedicated to meet Polish Armed Forces to organize multilayer air defence system. The offered components are: Middle Range, Short Range and Very Short Range sets.
16
Content available remote Wybrane zagadnienia przeciwdziałania terroryzmowi powietrznemu w Polsce
EN
Highjacking aircraft used to be a popular method of acts of terrorism. Using airplanes as gigantic bullets took place in the USA on 11th September 2001. After that event numerous initiatives have been taken in order to prevent such attacks in the future, as well as proper response in case of their appearance. Aircraft that may be used as a terrorist attack from air is called RENEGADE. NATO members developed special strategy of operation referring to this type of threats. Poland, as a UN and NATO member, as well as the first EU country on the Eastern Wall, created its own threat response subsystem of RENEGADE, synchronised with domestic air defence system. Moreover, the Ministry of National Defence actively participates in the Cooperative Airspace Initiative (CAI), undertaken within the framework of NATO – Russia Council. It concerns the cooperation to use airspace and air traffic management. A special inter-ministry team was established whose task is to, among others, prepare projects of organisational solutions and legal regulations as it is perceived by both sides not only as a tool to fight air terrorism but also as a means to build mutual trust.
PL
Współczesne siły zbrojne muszą być przygotowane na przeciwdziałanie pojawiającym się coraz to nowym zagrożeniom bezpieczeństwa światowego pokoju. Rozwój techniczno-technologiczny uzbrojenia wojskowego zmierza do osiągnięcia skuteczności działania wojsk, a tym samym skuteczności przeciwdziałania nowym formom zagrożeń bezpieczeństwa. Oprócz wprowadzenia nowych środków walki niezbędne jest oczywiście dostosowanie do nich struktur organizacyjnych wojsk w celu skutecznego wykorzystania ich w walce. Wojska OPL również powinny poddać się ogólnym trendom przygotowania do wykonywania zadań zgodnie z wymogami współczesnych operacji, w tym zwłaszcza operacji reagowania kryzysowego mimo występowania nowych źródeł zagrożeń powietrznych. Celem wojsk OPL w tych operacjach jest zapewnienie swobody działania wojskom lądowym wykonującym zadania mandatowe. Jedna z propozycji sprostania wymogom współczesnych zadań realizowanych przez wojska jest dostosowanie potencjałów bojowych oraz struktur organizacyjnych wojsk do określonych zadań w ramach szeroko pojętych operacji reagowania kryzysowego. Propozycja wprowadzenia środków lekkiej obrony przeciwlotniczej na stałe do wykonywania zadań w różnorodnych operacjach, zwłaszcza poza granicami państwa mogłaby zapewnić bezpieczeństwo wojskom lądowym wykonującym swoje zadania mimo istniejącego zagrożenia powietrznego. Autor w artykule podjął próbę zwrócenia uwagi na możliwość zaadoptowania na stałe środków lekkiej obrony przeciwlotniczej w strukturach naszych Sił Zbrojnych, a w szczególności w strukturach Wojsk Lądowych. Pododdziały wyposażone w środki lekkiej obrony przeciwlotniczej mogłyby być w składzie naszych zgrupowań zadaniowych w ramach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju.
EN
Contemporary armed forces have to be ready to counteract the emerging security threats to world peace. The technical and technological development of military armament aims to achieve the effectiveness of armed forces operations, and at the same time the effectiveness of countering new threats to security. Apart from introducing new combat assets, it is necessary to adapt the armed forces’ organisational structures to them in order to effectively employ them in combat. AD troops should also follow the common trends of preparation to carry out tasks in accordance with the requirements of modern operations, in particular crisis ones, despite the occurrence of new sources of air threats. The mission of AD troops in such operations is to ensure freedom of action to ground troops carrying out mandated tasks. One suggestion for satisfying the requirements of contemporary tasks carried out by the troops is to adjust combat potentials and organisational structures to specified tasks within the whole spectrum of crisis operations. A suggestion for permanently introducing light air defence assets into tasks carried out during various operations, particularly abroad, might ensure security to ground troops carrying out their tasks despite a potential air threat. The author of the article attempts to draw attention to a possibility of the permanent adaptation of light air defence assets into the structures of our Armed Forces, in particular the Land Forces structures. Sub-units equipped with light air defence assets could be included in our task forces that are part of Polish military contingents abroad.
EN
The subject of article is to present civil-military co-ordination of the air traffic management in the process of preparation and conducting of air exercises. This process can have a national or international character, depending on the extent, nature or command level responsible for its performance. Coordination procedures based on many years’ experience and implemented by the NATO Air Traffic Management Committee (NATMC) are now commonly used by the air forces of NATO Member States in air training practice. That means, that the representatives of civil air navigation service providers participate as early as practical during the military planning and organization of an air exercise. Experience has shown that such a close civil-military co-operation enables designation of required airspace structure, establishment of the rules of the operations carried out in the airspace and resolving any air traffic management problems. It also helps to maintain the flight safety at the high level and to conduct exercises in an effective manner by the military aviation. Moreover, application of the civil-military co-ordination procedures minimizes a negative influence of the military flights on the general air traffic (GAT) while the number of air operations in the controlled and uncontrolled European airspace is constantly growing.
19
Content available remote System bezpieczeństwa powietrznego państwa
EN
The author of the article presents his observations concerning the state air security, especially focusing on the considerations with respect to the subsystem of a state’s air security being the element of a wider national security system. He submits the classification of challenges to the state’s air security, simultaneously identifying types of air threats. While taking into account an influence of environmental threats, he proposes the state's air security system’s definition, exposing its values and possibilities of application. Finally, he presents a synthetic summary of Polish Armed Forces’ endeavors in connection with the development of the state’s air security system, indicating possible directions of the future improvement.
EN
The article deals with complex active and passive air defence activities carried out by Viet Cong and civilian population during the long war in Vietnam using nonspecialised means of fighting and unconventional ways of disturbing American air strikes. The methods and ways of operation of particular military services and the civilian population of Northern Vietnam that were applied in direct fighting against American Air Forces are characterised and exemplified in the paper. Activities limiting the results of air destructive combat agents played an important role in this respect. The evaluation of methods and ways of organisation and common air defence takes into consideration political, economic, terrain and weather conditions when American Air Forces strikes were conducted. Undertaking complex and common counteractions against American Air Forces brought out many results reflected in the final of that long war. The commentaries and opinions of military experts included in the article confirm this. It is stressed in these opinions that common air defence in Vietnam was a significant support for specialised Air Defence, being an indispensable component of integrated and joint Air Defence. Although many years have passed since the war in Vietnam, the common air defence has not lost its advantages: surprise, flexibility and effectiveness also in the contemporary battlefield as it has been proved in recent armed conflicts in Iraq, Kosovo or Afghanistan. It is clear that the methods and ways of common air defence used in the war in Vietnam were continued and developed regardless the terrain and environment where the fighting and operations were waged. Their results, as in Vietnam, were surprisingly good. In this context, common air defence again proved its effectiveness efficiently counteracting new technological advances and achievements that are applied in modern armed forces.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.