Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  carbon nanomaterials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Otrzymano powłoki kompozytowe z materiałem węglowym dwu rodzajów. Pierwszy rodzaj to grupa próbek na bazie tlenku glinu zawierająca warstwy porowatego tlenku glinu z cienką warstewką węgla, warstwy porowatego tlenku glinu z wbudowaną miedzią jako fazą dyspersyjną oraz warstwy porowatego tlenku glinu z wbudowaną miedzią i dodatkową warstewką węgla. Druga grupa to powłoki cynkowe na stali oraz kompozytowe powłoki cynkowe z płatkowym grafenem jako fazą dyspersyjną. Do otrzymywania materiału węglowego w postaci płatków grafenowych oraz jako węglowej warstwy wierzchniej zastosowano metodę CVD. Powłoki charakteryzowano za pomocą mikroskopii SEM oraz spektroskopii Ramana. Oddziaływanie mikrobiologiczne wytworzonych próbek zbadano na bakteriach Escherichia coli oraz Staphylococcus aureus. Powłoki na bazie tlenku glinu nie wykazały właściwości przeciwdrobnoustrojowych. Obiecujący wynik otrzymano natomiast dla próbek cynkowych. Na powierzchni powłoki cynkowej wbudowany był proszek grafenowy. Zaobserwowano antybakteryjne działanie tych powłok. Również sama powłoka cynkowa działała mikrobiologicznie, lecz o wiele słabiej niż kompozytowa.
EN
Composite coatings with carbon material of two types were obtained. The first one was a group of samples based on anodized aluminum containing layers of porous aluminum oxide with a thin carbon film, aluminum oxide porous layers with incorporated copper as the dispersion phase and aluminum oxide porous layers with incorporated copper and an additional carbon film. The second group were electrolytic zinc coatings on steel and composite zinc coatings with graphene platelets as the dispersion phase. The CVD method was used to obtain carbon material in the form of graphene flakes and as a carbon surface layer. The coatings were characterized by SEM microscopy and Raman spectroscopy. The microbiological activity of the produced samples was examined on Escherichia coli and Staphylococcus aureus bacteria. The aluminum oxide-based coatings did not show antimicrobial activity. Whereas, the promising result was obtained for the zinc samples. On the surface of the zinc coating graphene powder was incorporated. Antibacterial activity of these coatings was observed. Also, the zinc coating itself was microbiologically active, but much weaker than the composite coating.
EN
The aim of the presented research was to test different carbon supports, such as graphene oxide (GO), graphene oxide modified with ammonia (N-GO), and reduced graphene oxide (rGO) for catalysts used in a low-temperature fuel cell, specifically a proton exchange membrane fuel cell (PEMFC). Modification of the carbon supports should lead to different catalytic activity in the fuel cell. Reduction of GO leads to partial removal of oxygen groups from GO, forming rGO. Modification of GO with ammonia results in an enrichment of GO structure with nitrogen. A thorough analysis of the used supports was carried out, using various analytical techniques, such as FTIR spectroscopy and thermogravimetric (TGA) analysis. Palladium and platinum catalysts deposited on these supports were produced and used for the oxygen reduction reaction (ORR). Catalytic activity tests of the prepared catalysts were carried out in a home-made direct formic acid fuel cell (DFAFC). The tests showed that the enrichment of the GO structure with nitrogen caused an increase in the catalytic activity, especially for the palladium catalyst. However, reduction of GO resulted in catalysts with higher activity and the highest catalytic activity was demonstrated by Pt/rGO, because platinum is the most catalytically active metal for ORR. The obtained results may be significant for low-temperature fuel cell technology, because they show that a simple modification of a carbon support may lead to a significant increase of the catalyst activity. This could be useful especially in lowering the cost of fuel cells, which is an important factor, because thousands of fuel cells running on hydrogen are already in use in commercial vehicles, forklifts, and backup power units worldwide. Another method used for lowering the price of current fuel cells can involve developing new clean and cheap production methods of the fuel, i.e. hydrogen. One of them employs catalytic processes, where carbon materials can be also used as a support and it is necessary to know how they can influence catalytic activity.
PL
Zbadano adsorpcję 4-chlorofenolu (4-CP) na zredukowanym tlenku grafenu i nanorurkach węglowych oraz (dla porównania) na sadzy. Adsorpcja zachodziła najszybciej na grafenie i była dobrze opisana modelem kinetycznym pseudo II rz. W warunkach równowagowych adsorpcja przebiegała zgodnie z równaniem izotermy Langmuira. Najlepszym adsorbentem okazała się sadza, a najmniejszą pojemnością adsorpcyjną w stosunku do 4-CP charakteryzowały się nanorurki węglowe. Wszystkie trzy materiały węglowe zostały wykorzystane do przygotowania włókien do mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej. Odpowiednio spreparowane włókna zastosowano do detekcji 4-CP w środowisku wodnym.
EN
Reduced graphene oxide, C nanotubes and C black were deposited on silicone fibers by sol-gel method and used for microextn. of 4-ClC6H4OH from aq. solns. The adsorbed 4-ClC6H4OH was then detd. by gas chromatog. The rate of adsorption of 4-ClC6H4OH was the highest in case of reduced graphene oxide and lowest on the C black. The adsorption equil. was described by Langmuir isotherm. The C black showed the highest adsorption capacity. The prepd. fibers were more efficient than the com. polydimethylsiloxane and polyacrylate ones.
PL
Artykuł przedstawia podstawowe założenia i koncepcje dotyczące możliwości wykorzystania produktów syntezy spaleniowej (SSW –samopodtrzymująca się synteza wysokotemperaturowa ) jako napełniaczy matryc polimerowych. Omówiono krótko metodę syntezy wraz z kilkoma przykładami otrzymanych materiałów w wybranych układach eksperymentalnych (Ti/tlenek grafenu). Mimo, iż skoncentrowano się na węglowych napełniaczach nanokompozytów (o różnym stopniu rozwarstwienia), SSW umożliwia syntezę różnorodnych struktur, dobranych w zależności od stosowanego polimeru. Otrzymane materiały zostały scharakteryzowane pod względem właściwości fizykochemicznych przy pomocy metod SEM oraz XRD.
EN
The aim of this article is to present the products of SHS (Self-propagating High-temperature Synthesis) as fillers for nanocomposites materials. Although the method is explained in Ti/GO (graphene oxide) reagents mixture leading to carbon nanostructures, one main point out its versatility that enables proper material design for a particular polymer matrix. Obtained nanofillers have been characterized by SEM and XRD.
EN
The paper presents the results of the structure investigation of a counter electrode in dye-sensitized solar cells using the carbon nanomaterials. Solar cells were fabricated on the glass with transparent conductive oxide TCO (10Ω/sq). Nanocrystalline titania based photoanode was prepared by spreading TiO2 paste onto TCO glass and subsequently annealed at 450°C for at least 30 min to convert anatase phase and make an interparticle network. After then the nanostructured titania films was immersed into an ethanolic solution of the ruthenium-based dye. As a counter electrodes of dye-sensitized solar cells composite films of carbon nanomaterials and polystyrene sulfonate doped poly (3,4-ethylenedioxythiophene) PEDOT-PSS (Sigma-Aldrich) were deposited onto TCO substrates. Because carbon nanoelements and titanium oxide consist of nano-metric structural units to determine the properties of the cells and their parameters several surface sensitive techniques and methods, i.e. Raman spectroscopy, Scanning Electron Microscopy (SEM), High-Resolution Transmission Electron Microscopy (HRTEM), and electric properties of conductive layers were used.
EN
Purpose: The aim of this article is to present various carbon-metal nanocomposites considering their constituent elements and fabrication conditions. Design/methodology/approach: The article outlines the results of microscopic examinations performed with a scanning and transmission electron microscope, presenting composites consisting of carbon nanomaterials and selected nanostructured metals. Findings: The investigations performed indicate that high-temperature reduction and chemical reduction are the methods enabling to fabricate carbon-metal nanocomposites with the expected structure and special electrical properties. Practical implications: The newly created composites will be applied as sensors in a gas or liquid environment. It has been evidenced that some of them have also good catalytic (MWCNTs-Re) and electrochemical (MWCNTs-Rh and MWCNTs-Pd) properties. Originality/value: Summary and comparative analysis of composites being a combination of carbon materials and selected nanostructured metals.
EN
The influence of a carbon nanomaterials (CNM) obtained in a high-voltage discharge plasma on the endurance of elastomer compositions has been investigated. Complex tests of elastomeric compositions with highly dispersed carbon additives allowed us to confirm the model of nonlinear elastic deformation of macromolecules and adhesion between the elastomer and the nanoparticles. The results of these investigations agree with those obtained in determining the Mooney viscosity and relaxation, the parameters of the vulcanization kinetics of rubber mix, conventional tensile strength, relative breaking elongation of highly filled rubbers based on nitrile rubbers. To verify the assumed mechanism underlying the action of a carbon nanomaterial on elastomer compositions, the parameters of their vulcanizing network have been determined using the method of equilibrium swelling.
PL
Badano wpływ nanomateriału węglowego uzyskanego w plazmie z wyładowań wysokiego napięcia na trwałość kompozycji elastomerowych. Kompleksowe testy kompozytów elastomerowych zawierających dodatki węgla o dużym stopniu zdyspergowania pozwoliły na potwierdzenie modelu nieliniowego odkształcenia sprężystego makrocząsteczek oraz adhezji między między elastomerem i nanocząstkami. Wyniki tych badań zgadzają się z uzyskanymi wynikami badania lepkości Mooneya oraz relaksacji, parametrami kinetyki wulkanizacji mieszanki kauczukowej, konwencjonalnej, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu wysoko napełnionych wulkanizatów opartych na kauczukach butadienowo-nitrylowych. W celu sprawdzenia założonego mechanizmu leżącego u podstaw działania nanomateriału węglowego w kompozycjach elastomerowych, parametry ich sieci wulkanizacyjnych zostały określone metodą spęcznienia równowagowego.
PL
Przedstawiono nowe metody przetwarzania ditlenku węgla, stanowiące alternatywę dla konwencjonalnych technik jego utylizacji, które jednocześnie pozwalają na otrzymywanie nowych, mających szerokie spektrum perspektywicznych zastosowań nanomateriałów węglowych, takich jak nanorurki i nanokulki węglowe, fulereny czy struktury grafeno-pochodne. Omówiono redukcję CO₂ w stanie nadkrytycznym metalami I i II grupy, katalityczną redukcję na związkach żelaza z niedoborem tlenu/na związkach glinu, elektrolityczną redukcję stopionych soli halogenków nasyconych CO₂, osadzanie z fazy gazowej oraz redukcję ditlenku węgla metodą syntezy spaliniowej.
EN
A review, with 40 refs., of alternative methods for utilization of CO₂ in prodn. of C nanotubes, nanospheres and fullerenes by redn. of supercrit. CO₂ with alk. metals, redn. with ferrites or Al compds. and electrochem. redn. in molten salts. CO₂ processing via combustion synthesis route was also discussed.
10
Content available Preparation of carbon nanotubes using cvd CVD method
EN
In this work preparation and characteristic of modified nanocarbons is described. These materials were obtained using nanocrystalline iron as a catalyst and ethylene as a carbon source at 700°C. The influence of argon or hydrogen addition to reaction mixture was investigated. After ethylene decomposition samples were hydrogenated at 500°C. As a results iron carbide (Fe3C) in the carbon matrix in the form of multi walled carbon nanotubes was obtained. After a treatment under hydrogen atmosphere iron carbide decomposed to iron and carbon and small iron particles agglomerated into larger ones.
PL
Podano krótką charakterystykę nanomateriałów węglowych ze szczególnym uwzględnieniem fulerenów, nanorurek węglowych i kompozytowych warstw węglowych zawierających ziarna metalu w matrycy węglowej. Omówiono techniki wytwarzania nanomateriałów węglowych, charakterystykę ich właściwości i metody ich modyfikacji. Zwrócono szczególną uwagę na badania realizowane w PIE.
EN
In this work the carbon nanomaterials are characterized with particular consideration of fullerenes, carbon nanotubes and carbonaceous nanocomposites, composed with metal particles included in carbon matrixes. The synthesis techniques of these materials are presented. The main properties and methods of carbon nanomaterials modification are also given. The special attention was drawn on research realized in Industrial Institute of Electronic.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.