Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ przestrzenny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This article is aimed at providing a rationale for the need to introduce a new type of educational institution in Ukraine today, namely educational centers in the areas with challenging topography. This article identifies specific features of construction, given the difficult geographic topography and architectural environment of the educational institutions, and lists conditions impacting the volume and planning of educational facility construction. It defines how urban planning of school centers influence the areas with difficult topography and establishes their location type. The authors analyzed architectural and construction solutions for school centers in areas with challenging landscape. They have also identified form-shaping types of buildings and established the best slope ratio for each of the types.
PL
Artykuł ten ma na celu uzasadnienie potrzeby wprowadzenia dziś na Ukrainie nowego rodzaju instytucji edukacyjnej, a mianowicie ośrodków edukacyjnych na obszarach o trudnej topografii. Określono szczególne cechy konstrukcji, biorąc pod uwagę trudną topografię geograficzną i środowisko architektoniczne instytucji edukacyjnych, oraz wymieniono warunki wpływające na wielkość i planowanie budowy placówki edukacyjnej. Tekst określa, w jaki sposób urbanistyka ośrodków szkolnych wpływa na obszary o trudnej topografii i definiuje ich typ lokalizacji. Autorzy przeanalizowali rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne dla szkół w obszarach o trudnym krajobrazie. Zidentyfikowali także kształtujące typy budynków i ustalili najlepszy współczynnik nachylenia dla każdego z tych typów.
2
Content available remote The complexity of a small town
EN
The article presents deliberations about a small city as a desirable living environment of a multi-layered character focusing on sociological issues that take into account the lifestyle of the residents and their preferences. Environmental studies, which reflected the expectations of the residents regarding their living environment, proved to be very important for the matter of the paper. Another issue related to small cities is the architecture responsible for the vitality of the place, its character and intimacy. It often determines the attractiveness of the centre, its history and culture. The considerations provided by the authors were supported by urban analyses, interviews, literature studies and own observations regarding selected urban centres located in the Podkarpackie Voivodeship.
PL
W artykule przedstawiono rozważania na temat małego miasta jako pożądanego środowiska zamieszkania o wielowątkowym charakterze skupiającym zagadnienia socjologiczne uwzględniające styl życia mieszkańców oraz ich preferencje. Dla tej części rozważań istotne okazały się badania środowiskowe, których wyniki odzwierciedliły oczekiwania mieszkańców względem ich środowiska zamieszkania. Drugi wątek towarzyszący małym miastom to architektura odpowiadająca za żywotność miejsca, jego nastrój oraz kameralność. Niejednokrotnie decyduje o atrakcyjności ośrodka, jego historii i kulturze. Wskazane rozważania podparte zostały analizami urbanistycznymi, wywiadami, studiami literatury oraz własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi wybranych miast zlokalizowanych w województwie podkarpackim.
PL
Celem pracy jest analiza współczesnego układu przestrzennego Zbąszynka (z niem. Neu Bentschen) w odniesieniu do koncepcji miasta-ogrodu oraz form zieleni miejskiej. Podstawą przeprowadzonych studiów nad kształtowaniem się układu przestrzennego miasta była inwentaryzacja urbanistyczna, którą przeprowadzono w odniesieniu do poszczególnych wnętrz urbanistycznych, tj. ulic i placów. Dodatkowo badania uzupełniono o analizę materiałów archiwalnych, które umożliwiły określenie historycznego układu urbanistycznego i jego odniesienie do współczesnego rozwoju miasta. Przeprowadzone badania nad układem Zbąszynka oraz przegląd europejskich realizacji koncepcji miasta-ogrodu pozwoliły odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: Czy w układzie przestrzennym Zbąszynka występują elementy, które nawiązują do koncepcji miasta-ogrodu oraz takie, które go od założeń niniejszej odróżniają? Ponadto czy współczesny rozwój Zbąszynka następuje zgodnie z zachowaniem historycznego układu przestrzennego?
EN
The aim of this paper is to analyze the contemporary spatial layout of Zbąszynek (German: Neu Bentschen) with regard to the garden city concept and forms of urban greenery. The basis for this analysis was the inventory carried out in reference to specific urban spaces such as streets and squares. Additionally, the research is supplemented by an analysis of archive materials that made it possible to determine the historical spatial layout and to refer it to the modern shape of the town. The study of Zbąszynek’s spatial layout and the review of Europe’s implementations of the garden city concept allowed the author to answer the following research questions: Are there elements in the spatial layout of Zbąszynek that are a reference to the garden city concept? And are there elements that make Zbąszynek different from this concept? Moreover: does Zbąszynek develop in a way that preserves the historical spatial layout?
EN
The paper deals with the problems related to the behaviour of a small delivery vehicle getting across a railroad crossing with a predetermined speed. The tests were aimed at estimating the accelerations acting on the vehicle body at the moment of contact between the tire and the rail head. The use of the ADIS 16385 measurement system enabled to estimate the approach speed, the total distance traveled and the accelerations in the local and global coordinate systems. Surface irregularities affect the response of the tire, of the suspension and are transferred to the vehicle body. The paper presents the results of experimental tests of the vehicle crossing an obstacle.
PL
Artykuł dotyczy problematyki zachowania się małego pojazdu dostawczego podczas pokonywania przejazdu kolejowego z zadaną prędkością. Przeprowadzone badania miały na celu oszacowanie przyspieszeń oddziałujących na bryłę nadwozia pojazdu w momencie styku opony z główką szyny. Wykorzystując układ pomiarowy ADIS 16385, możliwe było oszacowanie prędkości najazdu, całkowitej przebytej drogi oraz przyspieszeń w lokalnym i globalnym układzie współrzędnych. Nierówności nawierzchni wpływają na reakcję opony, zawieszenia i przenoszą się na bryłę nadwozia. W artykule przedstawiono wyniki rozpoznawczych badań doświadczalnych przejazdu pojazdu przez przeszkodę.
5
Content available Kożuchów – historyczne miasto z przyszłością
PL
Kożuchów jest miastem wyjątkowym, nie tylko w skali województwa lubuskiego ale w skali kraju. Zachowany w bardzo dobrym stanie system obronny, składający się z dwóch pierścieni kurtyn oraz fosy, wyróżnia je spośród setek innych. Należy jednocześnie do najstarszych miast Środkowego Nadodrza. Zachowane prawie na całym obwodzie fortyfi kacje uniemożliwiły scalenie się centrum z przedmieściami. Dzięki temu zachowało się pierwotne rozplanowanie tej części miasta i jego historyczny charakter. Te walory są jednak dużym wyzwaniem dla urbanistów i architektów w pracach planistyczno-urbanistycznych. Samo stare miasto stało się miejscem węzłowym w układzie przestrzennym ożuchowa. Ponadto, w nim samym, jest wiele dodatkowych węzłowych miejsc. Są to budowle mające znaczące wartości kulturowe: zamek, ratusz, gotycki kościół, zabudowa mieszkalna. Jest to również system fortyfi kacyjny z dobrze zachowanymi kurtynami, basztami, bastejami i fosą. Historyczny układ ulic nie ułatwia komunikacji pieszej i samochodowej na Starówce. Tereny zielone kryją ogromny potencjał. Niestety jest też dużo elementów degradujących miasto: budynki gospodarcze, zaniedbane podwórka, współczesna zabudowa tzw. bloki, pawilony handlowe, niezabudowane działki i kwartały. W opracowaniu przedstawiono próbę analizy problemów oraz propozycje zmian aby zachowany został wyjątkowy charakter tego miasta a jednocześnie powstała wartość dodana wynikająca z wprowadzenia propozycji nowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.
EN
Kożuchów is a unique town, not only in the Lubusz Voivodship but also in the whole country. The well-preserved defence system, consisting of two rings of curtains and a moat, distinguishes this town from hundreds of others. It is also one of the oldest towns in the Middle Oder Region. Nearly the entire circumference of the fortifi cations has been prevented, which makes it impossible to merge the centre with the suburbs. For this reason, the original layout of this part of the town and its historical character have been preserved. However, these factors are a big challenge for urbanists and architects in terms of urban-planning. The old town has become a central point in the spatial layout of Kożuchów. Moreover, there are a number of additional important objects such as buildings of signifi cant cultural value: the castle, the town hall, the gothic church and the residential buildings as well as the fortifi cation system with the well-preserved curtains, bastion, fortifi ed towers and moat. The historical layout of the streets makes walking and driving diffi cult in the Old Town. The green areas have enormous potential. Unfortunately, there are also a number of elements spoiling the look of the town: the business buildings, the neglected yard, the modern buildings – so called blocks of fl ats, the commercial pavilions, the undeveloped plots and quarters. The paper presents an attempt to analyse the problems and to provide suggestions for changes so as to preserve the unique character of the town and, at the same time, to add value resulting from the introduction of new architectural and urban-planning ideas.
EN
This article concerns the origins and the history of spatial development of Rabka-Zdrój during the medieval period. It discusses the literature of the subject as well as research methods thanks to which it was possible to prepare prolegomena to the research on the history of Rabka within the given period. During the medieval period, Rabka was a small village owned by the Cistercian monastery in Szczyrzyc. The impulse for the development of settlement in this area must have been provided by salt deposits, known since the 12th century, which were primarily used by the monastery. Only with time they started to be explored by subsequent owners of the village. The spatial layout of Rabka developed basing on the local and longdistance routes existing in the Middle Ages, which ran through the village. The article addresses the issue of the development of the village, which suddenly transformed in the 19th century, becoming one of the most important Polish health resorts.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy genezy powstania oraz historii rozwoju przestrzennego Rabki-Zdrój w okresie średniowiecza. Omówiono w nim literaturę przedmiotu, a także metody badań, dzięki którym udało się opracować prolegomenę do badań nad dziejami Rabki w założonym okresie. Rabka w średniowieczu była niewielką wsią należącą do klasztoru cystersów w Szczyrzycu. Impulsem do rozwoju osadnictwa na tym terenie były zapewne znane od wieku XIII złoża soli, z których pierwotnie korzystał klasztor. Dopiero z czasem były one eksplorowane przez kolejnych właścicieli wsi. Układ przestrzenny Rabki rozwinął się na podstawie istniejących w średniowieczu traktów ponadlokalnych oraz lokalnych wiodących przez wieś. Przedmiotowy artykuł przybliża zagadnienie rozwoju miejscowości, która w wieku XIX uległa nagłej metamorfozie, stając się jednym z najważniejszych polskich uzdrowisk.
EN
Western territories lying within the borders of Poland have been characterized for several dozen years by specific landscape forms, which mainly consist of rural areas. After the war, these areas began to be inhabited by new settlers for whom the landscape and buildings hitherto existing there were foreign. Research into rural areas allows us to learn about the past phenomena occurring there and anticipate future ones. What’s more, they give one the opportunity to capture cultural phenomena, which are factors creating the elements of the material heritage. This work analyzes changes in the types of development in selected villages of the eastern part of the mesoregion of the Silesian-Lusatian Lowland. Selected units make up part of the core area of Silesia and are characterized by a similar location and history. In addition, you one can distinguish three building systems that create them: single-road compact, singleroad loose and multi-road one. As a result of development, their spatial layout has changed in a variety of ways, however, it can be stated that the existing systems in more than half of the surveyed villages have not changed significantly. Built-up areas are expanding, thus replacing rural farmsteads. New settlements often build up on older tissue or are located off the beaten track creating separate housing estates.
PL
Ziemie Zachodnie leżące w granicach Polski dopiero od kilkudziesięciu lat charakteryzują się specyficznymi formami krajobrazu, na które składają się przede wszystkim obszary wiejskie. Po zakończeniu wojny obszary te zaczęli zamieszkiwać nowi osadnicy, dla których zastany krajobraz oraz zabudowa były obce. Badania nad przestrzenią wsi pozwalają na poznanie przeszłych zjawisk i przewidywanie przyszłych. Co więcej, dają możliwość uchwycenia zjawisk kulturowych, które są czynnikiem tworzącym elementy materialnego dziedzictwa. W pracy przeanalizowane zostały zmiany w typach zabudowy wybranych wsi wschodniej części mezoregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej. Wybrane jednostki składają się na część rdzennego obszaru Śląska i charakteryzują podobnym położeniem oraz historią. Poza tym można wydzielić trzy układy zabudowy, które je tworzą: jednodrożny zwarty, jednodrożny luźny oraz wielodrożny. W wyniku rozwoju w różnorodny sposób zmienił się ich układ przestrzenny, jednak można stwierdzić, że dotychczasowe układy w ponad połowie badanych wsi nie zmieniły się znacznie. Obszary zabudowane powiększają swój zasięg, wypierając tym samym zagrody wiejskie. Nowe osiedla często nawarstwiają się na starszą tkankę lub są lokalizowane na uboczu, tworząc odrębne osiedla.
PL
W artykule Wpływ struktury przestrzennej układu zasilania na energochłonność trakcji miejskiej – pomiary rekuperacji [4] przedstawiono analizę teoretyczną wpływu struktury przestrzennej układu zasilania na efektywność hamowania odzyskowego oraz wielkość strat przesyłowych. Druga część artykułu była poświęcona analizie wyników badań pomiarowych rekuperacji w gdyńskiej sieci trolejbusowej. Niniejszy artykuł ściśle nawiązuje do obliczeń teoretycznych przedstawionych w pierwszej części, w której metodą symulacyjną określono wartość strat przesyłowych energii trakcyjnej i wpływ struktury układu zasilania na nią.
PL
Głównym problemem osiedli wielkopłytowych jest ich nieprzystosowanie do obecnych standardów mieszkaniowych i wymagań użytkowników. Tylko dobrze przeprowadzona, wielokierunkowa modernizacja budynków wraz z przyległymi terenami przyniesie pożądane efekty. Niniejszy artykuł przedstawia możliwości rewitalizacji zespołu budynków mieszkalnych, na przykładzie krakowskiego osiedla Ruczaj-Zaborze. Omówiona koncepcja jest składową projektu kompleksowej modernizacji i dotyczy przekształceń osiedla jako układu przestrzennego w skali urbanistycznej.
EN
The main problem of the prefabricated large-panel system buildings (LPS) is their unsuitability for present living standards and user expectations. Only a well organized, multi-directional renovation of the buildings together with their surroundings will bring the desire effects. This paper presents the possibilities of a revitalization of an ensemble of the residence buildings, based on the example of a Cracow housing Ruczaj-Zaborze. The discussed design concept is a part of the project of a complex renovation and concerns the reformations of the housing as a spatial arrangement in the urban scale.
PL
Aleja Profesorów została pomyślana jako główne reprezentacyjne wnętrze urbanistyczne kampusu Politechniki Wrocławskiej, który w okresie powojennym zaczęto budować między pl. Grunwaldzkim i nabrzeżem Odry. Ramy kompozycyjne alei zostały nakreślone w pierwszym planie zagospodarowania fragmentu śródmieścia Wrocławia, opracowanym w 1949 r.; miała ona stanowić jedną z poprzecznych osi wytyczonych prostopadle do pl. Grunwaldzkiego – najważniejszej trasy komunikacyjnej dzielnicy. Proces kształtowania Alei Profesorów rozpoczęto od wzniesienia w latach 1950–1955 siedzib Wydziałów: Elektrycznego i Lotniczego (budynki D1 i D2). Bliźniacze gmachy zaprojektowane przez profesorów Zbigniewa Kupca i Tadeusza Brzozę, ustawione wzdłuż pl. Grunwaldzkiego, zdefi niowały szerokość alei oraz jej północno-wschodnią i północno- -zachodnią granicę. W latach 50. i 60. XX w. powstało kilka koncepcji ukształtowania pierzei Alei Profesorów, z których żadna nie została zrealizowana. Całościowy plan nowego kampusu Politechniki Wrocławskiej wyłoniono w drodze konkursu w 1964 r. Autorzy zwycięskiej pracy, Krystyna i Marian Barscy, przedstawili w niej także wizję zagospodarowania Alei Profesorów, której zasadniczą część rozwiązali w formie skweru obsadzonego dwoma rzędami drzew. Ze względu jednak na bardzo trudne warunki lokalowe uczelni, wnętrze alei zaczęto wypełniać tymczasowymi pawilonami, próbując równocześnie realizować siedziby kolejnych wydziałów przewidziane w projekcie Barskich. Przyspieszenie prac związanych z budową kampusu Politechniki Wrocławskiej nastąpiło dopiero po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Nowe możliwości fi nansowania inwestycji związanych z nauką pozwoliły wybudować gmachy Zintegrowanego Centrum Studenckiego oraz Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych, które zamknęły Aleję Profesorów od strony południowej i północnej. W kolejnych latach uzupełniono zabudowę wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy alei, wyburzono tymczasowe pawilony oraz przedstawiono projekt zagospodarowania jej wnętrza. W koncepcji opracowanej przez Bogusława Wowrzeczkę utrzymano pierwotny zamysł stworzenia reprezentacyjnego wnętrza urbanistycznego postrzeganego jako miejsce spotkań studentów i pracowników uczelni.
EN
Aleja Profesorów has been conceived as the main representative urban interior of the campus of the Wrocław University of Technology. Its building began in the after-the-war period, between Grunwaldzki Square and the bank of the Oder River. The compositional frames of the avenue were defined in the first plan of creating a fragm ent of the Wrocław town centre which was worked out in 1949; it was to compose one of the transverse axes laid out perpendicularly to Grunwaldzki Square – the most important communication route of this district. The process of forming Aleja Profesorów began with the erection of buildings of the Faculties of Electrical Engineering and Aviation (buildings D1 and D2) in the years 1950–1955. The identical buildings designed by Professors Zbigniew Kupiec and Tadeusz Brzoza raised along Grunwaldzki Square defined the width of the avenue and its north-east and north-west boundary. In the 50s and 60s of the 20th century several concepts of forming the frontage of Aleja Profesorów came into being, of which none, however, were realized. The overall plan of the new campus of the University of Technology came into being as a result of a contest in 1964. The authors of the winning work, Krystyna and Marian Barscy, presented a vision of creating Aleja Profesorów whose fundamental part they solved in the form of a square bordered with two rows of trees. However, due to very difficult conditions of accommodations at the university, the interior of the avenue was successively filled with temporary pavilions, trying, at the same time, to realize quarters for consecutive faculties provided in the project of Barscy. Acceleration of works bound with building of the Technological University’s campus followed only after Poland joined the European Union. New potentialities of financing investments bound with science allowed constructing buildings of the Integrated Student Centre and the Library of Science and Technology which closed off Aleja Profesorów from the south and the north. In succeeding years building was completed along the east and west boundaries of the avenue, the temporary pavilions were pulled down and a plan of composing the avenue’s interior was presented. In the conception worked out by Bogusław Wowrzeczka, the original plan of creating a representative urban interior perceived as a meeting-place of students and staff of the university was preserved.
13
EN
Kadyny village, situated near the Vistula Lagoon, contains wonderful architectural, natural and landscape values. Its rich history comes from Medieval times. This place is settled into a dazzling landscape, almost like mountains, created by Elbląg High-lands and preserved lagoon's cliff shore where denivelations reaching 50 meters high. It is distinguished by outstanding villa's architecture from 19th/20th century, designed in every single detail in English gothic style from Victorian Epoch. Created by architects from Berlin with leading of Steinbrecht. Kadyny possess well preserved historical spatial layout. In majority, there are remarkable compositional and view connections between: palace-garden ensemble, farm, village and surrounding landscape mainly connected with the Vistula Lagoon. However, park ensemble, in particular French style garden, has been significantly blurred due to longtime neglects. The 17th century palace and garden were summer residence of German Kaiser Frederick Wilhelm II between 1898-1945. Unfortunately, only single garden composition's elements of its former glory have been conserved until now. The palace-garden ensemble has not been revaluated despite high cultural values and many archival materials presenting its history. Nowadays, spatial layout and village's architecture is astonishing. Thanks to its originality and picturesque settlement is a regional attraction.
PL
Nekropolie odgrywają istotna rola w kompleksowym postrzeganiu (planowaniu) miejskich obszarów zieleni i są ściśle powiązane z układem krajobrazowym miasta. Najświetniejsze obiekty cechują się malowniczościa i parkowa scenerią, estetyka i funkcjonalnością w pełni dopasowaną do potrzeb miejsca. Mają charakter dydaktycznych ogrodów botanicznych, a dodatkowo także habitatów różnych gatunków zwierząt.
EN
Necropolis play an important role in the comprehensive perception (planning) of urban greenery and are closely connected with the townscape arrangement. Their finest elements contribute to the general aesthetics and park sceneries, according to the place requirements. They not only have the character of botanic gardens, but provide habitats to numerous plant and animal species.
15
Content available remote Udział prac geodezyjnych w tworzeniu układu przestrzennego Łodzi przemysłowej
PL
W niniejszym artykule omówiono rolę prac geodezyjno-kartograficznych Filipa de Viebiga i Jana Leśniewskiego w tworzeniu układu przestrzennego Łodzi przemysłowej.
EN
This paper summarizes the participation of geodesy and cartographical works of Filip de Viebig and Jan Leśniewski in creating of configuration of industrial city of Łódź.
EN
A great advantage of old gardens, especially those at splendid villas, was undoubtedly their large surface, which made it possible to establish gardens composed not only of small trees but also big ones. Such a garden was created at the Teichert's house in the 1st half of the 20th century. Its additional decorative feature was the formal composition with a ground terrace and a vista from a glade. This original design with the precious multispecies tree-stand, still exists today.
18
Content available Legnicki Kwadrat - ostoja zabytkowej zieleni
EN
Kwadrat of Legnica - Monumental Greenery Refuge The Southern Part of Tarninów in Legnica, which was called "Kwadrat" (Pol. square) at the time of the Soviet Army's stay in Poland, has the richest greenery of all residential quarters of the city. Trees and shrubs at the houses and those in the wide alleys had thoughtfully been planted since the quarter's establishment in 1910-1920 until the beginning of World War II. An analysis of the old post-German plantings of trees and shrubs, which only here exist in relative abundance, enables one to determine the species composition and numbers of particular species. Native species of trees were mainly planted, including Littleleaf lime, Bigleaf lime, Common lime, Norway maple, European ash as well as European hornbeam, the last as a formal (trimmed) hedge. The trees of alien origin commonly used were: Horse chestnut, Blue spruce and Douglas- Fir. Shrubs frequently planted were Sweet mock orange and Common lilac, at the richer houses also English hawthorn, Catawba rhododendron or English yew. Along wide avenues lime trees and Lombardy poplar were planted, whereas along small streets trunk forms of Swedish whitebeam and 'Nanum' Hedge maple. The most numerous self-sown trees represented the species: Black locust, Norway maple and European hornbeam, followed by Boxelder, European white birch and Horse chestnut.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia funkcjonalne, społeczne, a także ekonomiczne kształtowania przestrzeni miejskiej, uwarunkowanych istnieniem lub wprowadzeniem dominanty określonego typu jako obiekt architektoniczny lub zespół urbanistyczny. Jako przedmiot badań wybrano małe miasta w Wielkopolsce wyróżniające się wartościami kulturowymi i historycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznych. Zainteresowania badawcze skupiono zarówno na roli funkcjonalnej, jak i przestrzennej dominanty jako czynnika krystalizacji układu przestrzennego. Podkreślono znaczenie przestrzeni kulturowych i ich wpływ na odbiór i ocenę atrakcyjności całego miasta.
EN
. In the following paper the attention was focused on the functional, social and economic aspects of the town space creation in the context of the dominant. These aspects are examined in terms of the dominant (existing or introducing) understood as the separate building or a fragment of urban composition. The small towns of Wielkopolska, rich in cultural and historical values, have been chosen as the main research interest. The role of the dominant as the factor of the spatial crystallization of the town structure was accentuated as well. The existence of the cultural space and its impact on the whole town attractiveness was also underlined.
PL
Teren Mileszek obfituje w niezwykłe walory naturalne i antropogeniczne. Trzynastowieczny układ wsi został zdegradowany przez samowolną rozbudowę, a więc niekontrolowaną politykę przestrzenną. W artykule przedstawiono sugestie dotyczące rehabilitacji tego miejsca. Jeden z pomysłów polega na uzyskaniu ładu przestrzennego przez utworzenie czytelnych, uporządkowanych zespołów zabudowy jednorodzinnej z adaptacją budynków istniejących i wytyczonymi obszarami pod przyszła zabudowę. Rozwiązanie to pozwoli również na utworzenie czytelnych, uporządkowanych zespołów zabudowy jednorodzinnej z adaptacją budynków istniejących i wytyczonymi obszarami pod przyszłą zabudowę. Rozwiązanie to pozwoli również na utworzenie czytelnego rozdziału terenów otwartych od zabudowanych.
EN
Mileszki is an example of a medieval village. In this village remains of a spatial system from the 13th century can be found. Furthermore, there is also a natural landscape. These two aspects decide about the unique value of this region. Nonetheless, the values of this terrain have been degraded at certain extent. The main reason which has led to this situation is contemporary collides with a valuable surrounding. This terrain is also degraded by electric cables, excavations of gravel mine, concrete fences and others. In this article some ideas concerning the rehabilitation of spatial system are exposed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.