Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  distributed energy sources
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozwój rozproszonych źródeł energii jest procesem pożądanym i nieuniknionym. Ich obecność przynosi już teraz, a w przyszłości będzie przynosiła jeszcze większe korzyści ekonomiczne i społeczne, stanie się podstawą rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Aby proces ich upowszechniania nie był spowalniany, należy mieć świadomość istniejących ograniczeń, w tym także technicznych oraz konieczności ich systemowego rozwiązywania.
EN
The development of distributed energy sources is a desirable and inevitable process because their presence is bringing economic and social benefits. It will bring them to an even greater extent in the future and will become the basis for development of an innovative knowledge-based economy. In order not to slow down the dissemination process, one should also be aware of existing technical barriers and necessity to solve them in a systemic manner.
2
Content available remote Regulacja napięcia w sieci nN z rozproszonymi źródłami energii
PL
Podłączanie rozproszonych źródeł energii do sieci energetycznych niskiego napięcia powoduje powstawanie problemów zmienności i niesymetrii napięcia, zwłaszcza w przypadku dużych odległości od transformatora zasilającego. W skrajnych przypadkach zachodzi konieczność redukcji mocy generowanej przez źródło podczas oddawaniu energii do sieci. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie energoelektronicznego regulatora napięcia składającego się z dwóch falowników, z których jeden służy do dodawania, za pomocą transformatora dodawczego, napięcia o regulowanej małej amplitudzie. Drugi falownik służy do dostarczania energii czynnej do układu regulacji oraz do korekty poboru mocy biernej w założonym zakresie. W referacie pokazano zastosowanie regulatora do stabilizacji napięcia sieci nN z generacją rozproszoną.
XX
Connecting distributed energy sources to low-voltage power grids causes problems of voltage variability and asymmetry, especially in the case of long distances from the power transformer. In extreme cases, it is necessary to reduce the power generated by the source when giving energy to the grid. The solution to this problem is the use of an electronic power regulator consisting of two inverters, one of which is used to add, with the help of an add transformer, voltage of regulated small amplitude. The second inverter is used to supply active energy to the control system and to correct reactive power consumption in the assumed range. The paper presents the use of a regulator to stabilize LV network voltage with distributed generation.
EN
In this paper, a control strategy for real-time operation of a master-slave controlled microgrid is developed. The basic idea of this control strategy is to schedule all dispatchable energy sources available into a microgrid to minimize its operational costs. Control actions are centrally evaluated by solving a two-stage optimization problem formulated to take place on two different time-scales: in the day-ahead and in the real-time. The first one provides a 24-hour plan in advance. It mainly draws up the active power levels that Distributed Energy Resources (DERs) should provide for each quarter hour of the next day by taking into account energy prices of the day-ahead energy market, the forecasted energy production of non-dispatchable renewables and loads. The real-time optimization problem updates the active power set-points of DERs in order to minimize as much as possible the real-time deviations between the actual power exchanged with the utility grid and its scheduled value. The effectiveness of the proposed methodology has been experimentally tested on an actual microgrid.
EN
The condition of the Polish energy sector does not inspire any trust of its customers. Outdated machinery and the lack of investment in new technologies make it necessary to take action to ensure the stability and continuity of electricity supplies to the end-user. In Poland, the industrial power sector is based on the use of coal and despite the Government’s announcements to resign from this raw material, more and more power investments are being made to generate energy from coal (Ostrołęka power plant). The solution which compensates for the current state of the Polish power industry is the development of distributed generation. The article presents a description of dispersed sources, power market, its organization and problems arising from its implementation. Distributed energy sources in the form of micro installations, energy clusters and virtual power plants have been described and characterized as well. It also assesses the impact of power market introduction on the development of distributed energy sources. The impact of the power market on the development of distributed sources is very hard to predict and determine. The functioning and further development of the energy sector, including the capacity market, strongly depends on the laws, regulations, as well as the economic and political situation in Poland and Europe. The social factor will also play an important role as the introduction of the capacity market will burden the financial side of each energy consumer. On the basis of the data presented on particular sources and distributed systems, one can only make predictions related to the possible effects of introducing the capacity market for the development of distributed sources.
PL
Stan polskiej energetyki nie budzi zaufania odbiorców. Przestarzały park maszynowy, brak inwestycji w nowe technologie sprawiają, że istnieje potrzeba podejmowania działań mających na celu zapewnienie stabilności i ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. W Polsce energetyka zawodowa oparta jest na węglu i pomimo zapowiedzi rządowych, że będziemy odchodzić od tego surowca, to tworzone są kolejne inwestycje energetyczne wytwarzające energię z węgla (elektrownia Ostrołęka). Rozwiązaniem rekompensującym istniejący stan w polskiej energetyce jest rozwój generacji źródeł rozproszonych. W artykule scharakteryzowano źródła rozproszone, rynek mocy, przedstawiono jego organizację oraz problemy wynikające z jego wdrożenia. Opisano i scharakteryzowano rozproszone źródła energii w postaci mikroinstalacji, klastrów energetycznych oraz wirtualnych elektrowni. Dokonano także oceny wpływu wprowadzenia rynku mocy na rozwój rozproszonych źródeł energii. Wpływ rynku mocy na rozwój źródeł rozproszonych jest trudny do przewidzenia i określenia. Funkcjonowanie i rozwój sektora energetycznego w tym rynku energii w dużej mierze uzależnione jest od przepisów, uregulowań prawnych oraz sytuacji gospodarczo-politycznej Polski oraz Europy. Czynnik społeczny będzie także odgrywał istotną rolę, gdyż wprowadzenie rynku mocy będzie obciążało od strony finansowej każdego odbiorcę energii. Na podstawie przedstawionych informacji o poszczególnych źródłach i systemach rozproszonych, można jedynie dokonać przewidywań związanych z ewentualnymi skutkami wprowadzenia rynku mocy dla rozwoju źródeł rozproszonych.
PL
W artykule przedstawiono tematy obecne na 47. sesji CIGRE w roku 2018. Obszar zainteresowań komitetu C6 jest obszerny. Podczas sesji został ograniczony do trzech tematów preferowanych: uelastycznienia sieci, wykorzystania magazynów i elektryfikacji. Dwa pierwsze są wzajemnie powiązane, ponieważ magazyny energii to obecnie główny element wykorzystywany w elastycznych sieciach. Ostatni temat to elektryfikacja, która obecnie ma inną postać niż ta, która miała miejsce na terenach Polski. W tej chwili do elektryfikacji wykorzystywane są odnawialne źródła energii, a rola generatorów synchronicznych jest ograniczona. Warto dodać, że rozwój generacji odnawialnej zdaje się nie mieć ograniczeń, czego przykładem są instalacje fotowoltaiczne również za kołem podbiegunowym. Nazwa Komitetu C6 została zmieniona w 2018 r. Zmiana polegała na dodaniu przymiotnika aktywny do wcześniejszej nazwy, a Komitet C6 nosi nazwę: Aktywne systemy dystrybucji i rozproszone źródła wytwórcze (ang.: Active distribution systems and distributed energy resources), przy czym przymiotnik aktywny odnosi się zarówno do systemów dystrybucyjnych jak i do źródeł wytwórczych.
EN
Described are issues presented on the 47th CIGRE session in 2018. The area of interest ofthe Study Committee C6 is vast, but during the session it was limited to three preferred themes: making networks more flexible, utilization of storages and electrification. The two first ones are interconnected as energy storage facilities are now the main element used in flexible networks. The third and the last theme is electrification which looks differently to that one which took place in Poland. At present, the renewable energy sources are used for electrification and the role of synchronic generators is limited. It is worth adding that renewable generation development seems to have no limitations as exemplified by PV installations in the Arctic Circle. Attention should also be drawn to the fact that in 2018 there was a change in the name of the Committee C6. The change consisted in adding the adjective „active” to the previous name so the Committee C6 is now called ”Active distribution systems and distributed energy resources” where this adjective refers both to distribution systems and to generation sources.
PL
Dla energetyki w przyszłości niezmiernie ważne jest łączenie energetyki zawodowej z energetyką rozproszoną ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności dostaw energii elektrycznej do odbiorcy oraz realizacji celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Przy obecnej polityce Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji tzw. gazów cieplarnianych i podobnych tendencji światowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w porozumieniu paryskim z 2015 r., jako kraj będziemy zmuszeni do znacznego zwiększenia udziału energii z OZE w krajowym bilansie energetycznym. Proces ten nie może się jednak odbić na bezpieczeństwie energetycznym oraz stabilności i ciągłości dostaw energii elektrycznej do konsumentów. Okopywanie się każdej ze stron miksu energetycznego na pewno nie rozwiąże bezpieczeństwa energetycznego Polski ani nie ułatwi rozmów na scenie Unii Europejskiej. Poszukiwanie kompromisu jest przy obecnym miksie energetycznym Polski najlepszą drogą do jego stopniowej zmiany, przy równoczesnym nieeliminowaniu żadnego źródła wytwarzania. Wiadomo, że Polska nie może być samotną wyspą energetyczną w Europie i na świecie, która coraz bardziej rozwija technologie rozproszone/odnawialne oraz technologie magazynowania energii. Bez energii z OZE i spadku udziału węgla w krajowym miksie energetycznym staniemy się importerem energii elektrycznej i zależność energetyczna Polski będzie rosła.
EN
It is extremely important for the future power industry to combine professional power engineering with distributed energy with a particular emphasis on renewable sources, while ensuring the stability of the electricity supply to the recipient and achieving the objectives of the European Union’s climate policy. According to the current policy of the European Union in the scope of the reduction of greenhouse gases and similar world trends, which was reflected in the 2016 Paris Agreement, we will be forced to significantly increase the share of energy from RES in the national energy balance. However, this process can not affect energy security and the stability and continuity of electricity supplies to consumers. Insist each side of the energy mix’s will certainly not solve Poland’s energy security or facilitate discussions on the European Union stage. For the current Polish energy mix, searching for a compromise is the best way to gradually change the energy mix, while not eliminating any source of production. It is obvious that Poland cannot be a single energy island in Europe and in the world that is increasingly developing dispersed / renewable technologies and energy storage technologies. One should also not forget about distribution and transmission system operators, who are currently facing the challenge of balancing the supply and demand of energy in the conditions of uncertainty related to generation in RES and dispersed sources. Intelligent network technologies using dynamic two-way action will increase the level of the integration of renewable sources, making the country’s power system more flexible and responding in real time to the changes taking place. At the same time, improving network management and monitoring using the smart grid tool will enable the maximum use of the existing infrastructure. Without energy from RES and a decline in the share of coal in the national energy mix, we will become an importer of electricity and the energy dependence of Poland will grow.
EN
The widely known limitations to the further development of wind power (Act [1], modest auctioning) have made photovoltaic plants very popular in quantitative terms, micro-scale units as well as systems with several hundred kW capacity or more. Unexpectedly for investors, in addition to various technical and economic problems, the charges for reactive power flow from PV sources to the grid have become an issue. The financial implications of this seemingly small scale flow can be severe for PV investors because of restrictive distribution tariffs. This paper analyses this problem from the prosumer micro-plant perspective. Potential financial burdens arising from PV system characteristics have been analysed, and the technical rationale of the tariffs has been assessed and then questioned. There are also proposals to change the policies of the operator with regard to the issue of reactive power generation by distributed sources.
PL
Powszechnie znane ograniczenia dalszego rozwoju energetyki wiatrowej (ustawa [1], skromny wymiar aukcji) spowodowały, że obecnie w sensie ilościowym bardzo rozpowszechnione stają się instalacje fotowoltaiczne, zarówno w skali mikro, jak też w odniesieniu do mocy kilkuset kilowatów i większych. Nieoczekiwanie dla inwestorów, oprócz różnych problemów technicznych i ekonomicznych, pojawił się problem opłat za przepływ mocy biernej od źródeł PV do sieci. Finansowe konsekwencje tego pozornie niewielkiego przepływu mogą być dla inwestorów PV dotkliwe ze względu na restrykcyjne zapisy taryf dystrybucyjnych. W artykule poddano analizie ten problem z punktu widzenia mikroinstalacji prosumenckich. Przeanalizowane zostały potencjalne obciążenia finansowe wynikające z właściwości układów PV, równocześnie oceniono techniczne uzasadnienie zapisów taryfowych, poddając je w wątpliwość. Przedstawione zostały również wnioski w zakresie zmiany podejścia operatorów do kwestii generacji mocy biernej przez źródła rozproszone.
PL
W celu efektywnej eksploatacji rozproszonych źródeł energii i ich kompleksowego wykorzystania w złożonych sieciach elektroenergetycznych przeprowadzono badanie ich właściwości, powstałych w wyniku współdziałania w systemie elektroenergetycznym. Algorytm oceniania wskaźników systemu niezawodności zapewnia wyznaczenie stanu ustalonego. Wyniki obliczeń stanu ustalonego pozwalają na analizę wartości napięć w węzłach sieci oraz odchylenia strat mocy czynnej względem wartości ustalonych normami. Przeprowadzono zaawansowaną analizę dziennych wykresów na podstawie informacji otrzymanej z systemu zdalnego odczytu (АСКОЕ).
UK
З метою ефективної експлуатації розосереджених джерел електроенергії та їх комплексного використання в електричних мережах енергосистем проведені дослідження їх особливостей, які виникають в результаті сумісної роботи в складі електроенеретичної системи. Алгоритм оцінювання показників режимної надійності передбачає розрахунок усталеного режиму. За результатами розрахунків усталеного режиму аналізуються значення рівнів напруги у вузлах мережі та відхилення втрат активної потужності по відношенню до нормативного значення. Розширені можливості аналізу добових графіків шляхом використання інформації отриманої з АСКОЕ.
EN
For the effective operation of distributed energy sources and their use in complex electrical power networks, studies their properties, resulting from joint work in the electric power system. Algorithm of performance assessment regime provides reliability normal mode calculation. The calculations steady mode analyzes the significance of voltage levels at the nodes of the network and the deviation of active power losses in relation to the required value. Advanced analysis of daily schedules by using information obtained from automated system of commercial accounting of electric power.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie obszarowych struktur automatyki zabezpieczeniowej, wraz z jej algorytmami decyzyjnymi, umożliwiającej jednoznaczną identyfikację przejścia do pracy wyspowej układów elektroenergetycznych z przyłączonymi źródłami generacji rozproszonej. Zasadniczą cechą tej automatyki jest duża pewność wypracowywanych decyzji przy zachowaniu bardzo małej wrażliwość na występowanie stanów awaryjnych w SEE.
EN
The aim of the paper is to present the area of system protection structures with their decision algorithms which makes possible to univocal identify the transition for island operation power systems with distributed generation sources. The main feature of this automation system is the high reliability of the worked decision and a very low sensitivity to the presence of faults in the power grid.
EN
The paper describes a research stand of a micro-cogeneration unit based on a free- piston Stirling engine, built at the Institute of Power Engineering and Turbomachinery of the Silesian University of Technology. In this work a Stirling engine, being an integral part of the built installation, as well as other components of the integrated system are characterized. A diagram is shown and the possibilities of measurements are presented. The potential use of this type of systems to supply customers with heat and electricity was also characterized. The ecological and economical effect at an example of a selected building was also estimated.
PL
Artykuł opisuje stanowisko badawcze układu mikrokogeneracyjnego na bazie bezkorbowego silnika Stirlinga, zbudowane w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. W pracy scharakteryzowano silnik Stirlinga będący integralną częścią zbudowanego stanowiska, a także pozostałe komponenty zintegrowanego układu. Pokazano schemat i przedstawiono możliwości pomiarowe stanowiska. Scharakteryzowano również potencjał wykorzystania tego typu układów do zasilania w ciepło i energię elektryczną odbiorców. Oszacowano efekt ekologiczny i ekonomiczny na przykładzie wybranego budynku.
PL
Wobec znacznych już opóźnień w rozpoczęciu budowy nowych źródeł dużej mocy i nieuniknionej rozciągłości czasowej budowy dużej liczby małych źródeł rozproszonych i rozsianych, kluczowa wydaje się szybkość wykorzystania zasobów efektywności energetycznej. Okres wykonania modernizacji proefektywnościowych nie przekracza na ogół 1,5-2 lat, wyliczając czas na wykonanie projektu oraz ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na zakup niezbędnych urządzeń. Autor wprowadza pojęcie rozsianych źródeł energii i zwraca uwagę na fakt, że odważne sięgnięcie do zasobów efektywności energetycznej na dużą skalę jest najszybszym i najtańszym sposobem kompensacji ubytku mocy spowodowanego wycofaniem z użytkowania najstarszych bloków węglowych. Wymaga to jednak dodatkowych regulacji/zachęt dla odbiorców końcowych. Do roku 2050, a być może jeszcze dłużej, konieczne będzie eksploatowanie pewnej liczby dużych, wysokosprawnych bloków węglowych i/lub jądrowych. Konieczne jest jak najszybsze uruchomienie procesu ich budowy. Autor wzywa do podejmowania energicznych działań i uważa, że powyższe przedsięwzięcia powinny być uzupełnione energicznymi działaniami kolejnych rządów w celu racjonalizacji limitów emisji CO2, narzuconych przez Komisję Europejską oraz zaniechania forsowania pomysłu wychwytywania CO2 ze spalin i magazynowania go pod ziemią.
EN
In the face of considerable delays in beginning the construction of new big power sources and inevitable extension in time needed for building of a big amount of small distributed energy sources it seems that the speed with which the resources of energy effectiveness will be utilized is of key importance. The period of realization of pro-effective modernizations does not usually exceed 1,5-2 years including the time for execution of the project as well as the time needed for the notice of invitation to tender and selection of the winner. The author introduces the notion of distributed energy sources and turns the attention to the fact that the courageous reaching for the resources hidden in energy effectiveness on a big scale is the fastest and cheapest way to compensate the loss of capacity caused by taking out of service of the oldest coal power units but it needs additional regulations/incentives for the end-users. Until the year 2050, and perhaps even longer, it will be necessary to operate a certain amount of big, high-efficiency coal and/or nuclear power units. The author calls on taking up vigorous activities and thinks that the above mentioned projects should be completed by energetic activities of successive governments with the aim to rationalize the CO2 limits imposed by the European Commission and abandonment of the idea of enforcing the CO2 capture and underground storage.
PL
W związku z wygaśnięciem systemu wsparcia dla kogeneracji i pojawiających się hipotezach o możliwościach jego przywrócenia, przedłużenia lub ustanowienia nowego systemu wsparcia, autorzy przedstawili przypadek małego źródła opalanego odpadami komunalnymi i porównali jego przychody przy uwzględnieniu możliwego do uzyskania wsparcia w trzech opcjach. W artykule przedstawiono krótką historię wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii w Polsce. W podsumowaniu wskazuje się na konieczność motywowania inwestorów do określonych kierunków inwestycji w źródła kogeneracyjne, zwłaszcza wykorzystujące odpady komunalne, z uwzględnieniem uprzywilejowania dla energetyki rozproszonej, mini i mikroźródeł.
EN
With regard to the expiry of the support system for cogeneration and emerging hypotheses concerning the possibilities of its restoration, prolongation or establishment of a new support system, the authors present the case of a small municipal waste incineration unit and assess its income, considering the potential support in three options. This article presents a brief history of support systems for cogeneration and renewable energy sources in Poland. In conclusion, authors point out the need for incentivising investments in specific cogeneration sources, in particular municipal solid waste incinerators. Introducing preferential treatment for distributed generation, mini- and micro sources is also essential.
PL
Artykuł opisuje algorytm sterowania dwupoziomowego przekształtnika AC-DC pracującego jako sprzęg między siecią elektroenergetyczną (SEE) a źródłami rozproszonymi (ŹR), takimi jak odnawialne źródła energii (OZE) czy obciążenia aktywne (OA). Algorytm umożliwia stabilną pracę przekształtnika w warunkach odkształconej sieci zasilającej (zapady, wyższe harmoniczne napięcia) oraz poprawę jakości przetwarzanej energii poprzez zastosowaną funkcjonalność kompensacji wyższych harmonicznych. W artykule przedstawiono algorytm sterowania, model symulacyjny, wstępne wyniki symulacyjne i eksperymentalne.
EN
The paper presents control algorithm dedicated for two level voltage source converter operating as an interface between the Grid and Distributed Sources like Renewable Energy Sources (RES) or Active Loads (AL). Control algorithm gives possibility for stable operation of the converter during supplying voltage disturbances (higher harmonics and voltage dips) and also for improvement of the power quality by Harmonics Compensation functionality. In this paper control algorithm, simulation model, preliminary simulation and experimental results has been presented.
PL
Instalowanie źródeł rozproszonych, a w tym odnawialnych źródeł energii, na poziomie średniego i niskiego napięcia sieci rozdzielczej przynosi korzyści związane z bilansem energetycznym sieci, m. in. ograniczenie strat przesyłowych. Jednak w wielu przypadkach do procesu dodawania źródeł energii nie można podchodzić bezkrytycznie. W artykule przeprowadzono dyskusję wpływu przyłączenia źródeł rozproszonych na działanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci, przy czym skupiono się na negatywnych zjawiskach związanych z instalacją takich źródeł. Wykazano, że dodanie źródeł rozproszonych może powodować konieczność rewizji i modyfikacji systemu EAZ sieci, a tym samym znacznych nakładów inwestycyjnych. Artykuł recenzowany.
EN
Instaling of distributed energy among which there are renewable energy sources, at middle and low voltage levels of a distribution grid brings advantages in its power balance, e.g. reduction of transmission losses. However, in many cases one may not do this uncritically. In the paper the influence of installing of distributed energy sources on power system protection is discused. The authors focused on negative effect connected with such installation. It is shown that adding distributed energy sources may cause need of revision and modification of power system protection schemes, and thus large amount of cost.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia idei łączenia różnych jednostek wytwórczych generacji rozproszonej współpracujących w ramach tzw. "mikrosieci" na przykładzie mikrosieci prądu stałego. W rozdziale drugim zostały scharakteryzowane źródła, które można dołączyć do mikrosieci oraz przedstawiono korzyści jakie płyną z zastosowania sieci prądu stałego do łączenia źródeł. Kolejny rozdział dotyczy aspektów ekonomicznych wytwarzania energii w mikrosieci. Autorzy prezentują zależności służące do wyliczania kosztu jednostkowego energii, który będzie podstawą do odpowiedniego sterowania pracą całego układu. W rozdziale dotyczącym sterowania zaprezentowana została koncepcja komunikacji i przesyłu danych pomiędzy urządzeniami a sterownikiem głównym w mikrosieci.
EN
Basic assumptions of the idea of connection of different generating units of distributed generation, co-operating within so-called "microgrids", on example of DC microgrid, are presented in the paper. In the second part of the paper, sources which can be connected to the microgrid, were characterized, and benefits from DC microgrid for sources integration were presented. The next part of the paper is concerned to the economic aspects of electricity production in microgrid. The authors presented relationships for average unit energy cost calculation, which will be the basis for the proper control of the whole system. In the part concerning control, the concept of communication and data transmission between devices and main controller was presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.