Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 373

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obliczanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
2
Content available remote Akumulacja chłodu w w systemie LHS
PL
Przedstawiono zestawienie objętości akumulatorów energii chłodniczej dla wybranych systemów produkcji chłodu i związane z tym wymagane moce urządzeń ładujących zasobniki. Opracowano autorską metodę obliczeniową umożliwiającą określenie mocy agregatu chłodniczego w poszczególnych systemach akumulacji. Umożliwia ona obliczenie systemu produkcji chłodu dla układów w postaci akumulacji pełnej, częściowej i z limitem wydajności chłodniczej. Pokazano porównanie wymaganej pojemności całkowitej zasobników w systemie akumulacji pełnej dla wybranych metod akumulacji przy wykorzystaniu różnych materiałów akumulacyjnych.
EN
Comparson of the volume of the cooling energy production for selected cooling systems and associated charging chiller power has been obtained as well as cold storage volumes. An original method of calculation developed by author allows to determine the chiller capacity in each individual accumulation system. It allows the calculation of the cold production system for such systems as full accumulation, partial and limited cooling capacity. A comparison of the total required capacity in the full accumulation systems for selected accumulated materials.
EN
The impact of TBM EPB tunnelling was assessed with respect to the observed values of settlements as the results of extensive monitoring system of the subsoil and ground surface. The aim of the analysis using empirical methods was to determine the real scale of impact and to determine the formula for the asymmetric subsidence trough observed during the passage of two TBMs in quaternary cohesive soils. Based on field measurements, authors propose the polynomial formulation for the depth and shape of the asymmetric subsidence trough prediction over twin tube TBM tunnel.
PL
Analiza niecki osiadania nad tunelami drążonymi tarczą TBM jest istotnym elementem oceny oddziaływania robót tunelowych na terenach silnie zurbanizowanych. W obliczeniach niecki wykorzystuje się metody pół-empiryczne, empiryczne i numeryczne weryfikowane doświadczeniami z monitorowania przemieszczeń rzeczywistych obiektów. W praktyce najczęściej stosowane są metody empiryczne, które definiują kształt niecki osiadania nad pojedynczym tunelem jako krzywa Gaussa modyfikowana przez Pecka, Schmidta, O’Reilly, Oteo i innych. W przypadku budowy dwóch tuneli, metodą superpozycji sumuje się krzywe wyznaczone dla pojedynczego tunelu uzyskując symetryczną nieckę osiadania. Działanie takie jest obarczone błędem wynikającym z faktu, że tunele drążone są w odstępie technologicznym oraz czasowym, a budowa pierwszego z nich powoduje zmiany stanu naprężenia w podłożu podczas budowy drugiego tunelu. Potwierdzają to wyniki pomiarów na odcinku doświadczalnym budowanym tarczą EPB TBM w typowych, czwartorzędowych gruntach polodowcowych Polski. W artykule przedstawiono propozycję metody sformułowanej na podstawie modyfikacji wzoru Oteo, uwzględniającej niesymetryczność niecki osiadania. Wyniki obliczeń zaproponowanym wielomianem zostały porównane z wartościami osiadania wyznaczonymi stosowanymi metodami empirycznymi oraz z wynikami pomiarów w skali naturalnej w monitorowanych przekrojach badawczych. Uzyskana zgodność świadczy o przydatności metody w czwartorzędowych gruntach polodowcowych w przypadku drążenia dwóch tuneli metra tarczą EPB TBM.
PL
Problematyka wyznaczania współczynników jednoczesności zużycia gazu stanowi bardzo istotne zagadnienie w obliczeniach sieci i instalacji gazowych. Dobrane średnice poszczególnych odcinków rozdzielczej sieci gazowej oraz instalacji gazowej będą zależały głównie od wyznaczonej wartości maksymalnego natężenia przepływu gazu. Natomiast maksymalne natężenie przepływu gazu zależy przede wszystkim od przyjętego sposobu obliczania współczynników jednoczesności. W artykule omówiono metody obliczeń zapotrzebowania na gaz dla kotłów dwufunkcyjnych wykorzystujące współczynniki jednoczesności. Przedstawiono ponadto wyniki analizy wariantów obliczeń sieci gazowej dostarczającej gaz do szeregowego budynku mieszkalnego wyposażonego w kotły dwufunkcyjne.
EN
Determination coincidence factors of gas consumption is a very important issue in the calculation of networks and gas installations. Correctly design diameters of pipe sections of the gas distribution network and gas installation will mainly depend on the determined value of the maximum gas flow rate. The maximum gas flow rate, on the other hand, depends mainly on the method used to calculate the coincidence factors. The paper discusses the methods of calculating gas demand for combi boilers using coincidence factors. In addition, the results of the analysis of calculation options for the gas network supplying gas to a terraced residential building equipped with combi boilers are presented.
PL
Przedstawiono sposób wyznaczenia nośności wyboczeniowej trzech silosów wykonanych z falistej blachy ze sfałdowaniem w kierunku obwodowym, wzmocnionych słupami pionowymi. Wykonano obliczenia MES dla całych konstrukcji i segmentów zawierających 3 słupy z odpowiednimi warunkami brzegowymi wzdłuż pionowych krawędzi płaszczy. Obliczenia przeprowadzono dla różnej liczby słupów wzdłuż obwodu. Płaszcz silosów modelowano jako powłokę ortotropową, a słupy jako elementy prętowe (1D). Silosy były obciążone naporem stycznym zgodnie z normą Eurocode 1. Wyniki analiz MES porównano z nośnością wyboczeniową według wzorów normowych (Eurocode 3) oraz poprawek do normy z 2017 r. Pokazano, że uproszczone segmentowe modele są efektywne w obliczaniu nośności wyboczeniowej silosów.
EN
The paper presents a method for determining the buckling strength of three silos made of corrugated sheets in a circumferential direction which were strengthened with thin-walled open-sectional vertical columns. FEM calculations were performed for entire silo structures and segments which included 3 columns with appropriate boundary conditions along the mantle edges. Calculations were carried out with a variable number of columns along the silo circumference. Silo walls were modelled as an orthotropic shell and columns as 10 beam elements. The silo walls were loaded by tangential wall pressure according to Eurocode 1. The results of FEM analyses were compared to the buckling strength by standard formulae (Eudrocode 3) and amendments from 2017. It was shown that the simplified segment models were effective to calculate the buckling strength of silos.
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania płytowych wymienników ciepła pracujących w jednostopniowych systemach chłodniczych. Na podstawie obliczeń i analizy wyników zaproponowano dobór płytowego wymiennika ciepła. Artykuł może stanowić praktyczne narzędzie inżynierskie dla specjalistów branży chłodniczej i grzewczej.
EN
The paper presents the methodology for calculating plate heat exchangers operating in single-stage refrigeration systems. Based on the calculations and analysis of the results, a selection of plate heat exchanger was proposed. The paper can be a practical engineering tool for refrigeration and heating industry specialists.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników szerokości rys otrzymanych w trakcie badań 6 belek żelbetowych z zastosowaniem systemu optycznego 3D typu ARAMIS z wynikami teoretycznymi obliczonymi na podstawie normy EC2. Obliczenie normowej szerokości rysy wykonano z wykorzystaniem grubości otuliny projektowanej oraz grubości otuliny pomierzonej w badanych belkach. Wykazano, jak duży wpływ ma grubość otuliny na wyniki szacowania maksymalnej szerokości rysy, a także, że szerokość rysy obliczana wg wzorów podanych w obowiązującej normie EC2 może być oszacowana po stronie niebezpiecznej.
EN
The paper presents a comparison between calculated (according to EC2 standard) and measured with the use ARAMIS optical measuring system width of cracks in 6 RC beams. The design thickness of concrete cover and measured thickness was used to calculate the maximum theoretical crack width in the 6 analyzed beams. The results indicate that the concrete cover thickness has high influence on calculated crack width. Also the analysis shows that the theoretical crack width can be smaller than measured crack width so the calculation can generate hazardous results.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące obliczania i projektowania konstrukcji cięgnowych. Omówiono charakterystykę materiałów stosowanych na cięgna, problematykę obliczeń konstrukcji cięgnowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i fizycznej ustroju, a także sformułowano pewne wnioski i uwagi, które mogą być przydatne w projektowaniu tych konstrukcji.
EN
The article presents selected issues concerning the calculation and design of cable structures. The characteristics of materials used for cables are discussed, the problems of cable structure calculations with regard to geometric and physical nonlinearity of the system are presented and some conclusions and comments have been formulated that may be useful in the designing of these structures.
EN
A method is proposed for calculation of transition matrices of positive electrical circuits. It is shown that if the transition matrix is presented as finite series of the Metzler matrix with real distinct eigenvalues then the coefficients of the series are nonnegative function of time. The method is applied to positive linear electrical circuits.
PL
Podano metodę obliczania macierzy tranzycji dodatnich obwodów elektrycznych. Wykazano, że jeżeli macierz tranzycji ma postać skończonego szeregu macierzy Metzlera o różnych rzeczywistych wartościach własnych to współczynniki tego szeregu są nieujemnymi funkcjami czasu. Metoda ta została zastosowana do analizy dodatnich obwodów elektrycznych.
PL
Dla umów o wykonanie robót budowlanych wymagana jest forma pisemna. Jednym z istotnych punktów takiej umowy jest sposób rozliczenia wykonanych prac. Kodeks cywilny definiuje dwa rodzaje rozliczenia: ryczałtowe i kosztorysowe. Każde z nich ma swoje wady i zalety. Różnie też rozłożone jest ryzyko związane z zawarciem umowy o roboty budowlane. W przypadku kontraktu ryczałtowego wyższe ryzyko ponosi wykonawca, niższe – zamawiający. Inwestor może liczyć na to, że niezależnie od ilości niezbędnych do wykonania robót dodatkowych, tj. nie przewidzianych umową, kwota, jaką będzie musiał zapłacić wykonawcy, nie przekroczy planowanej, podanej w umowie. W przypadku rozliczenia kosztorysowego – które nazywane jest także obmiarowym – ryzyko wykonawcy jest dużo mniejsze, niż przy umowie ryczałtowej.
EN
Some contracts, like the one for construction works are legally required to be in written form. One of such important aspects is a detailed settlement of performed works. The Civil Code defines two types of such choice: lump sum remuneration or remuneration by cost estimation. Both options have advantages and disadvantages. In case of a lump sum contract, a higher risk is borne by the contractor and lower by the contractee. The investor can expect that regardless of the amount of additional works, not provided in the contract, the amount that he will have pay to the contractor will not exceed the amount specified in the document. When it comes to remuneration by cost estimation – remeasurement – constructor’s risk is much lower than in case of a lump sum contract.
13
Content available O projektowaniu ściany szczelinowej
PL
W pracy przedstawiono proces weryfikacji i porównania obliczeń otrzymanych z programu bazującego na metodzie elementów skończonych z wynikami analitycznymi dla analizowanej ściany szczelinowej z przyporą ziemną. Dodatkowo autorzy dokonali krótkiego przeglądu literatury z zakresu ścian szczelinowych.
EN
The paper presents the process of verification and comparison of calculations received from the program based on the finite element method with analytical results for the analyzed diaphragm wall with an earth buttress. In addition, the authors have prepared a short review of literature in the field of diaphragm walls.
14
Content available O obliczeniach płyt fundamentowych
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu sposobu przyłożenia obciążenia na wyniki wymiarowania zbrojenia w płycie fundamentowej. Dodatkowo autorzy dokonali krótkiego przeglądu literatury z zakresu płyt fundamentowych.
EN
The paper presents the analysis of influence of the load application method on the results of sizing up of reinforcement in the foundation slab. In addition, the authors have prepared a brief review of literature in the scope of foundation slabs.
15
Content available O belkach stalowych niewrażliwych na zwichrzenie
PL
W artykule przedstawiono metody wyznaczania długości belek stalowych wolnych od zwichrzenia w ujęciu normy PN-EN 1993–1-1. Zwrócono uwagę na niekonsekwencje i niespójności w zapisach norm PN-EN 1993–1-1 i PN-EN 1993–2 w zakresie wyznaczania nośności belek na zwichrzenie. Wskazano również, że łatwe w stosowaniu zalecenia wycofanej normy PN-B-03200:1990, dotyczące szacowania maksymalnych rozstawów stężeń bocznych zabezpieczających belkę przed zwichrzeniem, mogą być w pewnych przypadkach nadal wykorzystywane podczas projektowania konstrukcji stalowych. Oryginalną część artykułu stanowią autorskie nomogramy umożliwiające szacowanie długości belek wolnych od zwichrzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1993–1-1. Sposób wykorzystania nomogramów zilustrowano praktycznym przykładem obliczeniowym.
EN
This article presents methods for determining the lengths of steel beams which may be treated as unsusceptible to lateral buckling in terms of PN-EN 1993-1-1. It is pointed out that in the provisions of PN-EN 1993-1-1 and PN-EN 1993-2 there are some inconsistencies with regard to determining the design buckling resistance moment of the beam. It is also indicated that easy to use formula for estimation of the maximum distance of lateral bracings, given in Polish standard PN-B-03200:1990, can be – in some cases – still used in the design of steel structures. The original part of the article constitutes authorial nomograms to estimate the steel beam lengths which may be treated as unsusceptible to lateral buckling in accordance with the requirements of PN-EN 1993-1-1. The use of the nomograms is illustrated by the practical example.
PL
Fundusze europejskie przyznane Polsce w ramach perspektywy UE na lata 2014–2020 stanowią znaczący bodziec dla budownictwa infrastrukturalnego w naszym kraju. Co prawda przetargów organizowanych przez PKP w latach 2014–2017 było niewspółmiernie mniej niż organizowanych w tym samym czasie przez GDDKiA, jednak i w tych drugich do wykonania zdarzały się obiekty w ciągu linii kolejowych.
PL
Największe inwestycje infrastrukturalne ostatnich lat, takie jak np. autostrada A1 czy drogi ekspresowe S17 i S19, w dużej mierze zostały zlokalizowane na obszarach o niekorzystnych warunkach geologicznych, które powodowały konieczność zastosowania posadowienia pośredniego pod obiekty inżynieryjne.
PL
Pomorska Kolej Metropolitalna to jeden z najważniejszych i największych projektów komunikacyjnych w północnej części Polski w ostatnich latach.
PL
Systemy łukowych konstrukcji mostowych z prefabrykatów stanowią coraz powszechniejszą alternatywę dla typowych obiektów z klasyczną płytą pomostową lub dla obiektów z blach falistych. Zwłaszcza przy górnych przejściach dla zwierząt nad drogami rozwiązania łukowe są korzystnym wyborem pod względem funkcjonalno-estetycznym.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.