Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samorząd lokalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Management in accordance with the principle of sustainable development is one of the basic aspects of environmental protection, and is nevertheless important in macroeconomic management (eco-innovations in national regulations) as well as in micro-regulations (municipal regulations). The municipalities authorities are obliged to preventing the negative effects of environmental degradation, preventing pollution, providing information on the state of the environment, cover the environmental policy, in order to ensure the land advancement in accordance with the principles of sustainable development. The implemented projects should mainly improve the living conditions of the inhabitants. That is why eco-innovative activities introduced in individual, small territorial areas (municipalities) are becoming more and more important. The paper is based on a case study as a recognized method of analyzing and discussing authentic situations used in management sciences.
PL
Polskie samorządy alarmują, że ingerencja państwa w lokalne prawa i ograniczenie miejscowych praw przybiera na sile. To najpoważniejsze, ale nie jedyne zarzuty, jakie pod adresem władz państwowych skierowały do Rady Europy największe organizacje samorządowców w Polsce.
PL
Dużą szansę na usprawnienie procesów wewnętrznych w jednostce samorządu stanowią Centra Usług Wspólnych. Czym są, dla kogo są przeznaczone i jakie korzyści generują tego typu jednostki?
PL
Przedsiębiorstwa górnicze oddziaływują na społeczność lokalną, która zamieszkuje tereny, gdzie prowadzona jest eksploatacja węgla kamiennego, dlatego też występują silne relacje pomiędzy kopalniami a samorządami lokalnymi, często oparty na emocjach, a nie na argumentach. Mając to na uwadze, autorzy artykułu postawili sobie za cel zdiagnozowanie jak samorządy lokalne postrzegają przedsiębiorstwa wydobywcze działające na ich terenie i ewentualne zasygnalizowanie problemów występujących na linii samorząd-kopalnia. Narzędziem w przeprowadzonym badaniu była ankieta, która została wypełniona przez respondentów przy wykorzystaniu metody CAWI (wywiad realizowany za pośrednictwem Internetu). Z wyników przeprowadzonych badań wynika, że samorządy stosunkowo dobrze oceniają współpracę z kopalniami i stwierdzają jednoznacznie, że nie są z nimi skonfliktowane. Najgorzej natomiast została oceniona sfera działalności kopalń na rzecz społeczności lokalnych. Oryginalność przeprowadzonej analizy zaprezentowanej w artykule polega na wykorzystaniu do badań autorskiej ankiety, opracowanej na potrzeby działalności Grupy wspólnych inicjatyw społecznych GÓRNICTWO OK, mającej na celu poprawę wizerunku kopalń wśród społeczności.
EN
Mining plants influence local communities inhabiting areas where hard coal is exploited; for this reason, there are strong relationships between coal mines and local governments, which are frequently based on emotions rather than arguments. Bearing this in mind, the authors of the article set themselves the goal to find out how local governments perceive mining plants operating on their territory and, possibly, to signal problems between the government and the mine. The tool used in the research was a survey, which was completed by respondents using the CAWI method (computer-assisted web interviews). The results of the conducted investigations indicate that local governments assess co-operation with mines relatively well and make it clear that they are not in conflict with each other. The worst evaluated area was the activity of mines on behalf of local communities. The original character of the conducted analysis that has been presented in the article lies in the use of the authors’ own survey, developed for the needs of the activity of the Group of Joint Social Initiatives GÓRNICTWO OK, aimed at improving the image of mines among communities.
EN
Environmental protection was placed by the legislator as one of the public tasks performed by local government. Due to the fact that the local government performs decentralized tasks, which are mainly intended to meet the needs of local communities in a given territory, tasks related to the field of environmental protection also serve the needs of residents of communes, poviats and voivodships in terms of the use of the environment. Therefore, the type and nature of these tasks will be adapted to the role and specialization of individual local government units. Local government units perform tasks stipulated in the existing legislation. They are also obliged to use instruments related to planning and strategic documents that take account of statutory environmental protection assumptions. In order to achieve higher effectiveness in the scope of environmental protection, local government units may take actions that facilitate the use of techniques and methods for environmental management and use quality management tools.
EN
The aim of the article is to identify the level of social media use by local governments in Poland and to identify changes in the use of social media in 2014-2018. Full studies were carried out among 380 counties (NUTS 4) in Poland. In the population, the use of social media was identified on the example of Facebook and the analysis of the number of fans of this form of communication was carried out. The analysis consists regional level and the division into rural (314) and urban (66) counties. It can be pointed out that there has been an increase in the number of counties using Facebook by 71 fanpages, which is over 18% growth. There has also been a significant increase in the number of fans in both cities and other poviats. The analysis points to regional disparities (between different regions). The Counties with above-average interest among fans have been identified which can be the reference for conducting an active policy in the field of territorial marketing. The full study made it possible to carry out an accurate diagnosis of the current situation of the level of use of modern communication tools by counties.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja poziomu wykorzystywania mediów społecznościowych przez powiaty oraz określenie zmiany w wykorzystaniu mediów społecznościowych w latach 2014-2018. Przeprowadzono badania pełne wśród 380 powiatów w Polsce. W omawianej populacji dokonano identyfikacji wykorzystywania mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka oraz przeprowadzono analizę liczebności odbiorców tej formy komunikacji w ujęciu regionalnym i w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu. Po analizie zgromadzonych danych można wskazać że nastąpił wzrost liczby powiatów korzystających z Facebooka o 71 fanpage’ów, co stanowi ponad 18-procentowy przyrost. Nastąpił też znaczący wzrost liczby odbiorców zarówno w przypadku miast na prawach powiatu, jak i pozostałych powiatów. Przeprowadzona analiza wskazuje na dysproporcje regionalne (pomiędzy różnymi regionami). Zidentyfikowano powiaty, w ramach których urzędy prowadzą komunikację z odbiorcami, skutkującą ponadprzeciętnym zainteresowaniem wśród mieszkańców, turystów czy inwestorów co powinno być ważnym punktem odniesienia dla prowadzenia aktywnej polityki w zakresie marketingu terytorialnego. Badanie pełne umożliwiło przeprowadzenie dokładnej diagnozy aktualnej sytuacji poziomu wykorzystania współczesnych narzędzi komunikacji przez powiaty.
PL
W otaczającym nas gąszczu informacji pochodzących z Internetu, medialnych środków masowego przekazu, artykułów w prasie oraz licznych badań naukowych nie ma miejsca na , istotną z punktu widzenia przeciętnego obywatela, debatę na temat odpowiedzialności administracji publicznej, w tym samorządów lokalnych, za stan środowiska przyrodniczego.
EN
This study investigates how the realization of capital expenditure budget relates to the performance of local government administration. Findings of this study show that realization of capital expenditure budget is positively associated with the performance of the high-performance subsample. Contrary to the results, the realization of capital expenditure budget is negatively associated with performance of the low-performance subsample. The implication of the findings is that the realization of capital expenditure budget as an indicator of local government’s success needs to be used more carefully because the high realization of capital expenditure budget does not necessarily relate the high-performance. This is contingent on the subsample (the high versus the low-performance subsamples) where the local government is included.
PL
W niniejszym opracowaniu zbadano, w jaki sposób realizacja budżetu wydatków inwestycyjnych odnosi się do wydajności administracji samorządowej. Wyniki tego badania pokazują, że realizacja budżetu wydatków kapitałowych jest pozytywnie powiązana z wydajnością podpróbki o wysokiej wydajności. W przeciwieństwie do tego, realizacja budżetu wydatków kapitałowych jest negatywnie powiązana z wydajnością podsystemu niskiej wydajności. Wnioski płynące z ustaleń wskazują, że realizacja budżetu nakładów inwestycyjnych jako wskaźnika sukcesu samorządów lokalnych musi być ostrożniejsza, ponieważ wysoka realizacja budżetu nakładów inwestycyjnych niekoniecznie wiąże się z wysoką wydajnością. Jest to uzależnione od podpróbki (o wysokiej lub niskiej wydajności), w której uwzględniono samorządy lokalne.
EN
This paper presents information about different forms of land management, especially land leasing. Land lease transactions in Poznan, one of Poland’s regional cities, have been analyzed. The research has shown that, in Poland, long- -term leases have been used in a very limited (partial) scope so far. Most often, lease agreements are concluded for up to three years with the possibility of extension, although the law provides for the possibility of concluding contracts for longer periods. During the years of 1996–2014, the city of Poznan concluded only 18 long-term lease agreements, which is caused by the dominant form of managing public lands – perpetual usufruct.
PL
W artykule przedstawiono różne formy władania nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem dzierżawy. Przeanalizowano transakcje dzierżawy w jednym z miast regionalnych (Poznań). Badania wykazały, że w Polsce prawo dzierżawy wieloletniej wykorzystywane jest w bardzo ograniczonym zakresie. Najczęściej umowy dzierżawy zawierane są na okres do trzech lat, z możliwością ich przedłużenia, aczkolwiek prawo przewiduje możliwość zawierania umów na dłuższe okresy. W latach 1996–2014 miasto Poznań zawarło zaledwie 18 umów dzierżawy wieloletniej (powyżej 10 lat). Jest to spowodowane tym, że w Polsce dominującą formą udostępniania gruntów publicznych na oznaczony czas jest użytkowanie wieczyste.
PL
W perspektywie finansowej 2014-2020 w programach krajowych i regionalnych Polska przeznaczy na zrównoważoną mobilność ponad 4,3 mld euro. Planowanie mobilności pozostaje jednak zadaniem niezwykle trudnym, gdyż wiąże się z próbą pogodzenia sprzecznych interesów. Aby połączyć wszystkie interesy, należy zapewnić niskie ceny, ale przy zapewnieniu odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej, a także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Poza tym konieczne jest zaspokojenie potrzeb zarówno kierowców, jak i pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej, z których każdy ma inne oczekiwania.
PL
Projekt „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce” jest realizowany przez Fundację Habitat for Humanity Poland we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Śląskim. Jego realizacja rozpoczęła się w maju 2015 r., a potrwa do stycznia 2017 r., ale już dostępne są materiały będące efektem pracy zespołu projektowego.
PL
W rozwoju turystyki ważna jest inicjatywa oddolna, oparta na lokalnych społecznościach. Nawet niewielkie społeczności posiadają własne zainteresowania, poglądy i wizje rozwoju, w tym rozwoju turystyki.
EN
The facilitation and creation of an enabling environment by local government for business to prosper is one of the key factors in local economic development (LED). In this creation of an enabling environment, effective service delivery by local government is important. Local government can create this environment through good governance and transparent management. Globally however, many local governments are struggling to provide an acceptable level of management and service delivery to their communities. The study has the aim to test the hypothesis of the creation of an enabling environment leads to economic development. The geographical focus of this study is on the Vaal-Triangle region in Southern Gauteng, South Africa. The study will focus on two local municipalities namely Midvaal Local Municipality and Emfuleni Local Municipality, situated in Gauteng. The perceptions of business owners regarding the creation of an enabling environment and service delivery within this area will be analysed. A total of 150 business owners were interviewed using a quantitative questionnaire. Data were statistically analysed through descriptive analysis. The results revealed that effective municipal management relates to the creation of an enabling environment for local businesses to prosper and in turn translate to economic development. In contrast poor municipal management leads to poor service delivery and a lack of economic development.
PL
Ułatwianie i tworzenie sprzyjającego otoczenia dla biznesu przez samorząd lokalny, jest jednym z kluczowych czynników w lokalnym rozwoju gospodarczym (ang. LED). W tworzeniu sprzyjających warunków, ważne jest skuteczne świadczenie usług, do których samorząd jest zobowiązany. Władze lokalne mogą tworzyć pozytywne środowisko poprzez prawidłowe i przejrzyste zarządzanie. W praktyce wiele samorządów ma trudności z zapewnieniem wystarczającego poziomu zarządzania i świadczenia usług dla ich społeczności. Badania zawarte w niniejszym artykule mają na celu sprawdzenie hipotezy dotyczącej stworzenia sprzyjającego otoczenia prowadzącego do rozwoju gospodarczego. Geograficznie niniejszy artykuł poświęcony został regionowi Vaal-Triangle w południowej części prowincji Gauteng, Republika Południowej Afryki. Badania skupiają się na dwóch lokalnych gminach, Midvaal i Emfuleni, położonych w prowincji Gauteng. W artyule analizowane są: postrzeganie właścicieli firm w zakresie tworzenia sprzyjającego otoczenia oraz świadczenie usług w ramach omawianego terytorium. Podstawą analiz są wywiady przeprowadzone u 150 właścicieli firm za pomocą kwestionariusza ilościowego. Dane poddano analizie statystycznej za pomocą analizy opisowej. Wyniki wykazały, że skuteczne zarządzanie w samorządzie lokalnym dotyczy stworzenia sprzyjającego otoczenia dla prosperowania lokalnych firm, a to z kolei przekłada się na rozwój gospodarczy. W odróżnieniu, słaba administracja samorządowa prowadzi do świadczenia niskiej jakości usług i braku rozwoju gospodarczego.
PL
Artykuł przybliża i analizuje procesy oraz zjawiska związane z informacją i zarządzaniem informacją w działalności administracji samorządowej. Ukazując zasoby informacyjne, jako kluczowe dobra XXI wieku, a sektor obrotu informacją, jako jeden z najbardziej perspektywicznych, wskazuje, że dobra informacyjne mogą rozstrzygać o pozycji organizacji w otoczeniu społecznym i ekonomicznym.
EN
The article analyzes the processes and phenomena associated with the generating, processing, using and transferring of information, which make up the core elements of the management of information. Looking closer and analyzing the processes and phenomena related to information and information management (based on an example of local governments), the information resources are being presented as key goods of the twenty-first century. The information and marketing sector are being viewed as one of the most promising areas of the new economy.
PL
W niniejszej pracy autorzy poruszyli tematykę przygotowania planu transportowego dla jednostki samorządowej. Przedstawili uwarunkowania prawne i realia w jakich tworzone są tego typu dokumenty w Polsce. Pokazali również kilka praktyk z innych krajów. Wskazano ponadto w jaki sposób projektowana jest metodyka tworzenia planu transportowego. Zidentyfikowane podejścia zaprezentowano w formie grafów.
EN
In this paper, the authors discussed the issue of preparing transport plans for local governments. They presented the legal situation as well as the reality in which such documents are created in Poland. They also showed some practical solutions from other countries. Furthermore, the authors indicated the manner of designing a transport plan. The identified approaches are presented in the form of graphs. Based on the analysis, several conclusions were drawn.
PL
Koncepcja usług ekosystemów w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu i popularności zarówno w kontekście badań naukowych, jak i w działaniach praktycznych. W Polsce wciąż jednak nie jest powszechnie znana i jest rzadko uwzględniana w debacie publicznej dotyczącej polityk środowiskowych. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących systemu ochrony przyrody, w tym wybranych aspektów usług ekosystemów, przeprowadzonych wśród przedstawicieli samorządów lokalnych województwa małopolskiego. Wskazano czynniki różnicujące postawy i poziom świadomości względem usług ekosystemów, jak też rekomendowano, jak wyniki niniejszych badań mogą być pomocne w działaniach praktycznych.
EN
In the following paper we present the data collected among representatives of local level authorities using internet, mail or face-to-face questionnaires (mix mode approach). The main aim of the manuscript is to discuss factors that might differentiate the level of awareness of or attitudes towards some ecosystem services on the example of local authorities representatives in Małopolska voivodship.
PL
W listopadzie i grudniu 2010 r. odbyły się wybory nowych władz samorządowych. Mieszkańcy opowiedzieli się w nich bądź to za kontynuacją dotychczasowej polityki rozwoju, bądź za zmianami. Wyłonione w wyborach władze rozpoczęły nową kadencję: przystąpiły do uchwalania nowego budżetu oraz do realizacji swoich programów. Ale czy wprowadzane zmiany będą tożsame z rozwojem?
PL
Z perspektywy Warszawy często zapomina się, że olbrzymi postęp infrastrukturalny ostatnich lat w Polsce to w głównej mierze efekt pracy i nakładów finansowych lokalnych samorządów. Wiedzą to jednak doskonale włodarze gmin, powiatów i województw, którzy wyremontowali lub zbudowali niezliczone odcinki dróg, oczyszczalnie ścieków czy obiekty sportowe. Dlatego, gdy minister finansów, Jacek Rostowski, zapowiedział stopniowe ograniczanie deficytu finansów publicznych, m in. poprzez wprowadzenie ostrych limitów dla budżetów samorządowych, oni zaprotestowali.
EN
Human capital is a factor of the development of the knowledge based economy. The higher quality of the human capital the quicker development of the region. The educated society makes sensible and good decisions, it creates the innovations which are the most important factor of the competitiveness of the local government units. The Podlaskie province has some unused developmental potential, yet it requires huge financial expenditures serving the supplement of the developmental gap. The human capital in a considerable degree contributes to this case.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.