Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpraszanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawionej w artykule zastosowano technikę dynamicznego rozpraszania światła do charakterystyki procesu żelowania w układzie guma konjac – guma ksantanowa. W przypadku wszystkich badanych układów wyznaczono punkt żelowania. Wykazano, że żelowanie w badanych układach dwuskładnikowych zachodziło dwuetapowo, co wynika z obecności łańcuchów o różnych masach cząsteczkowych. Wzrost stężenia stosowanych polisacharydów powoduje wzrost temperatury żelowania. Zjawiska tego nie odnotowano w przypadku układu wzorcowego w postaci żelatyny wieprzowej.
EN
In this work was used the dynamic light scatterig technique to characterisation gelling process in konjac gum – xanthan gum systems. In the case of all research systems the gelling point was determined. It was shown that in two-component research systems the gelling was two-step process, what was caused by presence of chains wiht different molar mass. Increase using polysaccharides concentration cause the increase of gelling temperature. This phenomenon has not been observed in the case of a standard system with porcine gelatine.
EN
The size and shape of biological particles are important parameters allowing discrimination between various species. We have studied several aerosols of biological origin such as pollens, bacterial spores and vegetative bacteria. All of them presented different morphology. Using optical size and shape analyser we found good correlation between light scattering properties and actual particle features determined by scanning electron and fluorescence microscopy. In this study, we demonstrated that HCA (Hierarchical Cluster Analysis) offers fast and continuous bioaerosol classification based on shape and size data matrices of aerosols. The HCA gives an unequivocal interpretation of particle size vs. asymmetry data. Therefore, it may provide high throughput and reliable screening and classification of bioaerosols using scattering characteristics.
PL
Rozmiar i kształt cząstek biologicznych są ważnymi parametrami pozwalającymi na rozróżnianie pomiędzy różnymi rodzajami cząstek. Przeprowadzone zostały badania aerozoli pochodzenia biologicznego takich jak pyłki roślin, przetrwalniki oraz wegetatywne bakterie. Substancje te wykazywały różne właściwości morfologiczne. W wyniku przeprowadzonych badań przy pomocy optycznego analizatora wielkości i kształtu cząstek znaleziona została wysoka korelacja pomiędzy właściwościami rozpraszania światła a rzeczywistymi właściwościami cząstek określonymi na podstawie SEM (Skaningowego Mikroskopu Elektronowego) oraz mikroskopu fluorescencyjnego. Przedstawione badania pokazują, że HCA (Hierarchical Cluster Analysis) umożliwia szybką, wiarygodną, prowadzoną w sposób ciągły analizę i klasyfikację bioaerozoli w oparciu o ich charakterystyki rozproszeniowe.
3
Content available remote Electromagnetic scattering by a moving object
EN
Here the problem is analysed whether a scatterer moving in space with a constant velocity, generates the electromagnetic field distribution which is a moving map of the distribution obtained for the same scatterer being at rest. A perfectly conducting half-plane is chosen as a test scatterer. It is shown that the distributions are different and both geometrical optics and diffracted field are affected.
PL
W niniejszej pracy analizowany jest problem, czy rozkład pola elektromagnetycznego rozproszonego na poruszającym się obiekcie jest przemieszczającym się odwzorowaniem rozkładu tego pola w przypadku, gdy obiekt jest nieruchomy. Jako obiektu testowego użyto doskonale przewodzącej połpłaszczyzny. Pokazano, że te rozkłady różnią się i że zmiany dotycza zarowno pola optyki geometrycznej, jak i pola ugiętego.
PL
Artykuł wpisuje się w poszukiwania metod archiwizacji dających możliwość zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych przy akceptowalnych kosztach. Celem pracy jest wyeliminowanie podstawowego problemu związanego z przechowywaniem informacji na nośnikach optycznych, jakim jest słaba odporność na błędy. Analiza uszkodzeń nośników w połączeniu z konstrukcją mechanizmów korekcji wbudowanej dają obraz rozkładu i charakteru typowych błędów występujących na płytach. Zastosowanie odpowiednich metod kodowania nadmiarowego, przeplotu, rozpraszania i kompresji danych minimalizuje ryzyko utraty danych niezależnie od rodzaju pojawiających się błędów. Rezultatem badań jest system, który z jednej strony umożliwia archiwizację z regulowaną nadmiarowością (np. w zależności od wartości danych), z drugiej strony daje możliwość sprawdzenia stanu zaawansowania zniszczeń i oceny bezpieczeństwa archiwum.
EN
This paper explores archivization methods that can provide high level of data security on optical storage media. The aim of this work is to eliminate major weaknesses concerning optical media. Analysis of erroneous media in combination with error-correcting mechanisms shows distribution and type of errors typically observed on CDs and DVDs, As a result, an adequate error-correcting technique is chosen from the available ones (block, convolutional and others). The risk of data loss is minimized, regardless of error types, by using data formatting methods, compression and coding tools, interleaving and data dispersion. As a result of these studies, an archivizalion system with regulated redundancy is proposed and implemented. One of the main features of this implementation is the method of archive condition verification and estimation of its safety.
PL
W artykule przeprowadzono wielopłaszczyznową analizę wpływu poszczególnych parametrów fizycznych na wartość współczynnika wstecznego odbicia od aerozolu. W technikach teledetekcji laserowej, współczynnik ten jest kluczową wielkością charakteryzującą analizowany aerozol. Umiejętność jego wyznaczania dla promieniowania o dowolnej długości fali, na podstawie znajomości zespolonego współczynnika załamania oraz rozkładu wielkości cząstek tworzących dany aerozol stwarza więc możliwości w zakresie jego identyfikacji (odwrotne zagadnienie lidarowe). Zasadniczym celem pracy jest wielospektralna analiza parametrów rozproszeniowych aerozoli wynikających z teorii Mie oraz wyznaczenie charakterystyk zasięgowych systemu lidarowego do zdalnego wykrywania i identyfikacji skażeń chemicznych i biologicznych.
EN
A wide analysis of the main aerosol physical parameters' impact on the backscattering coefficient has been developed. In the remote-sensing techniques, its value is considered to be one of the most crucial factors, since it corresponds to the properties of the remotely sensed aerosol. The capability of determining it theoretically, basing on the value of complex refractive index and the size distribution function of particles, creates the fundamental tool for identifying the unknown aerosol (inverse lidar problem). A computational code has been developed at the MATLAB environment. The calculations presented in the paper have been performed in accordance with Mie scattering theory.
6
Content available remote Neutron self-shielding factors for simple geometries, revisited
EN
To assure quality measurements, the algorithms used in data analysis need to be demonstra-bly correct. In practice, however, some less transparent or more complicated algorithms may be difficult to trace back to their original derivation. We point out that a commonly cited publication in neutron self-shielding is in need of correction in some details.
PL
Zapewnienie jakości pomiarowej wymaga aby algorytmy stosowane do analizy danych były w oczywisty sposób wolne od błędów. Jednakże w praktyce bywa, że trudno jest dotrzeć do pierwotnego wyprowadzenie niektórych mniej przejrzystych lub bardziej skomplikowanych algorytmów. W niniejszej pracy wskazujemy, że pewna powszechnie cytowana publikacja na temat efektu samoosłaniania neutronów wymaga poprawienia w niektórych szczegółach.
7
Content available remote Optyczne techniki identyfikacji bakterii chorobotwórczych
PL
Problem szybkiej detekcji i identyfikacji bakterii jest jednym z najważniejszych zagadnień związanych z zachowaniem zasad higieny, ochrony zdrowia i żywności. W artykule omówione zostały podstawowe problemy metrologii po­miarowej związanej z identyfikacją i charakteryzacją bakterii. Przedstawiono przegląd głównych technik rozpoznawania patogenów, z szczególnym uwzględnieniem metod optycznych, zapewniających bezkontaktowy, małoinwazyj-ny charakter pomiaru. Opisano wybrane techniki fluorescencyjne oraz analizy światła rozproszonego na bakteriach i koloniach bakterii.
EN
Problem of efficent bacteria detection and identification is important in life science medicine, health and food protection. This paper presents some problems of bacteria detection metrology, related to bacteria identification and characterization. Methods of bacteria identification, especially based on noncontact and noninvasive optical techniques, are described. Fluorescence measurements techniques and analysis of light scattering on bacteria cells and bacteria colonies are presented.
PL
W artykule przedstawiono możliwości programów RADIANCE w zakresie modelowania ośrodków absorpcyjno-rozpraszających. Omówiono wielkości charakteryzujące absorpcję oraz rozpraszanie promieniowania optycznego w ośrodkach częściowo przeźroczystych. Podano zależności, według których przeprowadza się symulacje tych zjawisk przy modelowaniu wymiany radiacyjnej w środowisku RADIANCE. Omówiono obowiązujące przy tym uproszczenia i ograniczenia.
EN
The possibility of RADIANCE program in modelling of absorbed and scattered medium was presented. The values described absorption and scattering of radiation in half transparency medium were noted. Formulas for simulation of such phenomena in radiative heat transfer in RADIANCE environment were presented. Limitations and simplifications valid in those cases were also discussed.
EN
The effect of radiation on a combined free and forced convection flow of a Boussinesq fluid through a vertical porous channel with viscous and Darcy dissipation is investigated analytically. The temperature of the walls is assumed to be equal and vary linearly with the height of the wall. Closed form solutions are obtained using a perturbation method valid for smalI values of the Eckert number. The effects of radiation, the porous parameter and Prandtl number on the velocity, temperature, flow rate and rate of heat transfer are presented graphically.
10
Content available remote Okładziny płytowe wnętrz jako ustroje akustyczne rozpraszające
PL
Wadami akustycznymi pomieszczeń są nadmierna pogłosowość w zakresie niskich częstotliwości dźwięku oraz echo. W pracy przedstawiono proste metody konstruowania skutecznych ustrojów akustycznych, przy wykorzystaniu powszechnych na rynku płyt cementowo-włóknistych bądź gipsowo-kartonowych. Na podstawie badań laboratoryjnych wykazano, iż prostym i skutecznym sposobem likwidacji tej wady akustycznej w pomieszczeniu jest okładzina ścienna wykonana z płyty, która umożliwia zmianę lokalnej równoległości przeciwległych płaszczyzn o kąt co najmniej 6°.
EN
Acoustic defects of rooms include excessive low-frequency reverberation and echoes. The paper presents simple methods of constructing effective acoustic systems using commercially available fibre-cement or plaster-cardboard panels. Laboratory research results show that acoustic defects of a room are easily and effectively treated with wall facings made of panels which enable an at least 6° change in the angle of the local parallelism of opposite surfaces.
PL
Przedstawiono wyniki badań wymiany masy w dwu aparatach opartych na metodzie dwu strumieni prostopadłych (DSP) dyspergowania gazu w cieczy w wyniku ciągłego zderzania się strumieni mediów. Rozpatrywano obszar mieszaniny położony najbliżej miejsca kolizji strumieni. Wyznaczono zależność współczynnika wnikania masy od szerokości dyszy cieczowej dystrybutora oraz obciążenia mediami. Wyznaczone wartości kLa porównano z wartościami literaturowymi odnoszącymi się do stref intensywnego mieszania innych wymienników masy.
EN
The subject of this study is mass transfer in two vessels based on the two-perpendicular-jets (TPJ) method of gas dispersal in liquid resulting from continuous collisions of media jets. The region of intense lurbulent flow near the collision zone was concerned. Effects of width of Iiquid distributor nozzle (slot) and media flow rates on the volumetric liquid-phase mass transfer coefficient were determined. The values of kLa were compared with those obtained for other mass exchangers for gas-liquid systems when sections characterized by highly turbulent mixing were regarded.
EN
The paper presents the results of the field testing obtained from DMT [Flat Dilatometer Test) soundings carried out in Plecewice near Sochaczew, where an open pit of varved clays is situated. The horizontal coefficient of consolidation ch and horizontal coefficient of permeability kh were determined at six depth levels with DMTA method. It is a new way of determination of the rate of consolidation and permeability in the field proposed by Marchetti and Totani in 1989. In this paper the geological situation, method and procedure of investigation were presented.
PL
Analizowano wpływ skali mieszalnika na warunki rozpraszania gazu w cieczy w zbiorniku zaopatrzonym w jedno lub dwa mieszadła. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów zawarto-ści gazu w cieczy oraz mocy mieszania, uzyskanych w czterech mieszalnikach o różnej objętości robo-czej, w których mieszadła wytwarzały promieniową lub promieniowo - osiową cyrkulację płynu. Wyniki badań opisano równaniami (1) i (2).
EN
An effect of the stirred tank scale on the gas-liquid dispersion in the tank with single or double impellers was analyzed. The estimation was carried out on the basis of the results of the gas hold-up and power consumption, which were obtained in the four tanks with varying working volume and eąuipped with radial flow or radially - axial flow impellers. The results of the studies were described by means of the Eqs. (l)and(2).
PL
Artykuł prezentuje próbę ilościowego opisu rozsyłu strumienia świetlnego w światłowodach "side-light". Przedstawiono podstawowe zależności dotyczące emisji strumienia świetlnego. Zaproponowano możliwość wykonania algorytmu obliczeń bilansu promieniowania emitowanego ze światłowodu bocznego.
EN
This article aims at presenting the attempt of quantitative description of luminous flux distribution in the side-light optical fibres. The basic relations, regarding emission of the luminous flux are presented here. Construction of an algorithm, aiming at calculating balance of the radiation emitted from side-light optical fibre, was proposed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu zjawiska rozpraszania na propagację fal ultradźwiękowych w materiałach niejednorodnych: spiekach szkła i zawiesinach kulek szklanych w żelu ultrasonograficznym. W pomiarach zastosowano impulsową metodę fali przechodzącej oraz analizę spektralną sygnałów. Przebadano materiały modelowe o średnicach ziaren od znacznie mniejszych do porównywalnych z długościami fal ultradźwiękowych. Wyniki pomiarów współczynnika tłumienia oraz prędkości fazowej pozwalają wyróżnić dwa zakresy częstotliwosci: zakres rozpraszania Raylaigha i zakres rozpraszania stochastycznego.
EN
The present paper aims at investigating the impact of scattering on the propagation of ultrasonic waves in inhomogeneous materials: sintered glass and suspensions of glass beads in gel with casing pulse transmission method and spectral analysis of signals. The material grain diameters examined were considerably smaller than or comparable with the lengths of ultrasonic waves. The values of attenuation coefficient and phase velocity obtained define two ranges of frequency: the range of Rayleigh scattering and the range of stochastic scattering.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zjawiska rozpraszania na propagację fal ultradźwiękowych w spiekach szkła. Zastosowano inipulsową metodę fali przechodzącej oraz analizę spektralną sygnałów. Przebadano materiały modelowe o średnicach ziaren od znacznie mniejszych do porównywalnych z długościami fal ultradźwiękowych. Wyniki pomiarów współczynnika tłumienia oraz prędkości fazowej pozwalają wyróżnić dwa zakresy częstotliwości; zakres rozpraszania Raylaigha i zakres rozpraszania stochastycznego. Długość fali dla której zaczyna być obserwowaine przejście do rozpraszania stochastycznego jest około pięciokrotnie większa od średniej średnicy ziaren materiału porowatego.
EN
In this paper the results of studies of influence of scattering phenomena on propagation of ulü'asonic waves in sintered porous glass are presented. The method of pulse transmission and spectral analysis are applied, fhe mode materials tested have average grain diameters which range from size much smaller up to size comparable with the wavelengths of ultrasomc waves. ??? results show that two regions of frequency are present: the region ot Rayleigh scattering, and region of stochastic scattering. 'I'he wavelength for which the shift from one to another region is observed is about five times longer than the average gram diameter of porous material.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.