Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warming
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków
PL
W artykule omówiono potrzebę zapewnienia trwałego efektu termomodernizacji przez przygotowanie się na wpływy i oddziaływania występujących w okresie wieloletniego użytkowania budynku. Opisano metody zapewnienia trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji i szczególne znaczenie systematycznego dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.
EN
The paper discusses the need to ensure a lasting effect of thermo-modernisation, by preparing for the impacts and conditions occurring over the period of use of the building. Methods to ensure durability and reliability of thermo-modernisation elements and particular importance of regular inspection, maintenance and repairs were also discussed.
2
Content available remote Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania
PL
W artykule omówione jest zagadnienie osiadania izolacji wdmuchiwanych w przestrzeniach zamkniętych i otwartych. Podane są też przykłady prawidłowego doboru grubości warstwy w zależności od klasy osiadania danego materiału.
EN
The article discusses the issue of subsidence of blown-in insulation in closed and open spaces. There are also examples of proper selection of layer thickness depending on the class of settlement of a given material.
3
PL
W artykule przedstawiono procedury w zakresie projektowania cieplnego ścian zewnętrznych z zastosowaniem zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych w aspekcie wymagań cieplnych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.
EN
This paper presents the procedures for thermal engineering of external walls with use of various thermal insulation materials in view of the requirements listed in the Regulation of the Minister of Infrastructure and Construction amending the Regulation on technical conditions to be met by buildings and their location, entering into force on 1 January 2021.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych materiałów termoizolacyjnych stosowanych przy ociepleniu od strony wewnętrznej. Zaprezentowano także wyniki obliczeń parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych i ich złączy z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Zostały omówione przykładowe rozwiązania materiałowe dociepleń od strony wewnętrznej, izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz oraz kształtowanie parametrów fizykalnych złączy przegród ocieplonych od wewnątrz.
EN
This paper presents the characteristics of selected thermal insulation materials used for insulation of internal walls. It also presents the results of physical parameters calculations for external partitions and their joints in view of thermal and humidity requirements entering into force on 1 January 2021. Model materials for internal side thermal insulation, thermal insulating power of walls insulated on the interior side and physical parameters of joints of internally insulated partitions have been discussed.
PL
Przedmiotem artykułu są przykładowe zastosowania nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych, z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Autor dokonuje charakterystyki wybranych materiałów termoizolacyjnych przeznaczonych do ocieplania ścian zewnętrznych, stropodachów dwudzielnych i stropów nad poddaszami nieużytkowanymi, dachów drewnianych, przegród stykających się z gruntem (izolacja obwodowa), cokołów i podłóg oraz ociepleń wykonywanych z zastosowaniem materiałów termoizolacyjnych nowej generacji. Swoje wywody ilustruje przykładami obliczeniowymi, zestawieniami tabelarycznymi oraz infografikami.
EN
The article presents examples of applications of modern thermal insulation materials, taking into account the heat and humidity requirements to come into force on January 1, 2021. The author presents the characteristics of the selected thermal insulation materials intended for thermal insulation of external walls, split roofs and ceilings above unused attics, wooden roofs, partitions in contact with the ground (perimeter insulation), plinths and floors, as well as insulation made with the use of new generation thermal insulation materials. He illustrates his arguments with computational examples, tables and infographics.
PL
Wymagania dotyczące obszarów ruchu w strefie miejskiej są różnorodne i stale rosną. Zmniejszenie obszarów wysp ciepła, które niekorzystnie wpływają na klimat miejski ze względu na panującą w nich podwyższoną temperaturę, ma znaczenie dla mieszkańców. Badania przedstawione w pracy pokazały, że jasne nawierzchnie mogą znacznie obniżyć temperaturę zarówno samej powierzchni jak i ogólną temperaturę w obszarach miejskich, co pokazano na przykładzie Wiednia, jak również poprawić widoczność uczestników ruchu przy niezmienionym natężeniu oświetlenia w nocy. Metoda Whitetopping jest prostą i efektywną ekonomicznie metodą remontu nawierzchni prowadzącą do poprawy nośności i jasności w strefach ruchu miejskiego. Modelowe symulacje temperatury powietrza na jednorodnym obszarze o wymiarach 150×150 m pokrytym nawierzchnią w technologii Whitetopping pokazują, że zastąpienie dróg asfaltowych drogami z nawierzchnią betonową, takimi jak Whitetopping, z albedo 0,5, doprowadziłoby do zmniejszenia latem średniej dziennej temperatury powietrza o około 1°C. Wyniki te zgadzają się z wynikami opisanymi w literaturze. Ponieważ drogi stanowią 10% całkowitej powierzchni miasta, można podjąć skuteczne i długoterminowe działania w celu poprawy mikroklimatu i ułatwienia dalszego zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
The requirements for traffic areas in the urban zone are manifold and continuously increasing. The reduction of the heat islands, which adversely affect the urban climate due to their increased temperature, is of importance for the residents. An investigation revealed that light-coloured traffic areas can significantly reduce the surface temperature and overall temperature levels in urban areas, as illustrated by the example of Vienna, and improve the visibility of traffic participants at unchanged illumination levels at night. Whitetopping method is a simple and cost effective restoration method for improving the load bearing capacity and brightness characteristics of urban traffic zones. Model simulations of the air temperature over a 150×150 m homogeneous area with Whitetopping show that replacing asphalt roads with roads with a concrete topping, such as Whitetopping, with an albedo of 0.5 would lead to a daily air temperature reduction of approximately 1°C in summer. These findings agree with results from literature. Since roads represent 10% of the total area of a city, efficient and long-term measures to improve the microclimate and facilitate further increase in traffic safety can be taken.
7
Content available remote Nowoczesne rozwiązania w naprawach dociepleń
EN
The article discusses selected delects and damages of thermal insulation of walls in the ETICS technology and indicates modern material solutions (biocides, aerogels, vacuum insulation) and structural solutions (balcony connectors) eliminating the above-mentioned delects and damages.
PL
W artykule przedstawiono wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omówiono badania dotyczące porównania przyczepności zaprawy do styropianu białego i grafitowego w różnych warunkach sezonowania, a także próby naświetlania obu rodzajów styropianu.
EN
The article presents the heat transfer coefficient requirements for external walls, according to the currently applicable Regulation on the technical requirements applicable to buildings and their locations. There is a discussion of tests comparing the mortar adhesion properties for white and graphite EPS in different seasoning conditions, as well as attempts at light treatment of the two types of EPS.
PL
W artykule przedstawiono kryteria klasyfikacji i wyboru metod docieplania istniejących budynków od wewnątrz, wybrane z wydanej w 2017 r. przez Grupę MEDIUM monografii "Docieplanie budynków od wewnątrz" - pierwszej na polskim rynku pozycji poświęconej w całości tej tematyce.
EN
The article presents the classification and selection criteria for methods of insulating existing buildings from the inside, selected from the monograph "Thermal Insulation of Buildings from the Inside", published in 2017 by MEDIUM Group publishing house, - the first book on the Polish market to be entirely devoted to this subject.
10
Content available remote Oddziaływania zewnętrzne na elewacje ocieplone w technologii ETICS
PL
W artykule omówiono oddziaływania niszczące działające na ocieploną elewację. Wskazano problemy z oddziaływaniem mechanicznym, naprężeniami termicznymi i korozją mikrobiologiczną. Podkreślono rolę prawidłowego zaprojektowania i wykonania ocieplenia w technologii ETICS.
EN
The article discusses the damaging impacts on insulated façades. Certain problems are identified relating to mechanical impacts, thermal stress, and microbiological corrosion. Special emphasis is placed on proper design and fabrication of ETICS insulation.
11
Content available remote Innowacyjne cechy systemów ETICS
PL
W artykule omówiono specyfikę technologii ETICS, podkreślono wagę jej trwałości, czyli odporności elewacji na czynniki atmosferyczne i środowiskowe, a także na uszkodzenia mechaniczne. Przedstawiono sposoby kształtowania wyglądu elewacji poprzez zastosowanie jako warstwy wykończeniowej m.in. nowoczesnych tynków cienkowarstwowych.
EN
The article discusses the details of ETICS technologies, with special emphasis on its durability, i.e. resistance to weather, environmental conditions and mechanical damage. There is a presentation of the method of determining the facade appearance with the use of such solutions as advanced thinset plasters as finishing layers.
PL
Celem pracy jest analiza środowiska zewnętrznego przebywania ludzi w okresie letnim do otrzymania danych niezbędnych do projektowania instalacji uzdatniania powietrza w upalne dni na otwartej przestrzeni. Dane meteorologiczne zebrane na przestrzeni wielu lat jednoznacznie stwierdzają tendencję wzrostu temperatury na Ziemi. Skutki tego zjawiska są najbardziej odczuwalne przez kraje, w których temperatura powietrza w okresie letnim przekracza 30ºC, co uniemożliwia mieszkańcom normalne funkcjonowanie. Podczas takich upalnych dni niezbędny dla człowieka staje się system chłodzenia powietrza nie tylko w pomieszczeniach wewnętrznych, ale również w strefach zewnętrznych. Istotną rolę w projektowaniu systemów uzdatniania powietrza na otwartej przestrzeni odgrywa pojęcie temperatury odczuwalnej. W artykule przedstawiono zależność temperatury odczuwalnej od prędkości wiatru oraz wilgotności względnej powietrza. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż prędkość wiatru wpływa znacząco na wartość temperatury odczuwalnej. Zależność ta odgrywa dużą rolę w systemach uzdatniania powietrza, ze względu na możliwość obniżenia wartości temperatury odczuwalnej w stosunku do rzeczywistej, za pomocą regulacji jedynie prędkości strumienia powietrza. Dodatkowo, wraz ze wzrostem wilgotności względnej powietrza, temperatura odczuwalna rośnie. Wynika z tego, że lepsze efekty chłodzenia powietrza w okresie letnim, uzyskamy przy niższej wilgotności względnej powietrza. Analiza procesów uzdatniania powietrza dla warunków zewnętrznych jest niezbędna. W Polsce podczas upalnych dni w większości przypadków występuje bardzo duże nasłonecznienie. Perspektywiczne jest zastosowanie technologii ochładzania powietrza z wykorzystaniem energii słonecznej.
XX
The aim of the study is to analyze the external environment occupied during the summer to obtain the data necessary for the design of air purification systems on hot days in the open air. Meteorological data collected over many years, clearly state the trend of temperature increase on Earth. The effects of this phenomenon are most felt by the countries in which the air temperature in summer exceeds 30°C, which prevents the normal functioning of the residents. During such hot days necessary for man is an air cooling system, not only indoors, but also in the outer zones. An important role in the design of air purification systems for the open space concept plays a perceptible temperature. The paper shows the relationship between perceptible temperature wind speed and relative humidity. The analysis shows that the wind speed significantly affect the value of the perceptible temperature. This relationship plays an important role in the air treatment system, because the possibility of lowering the temperature of chill of the actual, only by controlling the speed of the air flow. In addition, with increasing relative humidity, wind chill increases. It follows that the better the effects of air cooling in the summer, get maintaining a lower relative humidity. Analysis of process air treatment for external conditions is essential. In Poland, during the hot days in most cases there is a very high insolation. Perspective is the use of air cooling technology using solar energy.
PL
Artykuł jest oparty na pierwszych spostrzeżeniach uzyskanych z realizacji tematu wieloczynnikowej analizy jakościowej nieustannych przemian geośrodowiska w ogóle, na świecie i w Polsce. Istotne długo- i krótkoczasowe trendy zmienności geośrodowiska oraz wynikające z nich zagrożenia są podstawą planowania i podejmowania istotnych decyzji ekonomiczno-politycznych. W artykule są przedstawione zmienności kilku tylko wybranych parametrów bogatej rzeczywistości naturalnej – zarówno przyrodniczej, jak i antropogenicznej, w tym ekonomicznej, związanych z rozwojem ludzkości. Założeniem metodycznym było wykorzystywanie w miarę możności danych pierwotnych lub tylko mniej przetworzonych w procesie udostępniania, a nie danych wywodzących się z uogólnionego modelowania rozpatrywanych zjawisk. Wybór przedstawionych parametrów został uzależniony od dostępności danych porównawczych zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej oraz arbitralnego przekonania autora o ich istotności. Ze wstępnej analizy danych w perspektywie kilkunastu i kilkudziesięciu lat wyłania się obraz świata przyrody w wielu aspektach mniej alarmistyczny od powielanych opinii na temat ogólnej sytuacji człowieka w jego ziemskim środowisku, ale bardziej niepokojący w zakresie wzajemnych stosunków cywilizacji ludzkich w skali globalnej. Podstawową analizą struktury danych zostały objęte zmienności temperatury powierzchni terenu, nasłonecznienia, radiacji ziemskiej, fotosyntezy, smogu i zawartości CO, CO2 , NO2 w atmosferze oraz przyrostu populacji ludzkiej, kontrastów PKB i konfliktów społecznych.
EN
The determination of long-range and short-range tendencies to change within human surroundings and hazardous outcomes is critical in planning sustainability and economic-political decisions. In Parameters of the current reality factors, both natural and human controlled, including the economy, having an apparent impact on the “trendy” idea of sustainability, are presented in the paper. The selection of factors was mainly due to global and regional data accessibility, with arbitral certainty of their essential value. The data analyzed in the prospect of a decade to several decades back, shows a general image of the future of hums which is less alarming than multiplicative common beliefs, and more troubled than common judgment in the scope of global civilizations interaction. The conclusion was derived from the structural analysis of changes of land temperature, insolation, net radiation, outgoing longwave radiation, net primary productivity, aerosol size and optical depth, atmosphere content of CO, CO2, NO2 with respect to population increase, contrasts in wealth, GDP and PPP.
EN
The results of experiments on the 5-stage steam turbine are presented. The parameters of individual stages as well as the whole turbine are observed during the gradual start-up to nominal operating parameters. The pressures and temperatures are shown at stages in idling, heating up the experimental turbine and during the transition to operating speed. A greater attention is devoted to three selected operational conditions with different processed enthalpy drops. Problems with efficiency and enthalpy drops measurement during warming are described. The attempts to measure flow parameters quickly and without time for heating of turbine casings and other parts are often in the experimental research caused byprice of the survey. This contributionÞs task is to inform about these situations and to avoid confused and untrue results obtained by somewhat hasty measurements due to reduction and optimisation of costs.
15
Content available remote Ocieplenia na ocieplenia – znaczenie diagnostyki istniejących ociepleń
PL
W artykule omówiono etapy i metody oceny istniejącego ocieplenia przed ponownym dociepleniem. Podkreślono znaczenie diagnostyki istniejących dociepleń. Wskazano elementy oceny powierzchni istniejącego ocieplenia, oceny wykonanych odkrywek, a także postępowanie w przypadku, gdy podłoże stanowią żelbetowe ściany trójwarstwowe.
EN
The article discusses the stages and methods of assessing the existing insulation before applying added insulation. The emphasis is on the importance of existing insulation diagnostics. There is an indication of elements of evaluating the existing insulation surface, assessment of any stripping done, and proceeding in case 3-layer reinforced concrete walls are the base.
17
Content available remote Analiza wad i uszkodzeń w budynku wielorodzinnym po dociepleniu
PL
W krajobrazie dużych osiedli mieszkaniowych ciągle dominują budynki z lat 60. i 70. wykonywane z wielkiej płyty i w różnych systemach. Charakteryzują się one małą izolacyjnością termiczną przegród zewnętrznych, a stan ich instalacji co. i c.w.u. oraz źródeł ciepła w znacznym stopniu odbiega od obecnych standardów, dlatego wymagają termomodernizacji.
PL
W części pierwszej publikacji omówiono budowę, działanie i klasyfikację dwufazowych, termosyfonowych wymienników ciepła (DTWC), a są to: termosyfony rurowe (proste), termosyfony pętlowe oraz termosyfony rurowo-pętlowe. Przedstawiono konstrukcję prototypowego DTWC. W części drugiej artykułu przedstawione zostaną wyniki systematycznych badań przenoszenia ciepła wykonane dla 6 konfiguracji tego wymiennika, do budowy którego wykorzystano rurki karbowane i rurki z metaliczną powłoką porowatą.
EN
In the first part of paper the design and operation of different types of two-phase thermosiphon heat exchangers are described in special regard to straight, loop and straight-and-lop thermosiphons. The prototype of two-phase thermosiphon is presented. In the second part of paper the results of heat transfer experiments with the use of this heat exchanger in six configurations with corrugated and porous-coated tubes will be given.
PL
Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-nie. Mimo wprowadzonych zmian wiele problemów w zakresie projektowania termicznego ścian nie zostało uporządkowanych. Pojawia się np. pytanie: czy uwzględniać wpływ mostków cieplnych w obliczeniach współczynnika Uk przegrody?
20
Content available remote Koszty ocieplenia w systemie ETICS
PL
Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań w zakresie systemów ociepleń, a i koszt robocizny bywa różny w zależności od wybranego rozwiązania, rodzaju budynku, materiału termoizolacyjnego oraz standardu wykończenia. Które dokładnie elementy docieplenia podwyższają jego koszty?
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.