Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mleko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego, który ma coraz bardziej wewnątrzgałęziowy charakter. Branża mleczarska pozostaje jednak eksporterem netto. Eksport ma duże znaczenie w bilansie rynkowym, gdyż produkcja mleka jest większa od zużycia. Duży eksport wiąże się z tym, że ceny krajowe są silnie skorelowane z cenami światowymi. W handlu zagranicznym przeważają finalne produkty konsumpcyjne, ale do krajów trzecich eksportowane są duże ilości trwałych produktów mlecznych. Dodatnie saldo wymiany w handlu zagranicznym potwierdza konkurencyjność krajowego mleczarstwa na rynku międzynarodowym. Recesja gospodarcza wywołana przez pandemię COVID-19 nie miała negatywnego wpływu na handel zagraniczny branży mleczarskiej.W pierwszym półroczu 2020 r. spadek obrotów handlowych wystąpił tylko w kwietniu.
EN
The Polish dairy market is featured with a systematic increase in foreign trade, which shows growing inter-branch character. Nevertheless, the dairy branch still remains on the position of a net exporter. Exports are quite important in the market balance sheet because the production of milk exceeds domestic uses. Large exports imply strong correlation of domestic prices with the prices on the world market. The structure of foreign trade is dominated with processed products ready for consumption; however bulk quantities of preserved dairy milk products (milk powder, hard cheese and butter) are exported to third countries. The surplus in foreign trade confirms competitiveness of Polish dairy industry on international markets. Economic recession triggered by COVID-19 did not have any negative impact on foreign trade of the branch. In the first half of 2020 turnover declined only in April.
PL
Liczne doniesienia naukowe i epidemiologiczne wskazują na poważny problem dotyczący obecności Staphylococcus sp. w surowym mleku oraz w jego przetworach. Enterotoksyny gronkowcowe SEs (ang. Staphylococcal enterotoxins) charakteryzują się wysoką termostabilnością, dlatego też pozostają w produktach mlecznych nawet po zastosowaniu cieplnych metod ich utrwalania. Zrozumienie toksykologii enterotoksyn gronkowcowych niewątpliwie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa produktów mlecznych. Aby uzyskać jak najlepszą poprawę, konieczne jest prowadzenie dalszych badań nad opracowaniem odpowiednich sposobów ograniczenia zanieczyszczenia.
EN
Numerous scientific and epidemiologicalreports indicate a serious problem concerning the presence of Staphylococcus sp. in raw milk and dairy products. The staphylococcal enterotoxins (SEs) are characterized by high thermostability, therefore they remain in dairy products even after applying thermal methods of their preservation. Understanding the toxicology of staphylococcal enterotoxins undoubtedly contributes to improving the safety of dairy products. In order to achieve the best possible improvement, it is necessary to conduct further research on development of appropriate methods to reduce contamination.
PL
Mleko i produkty mleczne są głównym źródłem wapnia w diecie oraz ważnym źródłem witamin B2 i B12, białka, magnezu, cynku i potasu. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi codzienna dieta powinna zawierać co najmniej 2 duże szklanki mleka, które można zastąpić jogurtem, kefirem lub częściowo serem. Mimo wspomnianych rekomendacji jest to grupa produktów często eliminowana z diety z różnych przyczyn. Dodatkowo badania dotyczące spożycia mleka i produktów mlecznych oraz ich wpływu na zdrowie często dostarczają sprzecznych informacji. W artykule przedstawiono aktualne dane dotyczące wpływu spożycia mleka i mlecznych napojów fermentowanych na zdrowie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem otyłości, zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2, osteoporozy czy niektórych nowotworów. Spożycie odpowiedniej ilości mleka i jego przetworów, zgodnie z najnowszymi wytycznymi żywieniowymi, może korzystnie wpływać na zdrowie ludzi ze wszystkich grup wiekowych, z wyjątkiem osób z niektórymi schorzeniami, takimi jak nietolerancja laktozy lub alergia na białka mleka.
EN
Milk and dairy products are the main source of dietary calcium and an important source of vitamins B2 and B12, protein, magnesium, zinc and potassium. According to the current dietary recommendations, the daily diet should contain at least 2 large glasses of milk, which can be replaced with yogurt, kefir or partly cheese. Despite these recommendations, this group of products is often eliminated from the diet for various reasons. Additionally, studies of milk and dairy consumption and their health effects often provide conflicting information. The aim of this article is to present current data on the health impact of the consumption of milk and fermented milk drinks, with particular emphasis on obesity, metabolic syndrome, type 2 diabetes, osteoporosis and certain cancers. Adequate consumption of milk and milk products, in accordance with available dietary guidelines, can be beneficial to human health in all age groups, with the exception of people with certain medical conditions such as lactose intolerance or allergy to milk proteins.
PL
Związki bioaktywne są substancjami chemicznymi występującymi w powszechnie spożywanej żywności, nie są niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb energetycznych i odżywczych organizmu, ale pozytywnie wpływają na poprawę stanu zdrowia ludzi. Substancje te wykazują działanie przeciwutleniające, proutleniające oraz działają jako inhibitory enzymów. Mleko jest źródłem bioaktywnych związków, które pozytywnie oddziałują na organizm człowieka i naturalnie występują w produktach pochodzenia zwierzęcego. Wysokowartościowe bioaktywne składniki znajdują się w podstawowych frakcjach mleka – tłuszczowej oraz wodno-białkowej. Rozwój przemysłu spożywczego w zakresie produkcji żywności funkcjonalnej spowodował zmiany w procesach produkcyjnych oraz technologicznych. W efekcie tych zmian pozyskiwanie substancji bioaktywnych umożliwiają procesy membranowe, które mogą być stosowane do rozdziału substancji biologicznie aktywnych. Do najczęściej wykorzystywanych zalicza się technikę mikrofiltracji (MF) – zarówno do separacji bakteryjnej, jak i rozdziału białek, w zależności od zastosowanej membrany do MF, a także ultrafiltracji (UF). Dzięki tym procesom uzyskuje się bioaktywne składniki takie jak laktoferyna czy kwas linolowy (CLA – ang. Conjugated Linoleic Acid).
EN
Bioactive compounds are chemical substances found in commonly consumed food, other than those essential to meet basic energy needs and the nutrients of body, but having health improving properties. These substances show antioxidant and prooxidant effects and act as enzyme inhibitors. Milk is a source of bioactive compounds naturally occurring in animal products, which have a beneficial effect on the human body. High quality bioactive ingredients are found in all basic fractions of milk – fat and water-protein. Increased interest and development of the food industry in the production of functional food caused changes in production and technological processes. As a result of these changes, we can obtain bioactive substances through membrane processes, which can be used to separate biologically active substances. The most frequently used processes include the microfiltration technique (MF) for both bacterial and protein separation depending on the membrane used for MF, as well as ultrafiltration (UF). These processes allow us to obtain bioactive components such as lactoferrin and linoleic acid (CLA).
EN
In the present study, 34 samples of pasteurised, ultra-high-temperature (UHT) treated milk and milk products (cheese, yoghurt and baby foods) in the city of Olsztyn, Poland, were analysed for aflatoxin M1 (AFM1). All samples were cleaned up using immunoaffinity column according to Romer Labs®procedure with minor modification. The Aflatoxin M1 levels were investigated by high performance liquid chromatography with a fluorescence detection (LC-FLD) and post - column derivatization following sample clean-up using AflaStar™ M1immunoaffinity columns (Romer Labs®, Inc., America). The mean recovery of the method was 95 %. The standard curve was linear in the range of 0.01 – 0.25 μg/Lwith correlation coefficient of 0.9998. The limit of detection was 0.01 μg/L. Results showed 27 (79.4%) positive samples for AFM1 at levels of 0.010-0.053 μg/L, which were below the tolerance limit of 0.500 μg/L as adopted for AFM1 in this products by EU regulations. Mean levels of AFM1 in pasteurized and UHT milk were 0.022±0,006 μg/L and 0.030±0,002 μg/L, respectively. However, only one sample among milk samples was contaminated at a level above the maximum permissible limit (0.050 μg/L) accepted by European Union and Poland for aflatoxin M1 and six of seven samples of baby food were contaminated at a level above the maximum permissible limit (0.025 μg/L). It is concluded that the incidence of AFM1 in milk traded in Olsztyn is high, but at levels that probably leads to a non-significant human exposure to AFM1 by consumption of milk. Experimental results show that, in comparison to milk samples, AFM1 contamination level was higher in samples of baby food. These data suggest that AFM1 concentration in milk could be good predictor of its fate in milk products, especially for infants and babies. The results of this study imply that more emphasis should be given to the routine AFM1inspection of milk and milk products in Poland. Furthermore, both farmers and dairy companies should be informed on the importance of AFM1, and the consequences of the presence of the aflatoxin in dairy products.
PL
W niniejszej pracy analizie pod kątem zawartości aflatoksyny M1 (AFM1) poddano 34 próbki pasteryzowanego mleka po obróbce w ultra wysokiej temperaturze (UHT) i produktów mlecznych (ser, jogurt i żywność dla niemowląt) zakupionych w mieście Olsztyn, w Polsce. Wszystkie próbki oczyszczono przy użyciu kolumn immunoafinitywnych zgodnie z procedurą Romer Labs® z niewielkimi modyfikacjami. Poziomy aflatoksyny M1 analizowano metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (LC-FLD) z deprywatyzacją pokolumnową po oczyszczeniu próbki przy użyciu kolumn immunoafinitywnych AflaStar ™ M1 (Romer Labs®, Inc., Ameryka). Średni odzysk metody wyniósł 95%. Krzywa standardowa była liniowa w zakresie 0,01–0,25 μg/L ze współczynnikiem korelacji R2 0,9998. Granica wykrywalności wynosiła 0,01 μg/L. Wyniki pokazały 27 (79,4%) pozytywnych próbek AFM1 na poziomach 0,010-0,053 μg / l, które były po-niżej granicy tolerancji 0,500 μg/L, przyjętej dla AFM1 w tych produktach w przepisach UE. Średnie poziomy AFM1 w mleku pasteryzowanym i UHT wynosiły odpowiednio 0,022 ± 0,006 μg/L i 0,030 ± 0,002 μg/L. Jednak tylko jedna próbka wśród próbek mleka była zanieczyszczona na poziomie powyżej maksymalnego dopuszczalnego limitu (0,050 μg/L) przyjętego przez Unię Europejską i Polskę dla aflatoksyny M1, a sześć z siedmiu próbek żywności dla niemowląt było zanieczyszczonych na poziomie powyżej maksymalnego dopuszczalnego limitu (0,025 μg / l). Stwierdzono, że częstość występowania AFM1 w mleku będącym przedmiotem obrotu w Olsztynie jest wysoka, ale na poziomach, które prawdopodobnie prowadzą do nieistotnego narażenia ludzi na AFM1 w wyniku spożycia mleka. Wyniki eksperymentalne wskazują, że w porównaniu z próbkami mleka poziom zanieczyszczenia AFM1 był wyższy w próbkach żywności dla niemowląt. Dane te sugerują, że stężenie AFM1 w mleku może być dobrym wskaźnikiem jego losów w produktach mlecznych, zwłaszcza dla niemowląt i małych dzieci. Wyniki tego badania sugerują, że należy położyć większy nacisk na rutynową kontrolę AFM1 mleka i przetworów mlecznych w Polsce. Ponadto zarówno rolnicy, jak i firmy mleczarskie powinni być informowani o znaczeniu AFM1 i konsekwencjach obecności aflatoksyny w produktach mlecznych.
EN
Modern livestock facilities necessary in the production of milk, meat or other animal products should be constructed with environmental protection in mind, while ensuring high quality of production and animal welfare. The high level of mechanization in modern dairy farms, including automated and robotic processes, allows obtaining high quality raw material (e.g. milk), and significantly increasing labor and production efficiency. In addition, the use of photovoltaic (PV) panels, heat recovery from milk and obtaining biogas from the manure fermentation process, contributes to large energy savings on the farm. Excess of natural fertilizers, which are an animal byproduct, can be used as a substrate for methane fermentation. The presented examples of obtaining renewable energy allow improving the economic efficiency of animal production. They also ensure appropriate environmental conditions through the innovative management of natural fertilizers.
PL
Nowoczesne obiekty inwentarskie niezbędne w procesie produkcji mleka, mięsa lub innych produktów, powinny uwzględniać uwarunkowania związane z ochroną środowiska przy zapewnieniu wysokiej jakości produkcji oraz uwzględnieniu dobrostanu zwierząt. Wysoki poziom mechanizacji w nowoczesnych oborach krów mlecznych, w tym automatyzacja i robotyzacja, umożliwiają pozyskanie surowca (np. mleka) o wysokiej jakości, a także pozwalają na znaczący wzrost wydajności pracy i produkcji. Dodatkowo zastosowanie paneli fotowoltaicznych, odzysku ciepła z mleka oraz pozyskiwania biogazu z procesu fermentacji, przyczynia się do dużych oszczędności na energii w gospodarstwie. Nadmiar nawozów naturalnych, powstających w wyniku produkcji zwierzęcej, może być wykorzystywane jako substrat do fermentacji metanowej. Przedstawione w pracy przykłady pozyskania energii odnawialnej umożliwiają poprawienie efektywności ekonomicznej produkcji zwierzęcej, a także zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez innowacyjną gospodarkę nawozami naturalnymi.
PL
Odpowiednie żywienie cieląt, w okresie od urodzenia do 12 miesięcy życia, wpływa w dużym stopniu na mleczność dorosłych krów. Dobór odpowiednich urządzeń stanowiących linie technologiczne do przygotowania wysokobiałkowych pasz do żywienia cieląt oraz jakość składników wysokobiałkowej paszy do żywienia cieląt stanowi podstawę badań efektywności żywienia wybranych grup kontrolnych cieląt. W artykule szczegółowo opisano technologię i urządzenia do przygotowywania łatwo przyswajalnej paszy opartej na roślinach strączkowych do karmienia cieląt. Stwierdzono, że dzięki karmieniu taką paszą szybciej rozwija się przewód pokarmowy u cieląt we wczesnym okresie życia. Odnotowano duży wzrost żywej wagi i jednocześnie zmniejszenie spożycia pełnego mleka lub jego zamienników. Badania wpływu koncentratu paszowego dla młodego bydła w okresie mlecznym wykazały wzrost wydajności o 6,6% i spadek kosztów karmy o 5,73%.
EN
High milk productivity of adult animals is directly dependent on the conditions of growing and feeding calves in the dairy period. It is known that among the whole complex of factors affecting the intensive growth of calves, the quality of food and the method of feeding the calves in the first periods of postembryonic development of young animals from birth to 12 months deserve the most attention. In order to reduce the consumption of whole milk for feeding calves and accelerate the development of the digestive tract in calves in early life, with high gains in live weight, they are trying to implement in practice by introducing vegetable feed into the diet. However, plant foods, even highenergy ones, such as cereal and leguminous crops containing a large amount of protein, carbohydrates, starch, etc., are digested by the calves very slowly and in small quantities. It is shown that to eliminate these shortcomings, it is advisable to extrude all plant feed. Extrusion allows you to turn complex organic compounds of plant feed into easily digestible simple sugars and inactivate antinutrients. In order to achieve good eatability of the dry concentrate, milk powder and whey powder are included in its composition. The article describes in detail the technology and device for preparing easily digestible food based on legumes for feeding calves of the dairy period, which, when fed, accelerate the development of the digestive tract in the early life of calves with high gains in live weight, reduce the consumption of whole milk or its substitutes and energy costs by its production. Studies on the effect of feeding feed concentrate to young cattle during the dairy period under the conditions of MTF Berezovitsa SE ZhodinoAgroPleMelita showed an increase in productivity by 6.6% and a decrease in feed costs by 5.73%.
PL
Zwierzęta ras lokalnych stanowią źródło cennego surowca pod względem wartości odżywczej i prozdrowotnej oraz przydatności technologicznej – zwłaszcza do produkcji serów. Celem pracy było omówienie wykorzystania rodzimych ras bydła do wytwarzania lokalnych produktów mlecznych – serów o podwyższonych walorach odżywczych. Badania zostały zrealizowane w ramach projektu Biostrateg II. Scharakteryzowano sery wytwarzane w warunkach małej przetworni z mleka krów ras lokalnych (polskiej czerwonej, białogrzbietej i simentalskiej) utrzymywanych w gospodarstwach tradycyjnych, tj. z wykorzystaniem pastwiska. Takie wyroby w pełni wpisują się w aktualne potrzeby współczesnych konsumentów, którzy poszukują żywności o większej wartości odżywczej i zawierającej liczne składniki prozdrowotne. Wzrost zainteresowania tymi produktami stwarza szansę dla rozwoju rynku produktów uzyskiwanych z mleka rodzimych ras zwierząt.
EN
Local breeds are a source of valuable raw material in terms of nutritional and health-promoting values as well as technological suitability – especially for cheese production. The aim of the study was to discuss the use of native cattle breeds to produce local dairy products – cheeses with high nutritional values. The research was carried out within the Biostrateg II project. Cheeses manufactured in the conditions of a small processing plant from the milk of local (Polish Red, White-Backed and Simmental) cows maintained on traditional farms, i.e. using the pasture, were reported. Such products fully meet the current needs of modern consumers who are looking for foods with a higher nutritional value and containing many health-promoting ingredients. Increasing interest in these products creates an opportunity for the development of the market of products obtained from milk of native animal breeds.
PL
Rynek substytutów mleka wyprodukowanych na bazie roślin w ostatnich latach bardziej się rozwija. Wynika to z potrzeby zastąpienia w diecie produktów mlecznych lub zawierających składniki mleka (z powodu nietolerancji laktozy lub alergii na białka mleka), albo też jest to świadomy wybór stylu życia. Celem pracy było omówienie roślinnych substytutów produktów mlecznych dostępnych na rynku, głównie napojów roślinnych, ale także lodów bezmlecznych. Dokonano charakterystyki wartości odżywczej wybranych napojów dostępnych na rynku, jak również ich oceny sensorycznej. Stwierdzono, że wartość odżywcza substytutów różni się, co zależy nie tylko od wartości odżywczej surowca, ale także od procesu produkcyjnego. Świadomość konsumencka w tym zakresie jest szczególnie ważna, gdy substytuty pochodzenia roślinnego są wykorzystywane do pełnego zastąpienia mleka krowiego w diecie.
EN
The market for milk substitutes based on plants has been growing in recent years. It results from the need to replace dairy products or milk components in the diet due to lactose intolerance or milk protein allergies, or it is a conscious lifestyle choice. The aim of the paper was to discuss plant substitutes of dairy products available on the market, mainly vegetable drinks, but also dairy-free ice cream. Characterization of the nutritional value of selected beverages available on the market as well as their sensory assessment was made. It was found that the nutritional value of each type of substitute depends not only on the nutritional value of the raw material but also on the production process. Consumer awareness in this area is particularly crucial when plant substitutes are used to fully replace cow milk in the diet.
PL
Wysoki poziom mechanizacji w nowoczesnych oborach krów mlecznych, w tym automatyzacja i robotyzacja, umożliwiają pozyskanie surowca (np. mleka) o wysokiej jakości, a także pozwalają na znaczący wzrost wydajności pracy i produkcji. Dodatkowo, zastosowanie paneli fotowoltaicznych, odzysku ciepła z mleka oraz pozyskiwania biogazu z procesu fermentacji przyczynia się do dużych oszczędności energii w gospodarstwie. Nadmiar nawozów naturalnych, powstających w wyniku produkcji zwierzęcej, może być wykorzystywany jako substrat do fermentacji metanowej.
EN
The high level of mechanization in modern barns, including automation and robotization, enable obtaining high quality raw material (e.g. milk), as well as allow for a significant increase in labor and production efficiency. In addition, the use of photovoltaic panels, heat recovery from milk and obtaining biogas from the fermentation process, contributes to large energy savings on the farm. Excess natural fertilizers resulting from animal production can be used as a substrate for methane fermentation.
11
EN
The aim of the study was to carry out a research on the use of milking robots compared to utilization of milking parlors. There was no such study in literature on the milking farms in Poland and abroad. The presented study, except for scientific knowledge, provides also practical utilization as a good agriculture practice on the farm. Tests were carried out simultaneously in two barns belonging to the same farm. In barn K, milking was used in the rib bone milking parlor, and in barn N with milking robots. The results covering three years of research from 2016 to 2018 were presented. It was concluded that the milk yield of young cows in both barns was almost identical, while in the second and subsequent lactation, cows in barn N had higher yield. In barn N, about 3% more milk was obtained from LKS below 400 thaus. ml-1 , compared to barn K. Time of cows’ utilization in both cowsheds was similar, while in barn N the life efficiency of culled cows was higher by about 1,000 kg of milk. The level of deficiency and its structure, due to the number and stage of lactation, were very similar in both barns. In barn N, the uniformity of milk production throughout the year was more even compared to barn K. There were reserves in the use of the milking robot due to the low number of cows per milking stand and the need to better adaptation of milking times to current cow performance. The milking robot improves cow welfare and ensures high milk yield and good cytological quality of milk.
PL
Celem pracy były badania dotyczące wykorzystania robotów udojowych w porównaniu do stosowania hal udojowych w oborach gospodarstw rodzinnych. Prezentowane badania oprócz wiedzy naukowej dają również praktyczne zastosowanie nowych technologii jako dobrej praktyki rolniczej w gospodarstwie. Testy przeprowadzono jednocześnie w dwóch oborach należących do tego samego gospodarstwa. W oborze K dojenie odbywało się przy wykorzystaniu hali udojowej rybia ość, a w oborze N stosowano roboty udojowe. Przedstawiono wyniki obejmujące trzy lata badań od roku 2016 do 2018 roku. Stwierdzono, że wydajność mleczna w pierwszej laktacji krów w obu oborach była prawie identyczna, podczas gdy w drugiej i kolejnych laktacjach krowy w oborze N miały większą wydajność. W oborze N uzyskano około 3% więcej mleka z LKS poniżej 400 tys. ml-1 , w porównaniu do obory K. Czas wykorzystania krów w obu oborach był podobny, natomiast w oborze N całkowita wydajność życiowa krów była wyższa o około 1000 kg mleka. W oborze N jednorodność produkcji mleka przez cały rok była bardziej wyrównana niż w stodole K. Wykorzystanie robota udojowego wiązało się z pewnymi rezerwami ze względu na małą liczbę krów na stanowisko dojenia i potrzebę lepszego dostosowania czasów doju do aktualnej wydajności krów. Robot udojowy poprawia dobrostan krów i zapewnia wysoką wydajność mleka oraz dobrą jakość cytologiczną mleka.
PL
Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego o coraz bardziej wewnątrzgałęziowym charakterze. Branża mleczarska pozostaje eksporterem netto i w bilansie rynkowym eksport ma duże znaczenie, gdyż produkcja mleka jest większa od jego zużycia. Duża skala eksportu powoduje, że ceny krajowe są silnie skorelowane z cenami światowymi. W handlu zagranicznym przeważają produkty konsumpcyjne, ale do krajów trzecich eksportowane są duże ilości trwałych produktów mlecznych (odtłuszczonego mleka w proszku – OMP, masła, serów dojrzewających). Dodatnie saldo wymiany w handlu zagranicznym potwierdza konkurencyjność krajowego mleczarstwa na rynku międzynarodowym.
EN
The value of Polish foreign trade in milk and dairy products has been growing on a regular basis. However the trade becomes more and more of inter-branch nature. Polish dairy sector still remains a net exporter. Hence, milk production considerably exceeds its consumption and dairy exports are of great importance in the balance sheet. Bulk exports means strong correlation between the domestic and the world prices. The structure of exports is dominated by processed products ready for consumption. However, the preserved products (skimmed milk powder - SMP, butter, hard ripening cheeses) are also important in the export portfolio. The surplus achieved in foreign trade confirms the competitiveness of Polish dairy sector on international markets.
PL
Mleko ludzkie zawiera wiele złożonych białek, lipidów, węglowodanów i innych biologicznie czynnych składników, których skład ilościowy i jakościowy jest wynikiem milionów lat ewolucji. Trzecim najważniejszym składnikiem mleka ludzkiego, po laktozie i lipidach, są oligosacharydy. Składniki te pełnią różne istotne role żywieniowe i zdrowotne, oddziałując na skład oraz aktywność mikroflory zasiedlającej układ pokarmowy, jak również stymulując rozwójmozgu i układu odpornościowego dziecka oraz na bieżąco zapobiegając infekcjom. Dowody naukowe pozytywnego działania HMO, opracowane technologie ich syntezy w skali przemysłowej, jak również pozytywne opinie EFSA i FDA sprawiły, że przemysł spożywczy zaczął interesować się tymi substancjami jako dodatkami nie tylko do środków spożywczych przeznaczonych dla noworodków i niemowląt, ale także żywności funkcjonalnej kierowanej do pozostałych konsumentów.
EN
Human milk contains many complex proteins, lipids, carbohydrates, and other biologically active ingredients, whose quantitative and qualitative composition is the result of millions of years of evolution. The oligosaccharides are most important component of human milk, just after lactose and lipids. These components have various important nutritional and health roles, influencing the composition and activity of the microflora that colonizes the digestive tract, as well as stimulating both the development of the brain and immune system of the child and preventing infections. The scientific evidence of the positive properties of HMO, the developed technologies for their synthesis on an industrial scale, as well as the positive opinions of EFSA and FDA have made the food industry become interested in these substances as food additives not only to foods intended for newborns and infants, but also functional foods designed to other consumers.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza i opis metodyczny nowoczesnych metod wykrywania zafałszowań produktów pochodzenia zwierzęcego. Omówieniu poddane zostały analizy fizykochemiczne, w tym: chromatograficzne, elektroforetyczne, spektralne, izotopowe, a także metody biologiczne i immunologiczne, do których należą: reakcja łańcuchowej polimerazy PCR oraz immunoenzymatyczny test ELISA. Przedstawione rozważania stanowią przekrój przez wymienione metody, skupiając się na ich rodzajach, zasadzie funkcjonowania oraz możliwościach zastosowania.
EN
The aim of present dissertation was to analyze and describe modern methods of detecting falsification in animal products. The thesis discusses following physicochemical analysis; chromatographic, electrophoresis, spectral and isotropic, as well as to describes biological and immunological methods such as polymerase chain reaction and enzyme-linked immunosorbent assay. The dissertation focuses on overview of the previously mentioned methods, taking into account not only on their variations, but also functioning and applicability.
PL
Rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością i jej rzeczywistym składem, ważna stała się problematyka autentyczności produktów. Do najczęstszych problemów autentyczności produktów należą zmiany ilościowe oraz jakościowe, a także podanie błędnych informacji na opakowaniu. Modyfikacje ilościowe to takie, które prowadzą do zmniejszenia lub zwiększenia określonego składnika w surowcu lub produkcie, zaś modyfikacje jakościowe odnoszą się do zatajenia informacji dotyczących użytych składników i nie podaniu ich na etykiecie. Nieprawidłowe oznakowanie dotyczy nieprawdziwych informacji w zakresie pochodzenia, czy też terminów przydatności do spożycia.
EN
Due to the growing interest of consumers in food and its real composition, the issue of the products authenticity has become immensely important. The commonest problems of the authenticity of products include quantitative and qualitative changes, as well as providing incorrect information on the packaging. Quantitative modifications are those that lead to the reduction or increase of a specific component in the raw material or product, and qualitative modifications refer to the concealment of information about the ingredients used and not to be given on the label. Incorrect labeling means false information about the origin or dates of shelf-life.
EN
The objective of the paper was to determine the level of circumferential stress in a wall of an open milk tank and to assess the tank wall degree of utilization according to the FKM Guideline calculation algorithm - Analytical Strength Assessment of Components, Made of Steel Cast Iron and Aluminium Materials in Mechanical Engineering. (German: FKM - Forschungskuratorium für Maschinenbau). The stress level in the tank wall was determined based on analytical calculations and numerical method using the FEA - Finite Elements Analysis. Numerical calculations were made in FEMAP with NX NASTRAN Solver (NASTRAN - NASA Structure Analysis). Similar stress values were found using two independent calculation methods. The difference between obtained stress values does not exceed 2%. Based on the FKM algorithm, the safety factor jges = 1.4 and static capacity of the tank wall ask= 19.7% were calculated.
PL
Celem pracy było wyznaczenie naprężeń obwodowych występujących w ściance otwartego zbiornika na mleko oraz ocena stopnia wytężenia ścianki w oparciu o algorytm obliczeniowy FKM Guideline - Analytical Strength Assessment of Components, Made of Steel Cast Iron and Aluminium Materials in Mechanical Engineering, którego skrót (FKM) pochodzi od niemieckiej nazwy - Forschungskuratorium für Maschinenbau. Naprężenia wyznaczono w oparciu o obliczenia analityczne oraz obliczenia numeryczne z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych - MES. Obliczenia numeryczne wykonano w programie FEMAP z Solverem NX NASTRAN. Stwierdzono zbliżone wartości naprężeń przy zastosowaniu dwu niezależnych metod obliczeniowych. Różnica uzyskanych wartości naprężeń nie przekracza 2%. W oparciu o algorytm FKM obliczono współczynnik bezpieczeństwa jges =1,4 oraz wyznaczono statyczny stopień wytężenia ścianki zbiornika ask = 19,7%.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wyposażenia gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka w techniczne środki produkcji. Przytoczono wskaźniki wyposażenia gospodarstw w ciągniki zależnie od powierzchni użytków rolnych. Opisano systemy utrzymania i dojenia bydła. Najwięcej spośród ankietowanych rolników (24%) posiada 11-20 ha gruntów. Ponad połowę (55%) stanowią grunty orne, a 36% to użytki zielone. Niemal 40% rolników posiada ponad 50 sztuk bydła, najwięcej krów jest rasy czarno-białej (81%). Ogromna większość (83%) krów utrzymywana jest na stanowiskach. Prawie 70% ankietowanych planuje zakup nowych maszyn i urządzeń i tyle samo chce zwiększyć pogłowie bydła.
EN
The study presents the results of a survey on equipping farms specializing in milk production with technical means of production. Indicators of tractor equipment of farms were quoted, depending on the area of agricultural area. The systems for maintaining and milking cattle are described. The largest number of the surveyed farmers (24%) own 11-20 ha of land. More than half (55%) of the area is arable land and 36% is grassland. Almost 40% of farmers have more than 50 cattle, with the most cows being black and white (81%). The vast majority (83%) of cows are kept in stalls. Nearly 70% of the respondents plan to purchase new machines and equipment and the same number of them wants to increase their cattle population.
EN
The subject of the study refers to the effect of housing and milking systems on yield, chemical composition, and cytological quality of milk from primiparous cows held in two barns belonging to the same owner where cows were fed using the same feed. Cows from barn C were kept in deep litter and milked in a fishbone milking parlour, whereas cows from barn M were kept in box stalls with litter bedding and milked using milking robots manufactured by Lely. Data on 305-day lactation was collected from 82 cows in barn C and 246 primiparous cows in barn M. Primiparous cows from barn M showed better yields and better cytological quality of milk. Milk yield obtained during lactation in barn C was equal to 8,108 kg and in barn M - to 9,175 kg. Differences in kg milk yield, fat yield, and protein yield were statistically highly significant in favour of the herd in barn M. The percentage of milk samples with a somatic cell count (SCC) exceeding 400,000 per 1 ml was 10.5% for barn C and 2.5% for barn M. Percentage of milk samples of the highest quality, with an SCC lower than 100,000, was higher in barn M.
PL
Badano wpływ systemu utrzymania i doju na wydajność, skład chemiczny i jakość cytologiczną mleka krów pierwiastek w dwóch oborach należących do tego samego właściciela w których krowy żywiono tymi samymi paszami. W oborze C krowy utrzymywane były na głębokiej ściółce i dojone w hali „rybia ość”, w oborze M w boksach legowiskowych ścielonych i dojone robotami udojowymi firmy Lely. W oborze C uzyskano dane o 305 dniowej laktacji dla 82 krów, a w oborze M dla 246 pierwiastek. Pierwiastki w oborze M miały większą wydajność i lepszą jakość cytologiczną mleka. Wydajność za laktację w oborze C wyniosła 8108 kg, a w M 9175 kg. Różnice w wydajności kg mleka, tłuszczu i białka były statystycznie wysoko istotne na korzyść stada w oborze M. Procent prób mleka z liczbą komórek somatycznych (LKS) powyżej 400 tys. w ml w oborze C wyniósł 10,5%, a w oborze M 2,5%. Procent mleka o najwyższej jakości, poniżej 100 tys. w ml był wyższy w stadzie M.
PL
W artykule omówiono tradycyjne źródła białek w lodach oraz ich funkcje odżywcze i technologiczne. Przedstawiono także tendencje w stosowaniu zamienników białka pochodzących od różnych ssaków oraz roślinnych zamienników białkowych. Wybór zamienników białka mlecznego w lodach to nie tylko zmiana właściwości żywieniowych, ale także poszukiwania nowych funkcji technologicznych. Białka mają istotny wpływ na kształtowanie struktury i konsystencji wyrobu. W celu otrzymywania lodów z zamiennikami, porównywalnych w smaku i barwie do tych z tradycyjnym białkiem mlecznym, w procesie technologicznym należy uwzględnić właściwą ilość odpowiedniego stabilizatora, dodatek aromatu oraz zastosowanie barwnika.
EN
The traditional sources of proteins used in ice cream and their functional, nutritional and technological values are discussed. Some trends in the application of protein substitutes extracted from mammalian and plant tissues are also presented. The choice of the substitutes of milk protein in ice cream is not only related to the change of nutritional properties, but also results in obtaining new technological features. Proteins have a significant influence on the structure and consistency of the product. However, to generate the ice cream with substitutes comparable in the taste and color with these ones of traditional milk protein, the appropriate amount of stabilizing system, flavor and food dye should be applied in technological process.
20
Content available remote Synteza nanokompleksów srebrowo-kazeinowych
PL
Przeprowadzono syntezę nanokompleksów kazeiny z srebrem. Zbadano kinetykę immobilizacji srebra na kazeinie oraz zależność immobilizacji srebra na kazeinie od wartości pH roztworu. Zarówno kazeinę, jak i syntezowane kompleksy srebra z kazeiną scharakteryzowano metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) i fourierowskiej spektroskopii w podczerwieni (FTIR). Dodatkowo wykorzystano techniki spektrometrii mas z laserową jonizacją-desorpcją wspomaganą matrycą z analizatorem czasu przelotu (MALDI TOF MS) oraz z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP). Uzyskane wyniki badań pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących charakteru przebiegu, a także mechanizmów tworzenia się kompleksów srebrowo-kazeinowych.
EN
Ag ions were adsorbed on milk casein from an aq. solns. at pH 3–9 and room temp. to study the process kinetics and the morphol. and structure of the complexes.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.