Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę zagadnień dotyczących celowości i możliwości wytwarzania kruszyw z odpadów w powiązaniu z obowiązującymi w budownictwie wymaganiami. Omówiono zarówno dotychczasowe błędy w realizacji zasady racjonalnego gospodarowania zasobami mineralnymi, jak i możliwości wzbogacenia oferty dla budownictwa wynikające z nowych technologii wytwarzania kruszyw z odpadów.
EN
The paper presents an analysis of issues concerning the desirability and possibility of producing aggregates from waste in conjunction with the applicable construction requirements. Both the current insufficiencies in the implementation of the principle of mineral resources rational management and the possibilities of improving the offer for the construction industry due to new technologies using waste in aggregates production have been discussed.
PL
Coraz szersze stosowanie surowców odpadowych i wtórnych, wytwarzanych w wielu gałęziach przemysłu jako zamienniki dotychczas używanych nieodnawialnych surowców naturalnych, może powodować skutki pozytywne, jak i negatywne. Warunki, które są niezbędne do prawidłowego wykorzystania takich alternatywnych surowców w budownictwie, są określone zarówno w przepisach dotyczących gospodarki odpadami, jak i obowiązujących w budownictwie normach PN-EN.
PL
Zasygnalizowano kierunki nowej, europejskiej polityki gospodarowania zasobami związane z gospodarką odpadami wydobywczymi. Przedstawiono obowiązki posiadaczy tych odpadów wynikające z aktualnych wymagań prawnych oraz propozycje rozwiązań w obszarze surowców skalnych.
EN
The paper indicates the new course of action in European policy of the mining wastes management. There are presented the responsibilities of the waste owners, which are connected with current legislative requirements and proposals for solutions for rock mining industry.
EN
Rare earth metals including yttrium and europium are one of several critical raw materials, the use of which ensures the development of the so-called high technology. The possibility of their recovery in Europe is limited practically only to secondary materials such as phosphogypsum and electronic waste. The article presents the results of our research concerning the development of recovery technology of yttrium and europium from luminophore CRT used lamps. It describes the principle of separation of elements and the test results of cleaning the concentrate. It was shown that the costs of preparing the concentrate according to the proposed technology are lower than the phosphogypsum processing technology and the composition of the resulting product does not contain hazardous substances.
PL
Metale ziem rzadkich, w tym itr i europ należą do tej grupy kilkunastu surowców krytycznych, których stosowanie zapewnia rozwój w obszarze tzw. wysokich technologii. Możliwość ich pozyskiwania w Europie ogranicza się praktycznie do surowców wtórnych, np. fosfogipsów oraz zużytego sprzętu elektronicznego. W artykule przedstawiono wyniki badań autorów dot. opracowania technologii odzysku itru i europu z luminoforu zużytych lamp kineskopowych. Opisano zasady wydzielania pierwiastków i wyniki badań oczyszczania koncentratu. Wykazano, że koszty otrzymywania koncentratu wg proponowanej technologii są niższe od technologii przeróbki fosfogipsów, a otrzymany produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych.
PL
Artykuł dotyczy problematyki związanej z zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscach pracy przed ryzykiem związanym z jednym ze środków chemicznych, tj. krzemionką respirabilną. W związku z szerokim stosowaniem krzemionki w przemyśle zagrożenie zdrowia dla pracowników może wystąpić w wielu branżach. Aby zapobiec lub ograniczyć stopień zagrożenia 17 organizacji reprezentujących przemysł stosujący krzemionkę podpisało porozumienie NEPSI, którego wdrożenie jest warunkiem niezbędnym, aby uniknąć zaklasyfikowania pyłu krzemionkowego jako substancji rakotwórczej, z wszelkimi tego konsekwencjami dla przemysłu. W artykule przedstawiono omówienie podstawowych problemów i działań niezbędnych dla wdrożenia tego porozumienia w Polsce.
EN
The article concerns the problems connected with Poland’s obligations in the field of health protection and safety of workers at the workplace against the risk associated with one of the chemical agents, i. e. respirable silica. In conection with the wide use of silica in the industry, the health hazard in relation to workers can occur in many branches. In order to prevent or reduce the hazard degree, 17 organizations representing the industry using silica have signed the NEPSI agreement, the implementation of which is an indispensable condition to avoid the classification of silica dust as a cancerigenic substance, with all consequences for the industry. The article presents the discussion about the basic problems which are necessary for the implementation of this agreement in Poland.
PL
Przedstawiono główne tezy nowej, europejskiej polityki gospodarowania zasobami, zmierzającej do zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego Europy. Opisano propozycje dotyczące wdrażania zasad tej strategii w obszarze surowców skalnych.
EN
The paper presents the main thesis of a new European policy of resources management, aiming to ensure the security of raw material supply in Europe. There are presented proposals for implementing the principles of this strategy in the field of rock materials.
7
Content available remote Nowe spojrzenie na eksploatację surowców
PL
W artykule omówione są najważniejsze decyzje, dokumenty i plany Komisji Europejskiej, takie jak nowa, zintegrowana strategia (Raw Materials Initiative) czy Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonych Surowców Mineralnych i związane z nią zespoły robocze (WorkPackets). Artykuł podnosi również tematykę zrównoważonej eksploatacji surowców w kraju oraz związanych z nią obszarów problemowych. Omawiany jest przykład zrównoważonego podejścia do eksploatacji surowców w górnictwie skalnym oraz zrównoważone podejście do wykorzystania surowców towarzyszących. Pada również propozycja rozwiązania wielu problemów za pomocą możliwości, jakie przynosi wytwarzanie i stosowanie kruszyw sztucznych, uwzględniając w tym kruszywo z recyklingu. Zaprezentowane w artykule podejście do eksploatacji surowców pozwala osiągnąć wiele ważnych celów zgodnych z aktualną polityką Komisji Europejskiej
EN
In the article the most important decisions, documents and plans of the European Commission, such as the new integratedstrategy (Raw Materials Initiative) or the European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources and associated with it working groups (Work Packets) have been discussed. Moreover, in the paper the subject matter of sustainable raw materials exploitation in Poland and related to it problem areas is considered. An example of sustainable approach to the exploitation of raw materials in rock mining and sustainable approach to the use of accompanying raw materials are discussed. Furthermore, a proposal is presented of solving many problems by means of possibilities which brings the production and use of artificial aggregates, taking into account aggregate from recycling. The presented in the article approach to raw materials exploitation allows to achieve many important objectives consistent with the current European Commission’s policy.
PL
Poddano analizie podstawowe przepisy prawne dotyczące odpadów wydobywczych, obowiązujące w UE i w Polsce oraz przedstawiono aktualny stan prac legislacyjnych dotyczących rozporządzeń wykonawczych. Opisano potencjalne skutki wdrażania tych przepisów dla górnictwa skalnego.
EN
This paper presents the analisys of basic legal regulations relating to mining waste, effective in the EU and Poland, and presents the current legislative work on the new implementing regulations. Potential impact of these rules implementation for rock mining industry were described.
10
Content available remote Kruszywa lekkie z osadów ściekowych i odpadów mineralnych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań w skali póltechnicznej kruszywa lekkiego z surowców odpadowych. Surowce, które zastosowano do tej produkcji to uwodnione osady ściekowe z oczyszczalni ścieków, pyły krzemionkowe i pyły odpadowego szkła. Otrzymane kruszywo przebadano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13055-1:2003 [4]. Badania potwierdziły, że jakość otrzymanego sztucznego kruszywa lekkiego jest porównywalna z jakością keramzytu.
EN
This paper presents the results of tests on a semi-technical scale for light-weight aggregate received from waste materials. To the production have been applied such raw materials like hydrated sludge from wastewater treatment plants, dust of silica and dust of waste glass. Received aggregates have been tested in accordance with the requirements of European Standard PN-EN 13055-1:2003 [4]. Tests has shown that the quality of the received artificial light-weight aggregate is comparable to the quality of keramsite.
PL
Przedstawiono wyniki badań metody otrzymywania kruszyw sztucznych wyłącznie z surowców odpadowych; osadów ściekowych, odpadów mineralnych z kopalni kruszyw i odpadowego, nieprzydatnego przemysłowo, szklą. Celem nowej technologii było unieszkodliwienie osadów ściekowych zawierających metale ciężkie metodą termiczną w taki sposób aby jako produkt końcowy otrzymać sztuczne kruszywo lekkie. Otrzymany granulat spełnił założenia pełnej stabilizacji związków metali ciężkich. Prace nad uprzemysłowieniem technologii będą kontynuowane.
EN
Results and method of receiving light aggregates from wastes, like sewage sludge and mine wastes, are discussed. The main idea of a new method of energy saving thermal utilization of sewage sludge containing heavy metals, is production of light aggregates as a finish product of baking. Received light aggregates are save for environment, heavy metal compounds are fully stabilized.
PL
Odpady ściekowe, zwłaszcza wielkomiejskie, charakteryzują się tym, że poza składnikami organicznymi zawierają związki metali ciężkich. Dzięki stapianiu, zeszkliwione odpady trwale izolują przed wymywaniem niebezpieczne pierwiastki i ich związki. Artykuł omawia badania, których celem było ustalenie możliwości otrzymywania kruszyw sztucznych z mieszaniny osadów ściekowych i odpadów mineralnych. Zadaniem badaczy było unieszkodliwienie osadów ściekowych zawierających metale ciężkie przez zeszkliwianie do postaci granulatu o nierozpuszczalnej strukturze.
PL
W związku ze stopniowym wdrażaniem w Polsce kolejnych dyrektyw UE, aktualizowane są dotychczas obowiązujące przepisy prawne. Omowione zostaną aktualnie obowiązujące uregulowania prawne, polskie i europejskie dotyczące azbestu, w zakresie: produkcji, obrotu i stosowania wyrobow z surowcow skalnych (kruszywa, kamienie budowlane), w ktorych mogą w sposob naturalny występować minerały azbestowe jako domieszki mineralogiczne. Omowione zostaną różnice w przepisach polskich i europejskich, ktore są istotne zarowno dla producentow jak i odbiorcow surowcow skalnych oraz obecne wymagania PN-EN dot. substancji niebezpiecznych w kruszywach jako wymog obligatoryjny dla producentow kruszyw.
EN
The Polish and European requirements related to the row materials compound of minerals containing asbestos are discussed. The possibilities of practical application of such materials in a building industry are taken into special consideration. The differences between polish and European legal regulations are also shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.