Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konwersja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule sklasyfikowano źródła energii i metody konwersji odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono oraz porównano wybrane z nich, takie jak: fotowoltaika, siłownie wiatrowe, pompy ciepła oraz biomasy.
EN
The article classifies energy sources and conversion methods for renewable energy sources. Selected of them, such as photovoltaics, wind farms, heat pumps and biomass were presented and compared.
2
Content available remote Churches from former factories – conversions and controversies
EN
This paper focuses on architectural transformations of some post-industrial objects into sacral functions. The discussed works mainly relate to churches, chapels and parish houses of various Christian denominations, mainly Protestant. Such transformations provoke questions about the limits of acceptance for adaptation works in the context of objects associated with a religious cult. The doubts that arise are connected primarily with the theological-liturgical dimension, that means the interpretation of the sacrum space. As far as conservation work is concerned, the analysed examples confirm the thesis of high architectural potential inherent in post-industrial objects. They also show a wide spectrum of possible interferences in a given structure during the conversion process.
PL
W artykule skupiono się na problematyce architektonicznych przekształceń wybranych przypadków obiektów poprzemysłowych na funkcje sakralne. Przykłady dotyczą adaptacji dawnych fabryk na funkcje religijne lub z nimi związane (kościoły, kaplice, domy parafialne, itp.) dla różnych wyznań chrześcijańskich, głównie protestanckich. Takie konwersje rodzą pytania o granice akceptacji działań adaptacyjnych w kontekście obiektów związanych z kultem religijnym. Pojawiające się wątpliwości dotyczą przede wszystkim wymiaru teologiczno-liturgicznego, a mianowicie interpretacji przestrzeni sacrum. W ujęciu konserwatorskim analizowane przypadki potwierdzają tezę o dużym potencjale architektonicznym tkwiącym w obiektach poprzemysłowych i możliwościach ingerencji w ich strukturę w procesie konwersji.
3
Content available remote Analiza dobowej sprawności pracy autonomicznej instalacji solarnej
PL
Celem niniejszej pracy było wyznaczenie charakterystyk sprawności płaskiego kolektora cieczowego typu KSC – AE/200S i modułu fotowoltaicznego typu SF 50, co było niezbędne do wyznaczenia sprawności autonomicznego układu do c.w.u., który wspólnie tworzą oba te urządzenia. W pierwszej części zestawiono wyniki prowadzonych pomiarów w postaci wykresów opisujących wpływ natężenia promieniowania słonecznego, temperatury otoczenia, wydatku masowego czynnika roboczego i średniej temperatury kolektora na przebieg krzywej sprawności urządzeń oraz całego badanego układu. Właściwa część opracowania przedstawia wyniki, w których określono istotność wpływu analizowanych parametrów na sprawność układu oraz ocenę wartości tejże sprawności. Z wykonanych analiz wynika, że jeśli energia promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni kolektora jest powyżej 1,75 kWh/m2 to przeciętna dobowa jego sprawność pracy w układzie autonomicznym waha się w granicach do 60 do 77%. Natomiast przy sprzyjających warunkach tj. energii słonecznej wynoszącej powyżej 3 kWh/m2 dobowa sprawność autonomicznego układu solarnego obniża się do poziomu od 11 do 26 %. To niekorzystne zjawisko wynika z faktu, iż badany układ nie miał możliwości oddawania ciepła.
EN
The purpose of this work was to determine the performance characteristics of a flat liquid collector type KSC - AE/200S and an SF 50 photovoltaic module, which was necessary to calculate the efficiency of the autonomous system to the heat source, which together form both these devices. The first part presents the results of the measurements carried out in the form of diagrams describing the effect of solar radiation intensity, ambient temperature, mass flow factor and average collector temperature on the curve of device efficiency and the entire system under examination. The relevant part of the study presents results, in which the significance of the influence of the analyzed parameters on the efficiency of the system and the assessment of the value of this efficiency were determined. The analyzes show that if the solar radiation energy reaching the collector surface is above 1.75 kWh/m-2, the average daily work efficiency in the autonomous system varies within 60 to 77%. However, with favorable conditions, i.e. solar energy exceeding 3 kWh/m-2, the daily efficiency of the autonomous solar system decreases to the level of 11 to 26%. This unfavorable phenomenon results from the fact that the tested system did not have the possibility of giving up heat.
PL
Praca powstała w wyniku realizacji projektu pt. „Konwersja technologiczna stopów niklu pracujących w ekstremalnych warunkach”. Projekt ten, nr umowy TANGO2/340100/ NCBR/2017 z dnia 28.04.2017 r., realizowany jest przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie w ramach Programu TANGO2. Powstał on na bazie Projektu Międzynarodowego Niewspółfinansowanego nr 721/N-NICKEL/2010/0 pt. „Określenie wpływu procesu technologicznego na jakość odlewów z nadstopów niklu dla potrzeb energetyki, chemii i motoryzacji”. W części pierwszej pracy scharakteryzowano pokrótce nikiel i jego stopy w aspektach historycznym, geologicznym, ekonomicznym i ekologicznym. Jednak głównym zagadnieniem, który poruszono, w tej części pracy, jest sklasyfikowanie stopów niklu, zarówno pod kątem składu chemicznego (rodzaju głównych dodatków stopowych), jak też zastosowania w określonych warunkach eksploatacyjnych. Do prac badawczych wybrano stopy IN740 oraz H282. Wyniki tych prac omówione zostaną w części drugiej artykułu.
EN
The present study was created as a result of the execution of the project entitled “Technological conversion of nickel alloys working under extreme conditions”. This project, contract No.: TANGO2/340100/NCBR/2017 of 28.04.2017 is realised by the Foundry Research Institute in Kraków under TANGO2 Programme. It was created on the basis of the International Non Co-financed Project No. 721/NNICKEL/ 2010/0 entitled “Defining the impact of the technological process on the quality of castings of nickel superalloys for the needs of the energy, chemical and automotive industries”. In the first part of the study nickel and its alloys is characterised, in short, in historical, geological, economic and ecological aspects. However, the main issue tackled are this part of the study is to classify nickel alloys both in terms of the chemical composition (the type of main alloying additives), and the application under specific exploitation conditions. IN740 and H282 alloys were selected for the research. The results of which will be discussed in the second part of the article.
EN
The curing reaction of the EPY® epoxy system, applied for machine foundation chocks, has been studied at various temperatures. The values of the glass transition temperature (Tg) and the conversion degree (α) in these curing reactions were determined using differential scanning calorimetry (DSC), dynamic mechanical analysis (DMA) and thermomechanical analysis (TMA). DiBenedetto equation was applied for correlation between Tg and α data. These data showed a one-to-one relationship independent of the curing temperature and good conformableness of DiBenedetto equation with the experimental results at every cure temperature was obtained (Fig. 1). The values of Tg obtained using TMA and DMA methods compared to value obtained by DSC method are 2 and 4°C higher, respectively.
PL
Badano reakcję sieciowania układu epoksydowego EPY®, który jest używany do wytwarzania podkładek fundamentowych maszyn i urządzeń. Reakcję prowadzono w temperaturze 23°C, ale część próbek była dodatkowo utwardzana w 40, 60, 80 lub 100°C. Wyznaczano wartości temperatury zeszklenia (Tg) i stopnia konwersji (α) za pomocą trzech metod: różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) i analizy termomechanicznej (TMA). Wzajemną zależność między Tg i α określano stosując równanie DiBenedetto. W przypadku wszystkich wartości temperatury utwardzania tworzywa EPY® uzyskano dobrą zgodność opisu wyników badań za pomocą równania DiBenedetto (rys. 1). Wykazano, że wartości Tg uzyskane na podstawie pomiarów TMA i DMA są wyższe, odpowiednio, o ok. 2 i 4°C od wartości wyznaczonej metodą DSC.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono problemy eksploatacyjne prototypu samochodu osobowego Syrena 105 uruchamianego w wersji z napędem elektrycznym HPEVS AC35 oraz baterią trakcyjną opartą na ogniwach LiFePO4 załączaną stycznikami sterowanymi przez systemem zarządzania baterią tzw. BMS. Praca powstała w ramach projektu demonstracji możliwości instalacji napędów elektrycznych w pojazdach produkowanych jako spalinowe (tak zwanych konwersji). Analizowano ciągi danych zapisywanych przez BMS, takich jak prąd płynący przez baterię trakcyjną, dopuszczalny prąd rozładowania (DCL), dopuszczalny prąd ładowania (CCL), a także napięcie baterii pomocniczej 12V, która zasilała BMS oraz oryginalne odbiorniki prądu zasilane z 12 V pojazdu. Odnaleziono dwie niezależne przyczyny samoistnego wyłączania się napędu pojazdu (wyłączania stycznika łączącego baterię trakcyjną z kontrolerem silnika): baterię pomocniczą 12V oraz komunikację po magistrali CAN pomiędzy BMS, a kontrolerem silnika. Podsumowano, iż awarie objawiające się wyłączaniem się napędu są często trudne do zdiagnozowania w przypadku zaawansowanych układów elektronicznych zastosowanych w pojeździe. Zaproponowano sposoby na zwalczenie zaistniałych awarii oraz metody ich diagnozowania.
EN
In this work, operational problems of electric car Syrena 105 EV prototype launched in a version equipped with HPEVS AC-35 electric drive, and traction battery composed of LiFePO4 cells, that was switched on and off by a contactor controlled by battery management system (BMS) were presented. The work was made as a part of a project demonstrating possibilities of mounting electric drives in vehicles produced as with internal combustion engine (so called conversions). Series of data acquired by BMS were analysed , among which current flowing through the traction battery, discharge current limit (DCL), Charge Current Limit (CCL) , auxiliary 12V battery voltage, which powered both BMS and the original 12 V car appliances. Two independent causes of the vehicle drive turning off were found: auxiliary battery 12V and communication through CAN bus between battery management system (BMS) and motor controller. It was concluded that the failures showing up as turning off the drive are most often difficult to diagnose in the case of sophisticated electronic systems used in the vehicle. Solutions to overcome the failures encountered and solutions how to diagnose them were proposed.
PL
W niniejszej pracy wyznaczono charakterystyki trakcyjne samochodu rodzinnego Syrena 105 dla konwencjonalnego silnika spalinowego S-31 oraz dla asynchronicznego silnika elektrycznego HPEVS AC- 35. Praca powstała w ramach projektu demonstracji możliwości instalacji napędów elektrycznych w pojazdach produkowanych jako spalinowe (tak zwanych konwersji). Podsumowano, iż istnieje możliwość napędzania Syreny 105 przy użyciu silnika elektrycznego przez oryginalną skrzynię biegów i oryginalne przełożenie główne, jednakże zmiana samego przełożenia głównego może poprawić osiągi samochodu przewyższając nawet oryginalną specyfikację pojazdu.
EN
In this work, traction characteristics of Syrena 105 family car were elaborated for original S-31 engine and for asynchronous HPEVS AC-35 electric motor. The work was made as a part of a project demonstrating possibilities of mounting electric drives in vehicles produced as with internal combustion engine (so called conversions). It was concluded that there is a possibility of running the family car Syrena 105 with the electric motor through the original gearbox and original final drive, however changing only the final drive ratio can enhance its performance outperforming the original vehicle specification.
PL
Głównym celem prac opisanych w niniejszym artykule było przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania wybranych złóż gazowych zapadliska przedkarpackiego do konwersji na PMG. Ocena została wykonana dla złóż Tuligłowy – horyzont VIII i Jarosław – horyzonty C i D. Przydatność struktur złóż gazu ziemnego do konwersji na podziemny magazyn gazu oceniono pod kątem szczelności, strukturalnym, złożowym i ekonomicznym. Powyższe złoża spełniają wszystkie wymagane kryteria. Wstępna analiza geologiczno-złożowa wykazała, że w każdym z nich można wytworzyć podziemny magazyn gazu. Należy pamiętać, że przedstawiona analiza ma charakter szacunkowy, a ewentualna decyzja o konwersji tych złóż na PMG powinna zostać poprzedzona opracowaniem studium wykonalności.
EN
The main aim of this paper was to analyze the possibilities of using selected gas fields Foredeep to convert to UGS. The assessment was made for the submission of Tuligłowy horizon VIII and Jaroslaw horizon C and D. The suitability of natural gas structures to convert to an underground gas storage facility was rated for leaks, structural, and economic reserve sites. These deposits meet all the required criteria. Preliminary geological and reservoir analysis showed that in each of them can be produced an underground gas storage facility. Please note that the analysis is an estimate, and any decision to convert those deposits in the UGS should be preceded by a feasibility study.
EN
Three sites with both degraded alpine Kobresia meadow (DM) and adjacent mix-seeded perennial grasses pastures (MSP) in the headwater region of the Yellow River, Qinghai-Tibetan Plateau, were selected to investigate plant and soil organic carbon (SOC), total nitrogen (TN) and their isotope composition. The SOC and TN in the top soil layer to a depth of 10 cm were significantly affected by ploughing and planting mix-seeded perennial grasses. The SOC content in 0–10 cm soil layer of MSPs was 25.6%, 5.5% and 12.9% lower than those of DMs at the I-III sites, respectively, and the rate of OC density loss was 23.8, 14.5 and 18.2%, respectively. The soil TN content in 0–10 cm soil layer of MSPs was 16.6%, 2.2% and 9.4% lower than those of the DMs at three sites, respectively, and the TN density was 15.6, 10.6 and 15.3% lower than those of DMs, respectively. The plant and soil 13C values (-27.03‰, -25.16‰, respectively) suggest that the vegetation of both DMs and MSPs are C3 plant communities. The 15 N value in the soil (>4‰) was significantly greater than in plants (<2‰). No differences of either 13C or 15N abundance between MSPs and DMs at Site I and II, but were found at Site III, indicating that the effects were site specific. The rehabilitation of a degraded Kobresia meadow has a significant influence on the soil properties, SOC and TN. Caution should be taken in site selection before performing conversion.
10
PL
Głównym celem niniejszego artykułu było przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania wybranych złóż gazowych niecki zielonogórskiej do konwersji na PMG. Ocena została wykonana dla złóż Brzostowo, Czeszów i Żuchlów. Przydatność struktur złóż gazu ziemnego do konwersji na podziemny magazyn gazu oceniono pod kątem szczelności, strukturalnym, złożowym i ekonomicznym. Powyższe złoża spełniają wszystkie wymagane kryteria, wstępna analiza geologiczno-złożowa wykazała, że w każdym z nich można wytworzyć podziemny magazyn gazu. W pracy obliczono również podstawowe parametry PMG możliwe do osiągnięcia po konwersji złoża na magazyn. Obliczenia wykazały, że w złożu Brzostowo można zbudować magazyn o pojemności czynnej wynoszącej około 1000 mln m3. Pojemność czynna możliwa do uzyskania w złożu Czeszów to około 700 mln m3. Największą pojemność czynną, wynoszącą 12 000 mln m3, można osiągnąć w złożu Żuchlów. Ponieważ pojemność złoża Żuchlów drastycznie przekracza zapotrzebowanie rynku gazowniczego na pojemność czynną, wybór złoża do konwersji na przyszły PMG powinien ograniczyć się do złóż Brzostowo i Czeszów. Należy pamiętać, że przedstawiona analiza ma charakter szacunkowy, a ewentualna decyzja o konwersji złoża Brzostowo lub Czeszów na PMG powinna zostać poprzedzona opracowaniem studium wykonalności.
EN
The purpose of this article is to analyze the possibility for the development of underground gas storage in selected gas fields located in the Zielona Góra basin. The evaluation was performed for the gas fields, Brzostowo, Czeszów and Żuchlów. The selected gas fields were rated for structure tightness as well as geological and economic parameters. All the selected gas deposits meet UGS criteria. Preliminary analysis of the geological and reservoir parameters showed that each gas field is suitable as a gas storage facility. The article presents basic UGS parameters which can be achieved in the selected gas fields. Calculations showed that the projected working volume capacity in Brzostowo is about 1000 million m3. The active volume which can be achieved in the Czeszów field is about 700 million m3. The largest working volume capacity, of 12 000 million m3 can be obtained in the Żuchlów gas field. The working volume of the Żuchlów field drastically exceeds the market demand, so, the future UGS should be developed in the Czeszów or Brzostowo gas field. The presented analysis is just an estimate, so any decision should be preceded by a feasibility study.
PL
W referacie przedstawiono wybrane przykłady międzykonfesyjnych konwersji cerkwi łemkowskich, dokonanych po „Akcji Wisła” 1947 r. w Polsce. Ukazano proces przetworzenia struktur przestrzenno-funkcjonalnych i rozwiązań ikonograficznych tych świątyń, zrealizowanych podczas ich adaptacji na kościoły rzymskokatolickie. Ujawniono zarówno występujące wówczas problemy natury konserwatorskiej, jak też istotne aspekty ideowe, natury symboliczno-liturgicznej.
EN
This paper presents selected examples of interconfessional conversions of lemko temples, after "Vistula Operation" 1947 in Poland. It also shows the process of transformation of spatial and functional structures as well as iconography of the temples, implemented throughout adaptation. It covers problems in architectural conservation as well as essential ideological aspects of symbolical and liturgical nature.
EN
The resonant excitation of an intense elastic wave in a crystal is described through a special nonspecular reflection close to a conversion when almost all the energy from the incident pump wave falls into the near-surface narrow high-intensity reflected beam. The resonance arises when the excited reflected wave is close to the bulk eigenmode satisfying the condition of free boundary. It is shown that the choice of the crystal surface parallel to a symmetry plane allows simultaneous optimization of reflection geometry when the intensity maximum for the excited wave is accompanied by the intensity minimum for the other (parasite) reflected wave. And the conversion criterion of vanishing of the above minimum is determined by one definite condition on elastic moduli. On this basis the series of real monoclinic, orthorhombic and hexagonal crystals were chosen where the resonant reflection in non-symmetric sagittal planes proves to be very close to conversion.
PL
Badano konwersję siarki w trakcie spalania komunalnych osadów ściekowych oraz mieszanek węglowo-osadowych na stanowisku doświadczalnym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną w atmosferze O2/CO2 zawierającej 21-35% tlenu.
EN
Sewage sludge and fuel mixts. compounded by addn. of sewage sludge (10-50%) to bituminous coal were combusted in a fluidized bed boiler with O2 (21-35% by volume) in CO2 atm. The conversion of S to SO2 increased up to 94% with increasing O2 content in CO2 atm. The conversion of S to SO3 was low (2-6%) and to H2S was negligible (below 0.5%).
PL
Scharakteryzowano rodzaje smół otrzymywanych w różnych typach zgazowania węgla. Omówiono główne metody usuwania składników smołowych z gazów procesowych. Przetestowano katalizator niklowy w formie wytłoczek i pastylek osadzony na tlenku ceru i cyrkonu w skali laboratoryjnej oraz wielkolaboratoryjnej. Testy katalityczne reakcji reformingu parowego toluenu i 1-metylonaftalenu katalizatorów kondycjonowanych w gazie rzeczywistym ze zgazowania węgla wykazały że ich aktywność jest zachowana, badania termograwimetryczne pokazały niewielką ilość depozytów węglowych ulegających spaleniu w temperaturze do 350°C. Badania wykazały, że optymalna temperatura dla rozkładu związków smołowych wynosi 800°C, a stosunek nadmiaru pary wodnej H2O/C powinien wynosić 2,4. Eksperymenty w skali wielkolaboratoryjnej potwierdziły skuteczność termokatalitycznego usuwania związków smołowych z modelowego gazu syntezowego w temperaturze 900°C przy czasie przebywania wynoszącym 3s. Obecność katalizatora podnosi również wydajność H2 i CO będących pożądanymi składnikami gazu syntezowego.
EN
Types of tars obtained in different types of coal gasification were characterized. Main removal methods of tar compounds in process gas were discussed. Nickel catalyst in the form of pellets and pills supported on zinc and cerium oxides was tested in lab and big lab scale. Tests of toluene and 1-methylnaphtalene steam reforming with catalysts conditioned in real gas from coal gasification showed that its activity is preserved, thermogravimetric studies indicated only small amount of carbon deposits undergoing combustion up to 350°C. Studies showed that optimal temperature for decomposition of tar compounds is 800°C, a ratio of steam excess should be 2.4. Big laboratory scale experiments confirmed effectiveness of thermo catalytic removal of tar compounds from model synthesis gas at 900 °C and residence time of 3 s. Presence of catalyst increases yield of H2 and CO which are desirable compounds of synthesis gas.
15
PL
Stale rosnące wraz z rozwojem cywilizacyjnym zapotrzebowanie na energię, przy wyczerpywaniu się jej tradycyjnych zasobów – głównie paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) oraz towarzyszący ich zużyciu wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, powodują zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. W pracy przedstawiono znaczenie odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju. Szczególną uwagę zwrócono na podstawowe źródło energii odnawialnej w Polsce, jakim jest biomasa. Opisano rodzaje biomasy oraz podano ogólne właściwości energetyczne i fizyczno-chemiczne podstawowych surowców roślinnych pozyskiwanych do celów energetycznych. Omówiono możliwości wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz stosowane sposoby jej konwersji na biopaliwa. Podkreślono także korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem biomasy roślinnej na cele energetyczne.
EN
Energy consumption demand, which is still growing along with civilization development facing depletion of traditional resources - mainly fossil fuels (coal, petroleum, natural gas) and accompanying increase of pollution of natural environment result in the increase of interest in the use of energy from renewable sources. The paper presents the significance of renewable energy sources in the energy balance of the country. Special attention was paid to basic sources of renewable energy in Poland, that is to biomass. Types of biomass were described and general energy and physico-chemical properties of basic plant materials obtained for energy purposes were provided. Possibilities of using biomass for production of electric energy and heat and the applied methods of its conversion into biofuels were discussed. Moreover, advantages and threats related to the use of plant biomass for energy purposes were emphasised.
PL
W artykule opisany został problem zmiany kolorystyki wynikający z procesu konwersji obrazu. Zmiany te zostały zauważone w czasie analizy termogramów, gdzie istotnym jest właściwe odwzorowanie barw, w celu prawidłowego określenia rozkładu temperatur. Korekcja obrazu oparta jest na obserwacji paska palety barw. W tekście przedstawiona jest krótka analiza statystyczna tego obszaru oraz zaproponowany jest algorytm, którego zadaniem jest niwelacja zaburzeń kompresyjnych.
EN
The paper describes the problem of color changes resulting from the image conversion process. These changes were observed during the analysis of thermograms (Fig. 1.). It is essential to proper representation of color, in order to properly determine the temperature distribution. Defining the transformation is based on the observation of the bar palette (Fig. 1. area 2). The second section presents the brief statistical analysis of the area. Standard deviations of the changes in individual lines are shown in Fig. 2, while changes of the nature of the RGB components in Fig. 3. On the basis of these observations, an algorithm whose task is to correct the disorder is proposed. The concept of improving the color scheme is based on the establishment of the correct color palette, and then replacing the original pixel values with the values of the newly created palette. The fourth section presents the results obtained by the algorithm correction. The last section presents the qualitative and quantitative changes in the image, as well as the places of their occurrence.
PL
Z praktyki własnej oraz kontaktów z producentami podzespołów systemu energetycznego wynika, że zapotrzebowanie na komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji staje się coraz powszechniejsze i coraz bardziej cenione. Szczególną rolę odgrywa przy tym Metoda Elementów Skończonych (MES) wraz z jej różnorodnymi wariantami i implementacjami. W artykule przeanalizowano korzyści techniczne i ekonomiczne, jakie można osiągnąć dzięki MES na ­etapie wydobywania paliw, ich zamiany w ciepło/elektryczność oraz ­transmisji energii. Podane przykłady ilustrują różnorodność zastosowań metodyki, od akustyki odwiertów poprzez izolację przewodów wysokonapięciowych aż do projektowania kotłów. Umiejętnie stosowane wspomaganie komputerowe „3D” uzupełnia modelowanie systemowe „1D”, pozwalając na wzrost oszczędności, trwałości konstrukcji inżynierskich, a także usprawnianie metod diagnostycznych.
EN
The authors’ own experience and results of contacts with producers of power system elements show that the demand for CAD/CAE software becomes more and more popular and more valuable. Particular role is played here by the Finite Elements Method with its various options and implementations. Analysed are technical and economic benefits which can be obtained when using FEM at the stage of exploitation of fuel sources, conversion of fuels into heat/electricity and energy transmission. The given examples ­illustrate variety of the above mentioned methodology applications for e.g. acoustic inspection of boreholes, HV cables insulation or boiler designing. Skilfully applied computer aided 3D system can be complementary to the 1D modeling system enabling growth of savings, durability of engineering constructions and enhancement of diagnostic methods.
PL
Przedstawiono wyniki własnych badań systemu jednoczesnej redukcji tlenków azotu i utleniania cząstek stałych PM w układzie wylotowym silnika o zapłonie samoczynnym. Stwierdzono, że dodatkowe generowanie NO2 (przez zastosowanie reaktora konwersyjnego DOCNO2) oraz warunki i efekty utleniania cząstek w filtrze spalin CSF nie powodują dodatkowego wzrostu emisji NOx i mogą wyraźnie ograniczyć emisję HC i CO z silnika o zapłonie samoczynnym. Stwierdzono, że warunkiem sine qua non uzyskania pozytywnych efektów w ograniczaniu emisji jest optymalny poziom udziału NO2/NOx za reaktorem konwersyjnym.
EN
An own engine research results of the simultaneously nitrogen oxides reduce and particulate matter PM oxidation system in the Diesel engine exhaust system were presented. It was found that the additional generation of NO2 (by using the DOCNO2 conversion reactor) and the conditions and effects of the particulate matter oxidation in the CSF filter does not cause an additional increase of NOx emission and may significantly reduce of HC and CO emissions from Diesel engine. It was found that the sine qua non condition to achieve a positive effects in reducing emissions is the optimal level of NO2/NOx participation out the conversion reactor.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z konwersją używanych autobusów na trolejbusy przez PKT Sp. z o.o. w Gdyni w latach 2004-2010. W momencie rozpoczęcia działalności PKT Sp. z o.o. dysponowała przestarzałym fabrycznie taborem marki Jelcz. Wszystkie pojazdy były wysokopodłogowe, co negatywnie wpływało na wizerunek trolejbusów w porównaniu z autobusami, wśród których, począwszy od roku 1996, szybko zaczęła rosnąć liczba pojazdów niskopodłogowych. Wyraźnym ograniczeniem dla szybkiej wymiany taboru na niskopodłogowy przez PKT Sp. z o.o. była cena trolejbusu przewyższająca o ok. 75% cenę identycznego autobusu. W tej sytuacji zdecydowano się na konwersję używanych autobusów niskopodłogowych marki Mercedes 0 405N na trolejbusy przez własne zaplecze techniczne PKT Sp. z o.o.. Głównym celem konwersji było zwiększenie udziału trolejbusów niskopodłogowych o nowoczesnej i jednocześnie trwałej konstrukcji. W wyniku wprowadzonych zmian uzyskano wiele korzyści, m.in. większe przyspieszenie rozruchu i płynniejszą jazdy oraz oszczędności energii elektrycznej.
EN
The article presents selected problems related to the conversion of used buses in trolley by PKT Sp. z o.o. in Gdynia in the years 2004-2010. At the time of start PKT Sp. z o.o. had a fleet of outdated high-floor vehicles. It negatively affected the image of trolleys in comparison to buses. Since 1996, soon began to grow the number of low-floor buses. A clear limitation to the rapid exchange of low-floor fleet by PKT Sp. z o.o. was the price of trolley, higher than price of an similar bus. In this situation it was decided to convert used low-floor buses Mercedes 0 405N in trolleys by own technical department of trolleybus operator – PKT Gdynia sp. z o.o.. The main objective was to increase the share of lowfloor trolleys of modern and yet durable design. There were also other benefits when converted trolleys were delivered such as better acceleration, smoother ride starting and saving electricity.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.