Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał hydroizolacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available remote Kryteria doboru rozwiązań w pracach renowacyjnych
3
Content available remote Współczesne hydroizolacje mostowe
4
Content available remote Materiały na izolacje wodochronne nowych budynków
PL
Na przykładzie wybranych wyrobów budowlanych do hydroizolacji i odwodnienia obiektów mostowych (papa zgrzewalna i poliamidowy sączek mostowy) przedstawiono zasady oceny technicznej: przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania w przypadku aprobat technicznych; właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk w przypadku krajowych ocen technicznych.
EN
On the example of selected construction products used for drainage of bridge structures (waterproofing membrane and bridge deck drain, filter drain), the technical evaluation was presented in comparative form: suitability for intended use of the construction product, in case of technical approvals; performance of essential characteristics, in case of national technical assessments.
6
Content available remote Przegląd materiałów do zabezpieczeń wodochronnych
PL
W artykule przedstawiono sposób likwidacji zagrożenia wodnego i ograniczenia dopływu wód do szybu „Czułów” SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” ze strony zawodnionych warstw nadkładu i utworów karbońskich. Realizacja prac polegała na wykonaniu przesłony hydroizolacyjnej oraz likwidacji otworów drenażowych zlokalizowanych wokół szybu „Czułów”. Uszczelnienie i stabilizacja górotworu obejmowała czwartorzędowy nadkład i strop słabo zwięzłego piaskowca karbońskiego do głębokości 65 m. W tym interwale głębokościowym zaprojektowano wykonanie przesłony hydroizolacyjnej w technologii iniekcyjnej, przy wykorzystaniu pionowych otworów wierconych z powierzchni w strefie zrębu szybu. Do osiągnięcia zamierzonego celu wykorzystano mieszaninę charakteryzującą się niskim współczynnikiem filtracji (k<1·10-8 m/s) nierozmywalnością i brakiem odstoju dobowego gwarantującego optymalne wypełnienie i zabezpieczenie górotworu w celu długotrwałej likwidacji zagrożenia wodnego w warunkach wzmożonej filtracji wód podziemnych. Otwory drenażowe zlikwidowano przez cementację do powierzchni terenu. W jednym z otworów pozostawiono niezlikwidowany odcinek 90 m, który posłuży jako piezometr do obserwacji odbudowywania ciśnienia piezometrycznego w górotworze. Przed rozpoczęciem robót sumaryczny dopływ wody do poziomu 282 m i do rury szybowej szybu „Czułów” od powierzchni do poziomu 282 m wynosił 2,25 m3/min. Po zakończeniu robót sumaryczny dopływ wody do poziomu 282 m i do rury szybowej szybu „Czułów” od powierzchni do poziomu 282 m wyniósł 0,30 m3/min, tzn. dopływ wody zmniejszył się o 86,7 %.
EN
In the paper there is presented a way of liquidation of water hazard and limitation of inflow of water to the shaft Czułów”, Company of Restructurization of the Mines, Coal Mine „Boże Dary” from waterlogged layers of overburden and Carboniferous strata. Realization of works was based on making of hydroisolation screen and liquidation of drainage holes situated around the shaft „Czułów”. Sealing and stabilization of rock mass comprised Quaternary overburden and roof of low compact Carboniferous sandstone up to the depth of 65 meters. In this depth interval there was done a project of hydroisolation screen in injection technology using vertical drill-holes, drilled from the surface in the zone of framework of the shaft. For intended purpose there was used a mixture characterised by low filtration coefficient (k<1·10-8 m/s), non-washability and lack of 24 hours water separation, what guarantees optimal filling and protection of rock mass for the purpose of sustained liquidation of water hazard in the conditions of intensified filtration of groundwater. Drainage holes have been liquidated by cementation to the ground surface. In one hole there was left not liquidated 90 meters long sector, which will be used as piezometer for observation of reconstruction of piezometric pressure in rock mass. Before starting works the total inflow of water to the level 282 m and to the shaft pipe of „Czułów” shaft from the surface to the level 282 m counted 2,25 m 2,25 m3/min. After fifinishing works the total inflflow of water to the level 282 m and to the shaft pipe of „Czułów” shaft from the surface to the level 282 m counted 0,30 m3/min, that is the inflflow was reduced of 86,7 %.
8
Content available remote Wybrane rozwiązanie materiałowe pionowych izolacji wodochronnych
PL
W artykule przedstawiono ocenę techniczną i ekonomiczną parametrów wybranych rozwiązań pionowych izolacji wodochronnych ścian podziemia. Analizie poddano rozwiązania materiałowe eksploatowane w różnych warunkach. Dokonano jej na podstawie wyników badań izolacji wodochronnych wybranych producentów, a także analiz własnych przeprowadzonych w trakcie opracowań projektowych oraz wizji lokalnych dotyczących oceny stanu technicznego części podziemia obiektów budowlanych.
EN
Article presents the evaluation of the technical and economical parameters of selected vertical waterproofing solutions of underground walls. Various materials solutions were analyzed which were used in different conditions. The analyzes were made on the basis of the results of research of selected manufacturers’ waterproofing insulation as well on the basis of analyzes made during the design studies and lacal visions carried out during the assessment of the technical condition of the underground parts of buildings.
11
Content available remote Trwałość współczesnych materiałów hydroizolacyjnych
PL
W artykule przedstawiono sposoby modyfikacji asfaltu oraz scharakteryzowano najpopularniejsze modyfikatory. Porównano również właściwości produktów modyfikowanych elastomerami i plastomerami do asfaltów niemodyfikowanych.
EN
The article presents methods of asphalt modification and characteristics of the most popular modifying agents. The properties of elastomer- and plastomer-modified products are compared to non-modified asphalts.
12
Content available remote Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli
PL
W artykule przedstawiono wymagania ogólne dotyczące hydroizolacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych, rodzaje materiałów stosowanych jako powłoki wodochronne oraz zasady ich doboru do konkretnego zastosowania.
EN
The article presents the general requirements that apply to technological and material solutions used in water insulations, the types of materials used as waterproof layers and guidelines on how to choose the right ones for a specific use.
15
Content available remote Wykonywanie robót hydroizolacyjnych w okresie zimowym
16
Content available remote Porównanie różnych rozwiązań hydroizolacyjnych tarasów
20
Content available remote Elastyczne wyroby wodochronne do dachów - oznakowanie CE
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.