Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  determination methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Determining cellulolytic activity of microorganisms
EN
Decomposition of cellulose to glucose requires complex cooperation of glycoside hydrolase enzymes. As a result of glycoside β-1,4 bonds hydrolysis, shorter chains of cellulose, oligodextrin, cellobiose and glucose are created. A number of bacteria and fungi demonstrate the capacity to degrade cellulose. Their activity can be assessed with the use of qualitative and quantitative methods. Qualitative methods with the use of e.g. Congo red, are used in screening studies, however, they do not provide information about the quantity of the produced enzyme. Spectrophotometric methods are more accurate and they measure the quantities of reducing sugars with the use of appropriate substrates, e.g. carboxymethylcellulose is used to determine endoglucanases, avicel cellulose to determine exoglucanases and Whatman filter paper to determine total cellulolytic activity. Activity of microorganisms depends not only on their species or type but also, among others, on substratum composition, cultivation conditions and the appropriate selection of parameters of the carried out enzymatic reactions.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono występowanie, budowę i wpływ grzybów na człowieka. W drugiej części przedstawiono metody oznaczania grzybów pleśniowych na powierzchni materiału, a w szczególności na elewacjach budynków mieszkalnych (oznaczanie zawartości ergosterolu, obrazy mikroskopowe SEM, natężenie emitowanej przez grzyby bioluminescencji, bezwzorcową mikroanalizę EDS).
EN
In the first part of the paper occurrence, structure and effect of fungi on human are presented. In the second part of the paper methods of marking moulds on the surface of material and in particular on the elevation of residential buildings are presented (ergosterol contents, microscope images SEM, intensity of the bioluminescence emitted by moulds, EDS microanalysis).
PL
Przeprowadzono studium literaturowe określające stan wiedzy w zakresie występowania oraz metod oznaczania wybranych grup mikrozanieczyszczeń, znacząco różniących się od siebie regulowanych dyrektywą 2000/60/ WE w środowisku wodnym. Do opracowania wybrano: 4-tert-oktylofenol, ftalan bis(2-etyloheksylu), heptachlor, epoksyd heptachloru i antracen. Opisano metody ekstrakcji, rozdziału chromatograficznego oraz detekcji poszczególnych związków. Procedury oznaczenia porównano pod kątem czułości analitycznej stosując jako parametry charakteryzujące instrumentalną granicę detekcji i oznaczalności. Dla każdego związku wybrano metodę oznaczania o największej czułości. Ponadto zestawiono wartości stężeń omawianych mikrozanieczyszczeń w wodnych próbkach środowiskowych oraz wskazano możliwe źródła ich pochodzenia.
EN
Residents of even small cities are struggling with air pollution. Municipalities and cities undertake various activities and allocate significant resources to counteract the problem related to air and soil pollution, which is growing continuously. The specialists in the field of ecology have stated that an ideal solution would be to increase the amount of plants in the neighbourhood of residents. Such actions have been undertaken for many years, but clear positive effects have not been observed yet. In these urban areas, the declining conditions of mature plants can be observed, and the longevity of newly planted trees is becoming shorter due to the poor growth conditions. In order to improve the current situation, it has become necessary to develop package/s of solutions allowing for new plantings in cities and rural areas, as well as supporting plants which already exist. The latest scientific trends have showed that one of the most important and promising elements of these solutions could be the use of a structural substrates (a rock and soil mixture prepared according to a special recipe) that can be used as an alternative growth medium for trees instead of the standard up-to-date used soils. In our research, the experimental plot was designed using this type of substrate. The carried out capacity tests showed that the structural substrate has a definite advantage over the substrates presently used in urban areas. The use of structural substrates also enhanced the physiological conditions of the tested trees. Our results allowed us to confirm that structural substrates can be successfully used in the urban and rural areas, which would significantly improve the environmental conditions.
4
Content available remote Oznaczanie śladowych ilości amin aromatycznych w spienionych poliuretanach
PL
Opracowano prostą metodę oznaczania śladowych ilości amin aromatycznych w elastycznych piankach poliuretanowych, za pomocą zmodyfikowanej techniki wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej HP TLC. Dzięki modyfikacjom uzyskano znaczne obniżenie progu wykrywalności, udoskonalenie zaś metody rozdziału pozwoliło na zwiększenie jej dokładności i czułości. Metodę można wykorzystać do analizy składu wyrobów poliuretanowych.
EN
On the base of modified High Performance Thin Layer Chromatography a simple method to determine trace amounts of aromatic amines in flexible polyurethane foams was elaborated. As a result of the modification the detection threshold was substantially lowered and improvement of the separation method allowed increasing its accuracy and sensitivity. The method can be used to analyze the composition of polyurethane products.
5
Content available remote Lepkość asfaltów i europejskie metody jej badania
PL
W artykule przedstawiono definicje lepkości, zależność lepkości asfaltu od składu grupowego oraz europejskie metody oznaczania lepkości asfaltów. Zaprezentowano wyniki badań lepkości dynamicznej wytypowanych asfaltów drogowych, uzyskane w aparacie Rheotest 2. Omówiono metody badania lepkości kinematycznej i dynamicznej asfaltów w zależności od rodzaju zastosowanej aparatury: lepkości kinematycznej według PN-EN 12595 (metoda kapilary o odwróconym przepływie) oraz lepkości dynamicznej według PN-EN 12596 (metoda próżniowej kapilary), PN-EN 13302 (metoda lepkościomierza obrotowego) i PN-EN 13702 (metoda stożek i płytka).
EN
The definitions of: viscosity, the relationship between bitumen viscosity and group constitution, and European methods for determining bitumen viscosity were presented in the article. The results of dynamic viscosity studies, on selected road bitumen, obtained in the Rheotest 2 tester were represented. Methods of testing dynamic and kinematic viscosity of bitumen, depending on the type of apparatus used: kinematic viscosity PN-EN 12595 (capillary method of reverse flow) and dynamic viscosity PN-EN 12596 (vacuum capillary method), PN-EN 13302 (the rotary viscometer method) and PN-EN 13702 (cone and plate method) were also presented.
PL
Przedstawiono metody wyznaczania trwałości zmęczeniowych złączy spawanych ze szczególnym uwzględnieniem złączy typowych. Przedstawiono możliwe sposoby wyznaczania naprężeń obliczeniowych w złączach spawanych od naprężeń znamionowych według różnych propozycji, poprzez naprężenia strukturalne, w tym typu "hot spot", aż po zastosowanie liniowej mechaniki pękania. Na tym tle przedstawiono zalecenia Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa dotyczące wyznaczania trwałości zmęczeniowych stalowych i aluminiowych złączy spawanych w warunkach jednoosiowego rozciągania-ściskania elementów płaskich.
EN
The paper presents methods for fatigue life assessment of welded joints with special regard to typical joints. Possible methods for determination of calculated stresses in welded joints, ranging from nominal stresses according to various proposals through structural stresses, including hot-spot type to the use of linear fracture mechanics have been shown. On this background, recommendations of the International Welding Institute for fatigue life estimation of steel and aluminum welded joints under uniaxial tension-compression of flat elements have been discussed. Special attention is paid to determination and evaluation of fatigue life of some welded joints according to recommendations of IIW.
PL
Składniki pokarmów niejednokrotnie wywierają korzystny wpływ na zdrowie człowieka - zapobiegają lub opóźniają procesy degeneracyjne. Obecnie dużo uwagi poświęca się przeciwutleniaczom jako substancjom zdolnym do wychwytywania wolnych rodników i wspomagającym własne mechanizmy obronne organizmu. Szczególnym zainteresowaniem badaczy cieszą się naturalne antyoksydanty uznawane za bezpieczne, trwałe i zyskujące coraz większe zaufanie konsumenta. Jednym z kierunków badań w technologii żywności jest zatem analiza nowych produktów, głównie pochodzenia roślinnego, w celu identyfikacji związków wykazujących aktywność przeciwutleniającą. W artykule omówiono metody umożliwiające prostą i szybką ocenę właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów uzyskanych z żywności, co znacznie ułatwia i skraca badania nad poszukiwaniem antyoksydantów, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie.
EN
Dietary constituents present in consumed products are often beneficial for human health by preventing and inhibiting the degenerative processes. Recently much attention has been paid to antioxidants as the substances which are capable of scavenging free radicals and supporting the natural defenses of the organism. The modern food industry shows growing interest in natural antioxidants, recognized as safe, stable and thus gaining the increasing confidence of consumers. One of the strategies in the food technology studies includes the analysis of the new products, mainly of plant origin, in order to identify the substances, revealing antioxidant activity. In the article, basic and quick antioxidant activity assays, which significantly simplify and shorten the studies on new antioxidants with potential application, are described.
PL
Przedstawiony niżej tekst opisuje modele przepływu mocy stosowane przy wyznaczaniu sprawności silników indukcyjnych klatkowych. Modele te są stosowane w różnych normach. Autor przedstawia swój oryginalny model oraz związane z nim dwie nowe metody wyznaczania sprawności.
EN
These paper describes some models o power flow used for induction squirrel-cage motors efficiency determination. These models are used in different standards. The author presents his original new model and connected with it the two methods of efficiency determination.
EN
The paper presents information concerning physical, chemical and toxicological properties of diborane, pentaborane and decaborane. The methods of their synthesis and application are presented as well as the methods used to determine the concentration of these substances in the air.
PL
Tematykę związaną z oznaczaniem WWA w próbkach pyłu zawieszonego opisano w wielu pracach. Rozprawy badawcze z ostatnich lat koncentrują się na doskonaleniu metod pomiarowych i analitycznych, a zwłaszcza procedur izolowania WWA z pobranych próbek pyłów PM 2,5 i PM 10. Problemy analityczne stwarzają specyficzne własności tych związków, ich niewielkie stężenia oraz fakt, że w próbkach środowiskowych towarzyszy im szereg substancji o różnym charakterze chemicznym.
EN
The problem of determination of PAHs in samples of suspended dust has been described in many papers. In recent years, the investigations focus on developing analytical and measuring methods, specially on procedures for separating PAHs from collected samples of PM2.5 and PM10. Analytical problems arise due to specific properties of PAHs, their small concentrations and many accompanying substances of various chemical character present in samples together with these compounds.
EN
Thermally stimulated conductivity (TSC) and luminescence (TSL) are described assuming conventional model of trapping and recombination in an insulator and the quasi-equilibrium approximation. Using these assumptions the method for determination of the relative density of inactive deep traps from the simultaneous TSC-TSL measurement is derived on the basis of the relation between the areas under TSC and TSL curves. The TSC and TSL in insulating diamond simultaneously measured by Chen are analysed with the method and the methods for determination of kinetic parameters known from literature. The electron trap depth, the frequency factor, the density of deep inactive traps, and the recombination and traping coefficients are determined.
PL
W pracy opisano termicznie stymulowane przewodnictwo (TSC) i luminescencję (TSL) za pomocą ogólnie przyjętego modelu pułapkowania i rekombinacji w izolatorze stosując przybliżenie kwazi-równowagi. Opierając się na tych założeniach zaproponowano metodę wyznaczania gęstości głębokich pułapek elektronowych z jednoczesnych pomiarów TSC i TSL wykorzystując relację między powierzchniami pod krzywymi TSC i TSL. Tę metodę oraz metody wyznaczania parametrów kinetycznych znane z literatury zastosowano do pomiarów TSC i TSL wykonanych na diamencie przez Chena. Zostały wyznaczone parametry: głębokość pułapki, parametr częstotliwościowy, gęstość głębokich pułapek, współczynniki rekombinacji i pułapkowania, rząd kinetyki oraz prawdopodobieństwo rekombinacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.