Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanorurki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
As a non-steroidal anti-inflammatory drug, diclofenac, was commonly used as analgesic, antiarthritic and antirheumatic, and has frequently been detected in municipal wastewater treatment plants (MWTPs) effluents and demonstrated to be potentially environmental risk on human beings. In the present study, N, S co-doped TiO2 nano-crystallites decorated TiO2 nano-tube arrays (N, S-TiO2 NCs/TiO2 NTAs) photoelectrode was used to degrade diclofenac containing wastewater. In addition, the effects of some critical parameters including initial pH, external positive potential, sodium sulfate concentration and initial diclofenac concentration on the photoelectrocatalytic (PEC) degradation of diclofenac containing wastewater and dynamic characteristics were investigated systematically. Results showed that N, S-TiO2 NCs/TiO2 NTAs photoelectrode exhibited high PEC efficiency for the degradation of diclofenac, in which the PEC processes fitted well with the Langmuir–Hinshelwood (L–H) model. Furthermore, external additional anions such as Cl–, ClO– and NO3 – played an important role in inhibiting the degradation of diclofenac. Also, the N, S-TiO2 NCs/TiO2 NTAs photoelectrode possessed good stability for consecutive applications for degradation of diclofenac, which could potentially be utilized in wastewater treatment.
3
Content available remote Enhanced Photocatalytic Properties of Ag-Loaded N-Doped Tio2 Nanotube Arrays
EN
Highly ordered TiO2 nanotube (TiO2 NT) arrays were prepared by anodic oxidizing method on the surface of the Ti substrate. Nitrogen-doped TiO2 nanotube (N-TiO2 NT) arrays were carried out by ammonia solution immersion, and Ag nanoparticles loaded N-doped TiO2 nanotube (Ag/N-TiO2 NT) arrays were obtained by successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) technique. The samples were characterized by the X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), field emission scanning electron microscopy (FESEM), high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM), photoluminescence (PL) emission spectra, ultraviolet–visible (UV–vis) diffuse reflectance spectroscopy (DRS). The result indicated that the diameter and wall thickness of the TiO2 NT are 100–120 and 20–30 nm, respectively. Moreover, the morphology and structure of the highly ordered TiO2 NTs were not affected by N-doping. Furthermore, Ag nanoparticles were evenly deposited on the surface of TiO2 NTs in the form of elemental silver. Finally, the photocatalytic activity of Ag/N-TiO2 NTs was evaluated by degradation of methyl orange (MO) under visible-light irradiation. The Ag/N-TiO2 NTs exhibited enhanced photocatalytic properties, which could reach 95% after 90-min irradiation.
PL
Cel: Od czasu oswojenia ognia ludzkość boryka się z szeregiem niebezpieczeństw wynikających z niekontrolowanego procesu spalania. Na przestrzeni lat tworzono nowe zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz udoskonalano istniejące rozwiązania. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki nanotechnologii oraz korzyści, jakie płyną z zastosowania jej w inżynierii bezpieczeństwa w ochronie przeciwpożarowej. Wprowadzenie: Nanotechnologia jest młodą dziedziną nauki, która daje ogromne możliwości w modyfikowaniu właściwości fizykochemicznych materiałów oraz pozwala na tworzenie nowych, nieosiągalnych dotąd struktur o niespotykanych wcześniej właściwościach. Dzięki temu istnieją realne perspektywy zastosowania jej w jednym z najistotniejszych aspektów ludzkiego życia, czyli w bezpieczeństwie pożarowym. W artykule omówiono modyfikacje właściwości konwencjonalnych materiałów nanostrukturami w celu zwiększenia ich odporności termicznej. Przedstawiono także potencjał zastosowania osiągnięć nanotechnologii w detekcji wczesnych oznak pożaru, tj. dymu i gazów pożarowych. W ostatniej części artykułu zaprezentowano nowoczesne środki gaśnicze na bazie nanokrystalitów i mikrokapsułek oraz omówiono korzyści, jakie płyną z ich zastosowania. Metodologia: Artykuł został podzielony na sekcje odpowiadające trzem aspektom ochrony przeciwpożarowej. Do głównych wyzwań ochrony przeciwpożarowej należą kolejno: • modyfikacja szeroko stosowanych polimerów, których właściwości pożarowe nadal nie gwarantują bezpieczeństwa podczas pożaru, w celu uodpornienia ich na działanie ognia oraz zmniejszenia stwarzanego przez nie zagrożenia (np. eliminację opadu kroplistego termoplastów) poprzez zastosowanie nanowypełniaczy, • skuteczna detekcja wczesnych oznak powstawania pożaru np. dymu, tlenku węgla i innych specyficznych dla spalania cząsteczek, • wydajna metoda gaszenia pożaru, która nie zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu i nie niszczy obiektu i jego wyposażenia. • W artykule skupiono się na każdym z wymienionych powyżej aspektów i przedstawiono, jakie są możliwości zastosowania osiągnięć nanotechnologii w pożarnictwie. Wnioski: Wykazano, że czujki pożarowe na bazie nanomateriałów pozwalają na zwiększenie ich progu detekcji oraz żywotności. Jednocześnie duża wydajność w stosunku do masy pozwala zredukować koszty produkcji detektorów. Opisana w literaturze modyfikacja polimerów nanocząstkami pozwoliła na zmniejszenie zagrożenia, jakie niesie za sobą stosowanie tworzyw sztucznych. Wytwarzane kompozyty charakteryzują się zredukowaną ilością wydzielanego ciepła podczas spalania oraz lepszymi właściwościami reologicznymi w warunkach pożaru, dzięki czemu ich rozkład termiczny przebiega w kierunku zwęglania, co skutecznie redukuje niebezpieczeństwo tworzenia się palących kropli.
EN
Aim: Since the time humans learned how to use a fire, people had to cope with a number of dangers resulting from an uncontrolled combustion process. Over the years new fire protection techniques and improvements were developed. The purpose of this article is to familiarize readers with the topic of nanotechnology and highlight the benefits of this technique in relation to fire safety. Introduction: Nanotechnology is an innovative field of science which offers major opportunities in modifying the physicochemical properties of materials and allows for the creation of new structures with remarkable properties, not encountered previously. Such achievements will allow for the utilisation of new approaches in one of the most important and oldest aspects of human life – fire safety. This article examines the modification potential of conventional material properties with nanostructures in order to increase their resistance to fire. Furthermore, the article illustrates potential application of nanotechnology developments in the early detection of fires through symptoms, such as smoke and presence of fire gases. Finally, the article explores benefits of modern extinguishing agents based on nanocrystallites and microcapsules. Methodology: The article is divided into sections, which represent the three aspects of protection from fires. The main challenges for fire safety include: • modification of widely used thermoplastic polymers, where the properties still do not guarantee safety when exposed to high temperature and intense heat flux - use of nanofillers will improve the resistance to fire action and reduce associated risks (e.g. elimination of the melting behaviour of thermoplastics exposed to fire), • effective detection of early signs of fire, e.g. smoke, carbon monoxide and other combustion-specific molecules, • efficient method of fire dousing, which is less health and life threatening and non-destructive to property and equipment. The article provides a focus on each of these aspects and demonstrates nanotechnology application potential in firefighting. Conclusions: The article reveals that the use of nanomaterials in sensors can increase detection parameters and extend the life of detectors. Simultaneously, efficiency increases in respect of volume can reduce production costs. Modification of polymer nanoparticles, described in the literature, allows for the reduction of fire hazards attributed to use of plastics. New generation of polymer composites exhibit a reduced level of heat release during combustion and demonstrate improved rheological properties in fire conditions. Consequently, the thermal decomposition process leading towards carbonization effectively eliminates melting during combustion.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu sieciowania kompozycji epoksydowych z różną zawartością nanorurek i grafenu. Proces ten obserwowano śledząc zmiany ciepła właściwego za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz lepkości (reometr naprężeniowy ARES). Proces sieciowania kompozycji epoksydowych obserwowany metodą DSC przebiega podobnie jak kompozycji bez nanododatków, natomiast dla krzywych reologicznych zauważa się odmienny przebieg zależności lepkości od temperatury w zakresie od 325 do 425K. Opisane sposoby śledzenia procesu sieciowania można wykorzystać do określenia stopnia przereagowania, a następnie obliczenia energii aktywacji. Dane obliczone z krzywych reologicznych opisują właściwy proces sieciowania.
EN
The results of curing process of epoxy composition with different carbon nanofillers: nanotubes and graphene have been presented. Using differential scanning calorimetry and stress rheometry ARES (viscosity changes) allowed to determine activation energy. The crosslinking process of epoxy resin composition containing mixture of carbon nanofillers: nanotubes and graphene observed by DSC is similar to curing process of composition without nanoparticles. For rheological curves is noted different phenomena: in the range 325 to 425K is observed for filled composition increase of composition viscosity. Described methods for tracking of crosslinking process can be used to calculate reaction rate and determination of activation energy, data calculated from the rheological curves describe of proper crosslinking process.
6
Content available remote Obecne i perspektywiczne zastosowania nanorurek węglowych
PL
Przedstawiono szerokie spektrum możliwości aplikacyjnych nanorurek węglowych i przytoczono przykładowe ich zastosowania w różnych dziedzinach nauki i techniki (elektronika, optyka, magazynowanie energii, kompozyty na osnowie polimerowej, tekstylia, adsorpcja, kataliza, chemia, biomedycyna).
EN
A review, with 183 refs., of nanotube uses in electronics, optics, energy storage, polymer-matrix composites, textiles, adsorption, catalysis, anal., chem. and biomedicine.
7
Content available remote Obtaining copper nanoparticles from nanocomposites of poly(vinyl alcohol) matrix
EN
Purpose: In this paper the development of technology for production of copper nanoparticles by thermal debinding matrix nanocomposite polymer nanofibers with reinforced of copper was reported. Electrospinning technique was used to synthesis composite nanofibers using a precursor composed of poly(vinyl alcohol) (PVA), copper acetate (CuAC) and acetic acid (C2H3OH). The resulting nanofiber was subjected to a high temperature in order to debinding of the organic part. The aim of this study was to attempt to obtain a one-dimensional nanostructured materials. Design/methodology/approach: The resulting nanostructures have been characterized using high resolution scanning electron microscopy (SEM). The influence of debinding conditions on one-dimensional nanostructured materials was observed. Research was execute on scanning electron microscope. Findings: On the basis of carried out researches the impact of the debinding of nanocomposite polymer nanofibers on the diameter of obtained nanostructures have been shown. The influence of debinding conditions on composite nanofibers were determined. Research limitations/implications: The research was carried out on technological variants, not on final elements. Originality/value: The paper presents attempt to obtain a one-dimensional nanostructured materials.
PL
Współczesne oczekiwania elektroenergetyki koncentrują się na materiałach przewodzących o przewodności elektrycznej wyższej od przewodności materiałów bazowych tj. miedzi i aluminium. Odkrycie naukowe ostatnich lat − grafen − jedna z najbardziej szlachetnych alotropowych odmian węgla o bardzo wysokiej przewodności elektrycznej i cieplnej oraz wytrzymałości mechanicznej − stwarza ogromne możliwości projektowania i wytwarzania nowych materiałów o ponadstandardowych własnościach eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań i analizy wpływu różnych odmian alotropowych węgla w kompozytach Al-C na ich odkształcalność w procesie ciągnienia. W szczególności, badaniom własności elektrycznych i mechanicznych poddano kompozyty Al-C wytworzone przy wykorzystaniu syntezy metalurgicznej oraz syntezy różnych rodzajów proszków Al i C, a następnie wytworzone z nich druty.
EN
This article focuses attention on the possibilities of graphene and aluminum synthesis. The researches were made over the different methods of producing these materials, in particular: chemical synthesis consisting in the combination of liquid metal with graphene and mechanical synthesis of Al powders coated with graphene into a form suitable for further processing in the processes of plastic working into wires.
PL
Jeden z światowych kierunków badawczych koncentruje się na poszukiwaniu nowych materiałów, które to pozwoliłyby na zwiększenie efektywności pracy lub obniżenie kosztów wytwarzania różnego typu urządzeń. W szczególności poszukuje się nowych materiałów na cele elektryczne o przewodności elektrycznej przewyższającej stosowaną powszechnie miedź. Jak wynika z analiz takie możliwości dają kompozyty miedź-węgiel, które przy wykorzystaniu wysokich własności materiałów węglowych (grafen, nanorurki) umożliwiać mają wzrost własności użytkowych tego typu kompozytów, w stosunku do czystej miedzi. W ramach artykułu przedstawiono wyniki badań odkształcalności kompozytów miedź-węgiel aktywowany oraz miedź-CNT’s metodą ciągnienia, a także badań ich własności końcowych.
EN
One of the global direction of research is concentrated on development of new type of materials, which will allow to enhance work efficiency and to low the production costs of various devices. In particular scientists are looking for new type of materials for electrical applications with above standard electrical properties (higher than commonly used copper). Conducted literature analysis shows that this type of improvement can be achieved with the use of nanometric carbon materials (graphene, CNT’s) combined with copper (as matrix). Within the article research results of formability of Cu-C composites (Cu-activated carbon and Cu-CNT’s) in cold drawing process were presented. Also characterization of obtained wires properties was included.
EN
The influence of a carbon nanomaterials (CNM) obtained in a high-voltage discharge plasma on the endurance of elastomer compositions has been investigated. Complex tests of elastomeric compositions with highly dispersed carbon additives allowed us to confirm the model of nonlinear elastic deformation of macromolecules and adhesion between the elastomer and the nanoparticles. The results of these investigations agree with those obtained in determining the Mooney viscosity and relaxation, the parameters of the vulcanization kinetics of rubber mix, conventional tensile strength, relative breaking elongation of highly filled rubbers based on nitrile rubbers. To verify the assumed mechanism underlying the action of a carbon nanomaterial on elastomer compositions, the parameters of their vulcanizing network have been determined using the method of equilibrium swelling.
PL
Badano wpływ nanomateriału węglowego uzyskanego w plazmie z wyładowań wysokiego napięcia na trwałość kompozycji elastomerowych. Kompleksowe testy kompozytów elastomerowych zawierających dodatki węgla o dużym stopniu zdyspergowania pozwoliły na potwierdzenie modelu nieliniowego odkształcenia sprężystego makrocząsteczek oraz adhezji między między elastomerem i nanocząstkami. Wyniki tych badań zgadzają się z uzyskanymi wynikami badania lepkości Mooneya oraz relaksacji, parametrami kinetyki wulkanizacji mieszanki kauczukowej, konwencjonalnej, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu wysoko napełnionych wulkanizatów opartych na kauczukach butadienowo-nitrylowych. W celu sprawdzenia założonego mechanizmu leżącego u podstaw działania nanomateriału węglowego w kompozycjach elastomerowych, parametry ich sieci wulkanizacyjnych zostały określone metodą spęcznienia równowagowego.
EN
The paper presents properties of polymer composites reinforced with carbon nanotubes (CNT) containing various mixtures of dispersion. Acrylates of different particle size and viscosity were used to produce composites. The mechanical strength of composites was determined by three-point bending tests. The roughness parameter of composites was determined with a profilometer and compared with the roughness parameter determined via atomic force microscopy (AFM). Also X-ray studies (phase composition analysis, crystallite sizes determination) were carried out on these composites. Measurements of the surface topography using the Tapping Mode method were performed, acquiring the data on the height and on the phase imaging. The change of intensity, crystallite size and half-value width of main reflections originating from carbon within the composites have been determined using the X-ray analysis. The density of each obtained composite was determined as well as the resistivity at room temperature. The density of composites is quite satisfactory and ranges from 0.27 to 0.35 g/cm3. Different composites vary not only in strength but also in density. Different properties were achieved by the use of various dispersions. Carbon nanotubes constituting the reinforcement for a polymer composite improve the mechanical properties and conductivity composite.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości kompozytów polimerowych wzmacnianych nanorurkami węglowymi zawierających różne dyspersje akrylanowe. Do wytworzenia kompozytów zastosowano akrylany o różnych rozmiarach cząstek i lepkości. Wytrzymałość mechaniczną określono za pomocą próby trójpunktowego zginania. Chropowatość została wyznaczona za pomocą profilometru i porównana z chropowatością wyznaczoną za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM). Na kompozytach przeprowadzono również badania rentgenowskie (analiza fazowa, wielkość krystalitów). Pomiary topografii powierzchni przeprowadzono za pomocą metody Tapping Mode, zbierając dane z wysokości i obrazowania fazowego. Zmiana intensywności, wielkość krystalitów oraz szerokość połówkowa głównego refleksu pochodzącego od węgla została wyznaczona za pomocą analizy rentgenowskiej. W pracy określono również gęstość oraz rezystywność każdego z kompozytów. Gęstość kompozytów jest zadawalająca, gdyż waha się w granicach od 0.27 od 0.35 g/cm3. Kompozyty różnią się zarówno gęstością jak i wytrzymałością a różnice wynikają z zastosowania różnych dyspersji akrylanowej. Nanorurki węglowe dodane do kompozytów poprawiają ich własności wytrzymałościowe oraz przewodność.
EN
Currently we can observe a worldwide trend to find new materials with extraordinary properties. In particular these researches are aimed to find a method to improve electrical conductivity, mechanical properties, corrosion resistance and rheological behavior of known materials. This effect can be achieved by a synthesis of modern carbon materials with metals. In this paper authors presented research results of synthesis process for Cu-graphene and Cu-CNT’s composites obtained by the mechanical synthesis in cold drawing process. The article presents also the results of electrical conductivity measurements and structural analysis of carbon particles presence in copper matrix. The research has shown that obtained composites have electrical conductivity lower than used copper base material. Additionally, the structural analysis has shown that after the drawing process carbon materials particles are mechanically pressed into Cu in the matrix, and these particles do not participate in the current flow, creating an actual barrier for electrons transport.
PL
Aktualnie na świecie poszukuje się nowych materiałów o własnościach dotychczas nieosiągalnych. Poszukiwania te głównie ukierunkowane są na podwyższenie przewodności elektrycznej, własności wytrzymałościowych, odporności korozyjnej, reologicznej itd. Efekt ten może być osiągnięty przez łączenie nowoczesnych nanomateriałów węglowych z metalami. W artykule przedstawiono wyniki badań syntezy miedzi z grafenem i nanorurkami metodą syntezy mechanicznej w procesie ciągnienia uzyskanych materiałów gradientowych Cu-grafen oraz Cu-CNT’s. W artykule zamieszczone zostały wyniki badań przewodności elektrycznej właściwej oraz wyniki analiz strukturalnych obecności cząstek materiałów węglowych w osnowie miedzianej. Przeprowadzone badania wykazały, że uzyskane kompozyty posiadają obniżoną przewodność elektryczną w stosunku do osnowy miedzianej. Ponadto badania strukturalne wykazały, że w osnowie po procesie ciągnienia występują wprasowane w Cu cząstki materiałów węglowych, które nie biorą udziału w przewodzeniu prądu stanowiąc barierę w transporcie elektronów.
PL
Obecnie na świecie poszukuje się nowych materiałów, które miałyby nowe cechy dotychczas nieosiągalne. Jednym z kierunków badawczych są kompozyty miedzi z nanorurkami, które przy wykorzystaniu wysokich własności nanomateriałów węglowych mają umożliwiać wzrost własności użytkowych tego typu materiałów w stosunku do czystej miedzi. Oczekiwany wzrost własności kompozytów koncentruje się na wzroście przewodności elektrycznej, własnościach mechanicznych, przewodności i odporności cieplnej oraz własnościach reologicznych. Jedna z koncepcji uzyskiwania takich materiałów obejmuje metodę metalurgicznej syntezy mieszaniny Cu-CNT's w procesie odlewania ciągłego. W ramach artykułu przedstawiono wyniki badań własności oraz relaksacji naprężeń kompozytu Cu-CNT's oraz materiału odniesienia, tj. czystej miedzi gatunku CuOFE.
EN
At the moment new trend is present all around the world to find materials with enhanced properties. One of the research studies concentrate on copper and CNT's composites, which because of the extraordinary high properties of carbon nanomaterial's can have above standard properties in comparison to pure copper. Expected growth of composites exploitation properties is based in most cases on the growth of electrical conductivity, mechanical properties, thermal stability and rheological properties of those type of materials. One of the ideas concentrate on metallurgical synthesis of Cu-CNT's mixture in continuous casting process. Within this article research results of stress relaxation tests of Cu-CNT's materials obtained from continuous casting line are shown. Conducted researches allowed to obtain stress relaxation characteristics of Cu-CNTs composite and also for reference purposes a CuOFE grade copper was tested.
EN
The progress of civilization force that we look for new materials with higher exploitation properties that can be used in different types of installations and will allow to increase their technological potential. One of the research trends is concentrated on the search of new materials with the above standard electrical conductivity, mechanical and rheological properties, higher thermal resistance and technological properties, all in comparison to pure copper. One of the ideas of such material is composite produced from copper and high quality carbon materials (CNT’s or graphene). Regarding to the above, presented paper refers to the research results concentrated on the metallurgical synthesis of Cu-CNT’s materials obtained with the use of the continuous casting method. Within this paper research works over the synthesis method and obtained material characterization, for electrical, mechanical and structural properties (for both as cast and after cold drawing tempers) are shown
PL
Postęp cywilizacyjny wymusza ciągły rozwój i poszukiwanie nowych materiałów o coraz wyższych własnościach eksploatacyjnych, które zastosowane w różnego typu urządzeniach pozwolą na zwiększenie ich własności użytkowych. Jeden z nurtów koncentruje się na poszukiwaniu materiału, który będzie charakteryzował się większą przewodnością elektryczną, jak również większą wytrzymałością mechaniczną, reologiczną czy odpornością cieplną w stosunku do czystej miedzi, przy zachowaniu wysokich własności technologicznych. Obecny stan wiedzy skłania do wniosku, że będzie to możliwe przez łączenie miedzi z wysokiej jakości materiałami węglowymi w postaci nanorurek czy grafenu. Wobec powyższego niniejsza praca koncentruje się na badaniach nad możliwością wytwarzania kompozytów Cu-CNT’s metodą metalurgicznej syntezy miedzi i nanorurek w procesie odlewania ciągłego. W artykule przedstawione zostaną badania nad procesem uzyskiwania kompozytów Cu-CNT’s oraz ich charakterystyka ze względu na własności elektryczne, mechaniczne i strukturalne. Badania prowadzono na odlewach oraz drutach uzyskanych w procesie ciągnienia.
PL
Nanorurki TiO2 mają szereg zastosowań praktycznych głównie w procesach katalitycznych i fotokatalitycznych. Są one chętniej stosowane od typowych materiałów w postaci proszków ze względu na znacznie większe rozwinięcie powierzchni. Wpływ dodatku nanorurek TiO2 na aktywność fotokatalityczną powłok, otrzymanych z zolu zawierającego ditlenek tytanu, oraz na ich właściwości optyczne jest nadal słabo zbadany. W pracy opisano procedurę syntezy zolu TiO2 techniką zol–żel z dodatkiem nanorurek oraz otrzymywania cienkich powłok na powierzchni szkła techniką zanurzeniowo–wynurzeniową. Scharakteryzowano strukturę powłok, właściwości optyczne oraz wyznaczono aktywność fotokatalityczną i kąty zwilżania.
EN
Titanium dioxide nanotubes have a number of practical applications, especially in the catalytic and photocatalytic processes. They are used more often than typical powder materials, because of a much larger degree of surface development. Effects of TiO2 nanotubes on the photocatalytic activity of coatings obtained from a titanium dioxide sol and their optical properties are still poorly investigated. This paper describes a synthesis procedure of the sol containing titanium dioxide nanotubes and preparation of thin films on the glass surface by the dip-coating sol–gel technique. The structure, optical properties, photocatalytic activity, and wetting contact angles of the coatings were characterized.
16
EN
Purpose: In the paper the fabrication of composite nanofibers using electrospinning Technique was reported. That processing technique was used to synthesis composite Nanofibers with various morphologies using a precursor composed of poly(vinyl) alcohol (PVA), copper acetate (CuAC) and acetic acid (C2H3OH). The morphology of formed Nanofibers depends not only on the spinning parameters, but also on the composition of the Polymer solution. The purpose of the study was to obtain results that allowed to determine The influence of parameters of the electrospinning process on morphology of the composite Nanofibers. Design/methodology/approach: The obtained nanofibers were characterized through High resolution scanning electron microscopy (SEM). It was noticed that the morphology Of composite nanofibers depends on the applied voltage and nozzle-collector distance. The research was carried on a scanning electron microscope. Findings: The influence of parameters of the electrospinning process on morphology of the Composite nanofibers was determined. Research limitations/implications: The research was carried out on samples, not on Final elements. Originality/value: The paper presents the influence of the electrospinning parameters On the morphology of composite nanofibers.
PL
Opisano ideę nanokomunikacji. Dokonano przeglądu mechanizmów transmisji danych opartych na strukturach węglowych oraz organizmach biologicznych, ich ograniczenia, a także potencjalne korzyści z ich stosowania.
EN
In this article the idea behind nanocommunication was presented. Data transmission mechanisms based on carbon-based structures and living organisms were shown. In each case advantages and disadvantages were pointed out.
19
Content available remote Recognition and characterization of defects in GaN epilayers
EN
Using conventional and high resolution electron microscopy typical contrast was identified for the “a” pure edge threading dislocations in GaN layers grown on SiC and sapphire. Their atomic structure was shown to exhibit 5/7 atoms configuration. The {1 2 10} stacking fault has two atomic configurations in wurtzite GaN with 1/2<10 1 1> and 1/6<20 2 3> displacement vectors. It originates from steps at SiC surface and it can form on a flat (0001) sapphire surface. In the investigated samples mainly Holt configuration of inversion domains and zigzag boundaries were found. This configuration is realized by inversion with displacement c/2. Different types of nanopipes were found on the cross-sectional GaN/Al2O3 specimens. Most of the observed nanopipes have hexagonal cross-section on planar view and the diameter in the range 5÷20 nm. Screw distortion around the nanopipes was confirmed using Large-Angle Convergent-Beam Electron Diffraction (LACBED) images. Cubic-GaN inclusions were found as colonies of triangular pyramids with the hill of triangle towards SiC substrate. The appearance of second phase precipitates inside wurtzite GaN epilayer is associated with stacking mismatch boundaries and misoriented mosaic domains. The size of c-GaN inclusions is in the range 2÷16 nm with average lateral diameter near 5 nm.
PL
Krawędziowe dyslokacje typu ,,a” przebiegające na wskroś warstw epitak- sjalnych GaN/SiC zidentyfikowano na podstawie typowego kontrastu, stosując techniki konwencjonalne i wysokorozdzielczą mikroskopię elektronową. Określono atomową konfigurację rdzenia dyslokacji, jako układ 5/7 najbliższych atomów. Występujące w strukturze wurcytu błędy ułożenia {1 2 10} przyjmują w badanych warstwach epitaksjalnych GaN dwie konfigurację 0 różnych wektorach przemieszczenia 1/2<10 1 1> i 1/6<20 2 3>. Powstają one na skutek tworzenia stopni na powierzchni podłoża SiC lub na płaskich powierzchniach bazowych szafiru. Stwierdzono występowanie granic domen inwersyjnych i granic typu zig-zag o konfiguracji charakteryzującej się złożeniem inwersji i przemieszczenia c/2 w kierunku osi heksagonalnej. W warstwach epitaksjalnych GaN/szafir zaobserwowano nanorurki jako dyslokacje śmbowe o otwartym rdzeniu. Większość nanorurek na przekroju planarnym wykazywała kształt heksagonahiy i rozmiary w zakresie 5 ÷20 nm. Dystorsja śmbowa wokół nanorurek została potwierdzona za pomocą metody zbieżnej wiązki elektronów przy dużych kątach zbieżności (LACBED). W strukturze heksagonalnej GaN/SiC zaobserwowano obszary fazy o sieci regulamej c-GaN, jako kolonie o kształcie odwróconych piramidek o wielkości u podstawy 2÷16 nm, przy średniej wielkości 5 nm.
EN
Striving to improve the overall efficiency of combustion engines under real operating conditions of vehicles is effectively implemented by downsizing and turbo-charging. Engine turbo-charging leads to an increase in mechanical loads, in the piston-cylinder group in particular. In order to take full advantage of the opportunity to improve the efficiency of the engines built according to the concept of downsizing, it is appropriate to optimize the piston-cylinder cooperation, especially in terms of friction losses. This paper examines the possibility of replacing conventional layers covering the bearing surface of the piston with layers formed by nanomaterials. The obtained images of layers of carbon nanotubes (CNTs) on the surface of experimental pistons are presented by means of a scanning electron microscope (SEM). The pistons were embedded in an engine and tested for friction losses.
PL
Dążenie do poprawy sprawności ogólnej silników spalinowych w rzeczywistych warunkach eksploatacji pojazdów jest skutecznie realizowane przez downsizing i doładowanie silników. Doładowanie silników prowadzi do wzrostu obciążeń mechanicznych, szczególnie w grupie tłokowo-cylindrowej. Dla pełnego wykorzystania możliwości poprawy sprawności silników zbudowanych według koncepcji downsizingu celowa jest optymalizacja współpracy tłoka z cylindrem, szczególnie w aspekcie strat tarcia. W artykule przeanalizowano możliwość zastąpienia konwencjonalnych warstw pokrywających powierzchnię nośną tłoka przez warstwy utworzone z nanomateriałów. Przedstawiono uzyskane za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego zdjęcia warstw nanorurek węglowych na powierzchni eksperymentalnych tłoków. Tłoki te zostały zamontowane w silniku i poddane badaniom strat tarcia, wyniki badań przedstawiono i omówiono w artykule.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.