Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kondensacja pary wodnej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Zalety dachów wentylowanych
3
Content available remote Skropliny w dachach
5
Content available remote Stropodachy nad halami basenowymi
6
Content available remote Paroizolacyjne standardy
EN
The paper describes the application of the Mollier diagram and the procedure of its modification, presented in the article (Ptaszyński, 2016), for the analysis of thermodynamic transitions of the humid air stream flowing through mine ducts in conditions of highly variable static pressure. Exemplary measurement data have been used to perform the scrutiny of thermodynamic processes of the air during its flow as well as to determine the type of mass water sources occurring there as result of water vapour condensation, and their mass flow rates.
PL
W artykule wykorzystano wykres Molliera i zaproponowaną w pracy (Ptaszyński, 2016) procedurę jego modyfikacji do analizy przemian termodynamicznych strumienia powietrza wilgotnego płynącego w przewodach o istotnie zmieniającym się ciśnieniu statycznym. Wykorzystując przykładowe dane pomiarowe wykonano analizy procesów termodynamicznych powietrza zachodzących na drodze jego przepływu, określono charakter występujących na niej masowych źródeł wody pochodzącej z kondensacji pary wodnej i ich wydajności masowe.
9
Content available remote Wybrane zagadnienia termomodernizacji budynków
PL
W artykule poruszono powszechnie znany problem termomodernizacji budynków i jego wpływ na dalszą ich eksploatację. Nie istnieją uniwersalne metody poprawy izolacyjności cieplnej przegród, które można stosować w każdych warunkach i na każdych powierzchniach. Wprowadzenie nowych warstw ocieplenia ma wpływ na procesy zachodzące wewnątrz przegród budowlanych, dlatego też należy go indywidualnie dobierać do wymagań stawianych przez przepisy [4] z uwzględnieniem rodzaju obiektu i jego elementów składowych oraz warunków eksploatacji. O tym zbyt często zapominają projektanci, wykonawcy i właściciele obiektów. Dowolność w stosowaniu metod dociepleń niejednokrotnie daje efekty odwrotne do oczekiwanych. W artykule omówiono kilka przypadków nietypowego zastosowania warstw izolacyjnych w budynkach wykonanych w technologiach tradycyjnych.
EN
The article deals with a commonly known problem of a thermal efficiency improvement of buildings and its influence on their further operation. There are no universal methods for the improvement of thermal insulation of barriers that could be applied under all conditions and on all surfaces. Introduction of new thermal insulation layers is not neutral for physical processes inside wall barriers, thus it should be selected individually for requirements resulting from regulations [4], taking into account the type of a building, the design of barriers as well as external and internal operating conditions. This is too often neglected by designers, contractors and owners of buildings. When insulation methods are not specifically selected, in many cases the effects are quite opposite to expectations. The paper describes a few instances of untypical use of insulation layers in buildings designed in modern and older technologies.
PL
W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego brane są pod uwagę głównie zagadnienia konstrukcyjne i przeciwpożarowe. W niektórych sytuacjach, ze względu na wymagania technologiczne produkcji, równie istotna staje się jakość cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych. Dotyczy to przede wszystkim obiektów, w których ważne jest utrzymanie odpowiedniej zawartości pary wodnej w powietrzu. W artykule przeanalizowano wpływ zmiany obciążenia wilgocią na ryzyko kondensacji powierzchniowej na węzłach konstrukcyjnych lekkiego stropodachu z systemem świetlików i sformułowano zalecenia ograniczające możliwość spływania kondensatu do wnętrza pomieszczeń produkcyjnych.
EN
In case of change of usage way for building object there are taken into account mostly construction and fire protection issues. However, in some situations because of production technological requirements equally essential becomes the humidity and thermal quality of external partitions. It involve first of all objects in which it is important to keep proper content of steam in air. In the article there is an analysis of humidity charge change influence on surface condensation risk on construction nodes of a light flat roof with a system of skylights and there are formulated recommendations for limiting the possibility for condensate flow into production rooms.
11
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących wykraplania wilgoci w krytych basenach pływackich w aspekcie doboru stolarki okiennej dla tego typu obiektów. Z uwagi na dużą ilość parującej wody w obiektach basenowych występuje często zjawisko wykraplania się wilgoci na zewnętrznych przegrodach budowlanych. Wynika to ze specyficznych warunków wewnętrznych, jakie występują w halach basenowych. Przeanalizowano zjawisko wykraplania się wilgoci w przypadku okien o różnym współczynniku przenikania ciepła.
EN
The article presents the results of analyzes of the condensation of moisture in the indoor swimming pools in terms of selection of window for this type of facilities. Due to the large amounts evaporating water in these facilities the phenomenon of condensation of moisture on the building envelope can be found. This problem results from the specific internal conditions. Phenomenon of condensation of moisture for windows with different coefficients of heat transfer was examined.
13
Content available remote Long time testing of thermal parameters in selected windows
EN
The paper presents an evaluation of the measured data of the temperatures of three window constructions made from different materials and with different glazing systems. Measurements were carried out at different points on window friezes and glazing and they underway continuously throughout the year. These windows are suitable for low-energy buildings. Window structures were placed in the pavilion type testing laboratory. The windows were installed in an outer wall of known thermal characteristics, in a room with a constant indoor climate. The windows were exposed to the real effects of external climate conditions. The article shows the results of temperature measurements and thermo-optical properties.
PL
W artykule przedstawiono ocenę danych z pomiarów temperatury trzech różnych konstrukcyjnie okien zbudowanych z różnych materiałów i z różnymi układami szybowymi. Pomiary są przeprowadzane w różnych miejscach ram i przeszkleń nieprzerwanie przez okres jednego roku. Okna te są odpowiednie dla budynków niskoenergetycznych. Okna są umieszczone w laboratorium (typ pawilonu), gdzie okna są zainstalowane w zewnętrznej ścianie pomieszczenia o znanej charakterystyce cieplnej oraz stałych warunkach wewnętrznych. Jednocześnie są wystawione na działanie rzeczywistych zewnętrznych warunków klimatycznych. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów temperatury oraz właściwości termooptycznych.
PL
Przegrody zewnętrzne powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec pleśni i grzybów na wewnętrznych powierzchniach. Nowe wymagania w Polsce dotyczące tego problemu oparte są na normie PN-EN ISO 13788. Na rysunku istnieje wiele programów komputerowych opracowanych na podstawie normy PN EN ISO 13788, jednak w obliczeniach przyjmuje się różne dane wejściowe. W niniejszym artykule zaprezentowano różne metody obliczeń. Pokazano, że wyniki różności od danych wejściowych i metody obliczeniowej. Ponadto, bez względu na stosowaną metodę przegroda spełniająca wymogi izolacyjności cieplnej spełni także wymogi odnoście ryzyka rozwoju mikroorganizmów. Ostatecznie stwierdzono, że spełniając wymogi minimalnych oporów cieplnych automatycznie spełnia się wymogi dotyczące ryzyka rozwoju pleśni i grzybów.
EN
The envelope should be designed in such a way to prevent mould development on internal surfaces. In Poland, new requirements are based on European standard EN ISO 13788. However, on the software market there are several computer programs that calculate risk of microbiological growth on internal surfaces and in each different input data is used. In this paper different calculation approaches are presented. It is shown that the results differ depending on the input data and calculation approach. Moreover, no matter which approach is used, an envelope that meets minimum thermal requirements will alwayss meet the mould growth risk requirements. The final conclusion is that the mould growth risk calculation can be avoided as following thermal requirements automatically satisfies the first ones.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.