Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  województwo dolnośląskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Odpady komunalne wytworzone, objęte statystyką GUS, obejmują odpady odebrane od właścicieli nieruchomości oraz zebrane selektywnie. Jaki jest bilans statystyk oraz udział składowania odpadów w Polsce i w województwie dolnośląskim?
EN
The beginning of 2020 was associated with the appearance of the global coronavirus pandemic (COVID-19). The spread of the epidemic caused the introduction of an epidemiological emergency in Poland in early March (on March 12). This resulted in reduced public transport, including regional rail transport. In Lower Silesia, this concerned regional and fast connections. The conducted analysis concerns regional connections and is based on exploration of the spatial and the quantitative aspect of these changes. The transport offer before and after the announcing of the epidemic was analysed. The results showed that most of the transport restrictions concerned the peripheries of the voivodeship (local routes). Agglomeration routes were much less affected by the restrictions. On some lines a decrease to less than 5 pairs of connections per day was recorded. Once the restrictions are removed, it may be a challenge to encourage passengers to use railways again. Despite the low number of connections on many routes, rail transport can still be considered as the basis of the transport system. This is due to the lack of an alternative bus service.
PL
Wzrastający deficyt wody w środowisku, zmieniający się charakter opadów wynikający ze zmian klimatycznych przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na wodę w rolnictwie wymuszają potrzebę podjęcia dyskusji na temat zarządzania zasobami wodnymi. Jednym z narzędzi pozwalających ocenić wykorzystanie wody na etapie uprawy roślin jest ślad wodny. W artykule przedstawiono wyniki analiz zużycia wody, wykorzystanej w rolnictwie do produkcji artykułów pochodzenia roślinnego w latach 2014-2017. Oceny wielkości i rodzaju zużytej wody dokonano poprzez zastosowanie wskaźnika śladu wodnego. W analizie uwzględniono 28 roślin, stanowiących w sumie blisko 95% ogólnej powierzchni zasiewów na terenie województwa dolnośląskiego. Wyniki badań wykazały, że całkowity ślad wodny dla wszystkich analizowanych upraw wyniósł 4 815 mln m3 na rok oraz 7 032 m3 w odniesieniu do hektara powierzchni zasiewów. Spośród trzech składowych śladu wodnego największe wartości osiągnięto dla zielonego śladu wodnego (76%), który określa ilość zużywanej wody pochodzącej z opadów atmosferycznych i jednocześnie tej wody, która jest magazynowana w glebie i pobierana przez rośliny. Wzrost częstości występowania okresów suszy, głownie w okresie wegetacyjnym roślin, zmusza do ukierunkowywania rolnictwa w stronę upraw roślin, które charakteryzują się zwiększoną odpornością na zmiany klimatu oraz mniejszą wodochłonnością (niższym jednostkowym śladem wodnym).
EN
Growing deficit of water in environment, changing nature of rainfall resulting from climate change and simultaneous increase in water demand for agriculture, force the need for a discussion on the subject of water resources management. One of the tools to assess the use of water in the crop production is water footprint. This article presents the results of analysis of water consumption in agriculture for the crop production in the years 2014–2017. The assessment of quantity and type of water used was made by applying the water footprint indicator. The analysis considered 28 plants covering almost 95% of the total sown area in the Lower Silesian Voivodeship. The research revealed that the total water footprint for all analysed crops amounted to 4815 million m3 per year and 7 32 m3 per hectare of sown area. Of the three components of the water footprint, the highest values were achieved for the green water footprint (76%), which determines the amount of water used from rainfall and stored in the soil to be used by crops. The increase in the frequency of drought periods, occurring mainly in the vegetation period, drives the agriculture to cultivate crops which are more resistant to climate changes and less water intensive (having lower unit water footprint).
PL
Dokumentami strategicznymi województwa dolnośląskiego są: Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD) oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego Perspektywa 2020 (PZPWD). Dokumenty te nakreślają kierunki rozwoju regionu i na ich podstawie tworzone są dokumenty na niższych szczeblach samorządowych. SRWD zakłada rozwój województwa oparty z jednej strony na wysokim tempie produkcji i szerokim wachlarzu aktywności przemysłowej (w tym m.in. przemyśle wydobywczym), z drugiej natomiast na turystyce bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych oraz transgranicznym położeniu. Taki dwubiegunowy rozwój wymaga właściwych działań w zakresie planowania przestrzennego, tak by dostęp do naturalnych bogactw regionu nie został zachwiany, a potencjał zasobowy odpowiednio wykorzystany.
EN
The strategic documents of Lower Silesian Voivodeship are: Development Strategy of the Lower Silesian Voivodeship 2020 and Lower Silesian Voivodeship Spatial Development Plan Perspective 2020. This documents define directions of the region development. Based of them the local government documents are created. The strategy assumes development based on two pillars: high production rate with wide range of industrial activity (including mining) and tourism based on natural and cultural values and cross-border location. This bipolar development require appropriate spatial planning activities so that access to regional natural wealth will not disturbed and the resource potential will adequately utilized.
PL
Przekształcenia, jakie nastąpiły w transporcie autobusowym w Polsce po roku 1989, miały wpływ na większość aspektów dotyczących funkcjonowania tego rodzaju transportu w przestrzeni społeczno-gospodarczej kraju. Zmiany te nie ominęły również infrastruktury związanej z odprawą podróżnych, których liczba zauważalnie wzrasta w ostatnich latach. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, na przykładzie siedmiu wybranych miast położonych w województwie dolnośląskim, przekształceń infrastruktury oraz jej stanu obecnego. Analiza ma charakter studium przypadków, które ukazują podobieństwa oraz różnice w tym obszarze, jakie wystąpiły i nadal mają miejsce w poszczególnych miejscowościach. Autor zwraca uwagę także na: wyposażenie głównych punktów obsługi podróżnych w elementy poprawiające ich funkcjonalność i komfort podróżnych, rozmieszczenie opisywanej infrastruktury w przestrzeni miejskiej oraz jej powiązania z innymi ważnymi, z punktu widzenia pasażerów, obiektami. Przeprowadzone badania potwierdzają tezę o silnych przekształceniach infrastruktury służącej odprawie autobusów w wybranych miastach dolnośląskich. Charakterystyczną cechą jest zróżnicowanie tych procesów w poszczególnych miejscowościach. Są one uzależnione od różnych lokalnych czynników. W wielu miejscowościach obserwowana jest podobna tendencja do funkcjonowania na ich obszarze kilku punktów, w których następuje odprawa podróżnych w transporcie autobusowym. Zauważalna jest także degradacja i przekształcenia własnościowe dawnych dworców autobusowych, działających w innych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. Powyższe zjawiska są w dużej mierze następstwem liberalizacji oraz deregulacji, jaka nastąpiła w transporcie autobusowym w Polsce po 1989 roku.
EN
The changes in bus transportation in Poland after 1989 have impacted most aspects associated with the functioning of this type of transportation in the socio-economic sphere of Poland. The changes have referred also to the infrastructure intended for check-in of passengers which number has been growing noticeably in recent and its current state, on the example of 7 selected cities of the Lower Silesian Voivodeship. The analysis is a case study presenting similarities and differences referring to this area that have occurred and still are typical in discussed cities. Author is focused also on: equipment of the main service points for travelers with elements improving their functionality and travelers’ comfort, location of this infrastructure within the city boundaries, as well as its connection with other objects important for passengers. Conducted studies confirm the thesis of strong changes of the infrastructure devoted for bus passengers’ check-in in selected cities of the Lower Silesian Voivodeship. A distinctive feature is diversification of these processes in different cities. The processes are dependent on local factors. The similarities include the tendency, occurring in many cities and towns, that in the given area there are several bus stops operating. Also degradation and transformation of old bus terminals functioning in different socio-economic conditions – is observable. The abovementioned phenomena are generally consequences of the liberalisation and deregulation which has occurred in the bus transportation in Poland after 1989.
PL
Region Dolnego Śląska stanowi na mapie Polski ważny ośrodek produkcji surowców skalnych. Utrzymanie wysokiego poziomu wydobycia oraz transportu kopalin jest jednak niezwykle problematyczne, biorąc pod uwagę ich niekorzystny wpływ na otoczenie. Pogodzenie interesów branży górniczej oraz mieszkańców rejonów o szczególnie wysokim poziomie produkcji surowców, stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań stawianych przed władzami administracyjnymi województwa. Pozytywne rezultaty oceny wariantów wywozu surowców skalnych może przynieść zastosowanie kryterium efektywności Kaldora-Hicksa.
PL
W ciągu ostatnich lat na polskim rynku kruszyw naturalnych zachodziły istotne zmiany. W regionie dolnośląskim miały one szczególnie wyraźny przebieg, wynikający z wyjątkowej pozycji tego regionu w krajowej gospodarce surowcowej. W artykule przedstawiono zmiany wielkości zasobów dolnośląskich kopalin skalnych, wykorzystywanych do produkcji kruszyw mineralnych. Analizy odniesiono do złóż kamieni łamanych i blocznych oraz piaskowo-żwirowych. Scharakteryzowano zasoby geologiczne i przemysłowe oraz zmiany wydobycia, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu ich wydobywania do 2011 roku oraz dynamiki spadku w latach następnych. Wykorzystano także korzystny wzrost podaży kruszyw sztucznych, produkowanych z żużli pomiedziowych, w hutach w Głogowie i Legnicy. Podkreślono znaczenie Dolnego Śląska dla pokrycia zapotrzebowania na kruszywa dla innych regionów kraju.
EN
During last few years important changes on the Polish market of natural aggregates were occurred. In Lower Silesian region these changes were especially sharply outlined because of exceptional position of it in domestic raw materials economy. In this article changes of resources of Lower Silesian rock raw materials to aggregates production were presented. These analysis were done in relation to the deposits of crushed and dimension stones also sands and gravels ones. Geological and developed reserves were characterized as well as changes of output of these raw materials taking into account growth of their output to 2011 and decrease in the next years. Used also a positive increase in the supply of artificial crushes produced from copper slag in Głogów and Legnica smelters. On this background importance of Lower Silesia region in provide the demand of aggregate product for different parts of the country was underlined.
EN
The aim of the paper is to contrast existing protected areas which are environmentally valuable according to traditional preservation rules with the areas where provision of the selected ecosystem services is the greatest according to the current research standards on ecosystem service hotspot mapping. In order to achieve that we developed the comprehensive method for mapping ecosystem services which could be applied in the national ecosystem assessment process. We selected four ecosystem services, each of which is spatially presented and evaluated using appropriate indicators. The services we consider are global climate regulation, moderation of extreme events, erosion control, and fresh water provision. According to the Common International Classification of Ecosystem Services vol. 4.3 these ES could be divided into two section: provisioning and regulating.
PL
Niezbędna jest poprawa wiedzy na temat ekosystemów i oferowanych przez nie usług w krajach należących do Unii Europejskiej, aby osiągnąć główne cele zapisane w Strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 roku. Z tego powodu państwa członkowskie, we współpracy z Komisją Europejską, są zobowiązane zidentyfikować i ocenić stan ekosystemów i ich usług. Istnieją różne podejścia do mapowania usług ekosystemów, z których jednym jest analiza hot spot. Jest ona dobrym narzędziem do identyfikacji obszarów, które nie są chronione, lecz są ekologicznie cenne i dostarczają wielu usług ekosystemów. W badaniu przeprowadzono analizę czterech potencjałów usług ekosystemów: globalnej regulacji klimatu, kontroli erozji, moderacji ekstremalnych zjawisk i dostarczania wody pitnej. Większość z punktów hot spot dla wybranych usług ekosystemów województwa dolnośląskiego była zlokalizowana w obrębie obszarów chronionych, zwłaszcza tych objętych ochroną w formie Natura 2000.
PL
Celem opracowania była próba naukowego rozstrzygnięcia alternatywy korzystania przez gospodarstwa z usług mechanizacyjnych w stosunku do zakupu nowego bądź używanego sprzętu technicznego na przykładzie kombajnów zbożowych. Utworzono 2 grupy typologiczne kombajnów zbożowych. W poszczególnych grupach odpowiednikami kombajnu przeciętnego były następujące marki i modele: A – Bizon Z056; B – John Deere 1450 CWS. Ustalono punkty graniczne równoważące cenę usługi w godzinach pracy i ha powierzchni przeznaczonej do zbioru. Badania wykazały, że zakup nowego kombajnu będzie racjonalny jedynie w tych gospodarstwach, gdzie zapewniony zostanie minimalny areał zbóż i roślin technologicznie podobnych na poziomie: grupa A – 128 ha; grupa B – 173 ha. W sytuacji braku dostępności do tych usług mogą sobie one pozwolić na zakup sprzętu używanego w przeciętnej cenie nie przekraczającej dla gospodarstw posiadających kombajny z grup A – 89530 PLN, i z grupy B – 176315 PLN.
EN
The aim of the study was scientific consideration of an alternative of using mechanization services by farms in comparison to the purchase of new or used technical equipment on the example of grains combine harvesters. Two typological groups of grain combine harvesters were created. In selected groups following makes and models responded to an average combine harvester: A – Bizon Z056; B – John Deere 1450 CWS. Border points balancing the price of service in working hours and surface designed to harvest were established. Investigations showed, that the purchase of a new combine harvester will be rational only in these farms, where minimum acreage of grains and technologically similar plants will achieve: group A – 128 ha; group B – 173 ha. If these services are unavailable, farms can afford purchase of the used equipment for an average price which does not exceed: PLN 89,530 for group A and PLN 17,6315 for group B.
10
Content available remote Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju pracowników w małym przedsiębiorstwie
PL
W artykule uporządkowane zostały kwestie definicyjne związane z rozwojem pracowników jak również zidentyfikowana została potrzeba rozwoju pracowników w małych przedsiębiorstwach. Na podstawie studiów literaturowych wskazane zostały wewnętrzne warunków działania małych przedsiębiorstw, stanowiące potencjalne źródło szans oraz ograniczeń dla rozwoju pracowników. Wewnętrzne warunki funkcjonowania firm poszukiwane były w takich obszarach jak: przedmiot działalności przedsiębiorstwa, wielkość firmy, sytuacja finansowa, etap rozwoju przedsiębiorstwa, interesariusze wewnętrzni, strategia, struktura organizacji oraz kultura organizacyjna. Następnie zaprezentowane zostały wewnętrzne uwarunkowania rozwoju pracowników w małym przedsiębiorstwie z rejonu województwa dolnośląskiego. Zaprezentowana firma może stanowić przykład dobrych praktyk z zakresu rozwoju pracowników. Przedsiębiorstwo stwarza pracownikom warunki sprzyjające zdobywaniu nowej wiedzy oraz kwalifikacji, co uznaje za swoje zadanie. Decyzję o podjęciu działań rozwojowych pozostawia jednak w rękach pracowników. W ten sposób każdy indywidualnie odpowiada za własny rozwój.
EN
There have been definitional issues related to the employee development clarified in the article as well as the need to develop employees in small businesses identified. Based on literature studies, the internal conditions of operation of small businesses, which are a potential source of opportunities and constraints for employee development, has been indicated. The internal conditions of the firm operating were sought in areas such as: the objects of the company, the company size, financial situation, the stage of the company development, internal stakeholders, strategy, organization structure and organizational culture. Then the internal conditions of employee development in a small company from the region of Lower Silesia have been presented. Presented company can provide an example of good practice of employee development. The company creates favorable conditions for workers to acquire new knowledge and skills, what considers it his task. The decision to undertake development activities, however, leaves in the hands of employees. In this way, each individually are responsible for their own development.
PL
Zmienność w czasie i przestrzeni danych stanowi kluczowy element różnych zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym. W celu zbadania zmienności buduje się bazy danych, w których jedną z cech jest lokalizacja. W dobie automatyzacji i informatyzacji bazy danych to niezbędny element funkcjonowania wielu instytucji państwowych oraz firm prywatnych. Problematyczne wydaje się być przedstawienie informacji zawartych w bazach w taki sposób, by zmiany przed-stawione za pomocą liczb były łatwe i szybkie w analizowaniu. Z pomocą przychodzą rozwiązania technik GIS (z ang. Geographic Information System), stosowane obecnie na szeroką skalę w wielu branżach m.in. w transporcie, budownictwie, energetyce oraz w inżynierii i ochronie środowiska [1÷8]. Celem niniejszej pracy była wizualizacja i analiza przestrzenna danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłem zawieszonym PM10 i PM2.5 na terenie województwa dolnośląskiego przy zastosowaniu techniki GIS.
EN
Variability of data in time and space is a key element of the different phenomena occurring in the natural environment. In order to investigate the variability a databases in which one of the features is the location are built up. In the era of automation and computerization the databases are an essential element for the functioning of many public institutions and private companies. Problematic seems to be to present the information in databases in such a way as to amendments submitted by the numbers were easy and quick to analyze. In such a case the GIS technique can be helpful. The method of implementation of spatial analysis using ArcGIS soft-ware package was presented. It consisted of obtaining data on concentrations of pollutants, processed for the purposes of the program, the appropriate data management, analysis and graphical presentation of results. There were used functions that were needed to create the area and point type map layers. By use of the area type layers, zones according to which the concentrations classification was conducted. And with a point type layers measurement points used in the study were presented. For each layer is assigned the characteristics of the resource database, which allowed their subsequent interpretation by the spatial analysis. By combining point-type layer with polygons characteristics for the relevant areas was averaged. Ability to set the layer properties has allowed for classification and presentation of data assigned to them. In this study spatial analysis were conducted to show the possibility of using geoinformation techniques in monitoring of concentrations of selected air pollutants (PM10 and PM2.5). Developed data of measurements of concentrations of PM10 and PM2.5 from the beginning of 2009 till September of 2010 were made available by the Regional Inspectorate for Environment Protection in Wroclaw. Using this set of data it was possible to present and to characterize air pollution by particulate matter PM10 and PM2.5 in the Lower Silesia province. It was observed that the zones characterized by the highest levels in selected averaging periods (monthly and annual) were: District Kłodzko, Wałbrzych, the city of Legnica and Wrocław agglomeration. In 2009, the observed average concentrations exceeded the limit of PM10 (40 ?g/m3) in the Kłodzko. The concentrations of PM10 in the range from 30 to 40 ?g/m3 near Legnica, district of Wałbrzych and Wrocław agglomeration were observed. In 2010, the concentrations of PM10 in ambient air over three mentioned areas has been exceeded the limit values. In the case of PM2.5 annual average concentration allowed value (25 ?g/m3) was exceeded in the district of Wałbrzych and Wrocław agglomeration. It was also examined the impact of volcanic eruption of Eyjafjallajökull in Iceland, which took place on April, 14th (2010), on air quality in the Lower Silesia province. The changes in concentrations of PM10 and PM2.5 for 14 and 18 of April 2010 were studied. Prepared maps indicated that the PM 2.5 concentrations four days after the eruption, when the air space for air transportation in most countries in Europe, including Polish, was closed, over most concerned areas were lower compared with April 14th 2010. For a fraction of PM10 there were no significant changes in concentrations in Lower Silesia province.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz przestrzennych w środowisku systemów informacji geograficznej (GIS) wykonanych na potrzeby opracowania Studium wydobycia i transportu surowców skalnych. Stan i perspektywy [1] w Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym oraz ich kontynuacji w ramach pracy Analiza wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku z wykorzystaniem narzędzi GIS na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Celem analiz było określenie przestrzennego rozkładu i koncentracji obszarów eksploatacji i wielkości wydobycia surowców skalnych w granicach województwa dolnośląskiego oraz identyfikacja obszarów szczególnie narażonych na negatywne wpływy eksploatacji i transportu drogowego. Przeprowadzono także badania potencjału transportu kolejowego do przewozu surowców skalnych jako alternatywy dla transportu drogowego.
EN
The article presents the results of spatial analyses in the environment of the geographic information systems (GIS) carried out for the needs of elaboration of the Study of production and transport of rock raw materials. State and perspectives [1] in the Voivodeship Urban Development Office and their continuation in the framework of the work Analysis of production and transport of rock raw materials in Lower Silesia using GIS tools at the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology of the Wrocław University of Technology. The aim of the analyses was the determination of the spatial distribution and concentration of exploitation areas and volume of production of rock raw materials within the boundaries of the Lower Silesian Voivodeship as well as identification of areas particularly exposed to negative impacts of exploitation and road transport. Moreover, examinations regarding the potential of the railway transport for transportation of rock raw materials as an alternative for road transport have been carried out.
PL
W artykule wskazano na podstawowe dokumenty służące realizacji regionalnej polityki przestrzennej w województwie dolnośląskim, którymi są Plan zagospodarowania przestrzennego województwa oraz Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. Omówiono ustalenia tych dokumentów w zakresie gospodarki i ochrony zasobów surowców skalnych. Szczegółowo scharakteryzowano dokumenty analizujące problemy zagospodarowania przestrzennego w województwie związane z górnictwem surowców skalnych. Są to, Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku z 2009 roku oraz Aneks do Studium przygotowany w 2011 roku, w których zawarto wyniki identyfikacji i analiz zjawiska eksploatacji i transportu surowców skalnych ze złóż koncesjonowanych przez Marszałka Województwa w przestrzeni regionu w okresie od 2006 roku. Podjęto w nich także próby oceny zapotrzebowania i dostępności zasobów tych kopalin i wskazano na potencjał kolei jako podstawowego środka transportu. W artykule zwrócono uwagę na rolę jaką dokumenty te, w połączeniu z uprawnieniami Marszałka jako organu administracji geologicznej, mogą pełnić w wypracowaniu i realizacji regionalnej polityki i strategii racjonalnego wykorzystania surowców skalnych.
EN
In the paper the most important documents of carrying into effect regional spatial development policy in the Dolnoslaskie-Voivodeshipare indicated. These are, the Spatial Development Plan of the Voivodeship and the DolnoslaskieVoivodeship Development Strategy until the year 2020. The documents’ assignations in the sphere of rock minerals management and resources protection are discussed. The documents analyzing the problems of spatial development in the Voivodeship connected with rock minerals mining. These are, the Study of rock minerals mining and transport in the Lower Silesia from the year 2009 and Annex to the Study from the year 2011. Both the documents contain results of identification and analyses of the processes of exploitation and transport of rock minerals from deposits licensed by the Voivodeship Marshall in the region’s space in the period from 2006. An attempt to assess demand and availability of these minerals’ resources has been made and indication of railways as the primary means of transport are made. In the paper attention has been also made to the role of these documents, can serve in developing and carrying out regional policy and strategy of sustainable use of rock minerals in connection with the powers of the Marshall as the regional body of geological administration.
PL
W artykule przedstawiono etapy realizacji Pilotowego systemu geoinformacyjnego dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim. Przedstawiono główne jego założenia, strukturę systemu wraz z metodyką budowy i funkcjonalnością. Opisano również strukturę danych wejściowych wraz z ich źródłami.
EN
In the paper the development stages of the Pilot geoinformation system for selected regions of rock materials extraction in the Dolnoslaskie Voivodship have been presented. The system’s most important foundations, its structure and development methodology, as well as functionalities have been given. The structure of the input data including its sources have also been described.
PL
Duży popyt na kruszywa łamane na obszarze całego kraju generuje konieczność coraz większego wykorzystania kolei do ich przewozów. Regionalna zmienność prognozowanego zapotrzebowania na surowce drogowe w kolejnych horyzontach czasowych powoduje obciążenie konkretnych ciągów wywozu kruszyw. W artykule poddano analizie kierunki wywozu surowców skalnych z obszaru Dolnego Śląska, z którego w głównej mierze dostarczane są kruszywa na place budowy dróg i autostrad. Wskazano na konieczność poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach, dla których na przestrzeni najbliższych lat prognozowane jest największe zużycie kruszyw do budowy dróg.
EN
Large demand for crushed aggregates in the country generate a need to enhance rail usage for transportation. Regional variability of prospective demand for road aggregates in subsequent time periods may cause overloading of particular transportation routes. Transport directions of natural stone from the Lower Silesia are analyzed, because a significant quantity of aggregates is delivered from this region to road construction sites all over the country. A need to improve technical condition of rail infrastructure is indicated for regions where the largest consumption of road construction aggregates is projected in the following years.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja, analiza i ocena popytu na instalacje odnawialnych źródeł energii w województwie dolnośląskim na terenie 3 gmin: Prusice, Zawonia i Wisznia Mała oraz ocena możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych i poziomu świadomości ekologicznej ich mieszkańców. Przebadane gminy mają dogodne warunki do rozwoju zarówno energetyki wiatrowej, jak i słonecznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że żadna z gmin nie prowadzi zrównoważonej gospodarki energetycznej. Świadczy o tym występowanie zjawiska niskiej emisji, brak uchwalonych planów energetycznych czy aktualnych projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, brak przeprowadzonej inwentaryzacji i zbadanego potencjału OZE oraz prowadzenia edukacji ekologicznej.
EN
The aim of the article is the identifi cation, analysis and the assessment of demand on installations of renewable sources of energy in the Lower Silesian Voivodeship on the 3 communes area: Prusice, Zawonia and Wisznia Mała as well as the opinion of posibilities of utilization of renewable sources of energy. The Authoress of the article will examine the level of occupants’ ecological awareness on the area of chosen communes. Article consists of 4 parts. First contains the description of studied area. It the second the installations of renewable energy sources on which the demand was examined, were discussed. The results of questionnaire investigations in the third part were introduced. Part fourth contains the possibility of utilization of renewable sources of energy.
17
Content available remote Zasoby wodne województwa dolnośląskiego w okresach suszy
PL
Województwo dolnośląskie jest jednym z najuboższych w wodę obszarów kraju. Pierwszoplanową rolę w kształtowaniu stosunków hydrologicznych odgrywają tutaj opady atmosferyczne oraz ich rozkład w czasie i na obszarze dorzecza Odry. Naturalną przyczyną niżówek jest deficyt zasilania rzeki, który może być spowodowany brakiem opadów, dużym parowaniem oraz długotrwałymi mrozami. Brak opadów powoduje, że rzeki zasilane są jedynie przez wody podziemne. Na wielkość zasilania ma wpływ długość okresu bezopadowego. Im on jest dłuższy, tym bardziej wyczerpują się zasoby wód podziemnych i zasilanie rzek maleje. W okresie letnim, gdy wysokie temperatury powietrza ułatwiają szybkie parowanie wody oraz występują niewielkie opady, zasilanie rzek maleje. Współdziałanie tych czynników może doprowadzać do powstawania niżówek letnich. Zasoby wodne w takich okresach ulegają stopniowemu sczerpywaniu, co doprowadzić może do wystąpienia deficytów w zaspokajaniu potrzeb wszystkich użytkowników. W artykule oceniono zasoby wodne na podstawie wybranych okresów niżówkowych w rzekach obszaru województwa dolnośląskiego, określono ich objętość deficytu oraz czas trwania.
EN
The Dolnoslaskie Province is the one of the poorest region in water supply in the whole territory of Poland. The crucial role for hydrological conditions plays precipitations and also their temporal and spatial distribution in Odra basin. The natural reason of low flow in rivers is river supply scarcity which is caused by precipitations lack and increasing of evaporation. The lack precipitation caused that rivers are supply by only groundwater. In summer season when high temperatures help to evaporation increasing water supply are decreased. Water resources in such periods are gradually bailing. It can lead to appearance breaks in water demand for all users. In this paper water resources were assessed on the basis of low flow periods in rivers Dolnoslaskie Province territory and described their deficit volume and duration.
18
Content available remote Mała retencja wodna w województwie dolnośląskim
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.