Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 239

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciągnik rolniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
The aim of the paper is analysis of consumption of electric energy which is necessary to drive a farm tractor with an electric motor as a drive unit under the conditions of a drive with varied loading of the power transmission system. The object of the research was a tractor model where a combustion engine was replaced with a dc electric motor. During the tests, a decrease of voltage and current strength collected from supplying batteries as a function of tractor drive time and in relation to the mass of a tractor with a trailer, temperature of the surrounding and resistance to motion were reported, which enabled determination of the collected power and energy. For the used set of batteries, also the maximum range of the tractor drive on the paved road was determined.
PL
Celem pracy jest analiza zużycia energii elektrycznej niezbędnej do napędu ciągnika rolniczego z silnikiem elektrycznym jako jednostką napędową, w warunkach jazdy z różnym obciążeniem układu napędowego. Obiektem badań był model ciągnika, w którym silnik spalinowy został zastąpiony silnikiem elektrycznym prądu stałego. W trakcie prób rejestrowano spadek napięcia oraz natężenie prądu pobieranego z baterii akumulatorów zasilających w funkcji czasu jazdy ciągnika, a także w zależności od masy ciągnika z przyczepą, temperatury otoczenia oraz oporów ruchu, co pozwoliło na określenie pobranej mocy i energii. Dla zastosowanego zestawu akumulatorów określono również maksymalny zasięg jazdy ciągnika po drodze utwardzonej.
EN
Farm tractors due to the nature of their work are exposed to a substantial risk of failures. The issues of their reliability are unusually significant in the aspect of the time limit of realisation of agricultural works in agrotechnical seasons. Nowadays, tractors provided for agriculture have increasingly complex functional units. The aim of the paper was to analyse reliability of presently produced farm tractors. Three tractor makes were evaluated and the analysis of failures was carried out with regard to functional units. Based on the obtained results, the average time of correct functioning and refreshment times and availability of particular tractor makes were determined. It was stated that the obtained empirical data of the correct functioning time and refreshment time may be well described with exponential functions. Significant differences in the values that determine the average time of correct functioning and duration time of refreshment obtained by tractors of the investigated makes were found. From among particular functional units, electric and hydraulic systems were the most often damaged, regardless the tractor make.
PL
Ciągniki rolnicze ze względu na charakter pracy narażone są na duże ryzyko wystąpienia uszkodzeń. Zagadnienie ich niezawodności jest niezwykle istotne w aspekcie terminowości realizacji prac rolniczych w sezonach agrotechnicznych. Współcześnie dostarczane do rolnictwa ciągniki charakteryzują się coraz większą złożonością zespołów funkcjonalnych. Celem pracy była analiza niezawodności obecnie produkowanych ciągników rolniczych. Ocenie poddano 3 marki ciągników, zaś analizę uszkodzeń przeprowadzono na poziomie zespołów funkcjonalnych. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono średnie czasy poprawnego funkcjonowania i czasy odnowy oraz dyspozycyjność poszczególnych marek ciągników. Stwierdzono, że uzyskane dane empiryczne czasu poprawnego funkcjonowania oraz czasu odnowy mogą być dobrze opisane funkcjami wykładniczymi. Stwierdzono istotne różnice w wartościach określających średnie czasu poprawnego funkcjonowania oraz czasy trwania odnowy uzyskane przez ciągniki badanych marek. Spośród wyszczególnionych zespołów funkcjonalnych najczęstszym uszkodzeniom ulegały układy elektryczny i hydrauliczny, niezależnie od marki ciągnika.
EN
The second edition of the Independent Farmers' Opinion Poll (IFOP 2018) resulted in a database of 600 subjective and reliable opinions used for the analysis of the ergonomics and safety of farm tractors. The poll was conducted in all regions of Poland and resulted in Polish farmers’ opinions of several dozen parameters of tractors, which are basic machines on each farm. John Deere won the second edition of the Independent Farmers' Opinion Poll as users of these tractors considered them the most ergonomic and safest during long-term operation. Like in the first edition (650 questionnaires), the users were the most critical about the insufficient number of compartments in the tractor cab.
PL
Po zakończeniu II edycji Niezależnego Badania Opinii Rolników (NBOR 2018) otrzymano bazę 600 subiektywnych i rzetelnych opinii do analizy o ergonomii i bezpieczeństwie w użytkowaniu ciągników rolniczych. Badanie swym zasięgiem objęło cały kraj i pozwoliło poznać opinie polskich rolników o kilkudziesięciu parametrach podstawowej maszyny w każdym gospodarstwie. Zwycięzcą II edycji według użytkowników zostały ciągniki firmy John Deere, które uznano za najbardziej ergonomiczne i bezpieczne podczas wieloletniej eksploatacji. Podobnie jak w I edycji (650 ankiet) użytkownicy najwięcej zastrzeżeń mieli do niewystarczającej liczby schowków w kabinie ciągnika.
EN
The paper presents results of the research on traction properties of two tractor tyres used on two agricultural grounds. The first ground was a stubble and the second one cropland. The investigated tyres had the same structure (diagonal, with a traditional tyre tread but different external dimensions. The research was carried out in field conditions with the use of a stand aggregated with a farm tractor. Analysis covered traction efficiency, slide, towing power and power lost on the rolling resistance and wheel slide. Based on the obtained results it was concluded that on a ground with lower compaction, the values of power losses were higher and traction efficiency was lower. Moreover, it was proved that the value of the power lost for rolling resistance had a decisive impact on the values of traction efficiency.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości trakcyjnych dwóch opon ciągnikowych eksploatowanych na dwóch podłożach rolniczych. Pierwszym podłożem było ściernisko, natomiast drugim gleba uprawna. Badane opony posiadały taka samą konstrukcję (diagonalne, o klasycznej rzeźbie bieżnika), lecz odmienne wymiary zewnętrzne. Badania przeprowadzono warunkach polowych z wykorzystaniem stanowiska agregatowanego z ciągnikiem rolniczym. Analizowanymi właściwościami były sprawność trakcyjna, poślizg, moc uciągu oraz moce tracone na opór przetaczania i poślizg koła. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że na podłożu o mniejszej zwięzłości wartości strat mocy były wyższe, a sprawność trakcyjna niższa. Ponadto wykazano, że wartość mocy traconej na opór przetaczania miała dominujący wpływ na wartości sprawności trakcyjnej.
5
Content available remote Hybrid drive as a future in agricultural technology
EN
The constant increase of the number of vehicles and agricultural machines powered by internal combustion engines leads to an increase in pollution of the natural environment. This leads to deterioration of air cleanliness and elements of heavy metals emitted by tractors and agricultural machines penetrate into agricultural crops. In addition, the natural resources of the most popular energy source, which is crude oil,are also finite or its extraction becomes not profitable. Therefore, more and more traditional manufacturers of agricultural machinery including agricultural tractors, are testing and developing constructions with an alternative or hybrid drive. The article presents the possibilities of using hybrid drives in modern agricultural tractors. In addition, the efficiency of electric and hybrid drives used in chosen vehicles was compared.
PL
Stale zwiększająca się liczba pojazdów i maszyn rolniczych zasilanych silnikami spalinowymi prowadzi do wzrostu zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Prowadzi to do pogorszenia stanu czystości powietrza, a pierwiastki metali ciężkich emitowanych przez ciągniki i maszyny rolnicze przenikają do płodów rolnych. Ponadto zasoby naturalne najpopularniejszego źródła energii, jakim jest ropa naftowa są również skończone albo jej wydobycie staje się nieopłacalne. W związku z tym coraz częściej producenci tradycyjnych maszyn rolniczych, w tym ciągników rolniczych, testują i rozwijają konstrukcje o alternatywnym lub hybrydowym napędzie. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania napędów hybrydowych w nowoczesnych ciągnikach rolniczych. Ponadto porównano wydajność napędów elektrycznych i hybrydowych stosowanych w wybranych pojazdach.
6
Content available remote Zawartość metali w olejach silnikowych z ciągników rolniczych
PL
Metodą instrumentalnej analizy chemicznej HDXRF oznaczono w olejach silnikowych zmiany zawartości Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mo, Ni, Pb, Sn i Zn. Dodatkowo określono zmiany stężenia dodatków przeciwzużyciowych. Przebiegi tych zmian przeanalizowano pod względem ich dynamiki. Na tej podstawie dokonano oceny różnic dla olejów pracujących w silniku fabrycznie nowym i w silniku po przebiegu 3000 mth (motogodzin). Analiza wyników wykazała, że zawartości badanych pierwiastków różniły się znacznie pomiędzy badanymi olejami.
EN
Fresh and used oils were studied for contents of Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mo, Ni, Pb, Sn and Zn as well as for contents of anti-wear additives. The Fe, Mn, Sn and Ti contents increased in both oils, the Cu, Mn, Pb increased only in the fresh one, and the Cr and Cd contents increased only in the used oil.
PL
Zużyty olej silnikowy jest odpadem niebezpiecznym i dlatego wymaga specjalnych reguł postępowania w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania i zagospodarowania. W badaniach weryfikowano poziom popytu i jego zmiany dla 3462 zleceń wymiany olejów w odniesieniu do 1731 ciągników rolniczych. Dla ciągników w okresie gwarancyjnym zlecono wykonanie prawie 400% więcej usług wymiany oleju niż dla ciągników po zakończeniu gwarancji. Tylko 30,5% olejów przepracowanych podlega zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie środowiska. W miesiącach zimowych następowało istotne zmniejszenie ilości pozyskiwanych zużytych olejów w autoryzowanych stacjach obsługi.
EN
The delivery of waste oil by tractor owners to 3 authorized service stations located in central Poland in relation to the no. of tractors in 2003-2014 was analyzed. During the tractor warranty period, the oil changes were often ordered. Only 30.5% of the used oils was recycled in accordance with regulations. A significant redn. of the amt. of used oils delivered to the authorized stations was obsd. in winter.
PL
Efektywna i racjonalna analiza złożonych procesów eksploatacji obiektów technicznych wymaga zastosowania różnego rodzaju metod modelowania, w tym modeli matematycznych i symulacyjnych. W badaniach do opisu rzeczywistego procesu eksploatacji ciągników rolniczych opracowano zdarzeniowy model procesu eksploatacji, a następnie zbudowano model matematyczny z zastosowaniem teorii procesów Markowa. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano analizy rozpatrywanego procesu eksploatacji obiektów technicznych.
EN
An effective and rational analysis of complex processes of technical object operation and maintenance requires the use of various types of modeling methods, including mathematical and simulation models. In this paper, in order to describe the actual process of farm tractor operation and maintenance, an event model of the operation and maintenance process was developed, and then a mathematical model of this process was built using the theory of Markov processes. On the basis of the obtained results, the considered operation and maintenance process was analyzed.
EN
The paper presents the results of analyses concerning the purchase of tractors and selected agricultural machines in Ukraine. In the analysed period, the decline in demand for mechanisation means in this country dominated. A significant increase in purchases was not observed until 2016. In the quantitative structure of purchases made by Ukrainian agricultural companies, agricultural tractors, cultivators and seeders have the largest share. A strong correlation was found between the number of machinery purchased and the income of the companies. On the other hand, the relation between the number of purchased tractors, combine harvesters and seeders per 100 agricultural enterprises, 10 000 ha of UAA (sown area) and 1000 machines used in enterprises and the average UAA of an average agricultural enterprise in Ukraine is poor.
PL
Ukrainie. W analizowanym okresie dominował spadek popytu na środki mechanizacji w tym kraju. Znaczny wzrost zakupów odnotowano dopiero w 2016 r. W strukturze ilościowej zakupów dokonanych przez ukraińskie przedsiębiorstwa rolne największy udział stanowią ciągniki rolnicze, narzędzia uprawowe oraz siewniki. Stwierdzono bezpośredni związek pomiędzy liczbą zakupionych maszyn a dochodami przedsiębiorstw. Natomiast słabo zaznaczona jest zależność liczby zakupionych ciągników, kombajnów zbożowych oraz siewników w przeliczeniu na 100 przedsiębiorstw rolnych, 10 000 ha powierzchni UR (powierzchni zasiewów) oraz 1000 maszyn użytkowanych w przedsiębiorstwach a średnią powierzchnią UR przeciętnego przedsiębiorstwa rolnego na Ukrainie.
EN
In 2017 650 questionnaires were sent online to respondents in the Independent Farmers’ Opinion Poll (IFOP) system. The survey provided valuable data for analyses of the safety and ergonomics of tractors used on Polish farms. It showed farmers’ subjective preferences with a few parameters determining the overall evaluation of tractors’ quality. John Deere tractors were found to be the safest and most ergonomic and they won the first edition of the IFOP project. Users of Case IH and Claas tractors were the most unanimous in their opinions. The respondents found the number of compartments in the driver’s cabin to be moderate regardless of the age and make of the tractor.
PL
Na podstawie 650 przesłanych internetowo ankiet, zebranych w systemie NBOR (Niezależne Badanie Opinii Rolników) w roku 2017, uzyskano wartościowe dane do analiz o ergonomii i bezpieczeństwie eksploatacji ciągników będących na wyposażeniu polskich gospodarstw rolnych. Pozwoliły one poznać subiektywne preferencje o kilkunastu parametrach, decydujących o ocenie jakości globalnej ciągników. Stwierdzono np., że najbardziej ergonomiczne i najbezpieczniejsze podczas pracy są ciągniki marki John Deere, zwycięzca I edycji projektu NBOR, najbardziej jednomyślni w swoich ocenach są użytkownicy ciągników rolniczych Case IH oraz Claas, a liczba schowków w kabinie bez względu na wiek ciągnika i markę jest zaledwie umiarkowana.
EN
Like all farming machinery, farm tractors should be characterised by high reliability, which guarantees trouble-free operation, especially during intense agrotechnical works. The knowledge of the course of reliability functions, especially the failure intensity function, is of high practical significance. It lets manufacturers lead the right overhaul policy and it lets users make the right purchase choice. Therefore, it is recommended to conduct research comparing the reliability of farming machinery. It is necessary to apply universal methodology and use a vast database providing information about failures of individual working units in various makes, models, types and variants of farming machinery. The method was validated by analysing failures of 29 components of Zetor farm tractors with the engine power ranging from 45 to 90 kW.
PL
Ciągniki rolnicze, tak jak wszystkie maszyny rolnicze, powinny charakteryzować się dużą niezawodnością, która gwarantuje im bezproblemową pracę, zwłaszcza w czasie wzmożonych prac agrotechnicznych. Znajomość przebiegów funkcji niezawodności, a przede wszystkim funkcji intensywności uszkodzeń, ma duże znaczenie praktyczne. Pozwala producentom prowadzić prawidłową politykę przeglądów technicznych, a użytkownikom ułatwić dokonanie prawidłowych wyborów w procesie zakupu. Wskazane są zatem badania pozwalające na porównywanie maszyn rolniczych pod względem ich niezawodności. Do tego celu niezbędna jest uniwersalna metodyka oraz obszerna baza danych o uszkodzeń poszczególnych zespołów roboczych różnych marek, modeli, odmian i wariantów maszyn rolniczych. Walidację metody przeprowadzono na podstawie uszkodzeń 29 podzespołów ciągników rolniczych marki Zetor o mocy silników w zakresie od 45 do 90 kW.
EN
In this paper the authors propose an original method of the numerical evaluation of checkup sets for the technical condition of an agricultural tractor. Information entropy required in diagnostic tests for a specific checkup set was used as the evaluation criterion. A formal description is given for the technical condition diagnostics of a tractor in its operation period, which is characterised by a high rate of average damage. The structural model was constructed using information entropy. This model accumulates the number of checkups, probability of specific damage types and assigns them a common numerical measure. The conducted logic analysis of the proposed method and the results obtained in experiments on its practical applicability in service stations indicate that the method adequately describes this area of machine operation and thus may be a measure of information effectiveness for checkup sets determining the machine technical condition.
PL
W pracy zaproponowano oryginalną metodę liczbowej oceny zbiorów sprawdzeń stanu technicznego ciągnika rolniczego. Jako kryterium oceny wykorzystano entropię informacyjną, konieczną do uzyskania w badaniach diagnostycznych dla odpowiedniego zbioru sprawdzeń. Wykonano formalny opis procesu oceny stanu technicznego ciągnika w systemie eksploatacji, który charakteryzuje duży udział uszkodzeń awaryjnych. Do budowy modelu strukturalnego wykorzystano entropię informacyjną, Model ten kumuluje w sobie liczbę sprawdzeń, prawdopodobieństwo wystąpienia określonych uszkodzeń i nadaje im wspólną miarę liczbową. Przeprowadzona logiczna analiza proponowanej metody oraz wyniki uzyskane w badaniach z jej praktycznego zastosowania w zakładach serwisowych wskazują, że opisuje adekwatnie ten obszar eksploatacji maszyn i może być miarą efektywności informacyjnej zbiorów sprawdzeń stanu technicznego maszyn.
PL
Wartość produkcji globalnej i końcowej w rolnictwie polskim, w cenach stałych, była w 2013 r. o 108%, a produkcji towarowej o 177% większa niż w 1950 r. W tym samym czasie liczba pracujących zmniejszyła się o 37%, a liczba ciągników użytkowanych w rolnictwie polskim zwiększyła się ponad pięćdziesięciokrotnie. Wydajność pracy, mierzona wartością produkcji globalnej w przeliczeniu na osobę pracującą w rolnictwie, była w 2013 r. o 450% większa. Odpowiedni wzrost produkcji końcowej w przeliczeniu na osobę pracującą w rolnictwie wyniósł 632%, a produkcji towarowej - 1008%. Stwierdzono dodatnią współzależność między stanem wyposażenia w ciągniki a wydajnością pracy w rolnictwie, mierzoną wartością produkcji towarowej na osobę pracującą w rolnictwie. Współzależność ta zaznacza się najsilniej, gdy miernikiem produkcji rolniczej jest produkcja towarowa.
EN
The value of a gross and final output in constant prices was in 2013 by 108%, and market output - by 177% higher than in 1950. At the sometime number of persons working in Polish agriculture decreased by more than 37%, and above fiftyfold increase in number of tractors in use has been noted. The productivity of labor in Polish agriculture increased by 232-568%, according to the category of agricultural output taken as a base for evaluation of the labor productivity level. The highest dynamics of the increase has been noted when the market production was taken as a base for evaluation of the labor productivity level. Positive correlation between equipment in tractors and the productivity of labor has been stated. The correlation is strongest when the market output is taken as a meter of agricultural production and the weakest in a case of gross output.
14
PL
Przeprowadzono analizę zmian wyposażenia polskiego rolnictwa w ciągniki rolnicze oraz wartości produkcji globalnej, końcowej i towarowej w rolnictwie polskim w latach 1949- 2013. Zastosowano metodę przeliczeń wartości poszczególnych kategorii produkcji rolniczej z cen bieżących na ceny stałe. Przedstawiono modele opisujące współzależności między wyposażeniem w ciągniki a wartością produkcji rolniczej w cenach stałych w postaci funkcji o najwyższym współczynniku dopasowania R2 . Wartość produkcji globalnej w rolnictwie w cenach stałych była w 2013 r. o 124%, produkcji końcowej o 213%, a produkcji towarowej o 420% większa niż w 1949 r. W latach 1949-2013 liczba ciągników użytkowanych w rolnictwie polskim zwiększyła się o 5853%. Stwierdzono dodatnią współzależność między stanem wyposażenia w ciągniki a wartością produkcji rolniczej. Współzależność ta zaznacza się najsilniej, gdy miernikiem produkcji rolniczej jest produkcja towarowa, a najsłabiej, gdy jest to produkcja globalna. Niezależnie od przyjętej kategorii produkcji rolniczej, oceniane współzależności zaznaczają się najsilniej w okresie, w którym liczba ciągników użytkowanych w rolnictwie wynosiła poniżej 600 tys. szt. i słabną w miarę zwiększania się ich liczby.
EN
In the years 1949-2013 number of tractors in use in Polish agriculture increased by 495%. The value of a gross output in constant prices was in 2013 by 124%, final output by 213%, and market output 420% higher than in 1949. Positive correlation between equipment in tractors and the value of agricultural output has been stated. The correlation is strongest when the market output is taken as a meter of agricultural production and the weakest in a case of gross output. Irrespective of the category of agricultural output taken into account, the correlations studied was the most strongly marked within the period when the number of tractors in use in Polish agriculture amounted to below 600 thousand units, and it weakened along with the increase in the number of tractors.
PL
Celem pracy była analiza i ocena zmian ilościowych na krajowym rynku ciągników rolniczych w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zmiany przedstawiono za pomocą wskaźników dynamiki zmian o stałej i zmiennej podstawie. Wyliczono również przeciętne tempo zmian w analizowanym okresie. Całkowita liczba ciągników, według wyliczeń własnych, wzrosła o 170 373 szt. do poziomu 1 512 663 szt. na koniec badanego okresu. Przeciętne tempo wzrostu liczby ciągników wyniosło 1,1%. Wskaźnik liczby ciągników przypadającej na 100 ha UR zwiększył się w analizowanych latach z 8,44 do 10,40. Przeciętne tempo wzrostu wyniosło w całym okresie 1,9%. Powierzchnia UR przypadająca na 1 ciągnik zmniejszyła się z 11,85 do 9,62, a przeciętne tempo zmian tego wskaźnika kształtowało się na poziomie 1,9%. Taka sytuacja jest niekorzystna i żeby ją poprawić, trendy te należy odwrócić. Oznacza to konieczność zmniejszania liczby ciągników i zwiększania ich mocy.
EN
The aim of the study was to analyze and evaluate the quantitative changes on the domestic market of agricultural tractors. An analysis of farm equipment in agriculture tractors during the period of Poland's membership in the EU was carried out. The changes were presented by means of the change dynamics indicators dynamic with a fixed and variable basis. The average rate of change in the analyzed period was also calculated. The total number of tractors for own calculations increased by 170 373 units to the level of 1 512 663 units at the end of the period considered. The average growth rate of the number of tractors was 1.1%. The index of the number of tractors per 100 ha of UR increased in the analyzed years for own calculations from 8.44 to 10.40. The average growth rate in the entire period was 1.9%. The UR area per 1 tractor, in contrast to the previous indicator, fell from 11.85 to 9.62. The average rate of change of this indicator was 1.9%. This situation is unfavorable, and to improve it these trends should be reversed. This means a reduction in the number of tractors and increasing their power.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej posiadania i wykorzystania ciągników rolniczych w 12 modelowych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8 do 150 ha UR. Porównywano liczbowe wyposażenie w ciągniki oraz ich wartość odtworzeniową i amortyzację, a także ich roczne wykorzystanie i strukturę tego wykorzystania. Poza metodami opisu w badaniach zastosowano także statystyczne metody regresji i korelacji. Stwierdzono, że wraz ze zwiększaniem się powierzchni gospodarstwa zmniejsza się jednostkowa wartość odtworzeniowa ciągników w tys. zł·ha-1 UR oraz zmniejsza się jednostkowe wykorzystanie ciągników w cnh·ha-1·UR i w kWh·ha-1·UR. Uzyskane parametry liczbowe mogą być wykorzystywane do opracowywania prognoz zmian nakładów energetycznych w polskim rolnictwie do 2030 r.
EN
Results of a comparative analysis of equipment with agricultural tractors and their utilization on 12 model family farms (area from 8 to 150 ha AL) have been presented in the study. The stock of tractors and their reconstruction value and depreciation as well as annual use and its structure have been compared. Apart from description methods, statistical methods of regression and correlation have been applied. It has been stated that along with an increase of the area of model farms the unitary reconstruction value of tractors in thous. PLN·ha-1·AL and their unitary annual use in tractor-hour·ha-1·AL and kWh·ha-1·AL decrease. Acquired number parameters can be used when elaboration of forecasts of energy input changes in Polish agriculture until 2030.
PL
Przedstawiono wyniki analiz rejestracji nowych ciągników rolniczych w poszczególnych województwach w latach 2012-2016. W analizowanym okresie odnotowano spadek popytu na nowe ciągniki we wszystkich województwach. Wykazano, że spadek liczby rejestracji w poszczególnych województwach był znacznie zróżnicowany. Stwierdzono, że liczba zarejestrowanych nowych ciągników w przeliczeniu na 100 gospodarstw oraz 1000 ciągników użytkowanych w gospodarstwach rolnych rośnie w miarę zwiększania średniej powierzchni UR tych gospodarstw. Nie stwierdzono natomiast silnej zależności między liczbą zarejestrowanych nowych ciągników na 1000 ha użytków rolnych (UR) a średnią powierzchnią gospodarstw w województwach.
EN
The results of the analysis of the registration of new agricultural tractors in individual voivodeships in the period 2012-2016 are presented. In the analyzed period there was a decrease in demand for new tractors in all voivodships. It was shown that the reduction in the number of registrations in individual voivodeships was significantly diversified. It was found that the number of registered new tractors per 100 farms and 1000 tractors used in agricultural holdings increased as the average agricultural enterprises area of these farms increased. However, between the number of registered new tractors per 1,000 hectares of agricultural land and the average area of farms in the voivodeship, there was no strong correlation.
PL
W latach 2003–2016 nastąpił wzrost cen środków mechanizacji rolnictwa o 22,7-483,0%. Zestaw złożony z ciągnika i 24 maszyn i narzędzi podrożał w tym czasie o 124,1%. Dynamika tego wzrostu najsilniej zaznaczyła się w latach 2004 i 2005. W 2004 r. ceny zwiększyły się o 13,0-49,1%, a w 2005 r. - o 6,6-41,9%. Wspomniany zestaw 25 środków mechanizacji rolnictwa podrożał w 2004 r. o 25,3%, a w 2005 r. - o 17,0%. Przyczyną tak dużego wzrostu cen w tych latach było zwiększenie stawki VAT na sprzęt rolniczy z 0 do 22% wraz z wejściem Polski do UE. Z uwagi na to, że zmiana opodatkowania nastąpiła 1 maja, skutki tego zdarzenia z jednej strony tylko częściowo wpłynęły na przeciętną cenę w 2004 r., a z drugiej - były też widoczne w 2005 r. W 2016 r. w przypadku 24 spośród 32 badanych środków mechanizacji rolnictwa odnotowano wzrosty cen od poniżej 0,1 do 5,6%, a w przypadku ośmiu - obniżki o 0,1-8,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zestaw 32 środków mechanizacji rolnictwa podrożał o 2,0%.
EN
During the years 2003-2016, the increase of farm machinery prices by 22.7-483.0% was noted. The set including tractor and 24 machines and tools grew at that time dearer by 124.1%. The most strongly accented dynamics of that rise in prices occurred in years 2004 and 2005. In 2004, the rise in prices amounted to 13.0-49.1%, and in 2005 - 6.6-41.9%. Above mentioned set of 25 farm equipment in 2004 grown dearer by 25.3%, and in 2005 – by 17.0%. The reason of so important rise in prices in these years was increase of the VAT rate from 0 to 22% after entering of Poland to the European Union. As the entering to the EU took place 1st of May 2004, the results of this fact on one hand not fully affected the average prices of that year, and on the other hand - they were present also in 2005. In 2016, in cases of 24 among 32 observed machines and tools rises in prices by less than 0.1 to 5.6% were noted, and in cases of eighth - drops by 0.1-8.7% as compared with the previous year. The set of 32 machinery objects grew dearer by 2.0%.
EN
The article presents the technical features of a CLAAS ARION agricultural tractor that have weighed on the choice of this type of tractor for the adaptation into a roadrail vehicle. Technical parameters, load-bearing characteristics and working hydraulics are presented.
PL
W artykule zaprezentowano atrybuty techniczne ciągnika rolniczego CLAAS ARION, które zdecydowały o wyborze tego typu modelu ciągnika do prekonstruowania na pojazd szynowo-drogowy. Przedstawiono parametry techniczne, cechy struktury nośnej oraz hydrauliki roboczej.
EN
The paper presents the results of determination of the weighing indicators of the features group associated with ergonomics and work safety of agricultural machinery ES (ergonomics and safety) in rating their global quality. The research was carried out on farm tractor, considered as energy farm machine. The experts recognize ergonomics and safety as important (14%), but not the most important characteristics of the four universal criteria of tractors. According to a group of selected experts (scientists, journalists and farmers) agricultural tractors should primarily be reliable (42%) and functional (38%). The same experts using the same method i.e. pair wise comparison method of Saaty, have determined an importance ranking of nine detailed criteria of ES characteristic. At this level of the hierarchy process the all of specific criteria ES1ES9 may be accepted as equally important in assessing the quality of agricultural tractors, which means that they have been well chosen.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań określenia współczynników wagowych grupy cech związanych z ergonomią i bezpieczeństwem pracy maszyn rolniczych ES (ergonomics and safety) w ocenie ich jakości globalnej. Przedmiotem badań był ciągnik rolniczy, traktowany jako energetyczna maszyna rolnicza. Eksperci uznali ergonomię i bezpieczeństwo za ważną (14%), ale nie najważniejszą charakterystykę spośród czterech uniwersalnych kryteriów głównych ciągników rolniczych. Według celowo dobranej grupy ekspertów (naukowców, dziennikarzy i rolników) ciągniki rolnicze powinny być przede wszystkim niezawodne (42%) i funkcjonalne (38%). Eksperci tą samą metodą porównywania parami Saaty’ego określili wagi dziewięciu kryteriów szczegółowych charakterystyki ES. Na tym poziomie hierarchii procesu wszystkie kryteria szczegółowe ES1-ES9 można uznać za jednakowo ważne w ocenie jakości ciągników rolniczych, co oznacza, że zostały dobrze dobrane.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.