Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powder coating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wraz z rozszerzaniem się zastosowania powłok proszkowych w zabezpieczeniach antykorozyjnych, coraz istotniejsze jest określenie i spełnienie przez te wyroby wymagań jakościowych zapewniających odpowiednią do klasy korozyjności środowiska ochronę konstrukcji. Wśród najbardziej rozpoznawalnych i szeroko stosowanych w Europie wymagań jakościowych dla organicznych powłok proszkowych naniesionych na stal ocynkowaną zanurzeniowo należą wymagania stowarzyszeń GSB oraz Qualisteelcoat. W pracy przedstawiono wymagania jakościowe dla powłok proszkowych stosowanych do zabezpieczenia stali ocynkowanych w celu uzyskania certyfikatów jakości GSB i Qualisteelcoat oraz porównano je z wymaganiami normy PN-EN ISO 13438:2013 (Farby i lakiery - Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych). Z uwagi na duże rozbieżności w rodzaju i czasach trwania przyspieszonych badań starzeniowych określonych w normie PN-EN ISO 13438 oraz zaleceniach GSB i Qualisteelcoat, w pracy przedstawiono wpływ czasu tych badań na stopień degradacji proszkowych systemów duplex na przykładzie powłok: poliestrowej oraz epoksydowo- poliestrowej.
EN
With the increasing use of powder coatings in corrosion protection, it is of high importance that certain quality requirements are defined and fulfilled in order to ensure the protection of the construction in relation to the corrosive environment. Among the most recognized and widely used quality requirements in Europe for organic powder coatings applied to dip galvanized steel are requirements of the GSB and Qualisteelcoat associations. This paper presents the quality requirements for powder coatings applied to protect galvanized steels for GSB and Qualisteelcoat quality certification and compares them with the requirements of PN-EN ISO 13438:2013 (Paints and varnishes - Organic powder coatings for dip galvanized or sheradized steel products for structural purposes). Due to large variability in the type and duration of accelerated ageing tests specified in PN-EN ISO 13438 and GSB as well as Qualisteelcoat recommendations, this paper presents the effect of the time of these tests on the degree of degradation of powder duplex systems on the example of polyester and epoxy-polyester coatings.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenia pożarowo-wybuchowe występujące podczas nanoszenia powłok metodą elektrostatyczną, przedstawiono przebieg operacji oraz charakterystykę farb proszkowych jako materiału palnego. Zidentyfikowano potencjalne źródła zapłonu, które mogą zainicjować pożar warstwy pyłu lub wybuch mieszaniny pyłowo-powietrznej. Przedstawiono minimalne wymagania i rekomendacje podnoszące poziom bezpieczeństwa w obszarze instalacji lakierniczej.
EN
This paper presents fire and explosion hazards during electrostatic powder coating, and describes the course of the process as well as the characteristics of powder coating as a combustible material. Potential sources of ignition that could initiate a fire of a dust layer or an explosion of a dust-air mixture have been identified. The minimum requirements and recommendations raising the level of safety in the area of coating installations are presented.
EN
This paper presents fire and explosion hazards during electrostatic powder coating, and describes the course of the process as well as the characteristics of powder coating as a combustible material. Potential sources of ignition that could initiate a fire of a dust layer or an explosion of a dust-air mixture have been identified. The minimum requirements and recommendations raising the level of safety in the area of coating installations are presented.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenia pożarowo-wybuchowe występujące podczas nanoszenia powłok metodą elektrostatyczną, przedstawiono przebieg operacji oraz charakterystykę farb proszkowych jako materiału palnego. Zidentyfikowano potencjalne źródła zapłonu, które mogą zainicjować pożar warstwy pyłu lub wybuch mieszaniny pyłowo-powietrznej. Przedstawiono minimalne wymagania i rekomendacje podnoszące poziom bezpieczeństwa w obszarze instalacji lakierniczej.
PL
Zastosowanie technologii powlekania żywności proszkami daje producentom możliwość stworzenia szerokiej gamy produktów o różnorodnych smakach i kolorach. Sztandarowym przykładem wykorzystania tej techniki są przekąski z nanoszoną solą lub różnego rodzaju mieszankami przypraw oraz składnikami funkcjonalnymi. W artykule przedstawiono urządzenia technologiczne wykorzystywane w operacji powlekania, takie jak bębny powlekające i przenośniki taśmowe, z uwzględnieniem systemów dozowania proszków. Scharakteryzowano technikę powlekania elektrostatycznego, która wykazuje lepszą wydajność w porównaniu z metodą konwencjonalną. Zwrócono uwagę na właściwości proszków – rozmiar, kształt, sypkość, gęstość i rozpuszczalność – wpływające na skuteczność procesu. Nakreślono problemy występujące podczas powlekania, jak: niewystarczająca adhezja, pylenie, kohezyjność, zapychanie i wzbieranie, oraz zaproponowano sposoby ich rozwiązania.
EN
The use of food coating technology for powders gives producers the opportunity to create a wide range of products with a variety of flavors and colors. The flagship example of using this technique are snacks with spread salt or various kinds of spice blends and functional ingredients. The article presents technological devices used in coating operations, such as coating drums and belt conveyors, including powder dosing systems. The electrostatic coating technique, which shows a higher coating efficiency compared to the conventional method, was characterized. Attention is paid to the properties of powders – size, shape, flowability, density and solubility – affecting the efficiency of the process. Problems occurring during coating, such as insufficient adhesion, dustiness, cohesiveness, clogging and surging, as well as methods of solving them are outlined.
PL
Drobnoziarnista stal stopowa z dodatkiem boru, jako materiał wyjątkowo odporny na ścieranie, stosowana jest w przemyśle samochodowym oraz w produkcji innych maszyn (rolniczych, budowlanych). Przedstawiono proces wytwarzania ochronnej powłoki proszkowej na stali borowej oraz wyniki badań gotowego elementu. Ze względu na zmianę właściwości mechanicznych stali hartowanej po procesie lakierowania proszkowego, proces ten zastąpiono malowaniem farbami ciekłymi.
EN
Fine-grained alloy steel with the addition of boron, as the material extremely resistant to abrasion is used in the automotive industry and in the production of other machines (agricultural, construction). The process of producing a protective powder coating on boron steel and the results of testing the finished element are presented. Due to the change of mechanical properties of hardened steel after the powder coating process, this process was replaced with liquid paint applying.
EN
Clinching is an alternative to joining metal elements made of sheet metal up to 2 mm thick without the need for additional fasteners such as: screws, rivets or welding. It is a method based on the plastic deformation of the material which is included by the stamp or matrix of the clinching device. The method shall be applied in heating industrial refrigeration or the manufacture of small elements made of thin sheet metal. Elements which are joined by means of clinching and which are visible elements, require coating – often powder coating. A common dilemma is to determine whether the components should be pained before the clinching process or after, especially in cases of assembly or operational loads after assembly of the elements. In the paper an analysis of the influence of powder coating on the strength of the clinched joint is presented. Test were carried out on sample made of 0,7 and 1,0 mm thick galvanized steel sheet in various variants of varnishing.
PL
Klinczowanie stanowi alternatywę dla łączenia elementów metalowych wykonywanych z blachy o grubości do 2 mm bez konieczności stosowania dodatkowych łączników typu śruba, nit czy spaw. Jest to metoda oparta na plastycznej deformacji materiału, która jest wywoływana poprzez stempel i matrycę urządzenia klinczującego. Metoda jest stosowana w ogrzewnictwie, chłodnictwie przemysłowym czy też przy produkcji drobnych elementów z cienkich blach. Elementy, które są łączone za pomocą klinczowania, a są elementami widocznymi wymagają lakierowania – często proszkowego. Częstym dylematem jest wówczas określenie czy elementy powinny być lakierowane przed procesem klinczowania czy po – zwłaszcza w przypadkach występowania obciążeń montażowych lub eksploatacyjnych po montażu detali. W artykule zaprezentowano analizę wpływu położenia warstwy lakieru proszkowego na wytrzymałość połączenia klinczowanego. Badaniom poddano próbki wykonane ze stalowej blachy ocynkowanej o grubości 0,7 i 1,0 mm w różnych wariantach lakierowania.
EN
Thermal behaviour of epoxy-polyester powder coatings (EP) unmodified and modified with 3% of hybrid silicone-acrylic nanoparticles (NANO) was investigated using differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA). Silicone-acrylic nanoparticles with hybrid core-shell structure were obtained through spray drying of aqueous polymer dispersions. DSC studies were carried out using a dynamic methodology under different heating and cooling rates. The experiments revealed influence of nanoparticles presence and different temperature regimes on the polymeric coatings phase transitions. TGA and derivative thermogravimetric analysis (DTG) investigations confirmed increase in thermal stability of the modified EP as compared to unmodified EP.
PL
Termiczne właściwości epoksydowo-poliestrowych farb proszkowych (EP) niemodyfikowanych i modyfikowanych 3%-owym dodatkiem hybrydowych nanocząstek silikonowoakrylowych (NANO) analizowano metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz termograwimetryczną (TGA). Silikonowo-akrylowe nanocząstki o hybrydowej strukturze core-shell otrzymano w wyniku suszenia rozpyłowego polimerowych dyspersji wodnych. Badania DSC przeprowadzono według standardowej dynamicznej metodologii stosując różne prędkości ogrzewania i chłodzenia. Wyniki badań ujawniły wpływ obecności nanocząstek oraz zmian prędkości ogrzewania i chłodzenia na przejścia fazowe polimerowych powłok. Analiza TGA oraz termograwimetryczne krzywe różniczkowe (DTG) potwierdziły wzrost stabilności termicznej modyfikowanych EP w porównaniu do niemodyfikowanych EP.
PL
W pracy zaprezentowano wybrane aspekty badań pokryć antykorozyjnych elementów maszyn na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego SaMASZ Białystok. Omówiono główne metody nanoszenia powłok lakierniczych, którymi są malowanie proszkowe oraz kataforeza. W pracy zebrano informacje na temat metod badania ubytków korozyjnych oraz procesów technologicznych kataforezy i malowania proszkowego. Przedstawiono wyniki pomiarów grubości powłok lakierniczych naniesionych metodą malowania proszkowego na badane próbki elementów maszyn, które wykazały znaczne różnice ich grubości, od ok. 100 μm aż do prawie 160 μm. Przeprowadzono symulację skrócenia czasu utrwalania farby o 10 minut dla jednej suszarki eksploatowanej w trybie pracy dwuzmianowej, z której wynika, że pomimo skrócenia czasu pracy suszarki z 30 do 20 minut zachowane zostają założone parametry jakościowe powłok. Wykazano, że kataforeza jest skuteczniejsza pod względem antykorozyjnym niż malowanie proszkowe i może być stosowana do pokrywania powłokami lakierniczymi powierzchni niewidocznych (wewnętrznych).
EN
In this paper, certain aspects of the test of anticorrosion coating of machine elements were presented on the example of SaMASZ Białystok production company. The main methods of painting are powder coating and cataphoresis. In this paper we will find information on the methods of corrosion loss testing as well as on the technological processes of cataphoresis and powder coating. The results of paint coating thickness measurements in the tested samples and machine components are presented, which showed significant differences ranging from approx. 100 μm up to almost 160 μm. The simulation of shortening the time of paint fixation by 10 minutes was performed, for one dryer operating in two-shift mode, from which it follows that by shortening the dryer’s working time from 30 to 20 minutes saved time maintaining the assumed quality parameters of the coating. It has been shown that cataphoresis is more effective against corrosion than painting powder and can be used to coat non-visible surfaces with paint coatings (internal).
10
Content available remote Odporność na korozję metalowych blach perforowanych
PL
W artykule przedstawiono podstawowe rodzaje blach perforowanych, stosowane w budownictwie. Zinterpretowano wyniki testów przyspieszonej korozji blach perforowanych stalowych i stalowych ocynkowanych spełniających wymagania PN-EN 10346:2011. W badaniach wykorzystano blachy perforowane zabezpieczone antykorozyjnie metodą lakierowania proszkowego. Wyniki odporności na działanie mgły solnej i wilgotnej atmosfery zawierającej SO2 dowodzą, że lakierowanie proszkowe może stanowić skuteczne zabezpieczenie przed działaniem agresywnego środowiska korozyjnego. Szczególnie nanoszenie powłoki lakierowej w dwóch warstwach pozwala na pokrycie zaostrzonych krawędzi powstałych podczas procesu perforacji.
EN
The paper presents basic types of metal sheets perforated used in constructions. The results of accelerated corrosion tests of galvanized steel and steel perforated sheets meeting the requirements of EN 10346:2011 have been interpreted. In the tests perforated sheets coated with anticorrosive powder coating method were used. Based on the resistance to salt spray and humid atmosphere containing SO2, it has been found that powder coating can provide effective protection against the aggressive corrosive environment. In particular, application of the coating varnish in two layers allows to cover the sharpened edge formed during the perforation process.
EN
The literature does not provide a systematic analysis of the effect of electrostatic powder coating repainting of structural and constructional aluminum elements on their technological parameters. It is industrial practice that worn or damaged coatings be repainted. It is crucial to determine the effect of electrostatic sprayed coatings repainting on their microstructure, roughness and mechanical properties. The aim of the work is to determinate the influence of repainting of powder deposited polyester coatings on their mechanical properties, roughness and microstructure. This study examined three different electrostatic spray epoxy coatings with matt, silk gloss and fine structure-matt finish. Test panels were prepared as single- and double-layer paint coatings on the aluminum alloy 6060 substrate. Hence, six test sets of coatings were deposited. Each set contained six samples. The microstructure of the cross section of coating was investigated by scanning electron microscopy (SEM) and light optical microscopy (metallographic and stereoscopy microscope). The chemical composition of coating was analyzed by the SEM-EDS method. The 2D surface roughness of single- and double-layer coatings and 3D surface topography maps were examined using a profile measurement gauge. The mechanical properties of coatings were measured by cupping, bending, impact, adhesion to substrate tests run according to standard procedures. As a result, the influence of repainting of polyester powder coatings on their properties was determined. The results demonstrate that repainting has no effect on the microstructure and coating adhesion to substrate as well as the bending test results and roughness of matt and silk gloss coatings. It has been found that repainting affects the results of impact and cupping tests as well as the roughness of samples with fine structure surface finish.
12
Content available remote Wpływ oddziaływań środowiskowych na korozję elewacji aluminiowych
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące występowania korozji, w tym korozji wżerowej, na aluminiowych konstrukcjach elewacyjnych, w zależności od oddziaływań środowiskowych. Opisano oddziaływania środowiskowe, ocenę agresywności środowiska oraz rodzaje zabezpieczeń przeciwkorozyjnych aluminium.
EN
The paper discusses the issues of corrosion, including pitting corrosion on aluminum facade, depending of the environmental impacts. The environmental impacts on the aluminum facades were described. The assessment of aggressiveness of the environment and the types of corrosion protection of aluminum were presented.
13
Content available remote High performance epoxy resins for powder coatings
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie stosowalności powłok ochronnych występujących w motoryzacji z uwzględnieniem ich podstawowych celów i zadań.
EN
The article presents the issue of the applicability of protective coatings used in automobiles, including their basic purposes and tasks.
15
Content available remote Pure and chemical resistant copper, gold and champagne colors for powder coatings
EN
Areas that are exposed to weathering are highly interesting and important fields for applications of metallic effect pigments for powder coatings. Of course, an ideal chemical and weather resistance of pigment incorporated powder coatings are of first priority. Various technologies for the surface protection of pigments are used in order to adequately meet these high requirements. At the same time, great importance is attached to impressive optical characteristics, like for example metallic gloss, colour purity and hiding powder. For aluminium pigments there are pigments on the market that meet these requirements in combination with an optimal powder coating formulation well. To realize the much-asked-forgold, copper or champagne colour tones in high performance applications, mica pigments (pearlescent pigments) have been used, so far. Mica pigments allow gold shades for powder coatings together with the necessary functional properties. However, the disadvantages of mica in this application field are their lower metallic effect and the poor hiding power, which strongly restrict the desired colour spectrum. ECKART has now developed aspecial pigment coating process that provides a solution to this problem. With this advanced technology, functional and attractive pigments for powder coatings in gold, champagne and copper shades are for the first time available. In addition to their elegant appearance, they convince with ideal characteristics regarding corrosion and chemical resistance as well as a strong hiding power.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury, struktury geometrycznej powierzchni oraz składu fazowego powłok natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową mieszaniną proszków AMI 3001.2 i UTP Exobond 2005. Wyznaczono parametry struktury geometrycznej i obliczono wymiary fraktalne profili powierzchni. Wykonano badania zużycia ściernego i erozyjnego powłok. Powłoki o wysokiej chropowatości wykazywały dużą odporność na zużycie ścierne. Wartość zużycia zależy od składu powłoki, struktury stereometrycznej oraz właściwości powierzchni rozdziału ziaren. Powłoki zawierające 30÷60% mas. UTP Exobond 2005 wykazują niższą wartość zużycia ściernego niż powłoki wykonane z materiałów bazowych. Intensywność erozji powłok cermetalowych zawierających poniżej 50% mas. UTP Exobond 2005 jest mniejsza niż intensywność erozji powłoki natryskiwanej UTP Exobond 2005.
EN
The paper presents results of investigations into microstructure, geometrical structure of the surface and phase composition of coatings flame sprayed with the mixture of AMI 3001.2 and UTP Exobond 2005 powders. Fractal dimensions and roughness parameters were evaluated. The tests of abrasive and erosive wear were done. High resistance to abrasion was revealed by high roughness coatings. Wear loss of coatings depends on coating composition, stereometric structure of the surface and intersplat surface properties. Coatings containing 30÷60% wt. UTP Exobond 2005 reveal lower wear loss in abrasion test compared to that of coatings performed from basic powders. Erosion intensity of cermet coatings containing less than 50% wt. UTP Exobond 2005 is lower than for coating sprayed with UTP Exobond 2005.
17
Content available remote Elektryzacja strumienia proszku w urządzeniach napylających lakiery
PL
W pracy omówiono podstawy procesu elektryzacji dielektrycznych cząstek lakierów proszkowych metodą wysokonapięciową i tryboelektryczną. Przedstawiono podstawowe konfiguracje geometryczne układów elektryzacji, przykładowe rozwiązania konstrukcyjne. Omówiono konstrukcje miniaturowych źródeł wysokiego napięcia ich charakterystyki oraz metody pomiaru i oceny poziomu elektryzacji lakierów proszkowych.
EN
The paper describes the principles of the high voltage and tribo electrization process of dielectric paint particles. It also shows basic geometrical arrangements of electrization solutions. Construction of miniaturized high voltage sources and their characteristics are also presented, as well as methods of electrization powder paints measurements.
PL
Omówiono procesy wytwarzania powłok zabezpieczajqcych powierzchnie profili aluminiowych przeznaczonych do budownictwa. Przedstawiono metody badań i oceny tych zabezpieczeń.
EN
This paper discusses the producing processes of anticorrosion protection on aluminium profiles for architectural applications. The testing methods and assessment of these anticorrosion protection were presented.
EN
An assessment of the properties of a two-layer plasma-sprayed coat ZrO2 + 5%CaO - NiAl 70/30 on an AK20 alloy base. Structural tests and adherence measurements were made. Emphasis was laid on the need of using an interlayer Ni-AI for obtaining a suitable adherence to the base. The test results show the two-layer coat ZrO2 + 5%CaO - NiAl on an aluminium alloy base has good functional qualities as a protective layer and increases life of a constructional element covered with it.
20
Content available remote Przygotowanie powierzchni odlewów do malowania farbami proszkowymi
PL
W artykule przedstawiono rolę obróbki strumieniowo-ściernej w celu przygotowania powierzchni odlewów metalowych pod powłoki proszkowe. Stwierdzono, że wzrost szorstkości powierzchni odlewu w najwyższym stopniu poprawia właściwości powłok proszkowych, zwłaszcza dla ścierniw nieżelaznych.
EN
Using pulver paint coatings for castings can bring several advantages. The essential factor for this is the correct preparation of casting’ surfaces for painting in dependance on the as cast state of the surface. The requirements in relation to the cleanness state of casting’ surface under the pulver coatings was discussed and then two methods of preparing of casting’ surface for pulver casting were presented, namely the shot-blasting and chemical method. The conditions for carrying out both kinds of treatments were discussed precisely as well as the progress done in last years in these scopes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.