Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CVD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article presents an overview of currently used coatings for the surface protection of die casting moulds and continuous casting moulds against liquid Al. The analysis of literature data indicates that coatings based on CrN, TiN nitrides, carbonitrides and carbides (TiC), as well as multilayer coatings are most commonly used. Various PVD and CVD processes are used for their production. Coatings produced by thermal spraying processes are also of great importance. The results described in the literature are divergent, which hinders the selection of a protective coating for new applications and determines the performance of experimental studies.
PL
W artykule przedstawiono przegląd obecnie stosowanych powłok do ochrony powierzchni kokili do odlewania ciśnieniowego oraz krystalizatorów do ciągłego odlewania przed oddziaływaniem ciekłego aluminium. Analiza danych literaturowych wskazuje, że najczęściej stosowane są powłoki oparte na azotkach CrN, TiN, węglikoazotkach i węglikach (TiC) oraz wielowarstwowe. Do ich wytwarzania stosuje się różne procesy PVD i CVD. Duże znaczenie mają też powłoki wytwarzane w procesach natryskiwania cieplnego. Wyniki opisane w literaturze są rozbieżne co utrudnia dobór powłoki ochronnej dla nowych zastosowań i determinuje przeprowadzenie badań eksperymentalnych.
EN
A superior SiC based thermal protection coating process for carbon composite, which can be especially effective in a hot oxidizing atmosphere, was established in this study. A multi-coating process based on a combination of Chemical Vapor Reaction (CVR) and Chemical Vapor Deposition (CVD) was developed. Various protective coating layers on carbon composite were tested in hot oxidizing surroundings and the test results verified that the thermal ablation rate could be dramatically reduced down to 3.8% when the protective multi-coating was applied. The thermal protection mechanism of the coating layers was also investigated.
3
Content available remote Badania antybakteryjnych właściwości komercyjnych fotokalizatorów TiO2
PL
Zbadano antybakteryjne właściwości czterech komercyjnych fotokatalizatorów opartych na ditlenku tytanu, o różnym składzie fazowym. W badaniach prowadzonych w obecności promieniowania UVA i UV-Vis oraz w ciemności stosowano bakterie Gram-ujemne Escherichia coli i Gram-dodatnie Staphylococcus epidermidis. Lepszą skuteczność dezynfekcji wykazywały nanofotokatalizatory zawierające w składzie więcej anatazu. Żaden z testowanych fotokatalizatorów nie wykazywał właściwości bakteriostatycznych w ciemności.
EN
Four com. TiO₂ photocatalysts were studied for antibacterial activity against Gram-negative Escherichia coli and Grampositive Staphylococcus epidermidis bacteria. Efficient photocatalytic disinfection of water was achieved by using 2 of the catalyst under UV-Vis radiation. None of the tested photocatalysts showed bacteriostatic properties in dark.
PL
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ogłosił na początku 2019 r., że przewiduje osiągnięcie pozycji jednego z liderów w produkcji grafenu płatkowego. Jest to wiadomość zaskakująca, gdyż zdążyliśmy się już przyzwyczaić do myśli, że polski program grafenowy zakończył się porażką. Tak nie jest – grafen się nie poddaje i ciągle jest szansa na sukces komercyjny w skali europejskiej.
EN
Chemical vapor deposition (CVD) process was conducted for synthesis of boron (B) doped aluminum nitride (B-AlN) thin films on aluminum (Al) substrates. To prevent melting of the Al substrates, film deposition was carried out at 500 °C using tert-buthylamine (tBuNH2) solution delivered through a bubbler as a nitrogen source instead of ammonia gas (NH3). B-AlN thin films were prepared from three precursors at changing process parameters (gas mixture ratio). X-ray diffraction (XRD) technique and atomic force microscope (AFM) were used to investigate the structural and surface properties of B-AlN thin films on Al substrates. The prepared thin films were polycrystalline and composed of mixed phases {cubic (1 1 1) and hexagonal (1 0 0)} of AlN and BN with different orientations. Intensive AlN peak of high intensity was observed for the film deposited at a flow rate of the total gas mixture of 25 sccm. As the total gas mixture flow decreased from 60 sccm to 25 sccm, the crystallite size of AlN phase increased and the dislocation density decreased. Reduced surface roughness (10.4 nm) was detected by AFM for B-AlN thin film deposited on Al substrate using the lowest flow rate (25 sccm) of the total gas mixture.
PL
Otrzymano powłoki kompozytowe z materiałem węglowym dwu rodzajów. Pierwszy rodzaj to grupa próbek na bazie tlenku glinu zawierająca warstwy porowatego tlenku glinu z cienką warstewką węgla, warstwy porowatego tlenku glinu z wbudowaną miedzią jako fazą dyspersyjną oraz warstwy porowatego tlenku glinu z wbudowaną miedzią i dodatkową warstewką węgla. Druga grupa to powłoki cynkowe na stali oraz kompozytowe powłoki cynkowe z płatkowym grafenem jako fazą dyspersyjną. Do otrzymywania materiału węglowego w postaci płatków grafenowych oraz jako węglowej warstwy wierzchniej zastosowano metodę CVD. Powłoki charakteryzowano za pomocą mikroskopii SEM oraz spektroskopii Ramana. Oddziaływanie mikrobiologiczne wytworzonych próbek zbadano na bakteriach Escherichia coli oraz Staphylococcus aureus. Powłoki na bazie tlenku glinu nie wykazały właściwości przeciwdrobnoustrojowych. Obiecujący wynik otrzymano natomiast dla próbek cynkowych. Na powierzchni powłoki cynkowej wbudowany był proszek grafenowy. Zaobserwowano antybakteryjne działanie tych powłok. Również sama powłoka cynkowa działała mikrobiologicznie, lecz o wiele słabiej niż kompozytowa.
EN
Composite coatings with carbon material of two types were obtained. The first one was a group of samples based on anodized aluminum containing layers of porous aluminum oxide with a thin carbon film, aluminum oxide porous layers with incorporated copper as the dispersion phase and aluminum oxide porous layers with incorporated copper and an additional carbon film. The second group were electrolytic zinc coatings on steel and composite zinc coatings with graphene platelets as the dispersion phase. The CVD method was used to obtain carbon material in the form of graphene flakes and as a carbon surface layer. The coatings were characterized by SEM microscopy and Raman spectroscopy. The microbiological activity of the produced samples was examined on Escherichia coli and Staphylococcus aureus bacteria. The aluminum oxide-based coatings did not show antimicrobial activity. Whereas, the promising result was obtained for the zinc samples. On the surface of the zinc coating graphene powder was incorporated. Antibacterial activity of these coatings was observed. Also, the zinc coating itself was microbiologically active, but much weaker than the composite coating.
PL
W pierwszej części artykułu omówiono, wykonywane rutynowo, laboratoryjne analizy fazowe węglowodorowych płynów złożowych (tzw. badania PVT), tj.: badanie kontaktowe, badanie różnicowe, badanie odbioru gazu do stałej objętości i badanie separacji. Opisano krótko budowę typowej aparatury do prowadzenia badań PVT. Omówiono podstawy wykonywania poszczególnych badań wraz z wizualizacją ich przebiegu w postaci schematów oraz przedstawiono określane na ich podstawie istotne parametry płynów złożowych. Skomentowano również stosowność wykonywania tego typu analiz oraz ich znaczenie dla prowadzenia sprawnego i efektywnego wydobycia węglowodorów.
EN
The first part of the article discusses routine laboratory phase behavior studies of hydrocarbon reservoir fluids (so-called PVT tests) such as constant mass expansion, differential liberation, constant volume depletion and separation tests. The construction of typical equipment for conducting PVT is briefly described. The basics of performing PVT test is discussed along with the visualization of the process in the diagrams, and the important parameters of the reservoir fluids determined on their basis, are presented. The appropriateness of performing such analyzes and their significance for efficient and effective hydrocarbon production is also commented on.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu wielowarstwowych powłok CVD oraz PVD na ostrzach skrawających z węglika spiekanego na wybrane parametry warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym stali konstrukcyjnej C45 (1.0503). Badania wykazały, że wpływ powłok przeciwzużyciowych na stan WW jest istotny. W przypadku wszystkich badanych ostrzy odnotowano wzrost stopnia umocnienia WW wraz ze wzrostem wartości posuwu.
EN
The results of research on the influence of multi-layer CVD and PVD coatings on carbide cutting tools on selected parameters of the surface layer after finishing turning of C45 steel (1.0503) are described. The research showed a significant effect of antiwear coatings on the condition of surface layer. In the case of all tested blades, an increase in the strengthening level of the surface layer was noted along with the increase of the feed rate.
EN
Field emission from materials at high electric fields can be associated with unfavorable or even destructive effect on the surface of the investigated cathode. The impact of high voltage electric power supply causes locally very strong electric fields focusing on the cathode surface. It causes a number of phenomena, which can adversely affect the morphology and the structure of the cathode material. Such a phenomenon is, for example, peeling of an emissive layer from the substrate or its burnout. It results in tearing of the layer and a decrease or loss of its ability to electrons emission. The cold cathodes in a form of CNT films with various CNTs superficial distribution are obtained by physical vapor deposition followed by chemical vapor deposition. CNTs are catalyzed in pyrolytic process with xylene (CVD), by Ni in a form of nanograins (few nm in size) placed in carbonaceous matrix. These films are built of emissive CNTs - carbonaceous film deposited on different substrates. In this work, the morphology and topography of superficial changes resulting from external electric field in such films were investigated.
PL
Metodą anodowego utleniania stali nierdzewnej i późniejszego nakładania warstw węglowych w procesach CVD otrzymano powłoki o właściwościach hydrofobowych i superhydrofobowych. Modyfikowano parametry procesu CVD i otrzymywano różne struktury węglowe, w tym grafenowe. Warstwy charakteryzowano za pomocą widm Ramana oraz mikroskopii SEM. Zwilżalność powierzchni oceniono badając kąt zwilżania. Próbki zawierające warstwy węglowe wykazywały właściwości hydrofobowe, a te zawierające struktury grafenowe charakteryzowały się kątem zwilżania większym niż 150°, co oznacza właściwości superhydrofobowe.
EN
The method of anodic oxidation of stainless steel and the subsequent deposition of carbon layers in the CVD processes resulted in obtaining the coatings with hydrophobic and superhydrophobic properties. The parameters of the CVD process were modified and various carbon structures, including graphene type ones, were obtained. The coatings were characterised by Raman spectra and SEM microscopy. The wettability of the surface was evaluated by investigating a contact angle. The samples containing carbon coatings showed hydrophobic properties, and those containing graphene structures were characterized by the contact angle greater than 150°, which means superhydrophobic properties.
11
Content available remote Szkło fasadowe z powłokami wielofunkcyjnymi
PL
W artykule omówiono charakterystykę i rolę powłok stosowanych w oszkleniach budowlanych. Dokonano identyfikacji wybranych wielofunkcyjnych energooszczędnych i/lub samoczyszczących powłok wykorzystywanych w konstrukcjach fasad wielkopowierzchniowych przez przedstawienie wyników badań ich składu chemicznego i grubości. Wyznaczono parametry świetlne i energetyczne wybranych szkieł. Porównano otrzymane charakterystyki spektrofotometryczne. Dokonano analizy wpływu właściwości świetlnych i energetycznych badanych szkieł powłokowych na efekty praktyczne związane z użytkowaniem oszkleń z podkreśleniem ich wielofunkcyjności.
EN
The article discusses the characteristics and role of the coatings used in construction glazing. Identified selected multifunctional energy saving and self-cleaning coatings used in large surface facade designs by presenting results of their chemical composition and thickness. The light and energy parameters of selected glasses were determined. The obtained spectrophotometric characteristics were compared. An analysis of the influence of the light and energy properties of the investigated coatings on the practical effects of using glazing with emphasis on their multifunctionality.
PL
W artykule przedstawiono badania pod względem struktury materiałów przeznaczonych na innowacyjne detektory gazowe. Materiały te bazują na nanorurkach węglowych (NW), nanokrystalitach Pd i nanokrystalitach Ni. Materiały te otrzymywane są w postaci warstw przygotowanych w wielokrotnych procesach PVD, CVD. Nasze badania elektrono-mikroskopowe, FTIR oraz rtg pokazały strukturę tych materiałów zarówno krystaliczną jak i molekularną. Pokazano też wyniki pomiarów odpowiedzi tych warstw na wodór przy różnych jego stężeniach.
EN
The paper presents the investigations of the structure of materials for innovative gas detectors. These materials are based on carbon nanotubes (CNT), Pd nanocrystalite and Ni nanocrystallite. These materials are obtained in the form of films prepared in multiple PVD and CVD processes. Our electron microscope, FTIR and X-ray studies have shown the structure of both crystalline and molecular materials. The results of measurements of the response of these films to such hydrogen gas at various concentration were also presented.
EN
In this manuscript the theoretical studies of aluminisation by CVD method is shown. The bi-velocity model of multicomponent and multiphase diffusion is used to calculate the growth of β-NiAl phase under different ranges of miscibility (HCl to H2 ratio). The composition dependent diffusivities of β-NiAl and Ni3Al at 1350 K are presented and used in calculations.
PL
W artykule zaprezentowano matematyczny model procesu aluminiowania metodą osadzania z fazy gazowej – CVD. Model matematyczny opracowano na podstawie uogólnionej metody Darkena – dwu-prędkości. Był podstawą oszacowania kinetyki powstawania kryształów fazy β-NiAl w zależności od natężenia przepływu dostarczonego gazu reakcyjnego – proporcja HCl:H2. W symulacji numerycznej uwzględniono wzrost kryształów dwóch faz pośrednich – β-NiAl oraz Ni3Al w temperaturze 1350 K – określono zmienne cząstkowe współczynniki dyfuzji składników.
14
Content available remote Metody CVD
PL
Inżynieria powierzchni to dziedzina nauki o bardzo dużych perspektywach rozwoju i ogromnym znaczeniu w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie. Rozwój w zakresie zwiększania trwałości eksploatacyjnej elementów konstrukcyjnych maszyn i ogromnej liczby narzędzi dokonuje się w głównej mierze dzięki coraz powszechniejszemu wykorzystaniu technik nanoszenia różnorodnych powłok. Szeroki wybór ogólnie dostępnych rodzajów powłok oraz technologii ich nanoszenia jest efektem coraz to większego zapotrzebowania na nowoczesne metody ochrony powierzchni materiałów. Poprzez odpowiedni dobór i sposób wykonania warstw oraz powłok uzyskuje się zwiększoną niezawodność pracy części maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie ich awaryjności.
PL
W artykule przedstawiono niektóre metody badań właściwości nanokompozytowych materiałów węglowych zbudowanych z różnych odmian alotropowych węgla i nanoziaren palladu lub niklu. Właściwości tych nanometeriałow zbadane zostały przy zastosowaniu wielu metod takich jak: skaningowa mikroskopia elektronowa wraz ze spektroskopią dyspersji energii, spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera, dyfrakcja rentgenowska. Pokazano również wyniki badań takich właściwości tych nanomateriałów jak emisja polowa i zmiany rezystancji pod wpływem zmian otoczenia gazowego. Wszystkie prezentowane badania były prowadzone w Zakładzie Nanotechnologii ITR.
EN
The results of studies of some properties of nanocomposite materials compose of many allotropic form of carbon and nickel or palladium nanograins are presented. The properties of such materials were studied with: Scanning Electron Microscopy, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, X-Ray Diffraction. The results of field emission studies and resistance changes due gas influencestudies are also shown. All presented investigations were performed in Nanotechnology Department of ITR.
16
Content available remote Advances in CZTS thin films and nanostructured
EN
Already published data for the optical band gap (Eg) of thin films and nanostructured copper zinc tin sulphide (CZTS) have been reviewed and combined. The vacuum (physical) and non-vacuum (chemical) processes are focused in the study for band gap comparison. The results are accumulated for thin films and nanostructured in different tables. It is inferred from the review that the nanostructured material has plenty of worth by engineering the band gap for capturing the maximum photons from solar spectrum.
17
EN
Evolution of residual stress and its components with increasing temperature in chemical vapor deposited (CVD) diamond films has a crucial impact on their high temperature applications. In this work we investigated temperature dependence of stress in CVD diamond film deposited on Si(100) substrate in the temperature range of 30 degrees C to 480 degrees C by Raman mapping measurement. Raman shift of the characteristic diamond band peaked at 1332 cm(-1) was studied to evaluate the residual stress distribution at the diamond surface. A new approach was applied to calculate thermal stress evolution with increasing temperature by using two commonly known equations. Comparison of the results obtained from the two methods was presented. The intrinsic stress component was calculated from the difference between average values of residual and thermal stress and then its temperature dependence was discussed.
EN
Raman spectroscopy is a most often used standard technique for characterization of different carbon materials. In this work we present the Raman spectra of polycrystalline diamond layers of different quality, synthesized by Hot Filament Chemical Vapor Deposition method (HF CVD). We show how to use Raman spectroscopy for the analysis of the Raman bands to determine the structure of diamond films as well as the structure of amorphous carbon admixture. Raman spectroscopy has become an important technique for the analysis of CVD diamond films. The first-order diamond Raman peak at ca. 1332 cm−1 is an unambiguous evidence for the presence of diamond phase in the deposited layer. However, the existence of non-diamond carbon components in a CVD diamond layer produces several overlapping peaks in the same wavenumber region as the first order diamond peak. The intensities, wavenumber, full width at half maximum (FWHM) of these bands are dependent on quality of diamond layer which is dependent on the deposition conditions. The aim of the present work is to relate the features of diamond Raman spectra to the features of Raman spectra of non-diamond phase admixture and occurrence of other carbon structures in the obtained diamond thin films.
19
Content available remote CVD carbon powders modified by ball milling
EN
Carbon powders produced using a plasma assisted chemical vapor deposition (CVD) methods are an interesting subject of research. One of the most interesting methods of synthesizing these powders is using radio frequency plasma. This method, originally used in deposition of carbon films containing different sp2/sp3ratios, also makes possible to produce carbon structures in the form of powder. Results of research related to the mechanical modification of these powders have been presented. The powders were modified using a planetary ball mill with varying parameters, such as milling speed, time, ball/powder mass ratio and additional liquids. Changes in morphology and particle sizes were measured using scanning electron microscopy and dynamic light scattering. Phase composition was analyzed using Raman spectroscopy. The influence of individual parameters on the modification outcome was estimated using statistical method. The research proved that the size of obtained powders is mostly influenced by the milling speed and the amount of balls. Powders tend to form conglomerates sized up to hundreds of micrometers. Additionally, it is possible to obtain nanopowders with the size around 100 nm. Furthermore, application of additional liquid, i.e. water in the process reduces the graphitization of the powder, which takes place during dry milling.
EN
In the present paper the quantitative relationship between the heat and mass transfer in the Aixtron VP508 hot wall CVD reactor and the epitaxial growth of silicon carbide is determined. The aim of this study was to estimate optimal process conditions for obtaining monocrystalline silicon carbide epi-layers with the most homogenous thickness. Since there are many parameters influencing reactions on the crystal area, such as temperature, pressure, gas flow and reactor geometry, it is difficult to design an optimal process. Detailed 3D modeling was used to gain insight into the process conditions, as it is problematic to experimentally determine the exact distribution of heat and mass transfer inside the reactor during epitaxial growth. Numerical simulations allow one to understand the process by calculating the heat and mass transfer distribution during the epitaxial growth of silicon carbide. The present approach was applied to enhance the performance of the Aixtron VP508 reactor.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.