Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model driven engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background : Due to the increasing complexity of embedded systems, system designers use higher levels of abstraction in order to model and analyse system performances. STARSoC (Synthesis Tool for Adaptive and Reconfigurable System-on-Chip) is a tool for hardware/software co-design and the synthesis of System-on-Chip (SoC) starting from a high level model using the StreamsC textual language. The process behaviour is described in the C syntax language, whereas the architecture is defined with a small set of annotation directives. Therefore, these specifications bring together a large number of details which increase their complexity. However, graphical modelling is better suited for visualizing system architecture. Objectives : In this paper, the authors propose a graphical modelling editor for STARSoC design tool which allows models to be constructed quickly and legibly. Its intent is to assist designers in building their models in terms of the UML Component-like Diagram, and in the automatic translation of the drawn model into StreamsC specification. Methods : To achieve this goal, the Model-Driven Engineering (MDE) approach and well-known frameworks and tools on the Eclipse platform were employed. Conclusion : Our results indicate that the use of the Model-Driven Engineering (MDE) approach reduces the complexity of embedded system design, and it is sufficiently flexible to incorporate new design needs.
EN
Experts at the just concluded climate summit in Paris (COP21) are unanimous in opinion that except urgent measures are taken by all humans, average global temperature rise would soon reach the deadly 2oC mark. When this happens, socioeconomic livelihoods, particularly in developing economies, would be dealt lethal blow in the wake of associated natural causes such as increased disease burden, soil nutrient destruction, desertification, food insecurity, among others. To avert imminent dangers, nations, including those from Africa, signed a legally bind-ing universally accepted climate control protocol to propagate and regulate environmentally-friendly behaviours globally. The climate vulnerability of Africa as established by literature is concerning. Despite contributing relatively less than other continents to aggregate environmental injustice, the continent is projected to bear the most brunt of environmental degradation. This is on account of her inability to put systems and mechanisms in place to stem consequences of climate change. Hence, our resolve to use a combination of scientific and artistic models to design a response system for tackling climate challenges in Africa. Our model formulation encompasses computational model and creative arts model for drawing attention to environmentally friendly behaviours and climate adaptation and mitigation strategies. In this work, we focus on rural Africa to share experience of climate change impact on agriculture – mainstay of rural African economy. We examine the carbon footprints of a rural community in Nigeria – the Adum-Aiona community – as case study and for industrial experience. The authors will provide operational data to substantiate claims of existential threats posed by greenhouse gas (GHG) generation on livelihoods of rural dwellers. The study will also design and test a Climate Change Response System (CCRS) that will enable people to adapt and reduce climate change impact. To achieve the research objective, the researchers will review literature, gather requirements, model the proposed system using Unified Modelling Language (UML), and test CCRS statically. We expect that the implementation of the proposed system will enable people mitigate the effects of, and adapt to, climate change-induced socioeconomic realities. This is besides the fact that the empirical data provided by the study will help clear doubts about the real or perceived threats of climate change. Finally, the industrial experience and case study we share from Africa using model-driven engineering approach will scale up the repository of knowledge of both climate change research and model-driven engineering community.
PL
Eksperci biorący udział w szczycie klimatycznym w Paryżu (COP21) sugerują, że pomimo mimo podejmowanych działań zaradczych, średnia temperatura na naszej planecie podniesie się wkrótce o 20C. Gdy to nastąpi, społeczno-ekonomiczne podstawy bytu, szczególnie w krajach rozwijających się, zostaną naruszone w wyniku m.in. przewi-dywanego wzrostu zachorowań, zniszczenia gleby, pustynnienia i braku zabezpieczenia żywności. Aby zapobiec zbliżającemu się niebezpieczeństwu podpisano prawnie wiążący protokół klimatyczny, zaakceptowany także przez kraje afrykańskie. Jego celem jest uregulowanie i wsparcie dla zachowań prośrodowiskowych w skali globalnej. Opisywana w literaturze wrażliwość klimatu w Afryce wydaje się być szczególnie istotna. Chociaż w porównaniu do innych kontynentów jej udział w emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest mniejszy, to właśnie ten kontynent ma dotknąć największy poziom degradacji środowiskowej. Wynika to m.in. z braku możliwości wdrażania kluczowych dla klimatu systemów i mechanizmów. Stąd wynika nasza determinacja w opracowaniu kombinacji naukowych i artystycznych modeli, służących jako narzędzia do formułowania systemu odpowiedzi na czekające Afrykę zmiany klimatyczne. Nasze podejście obejmuje modele obliczeniowy i odnoszący się do sztuk pięknych, które mają pomóc w zwróceniu uwagi społeczeństw na niezbędne zachowania prośrodowiskowe. W badaniach koncentrujemy się na obszarach wiejskich w Afryce, aby przedstawić wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo, które stanowi podstawę afrykańskiego systemu ekonomicznego. Zbadaliśmy ślad węglowy obszarów wiejskich w Nigerii, we wspólnocie Adum-Aiona. Autorzy przedstawiają dane pokazujące realne zagrożenia dla ludzi, które niesie ze sobą emisja gazów cieplarnianych. Prezentowany jest także test odnoszący się do Systemu Odpowiedzi na Zmiany Klimatu, który pomoże mieszkańcom nie tylko w adaptacji do, ale także w zmniejszeniu konsekwencji zmian klimatycznych. Dyskusja zostanie wsparta przeglądem literaturowym, pomagającym lepiej określić wymagania, które powinien spełniać model, z wykorzystaniem UML. Należy się spodziewać, że wdrożenie proponowanego systemu przyniesie realne korzyści, także te noszące się do uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Rezultaty przeprowadzonych badań empirycznych precyzują zakres zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi. W końcowej części odniesiemy się do doświadczeń związanych z przemysłem, także w kontekście Afryki. Zastosowanie inżynierii sterowania modelami wzbogaca zakres wiedzy odnoszący się zarówno w kontekście badań nad zmianami klimatycznymi, jak i możliwych zastosowań inżynierii.
EN
Tablet computers have become a common part of our life style. Since 2012, inspired by the success of touch devices in special education, we have established and led the IT therapy program for the mentally challenged. In this paper we also present one of our final study with 12 participants. Based on our findings from our studies we have finally proposed 14 design principles (an extension and redefinition of a previously proposed 10 simple design principles) which should be generally respected in design and development of every "usable/accessible" application for the mentally challenged. Some of these principles are applicable as design patterns or models in software development and some were already implemented in our framework which we used to develop new more usable applications.
EN
Behavior of a complex system can be designed using state machines of the system classes. Using a Model-Driven Development approach models are transformed into an executable code. Structural and behavioral models can be extended with time concepts from the Modeling and Analysis of Real-Time and Embedded Systems (MARTE) profile. The refined models are used in transformation. We presented a case study of a home alarm system that illustrates an application development methodology. It was used in verification of the approach implemented in Framework for eXecutable UML (FXU). This MDD tool, used for development of an C# application from UML classes and state machines, was extended with the support of MARTE time concepts.
PL
Złożone systemy są modelowane z użyciem maszyn stanowych. Transformacje modeli służą do budowy wykonywalnych aplikacji. Modele mogą być uszczegóławiane z wykorzystaniem pojęć czasowych zdefiniowanych w profilu MARTE. W pracy przedstawiono projekt systemu alarmowego ilustrującego modelowanie pojęć czasowych. Transformacja i realizacja aplikacji systemu była wykonana przy pomocy FXU - narzędzia do automatycznej generacji kodu z klas i maszyn stanowych, wspierającego transformacje modeli ze specyfikacją czasu z profilu MARTE.
PL
W niniejszym artykule dokonano porównania wydajności podstawowych metod całkowania zaimplementowanych w środowisku App Inventor oraz Java dla platformy Android. Wybrane metody (prostokątów, trapezów i Simpsona) zastosowano dla funkcji liniowej, sześciennej oraz sinusoidy. Rezultaty eksperymentu wykazały, że działanie algorytmów zaimplementowanych w App Inventor jest wielokrotnie wolniejsze niż w Java dla Android, co znacząco ogranicza przydatność środowiska App Inventor do tworzenia aplikacji realizujących obliczenia matematyczne.
EN
This paper presents comparison of efficiency of basic integration methods implemented in App Inventor and Java for Android environment. Chosen methods (rectangle, trapezoidal and Simpson’s rules) were applied for linear, cubic and sine functions. Conducted experiment revealed that applications developed in App Inventor were significantly slower than in case of Java, which makes App Inventor unsuitable for applications involving intensive calculations.
EN
The paper presents results of research on the development of robot perception systems. On the basis of the selected exemplary system, typical problems occurring during design of such systems were indicated. Those problems motivated the work set out to formalize the data flow by the use of metamodelling - the key technology of model-driven engineering. The obtained metamodel facilitates development of such systems and enables further creation of tools for models' editing, validation and automatic generation of relevant source code skeletons. Additionally, requirements for a robot perception systems runtime environment were identified and compared with existing component-based robot software frameworks.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac poświęconych budowie układów percepcji systemów robotycznych. Na podstawie wybranego przykładu złożonego systemu percepcji wyróżniono typowe problemy występujące podczas projektowania takich systemów. W celu ich rozwiązania dokonano formalizacji modelu przepływu danych przy użyciu metamodelu - kluczowego elementu w inżynierii opartej na modelach. Opracowany metamodel ułatwia rozwój takich systemów oraz umożliwia stworzenie graficznych narzędzi do edycji modeli konkretnych systemów percepcji, ich walidacji, a ostatecznie do automatycznego generowania szkieletów kodu. Ponadto, zidentyfikowano wymagania odnośnie środowiska wykonawczego omawianej klasy układów oraz porównano je z istniejącymi ramowymi strukturami programowymi opartymi na podejściu komponentowym.
PL
W artykule przedstawiono transformacje automatyzujące projektowanie architektury platformy integracyjnej. Przyjęto model widoków architektonicznych „1+5” do przedstawiania architektury platformy integracyjnej. Do automatyzacji projektowania architektury platformy integracyjnej zastosowano transformacje typu model w model. Artykuł zawiera wprowadzenie do transformacji oraz przegląd aktualnej literatury. Pokazane zostały transformacje między modelami w widokach architektonicznych modelu „1+5”: Integrowanych procesów, Przypadków użycia, Logiki oraz Integrowanych usług. Projekt i implementacja transformacji wykonane zostały w środowisku IBM Rational Software Architect. W podsumowaniu przedstawiono korzyści stosowania automatyzacji projektowania architektury systemów informatycznych oraz kierunki dalszych prac.
EN
The paper presents transformations that automate integration platform’s architecture design. In the paper, integration platform’s architecture is described in accordance with the architectural views model “1+5”. Transformations of a model-to-model type were used to automate designing of integration platform architecture. The paper contains an introduction to transformations and overview of the current literature. In the paper, there are presented transformations between models in the following architectural views: Integrated Processes, Use Cases, Logical and Integrated Services. Design and implementation of transformations were performed in an IBM Rational Software Architect. In conclusion, the paper presents the advantages of architecture designing automation for information systems development projects and further works.
PL
Inżynieria sterowana modelami jest obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedziną inżynierii oprogramowania, której głównym zadaniem jest zwiększenie abstrakcji oraz uproszczenie procesu wytwarzania oprogramowania. Dynamika jej zmian zaczyna dorównywać popularności urządzeń mobilnych. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i podsumowanie osiągnięć inżynierii sterowanej modelami w dziedzinie modelowania aplikacji dla urządzeń mobilnych z punktu widzenia interakcji użytkownika z aplikacją oraz ocena ich przydatności, a także zaproponowanie innowacyjnej graficznej notacji osadzonej w istniejących realiach.
EN
Nowadays Model-Driven Engineering (MDE) is dynamically evolving domain of software engineering. Its main goal is to improve abstraction level and simplify the process of software development. In parallel the role of mobile platforms and need for dedicated applications increased significantly. The main goal of this paper is to identify and summarize achievements of MDE in the field of modeling mobile applications, analyze their usefulness and propose innovative graphical notation fulfilling the technology gap.
PL
Inżynieria sterowana modelami zaistniała w wielu dziedzinach wytwarzania oprogramowania, w tym też w dziedzinie tworzenia aplikacji mobilnych. Dzięki niej pojawiła się unikalna możliwość budowania w pełni funkcjonalnych aplikacji na platformę Android bez potrzeby posiadania wykwalifikowanych programistów języka Java. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości budowy aplikacji, wykorzystujących usługi geolokalizacyjne, przy pomocy platformy App Inventor. Oprócz opisu dostępnych narzędzi i procesu tworzenia przykładowej aplikacji, poruszono temat dostępności tak stworzonego oprogramowania.
EN
Model driven engineering influences on many domains of software development, including applications for mobile devices. It gives unique opportunity to build fully functional software for Android-based devices without participation of IT specialists in such process. The purpose of this article is to show the abilities of App Inventor platform as the tool for creating Android applications utilizing geolocalization mechanisms. It contains description of the platform, tools and the software creation process.
EN
QVT is the standard for model transformation defined by the OMG in the context of the Model-Driven Architecture. It is made of several transformation languages. Among them, QVTRelations is the one with the highest level of abstraction, as it permits developing bidirectional transformations in a declarative, relational style. Unfortunately, the standard only provides a semiformal description of its semantics, which hinders analysis and has given rise to ambiguities in existing tool implementations. In order to improve this situation, we propose a formal, algebraic semantics for QVT-Relations check-only transformations, defining a notion of satisfaction of QVT-Relations specifications by models.
11
Content available remote Modelowanie architektury zintegrowanych systemów awionicznych
PL
Coraz większe możliwości sprzętu komputerowego są przyczyną podwyższenia wymagań na nowe, bardziej złożone funkcje zintegrowanych systemów awionicznych. Prowadzi to do znacznego powiększenia stopnia złożoności systemu, a w konsekwencji do ryzyka pojawienia się błędów. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest prowadzenie projektów według metodyki opartej na modelach, np. MDE (Model Driven Engineering). W pracy do modelowania został wykorzystany język AADL (Architecture Analysis & Design Language), który ze względu na swoje właściwości (opis struktury i parametrów systemu, modyfikowalność) dobrze opisuje architekturę zintegrowanego systemu awionicznego. W artykule przedstawiono model architektury zintegrowanego systemu awionicznego śmigłowca. Omówiono sposoby i narzędzia badania uzyskanego modelu oraz możliwości jego wykorzystania na różnych etapach cyklu projektowego.
EN
Growing capabilities of the computer hardware are a reason for appearing of requirements to new more complex functions of integrated avionics systems. It is causing that the systems complexity, and in consequence the risk of the appearance of errors are increasing. In order to reduce these problem, it is recommended to conduct projects according to well-known methodology based on e.g. Model- Driven Engineering. In the article, there are discussed a model of the architecture of the integrated avionics system for helicopter and methods of its analysis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.