Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analysis of variance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Four process parameters were investigated with the aim of determining their influence on the mechanical properties of some test castings, bars, cylinders and plates. The influence was quantified in terms of percentage contribution. Analysis of variance (ANOVA), regression, main effects and interaction effects plots were employed to carry out the statistical analysis. As regards the tensile strength of the test castings, the geometry of components (GOC) dominated, contributing 90.83% and the pouring temperature (PT) contributed 91.90% influence on the hardness property. These dominating potentials of these two parameters limited the interaction of the parameters studied in the research. statistical analysis. As regards the tensile strength of the test castings, the geometry of components (GOC) dominated, contributing 90.83% and the pouring temperature (PT) contributed 91.90% influence on the hardness property. These dominating potentials of these two parameters limited the interaction of the parameters studied in the research.
EN
The work presents analysis of chemical condition of the water of the River Bug stretch extending from Kiryłowo to Krzyszew. The analysis was preformed based on data of monitoring of surface water quality available on the website of Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Lublin (WIOŚ) spanning the years 2015-2017. Eight measurement points and the following months were considered: February, April, June, August, October and December. Analysis of variance and Kruskal-Wallis test were used to analyse the effect of localities and months on selected chemical indicators. The concentrations of nearly all the parameters (excluding BOD) were found to be influenced by the localities. Phosphorus content, sulphates and chlorides increased along the course of the river. Also, the analysis revealed that the concentration of ammonium ions, dissolved oxygen, sulphates and chlorides increased in winter. Multidimensional analysis demonstrated that differences in chemical conditions between the localities were predominantly due to nitrogen compound content, total phosphorus content and chlorides. Cluster analysis showed that in nearly all the months (excluding August) the tested stretch of the River Bug could be divided into two parts with different chemical composition parameters. The first part, characterised by higher average values of ammonium nitrogen content, dissolved oxygen content and total phosphorus content, included the following measurement points: Krzyszew, Kukuryki, Włodawa and Kuzawka. The second part was formed by the following localities: Kryłów, Zosin and Horodło, all with higher average BOD values, sulphates and chlorides.
PL
W pracy przedstawiano analizę chemicznego stanu wód rzeki Bug na odcinku od Kryłowa do Krzyszewa. Analizy tej dokonano na podstawie danych pochodzących z monitoringu jakości wód powierzchniowych zamieszczonych na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ) z lat 2015-2017. Pod uwagę wzięto dane z lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia z 8 punktów pomiarowych. Przy pomocy analizy wariancji oraz testu Kruskala-Wallisa przeanalizowano wpływ miejscowości oraz miesięcy na zawartość wybranych wskaźników chemicznych. Stwierdzono, że zawartość prawie wszystkich parametrów (poza BZT5) różnicowana była przez miejscowości. Wraz z biegiem rzeki zmniejszała się zawartość fosforu, siarczanów i chlorków. Analiza wykazała ponadto, że zimą rosło stężenie jonów amonowych, zawartość tlenu rozpuszczonego, siarczanów i chlorków. Wielowymiarowa analiza natomiast dowiodła, że różnice stanu chemicznego pomiędzy miejscowościami związane były głównie z zawartością związków azotu, fosforu ogólnego oraz chlorków. Na podstawie analizy skupień prawie we wszystkich miesiącach (poza sierpniem) odcinek rzeki Bug pod względem stanu chemicznego można podzielić na dwie części. Pierwszą grupę stanowi odcinek rzeki z punktami pomiarowymi w Krzyszewie, Kukurykach, Włodawie i Kuzawce o większych średnich zawartościach azotu amonowego, tlenu rozpuszczalnego i fosforu ogólnego. Drugą grupę utworzyły miejscowości: Kryłów, Zosin i Horodło o wyższych średnich stężeniach BTZ5, siarczanów i chlorków.
EN
Electroencephalogram (EEG) is one of biomedical signals measured during all-night polysomnography to diagnose sleep disorders, including sleep apnoea. Usually two central EEG channels (C3-A2 and C4-A1) are recorded, but typically only one of them are used. The purpose of this work was to compare discriminative features characterizing normal breathing, as well as obstructive and central sleep apneas derived from these central EEG channels. The same methodology of feature extraction and selection was applied separately for the both synchronous signals. The features were extracted by combined discrete wavelet and Hilbert transforms. Afterwards, the statistical indexes were calculated and the features were selected using the analysis of variance and multivariate regression. According to the obtained results, there is a partial difference in information contained in the EEG signals carried by C3-A2 and C4-A1 EEG channels, so data from the both channels should be preferably used together for automatic sleep apnoea detection and differentiation.
4
Content available remote Statistical analysis of impact of visual impairment on postural stability
EN
The main aim of the presented research was assessment of postural stability in patients with various degree of visual impairment. The article contains basic explanation and requirements for stabilography research. Statistical analysis of impact of degree of visual impairment on postural stability opposed to people perfectly sighted was also conducted. The studies were conducted on 45 patients with various degree of visual impairment and 15 patients perfectly sighted. Postural stability was tested using diagnostic platform Zebris. The test results showed relationship between postural stability and degree of impairment and in line with them it can be stated that visual control has a significant impact on stability.
PL
Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena stabilności postawy u pacjentów z różnym stopniem niepełnosprawności wzrokowej. Artykuł zawiera podstawowe wyjaśnienia i wymagania dotyczące badań nad stabilografią. Przeprowadzono analizę statystyczną wpływu stopnia upośledzenia wzroku na stabilność postawy w stosunku do osób doskonale widzących. Badania przeprowadzono na 45 pacjentach z różnym stopniem zaburzeń widzenia i 15 doskonale widzących. Stabilność postawy testowano przy użyciu urządzenia diagnostycznego firmy Zebris. Przeprowadzone badania dały wyniki pokazujące wpływ stopnia upośledzenia wzroku na stabilność postawy człowieka. Badania wykazały, że kontrola wizualna ma znaczący wpływ na stabilność człowieka.
EN
The utilization of TiB2 particles reinforced aluminum (Al6063) metal matrix composite materials in many different engineering fields has undergone a tremendous increase. Accordingly, the need of accurate machining of composites has increased enormously; an attempt has been made to assess the factors influencing surface roughness and material removal rate on machining the composite. The orthogonal array, the signal-to-noise ratio, and analysis of variance were employed to study the performance characteristics in turning operations of 5 and 10 wt. % TiB2 particles reinforced aluminum (Al6063) metal matrix composites. Taguchi method was used to find the optimal cutting factors for surface roughness (Ra) and material removal rate (MRR). Three cutting factors namely speed; feed and depth of cut were optimized with considerations of Ra and MRR. The experimental plan and analysis was based on the Taguchi L27 orthogonal array with three cutting factors using carbide tool (K20). The optimal parametric combination for K20 carbide insert was found to be feed, speed and depth of cut. The analysis of variance (ANOVA) result shows that feed the most significant process parameter on surface roughness followed by speed. For MRR result show that the speed and the feed are the significant parameters followed by the composition of composite material.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz poziomu oraz tempa zmian cen naliczanych w latach 2013-2017 przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie kraju za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków bytowych oraz opadowych i roztopowych. Wysokości cen porównano z uwzględnieniem analizowanych lat, liczby ludności w miastach oraz podziału terytorialnego (miasta wojewódzkie). Do oceny wpływu wielkości miasta na kształtowanie się cen za wodę i ścieki wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Wyniki badań wykazują, że w analizowanym okresie tempo wzrostu stawek za ścieki było większe niż za wodę. Największa dynamika cen w każdym rodzaju medium zachodziła w latach 2014-2016. Przebieg tych zmian w kolejnych latach rozliczeniowych (po 2017 roku) będzie uzależniony nie tylko od sytuacji organizacyjnej i ekonomicznej w przedsiębiorstwach, ale także od stopnia realizacji zapisów znowelizowanych aktów prawnych.
EN
The paper presents the results of analyses of price rates, charged by water and sewage companies in Poland, for collective water supply and disposal of domestic wastewater, rainwater and snowmelt in the period of 2013-2017. Price comparisons were made taking into account the analyzed years, population in cities and territorial division (voivodship cities). As part of the analysis, a one-way analysis of variance (ANOVA) was used to assess the impact of city size on the prices of water and sewage. The results show that the price increase rate of wastewater disposal was higher than the one of water supply services. The greatest rate of change for both utilities was noted in 2014- 2016. Organizational and economic structures of companies and the progress of implementing amended new regulations will influence on the course of price changes in forthcoming years (after 2017).
7
Content available remote Surface quality by human inspection
EN
Quality plays a vital role for satisfying the customers and for measuring the reliability of the product. Looking at high gloss surfaces gives an idea of the difficulties in quality inspection. While common measurement techniques like gloss or color measurement are widely used in industry for quality assessment of furniture high gloss surfaces, they indicate only a weak correlation to the quality perceived by the customer. Thus different methods for measurement and sensory evaluation need to be qualified for the application on high gloss surfaces. This report shows how the surface quality of high gloss coated wooden products can be evaluated by means of visual inspection. The evaluation quality is controlled by a developed topography based measuring system. It is possible to find out the reproducibility and repeatability of the operators by implementing six sigma tools such as Analysis of Variance (ANOVA) and Measurement System Analysis (MSA). This method will be highly helpful in the wooden industries since the quality cannot be totally measured, is assessed based on required parameters and it also uses a Hedonic scale for calculating the results, which is quite easier and faster than other methods.
PL
Jakość odgrywa istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb klientów i oceny niezawodności produktu. Patrząc na powierzchnie o wysokim połysku mamy wyobrażenie o trudnościach w ich kontroli jakości. Powszechne techniki pomiarowe, takie jak pomiar połysku lub barwy, są szeroko stosowane w przemyśle do oceny jakości powierzchni o wysokim połysku. Wykazują one jednak jedynie słabą korelację z jakością postrzeganą przez klienta. Dlatego też do oceny powierzchni o wysokim połysku muszą być stosowane różne metody pomiaru i oceny sensorycznej. W artykule przedstawiono, w jaki sposób jakość powierzchni drewnianych, powlekanych produktów o wysokim połysku można zbadać za pomocą oceny wizualnej. Jakość oceny jest kontrolowana przez opracowany system pomiaru oparty na topografii. Możliwe jest ustalenie odtwarzalności i powtarzalności operatorów za pomocą narzędzi Six Sigma, takich jak analiza wariancji (ANOVA) i analiza systemu pomiarowego (MSA). Metoda ta będzie bardzo pomocna w przemyśle drzewnym, ponieważ jakość nie może być w pełni zmierzona. Jest ona oceniana na podstawie wymaganych parametrów, a do obliczenia wyników stosuje się skalę hedoniczną, która jest znacznie łatwiejsza i szybsza niż w przypadku innych metod.
PL
W artykule przedstawiono jednoczynnikową analizę wariancji prędkości statków na Zatoce Pomorskiej w kolejnych tygodniach stycznia i lutego 2017 roku. Zweryfikowano hipotezę o równości przeciętnych prędkości statków w poszczególnych tygodniach, sprawdzając najpierw założenia niezbędne do przeprowadzenia testu ANOVA. Do sprawdzenia normalności rozkładów wykorzystano testy Cramera von Misesa i Andersona-Darlinga, a do oceny jednorodności wariancji posłużył test Lavene’a.
EN
In this paper one-factor, fixed-effects completely randomized design of analysis of variance for vessel speed on the Pomeranian Bay has been presented. The hypothesis on the equality of the vessel speed means in nine weeks in January and February 2017 has been verified. To verify normality of distributions tests Cramer von Mises and Anderson-Darling have been used. To assess the equality of variances Levene’s test has been used.
PL
Gęstość właściwa pomniejszona o objętość porów wewnętrznych (GWZ) analizowanego materiału jest istotnym parametrem w procesach zagęszczania ciśnieniowego surowców roślinnych. Wyniki pomiaru GWZ obrazują strukturę zewnętrzną szkieletu surowca drzewnego. W pracy opisano pomiar GWZ zrębków z sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) przeprowadzony w zwymiarowanym pojemniku z użyciem wody czystej chemicznie. Do ustalenia korelacji między GWZ a mierzonymi parametrami surowca, materiał podzielono w zależności od procentowego udziału wilgotności (10, 15 i 50%) i grup frakcji (0–1, 1–4, 4–8 i 8–16 mm). Średnia wartość GWZ we wszystkich przypadkach wynosiła 0,84 g·cm–3. Za pomocą metody statystycznej wskazano grupę parametrów istotnie wpływających na pomiar gęstości właściwej. W trakcie badań porównano wymiary cząstek i wilgotność surowca z założonym kryterium klasyfikacji w postaci gęstości właściwej.
EN
The analysis of specific density without internal pore volume (GWZ) is an important parameter of feedstock compaction process. The GWZ analysis results may deliver a broad range of physical characteristic of wood raw material. This paper describes the GWZ measurement of wood chips from Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the container of normalized size with chemically pure water. Correlation was determined between the GWZ and the measured parameters. During research the feedstock was divided into groups according to moisture (10, 15 and 50%) and fractions (0–1, 1–4, 4–8 and 8–16 mm). The mean value of GWZ for all cases was 0.84 g·cm-3. The statistical method indicated groups of parameters that significantly affecting on GWZ measurement. During the research, the particle size and the material moisture content with GZW was compared.
10
Content available remote Metodyczne aspekty analizy hałasu wewnętrznego w środkach transportu miejskiego
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA do oceny rozkładu poziomu dźwięku we wnętrzu autobusu Solaris Urbino 12 m podczas fazy rozpędzania. Na podstawie wykonanych pomiarów hałasu we wnętrzu autobusu sformułowano pytanie czy poziom hałasu podczas fazy rozpędzania jest równomiernie rozłożony na całej długości autobusu. Aby odpowiedzieć na tak zadane pytanie i zastosować testy analizy wariancji ANOVA należało spełnić kilka warunków: w pierwszej kolejności sprawdzono spełnienie podstawowego założenia analizy wariancji tj. czy badany hałas w każdym punkcie pomiarowym ma rozkład normalny, ponadto dla kompletności badania normalności przeprowadzono testy normalności Kołmogorowa-Lillieforsa, test Cramera von Misesa oraz test jednorodności wariancji dla wszystkich punktów pomiarowych.Następnie zastosowano j ednoczynnikową analizę wariancj i ANOVA oraz na zakończenie przedstawiono graficzny rozkład 95% przedziałów ufności poziomów dźwiękuw poszczególnych lokalizacjach mikrofonów pomiarowych podczas fazy rozpędzania autobusu.
EN
This article presents application of univariate analysis of variance ANOVA to assess distribution of sound level inside bus Solaris Urbino 12 m during speeding up. On the basis of measurements of noise inside the bus a ąuestion was worded if the level of noise during acceleration is evenly distributed in the whole length of the bus. To answer such question and to apply tests of analysis of variance ANOVA a few conditions have to be met. First it is checked if the basie assumption of analysis of variance i.e. if measured noise in each measurement point has normal distribution, moreover for completeness of normality examination, normality tests of Kolmogorov-Lilliefors, test of Cramer von Mises and homoscedasticity test of variance for all measurement points were carried. Next one factor analysis of variance ANOVA was applied. In conclusion a graphic distribution of 95% of confidence intervals of sound levels of specific locations of measurement microphones during acceleration of the bus was presented.
EN
This paper analyses the influence of selected factors of operational availability of public city buses from the Municipal Transport Company (MPK) in Lublin based on a case study for two makes of buses: Solaris and Mercedes-Benz. The study investigated changes in operational availability in a function of operating time with a division into two periods of operation: warranty and post-warranty. To evaluate the significance of differences between average operational availability with regards to the above periods, one-way analysis of variance was applied. The results demonstrate that in the warranty period the operational availability of both makes of buses is similar, while the post-warranty period reveals a significant difference, with the operational availability being higher for Mercedes buses. As a result, this method can be of use for investment projects during purchase of new vehicles.
PL
Celem pracy była analiza wpływu wybranych czynników gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie autobusów marki Solaris i Mercedes-Benz w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (MPK) w Lublinie. Przeprowadzono badania zmian gotowości technicznej w funkcji czasu użytkowania z podziałem na dwa okresy użytkowania: gwarancyjny i pogwarancyjny. Do sprawdzenia istotności różnic średnich wartości gotowości technicznej, w zależności od marki autobusów oraz w zależności od okresów eksploatacji zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji. Wykazano, że w okresie gwarancyjnym gotowość techniczna autobusów obu marek jest porównywalna, natomiast w okresie pogwarancyjnym jest istotnie różna, wyższa dla autobusu marki Mercedes. W rezultacie metoda ta może zostać użyta do programu inwestycyjnego podczas zakupu nowych pojazdów.
EN
The aim of this paper is to present an application of the input variable significance analysis to finding probable causes of product defects occurring in continuous casting (CC) of steel. The research was carried out using production data routinely recorded in one of Polish steel plants and basically referred to defective fraction of billets per heat as the process output. The data did not include the cases with zero defects which made the analysis difficult. The process inputs included eight parameters of different nature (physical, organizational and human). For determining which of the process input parameters are crucial for the output and which of them can be easily eliminated in further analyses two different approaches were applied and compared. The basic tool was an MLP-type Artificial Neural Network in which the relative significance was defined as the sum of the absolute weights of the connections from the given input node to all the nodes in the first hidden layer. As a complementary method the one-way analysis of variance (ANOVA) was utilized in which the value of the F-statistics is used as a measure of the input significance. It was found that the both methods indicate that the start-time of the CC process is the factor highly influencing the fraction of defective products. The process physical parameters which are expected to have a large influence on the billet quality, i.e. deviations from nominal casting temperature and deviation from nominal casting speed also appeared to be significant, moreover their variations also highly depend on the start-time of the CC process. The final conclusion is that the direct cause of the defective products are incorrect adjustments of the casting speed occurring mainly in the morning hours, however not correlated with particular operators. This finding can considerably facilitate the identification of the root cause of the defects by the plant engineers. Some recommendations concerning the future work are also given.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie analizy istotności zmiennych wejściowych jako narzędzia pozwalającego na znalezienie prawdopodobnych przyczyn wad wyrobów w procesie ciągłego odlewania stali. Do analizy wykorzystano dane przemysłowe zebrane w jednej z polskich hut stali, dotyczące produkcji kęsów. Skorzystano z zarejestrowanych danych związanych z przebiegiem i parametrami procesu produkcyjnego, według obowiązujących w zakładzie procedur. Podstawowym źródłem danych była baza tzw. wybraku technologicznego rejestrowanego przez zakład produkcyjny, informująca o fakcie pojawienia się braków oraz ich ilości wyrażonej w procentach dla każdego wytopu. Baza ta nie zawierała jednak pełnej informacji o tych wytopach, w których braki nie występowały, co powodowało istotne trudności i ograniczenia prowadzonych badań. Analizie poddano osiem parametrów wejściowych o różnym charakterze: fizycznym, organizacyjnym i ludzkim. W celu określenia, które z parametrów procesu mają największe znaczenie z punktu widzenia pojawiania sic braków, a które z nich mogą być pominięte, zastosowano i porównano dwie metody. Podstawowym narzędziem były sztuczne sieci neuronowe typu MLP, w których istotność względna jest definiowana jako bezwzględna suma wag połączeń między danym wejściem a wszystkimi węzłami w pierwszej warstwie ukrytej. Drugą metoda była jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA), badająca wpływ poziomu jednego czynnika klasyfikującego na wartości badanej zmiennej zależnej typu rzeczywistego, określany wartością statystyki F. Otrzymane wyniki pozwalają jed¬noznacznie stwierdzić, że parametr wejściowy ‘pora spustu' ma znaczący wpływ na kształtowanie się parametru wyjściowego ‘udział braków’. Podstawowe fizyczne parametry procesu, tj. odchyłka od nominalnej temperatury odlewania i odchyłka od szybkości odlewania, zgodnie z oczekiwaniami wykazały również duże znaczenie, a ponadto duże zróżnicowanie w zależności od wartości parametru ‘pora spustu’. Końcowym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych analiz jest zidentyfikowanie bezpośredniej przyczyny powstawania wadliwych produktów, którą jest niepoprawne dostosowywanie prędkości odlewania do aktualnej temperatury stali, występujące głównie w godzinach porannych, lecz niezwiązane z konkretnymi pracownikami. Poczynione spostrzeżenia mogą w znaczący sposób ułatwić dokonanie ostatecznej identyfikacji źródeł powstawania wad w wyrobach przez personel inżynieryjny zakładu. W pracy zawarto również zalecenia dotyczące przyszłych badań, zarówno przemysłowych jak i związanych z metodyką prowadzenia podobnych badań.
EN
Digital map data sets (or geo-databases) are an important part of the spatial data infrastructure (SDI) of the European Community. Different methods of producing large-scale map data are described in the paper, and the aim is to compare the accuracy of these methods. Our analysis is based on statistical tools belonging to the multiple comparisons theory. The first method is the well-known analysis of variance (ANOVA), and the second one is the rank-based method. The latter approach, which is rarely used in geodetic research, allows us to determine the order of the considered methods with respect to the positional accuracy of digital map data that they produce. Using this approach, one can identify the least accurate set of map data or a fragment of a map that should be updated by a new direct survey. The rank-based methods can also be rather easily applied to other technical (engineering) disciplines, e.g. geodesy and cartography.
PL
Relacje między stylami kierowania a czynnikami organizacyjnymi stały się ostatnio szczególnie ważnym obszarem badań. W organizacjach, które obecnie podlegają nieustannym zmianom, oprócz indywidualnych determinant stylów kierowania znaczenia nabierają czynniki organizacyjne kierowania. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań nad identyfikacją stylów kierowania polskich menedżerów za pomocą standaryzowanego kwestionariusza Style Kierowania Menedżerów (SKM) oraz w analizie skupień identyfikacji czterech charakterystycznych profili kierowania, jak pseudokierownicy, pseudodemokraci, naturalni liderzy i makiaweliści. Ponadto zdiagnozowano organizacyjne źródła zmienności stylów kierowania. Wielozmiennowa analiza wariancji wykazała, że typ firmy, szczebel zarządzania, staż pracy i liczba podwładnych mają istotne znaczenie w odniesieniu do indywidualnego stylu kierowania ludźmi.
EN
Relationships between leadership styles and organizational factors have recently become an area of focus for scientific research. Organizational factors, along with individual determinants of leadership, are becoming increasingly more important in organizations, which are nowadays in constant flux. This article presents research results pertaining to identifying leadership styles using standardized questionnaire Managerial Styles of Leading Questionnaire and via cluster analysis categorizing four specific leadership profiles, i.e. Pseudo managers, Pseudo democrats, Natural leaders and Machiavellians. In addition, organizational basis of variance in leadership styles was examined. Multifactor variance analysis showed that type of organization, position in management hierarchy, seniority and number of people managed play significant role in utilizing individual leadership styles.
15
Content available remote An analysis of variance of fishing vessel refrigerating systems faults
EN
We have performed an analysis of variance to verify the hypothesis that independent variables differentiate the number of faults and frequencies of faults occurring in refrigerating systems installed on board fishing craft. The analysis specifies a probability with which identified factors may cause differences between values of observed category means. The grouping factors used in the analysis are: year of fault occurrence, fault category and a type of fishing vessel. We have tested hypotheses that mean numbers of faults or mean frequencies of fault occurrence are approximately equal in each group of independent variable. The examined faults of refrigerating system components, derived from data collected in the years 2007–2011, have been divided into seven categories and analyzed statistically. We have gathered and estimated 235 faults of refrigerating system components from 25 fishing vessels of the Polish fishing fleet. The vessels are divided into two types depending on the refrigerant used in their systems.
PL
W pracy zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji do sprawdzenia założenia, czy zmienne niezależne różnicują zmienne dotyczące liczby uszkodzeń oraz częstości uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich. Metoda ta wyjaśnia, z jakim prawdopodobieństwem wyodrębnione czynniki mogą być powodem różnic między obserwowanymi średnimi grupowymi. Czynnikiem klasyfikującym wykorzystanym w tej analizie były: rok, kategoria uszkodzenia oraz rodzaj kutra. Badano hipotezy, że średnie liczby uszkodzeń lub średnie częstości uszkodzeń są równe w poszczególnych grupach zmiennej niezależnej. Przyjęto podział uszkodzeń elementów systemów chłodniczych na siedem głównych kategorii i przeprowadzono analizę na podstawie danych zgromadzonych w latach 2007–2011. Zebrano i oszacowano 235 uszkodzeń systemów chłodniczych z 25 kutrów polskiej floty rybackiej z terenów kraju. Analizie poddano dwa typy kutrów, uwzględniając za kryterium podziału rodzaj czynnika chłodniczego.
EN
Background: Supplier performance management continues to be a significant concern for small & medium enterprises (SME). How can small & medium enterprises better position themselves to check and sustain actual supplier performance improvement? A key framework is the establishment of a value-added supplier performance audit program that places significant emphasis on supplier performance controls. A value-added supplier audit program can help SME mitigate business and regulatory risk while reducing the cost of poor quality (COPQ). Thus a good supplier performance audit program is the cornerstone of supplier performance management integrity. Methods: By acknowledging and addressing the challenges to an effective supplier Performance Audit program, this paper proposes an objective framework of supplier performance audit program, built on a strong, yet versatile statistical methodology - Analysis of variance (ANOVA). This performance audit framework considers process definition, standardization, review of the contemporary literature on ANOVA & its practical application in supplier performance scorecard of one of the reputed Sports Goods Industry in India. Results and conclusions: The advantages of this framework are that: it simultaneously considers multiple supplier performance in multiple time frames and effectively identifies the differences across the suppliers in terms of their performance. Through this framework the organization will be able to increase the odds of performing a predictable and successful implementation of a value-added supplier performance audit.
PL
Wstęp: Zarządzanie oceną dostawców jest obszarem o istotnym znaczeniu dla małych I średnich przedsiębiorstw. Jak tego typu przedsiębiorstwa mogą uzyskać lepszą pozycję rynkową poprzez poprawę systemu oceny dostawców? Kluczową sprawą jest zbudowanie systemu oceny wartości dodanej wniesionej przez dostawców opartego na grupie wskaźników. Taki system audytowania może pomóc małych i średnim przedsiębiorstwom obniżyć poziom ryzyka oraz obniżyć koszty wynikające ze złej jakości. Dlatego też dobrej jakości program oceny dostawców jest istotnym narzędziem zarządzania dla przedsiębiorstwa. Metody: Aby sprostać wymaganiom stawianym programom efektywnej oceny dostawców, w pracy zaproponowano ogólne zasady takiego programu opartego na silnej i jednocześnie wszechstronnej analizie wariancji (ANOVA). Zaprezentowano definicję procesu, standaryzację, przegląd współczesnej literatury oraz praktyczne zastosowanie na przykładzie przedsiębiorstwa Sports Goods Industry z Indii. Wyniki i wnioski: Zaletą proponowanej metody jest uwzględnienie różnorodności działa przedsiębiorstwa oraz jednocześnie efektywnej identyfikacji różnic pomiędzy dostawcami. Dzięki stosowaniu tej metody możliwe jest podniesie jakość pracy przedsiębiorstwa.
EN
We investigate a SAT-based bounded model checking (BMC) method for MTL (metric temporal logic) that is interpreted over linear discrete infinite time models generated by discrete timed automata. In particular, we translate the existential model checking problem for MTL to the existential model checking problem for a variant of linear temporal logic (called HLTL), and we provide a SAT-based BMC technique for HLTL. We show how to implement the BMC technique for HLTL and discrete timed automata, and as a case study we apply the technique in the analysis of GTPP, a Generic Timed Pipeline Paradigm modelled by a network of discrete timed automata.
EN
The paper presents application of Taguchi method in optimizing the sound transmission loss through sandwich gypsum constructions and those comprising of masonry concrete blocks and gypsum boards in order to investigate the relative influence of the various parameters affecting the sound transmission loss. The application of Taguchi method for optimizing sound transmission loss has been rarely reported. The present work uses the results analytically predicted on “Insul” software for various sandwich material configurations as desired by each experimental run in an L8 orthogonal array. The relative importance of the parameters on single-number rating, Rw (C, Ctr) is evaluated in terms of percentage contribu- tion using Analysis of Variance (ANOVA). The ANOVA method reveals that type of studs, steel stud frame and number of gypsum layers attached are the key factors controlling the sound transmission loss characteristics of sandwich multi-layered constructions.
EN
This present investigation uses the Taguchi and response surface methodology (RSM) for modelling and optimization of the temperature produced during bone drilling. The drilling of bone is a common procedure in orthopaedic surgery to produce hole for screw insertion to fixate the fracture devices and implants. A major problem which is encountered during such a procedure is the increase in temperature of the bone due to the plastic deformation of chips and the friction between the bone and the drill. The increase in temperature can result in thermal osteonecrosis which may delay healing or reduce the stability and strength of the fixation. The drilling experiments are conducted on poly-methyl-meth-acrylate (PMMA) (as a substitute for bone) using Taguchi’s L27 experimental design technique. The cutting parameters used are drill diameter, feed rate and cutting speed. The optimum cutting parameters for minimum temperature are determined by using S/N ratios and the effect of individual cutting parameters on temperature produced is evaluated using analysis of variance (ANOVA). A second-order model is established between the drilling parameters and temperature using RSM. The experimental results show that the drill diameter is the most significant drilling parameter affecting the temperature during drilling followed by cutting speed and feed, respectively. The values predicted and the values obtained from experiment are fairly close, which indicates that the developed RSM model can be effectively used to predict the temperature in orthopaedic drilling.
PL
Przeprowadzono badania przechowalnicze lodów familijnych o smakach waniliowym i czekoladowym, wyprodukowanych przez dwóch producentów. Materiał badawczy przechowywano przez 360 dni w trzech różnych wariantach temperaturowych. Zamiany jakości oceniono na podstawie wykonywanej co 30 dni oceny organoleptycznej, oznaczania puszystości, kwasowości, zawartości suchej masy oraz topliwości. Za wyjątkiem puszystości stwierdzono różnice o istotnym znaczeniu pomiędzy badanymi cechami lodów familijnych poddanych badaniom, w zależności od ich producenta. Oceniane lody posiadały wysoki poziom jakości.
EN
Ice storage studies of family-size ice cream of vanilla and chocolate flavors, produced by two manufacturers, were conducted. The research material was stored for 360 days in three different temperature variations. Conversion quality rated on the basis of performed every 30 days organoleptic assessment, determination of fluffiness, acidity, dry matter content and melting. With the exception of fluffiness differences were found between the importance of the investigated characteristics of family-size ice cream undergoing tests, according to their manufacturer. Rated ice cream had a high level of quality.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.