Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microscopy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W piątej i ostatniej części cyklu artykułów na temat identyfikacji włókien do celów konserwatorskich zaprezentowano włókna bawełny oraz włókna celulozowe przetwarzane chemicznie. Podjęta tematyka jest związana zarówno z przemysłem papierniczym, jak i tekstylnym, ponieważ obydwie gałęzie przemysłu wzajemnie korzystały z własnych osiągnięć. W artykule przypomniano ważne wydarzenie, jakim było odkrycie obecności celulozy w tkankach roślinnych. Stało się to przyczynkiem do opracowania metod jej przemysłowego wyodrębniania z drewna oraz opracowania szeregu chemicznych modyfikacji celulozy pozwalających na uzyskanie włókien o nowych cechach użytkowych. Zaprezentowano przykłady wyrobów używanych w przemyśle papierniczym oraz tekstylnym. Szczególne miejsce w artykule zajmuje omówienie bawełny, będącej znakomitym, czystym surowcem do chemicznych modyfikacji celulozy. Omawiając badania mikroskopowe włókien zwrócono uwagę na wygląd mikroskopowy włókien bawełny, bawełny merceryzowanej, wiskozy oraz fibry. Niniejsze opracowanie jest krótką syntezą własnych obszernych doświadczeń zawodowych autorów, jak również próbą streszczenia bardzo obszernych zagadnień historyczno-technologicznych wybranych włókien na bazie celulozy.
EN
In the fifth and final part of the series of articles on fibre identification for conservation purposes, cotton fibres and chemically processed cellulose ibres were presented. The subject matter is related to both the paper and textile industry, because both industries shared their achievements. The article recalls an important fact, which was the discovery of cellulose presence in plant tissues. This became a reason to develop methods for its industrial extraction from wood and to develop a number of chemical modifications of cellulose that allow obtaining fibres with new functional properties. Examples of products used in the paper and textile industry are presented. A special place in the article is dedicated to cotton, which is an excellent, pure raw material for chemical modifications of cellulose. Discussing the microscopic examination of fibres, the attention was paid to the microscopic appearance of cotton, mercerized cotton, viscose and fibre. This study is a brief synthesis of the authors’ own extensive professional experience, as well as an attempt to summarize very extensive historical and technological issues of selected cellulose-based fibres.
PL
Czwarta część artykułu poświęcona jest zagadnieniu wykrywania włókien roślinnych pochodzących z roślin trawiastych, takich jak: słomy zbożowe, esparto oraz wytłoki z trzciny cukrowej (bagassa). Przedstawiono krótki rys technologiczny i historyczny tychże surowców oraz dokonano przeglądu wyrobów z nich wytwarzanych, które trafiają do pracowni konserwatorskich. Zasadniczą część opracowania stanowi temat przewodni – identyfikacja włókien, w której przedstawiono podstawowe cechy morfologiczne komórek, będących przedmiotem analiz mikroskopowych próbek. Zwrócono uwagę na dużą różnorodność komórek roślin trawiastych, co powoduje pewne utrudnienia związane identyfikacją gatunkową tej grupy roślin używanych szczególnie w papiernictwie, dla którego wytwarzane i mielone masy stanowią wyzwanie analityczne. Są więc one trudniejsze w badaniach niż włókniste wyroby rzemieślnicze, będące także przedmiotem prac konserwatorskich i badawczych.
EN
The fourth part of the article is dedicated to the issue of detecting plant fibers originating from grass plants such as cereal straws, esparto and sugar cane bagasse (bagassa). A brief technological and historical outline of these raw materials was presented, and a review of products made from them, which are sent to conservation atelies, was carried out. The main part of the study is the theme - identification of fibers, which presents the basic morphological features of cells that are subject to microscopic analysis of samples. Attention was paid to the large variet of grass plant cells, which causes some difficulties related to the species identification of this group of plants used especially in papermaking, for which the produced and refined pulps pose an analytical challenge. Therefore, they are more difficult to research than fibrous handicrafts, which are also the subject of conservation and research works.
PL
Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu wykrywania włókien zasobnych w ligninę, pobieranych do badań z obiektów o znaczeniu historycznym, dzieł sztuki, które trafiają do pracowni konserwatorskich. Przedstawiono praktyczne metody mikroskopowe badań, pomocne przy wykrywaniu różnych rodzajów włókien pochodzących z takich materiałów, jak: papiery, tektury, wyroby tekstylne. Dokonano wyboru odczynników wybarwiających. Skupiono uwagę głównie na zagadnieniach związanych z badaniem ścieru drzewnego (białego i brązowego) oraz juty. Omówiono także występowanie oraz problematykę badania innych, wybranych rodzajów włókien.
EN
The article discusses identification of fibres rich in lignin, collected for the tests from objects of historical significance, works of art that go to conservation. Practical microscopic testing methods, helpful in identification of various types of fibres from such materials as paper, cardboard and textile products, were presented. Staining reagents were selected. Attention was focused mainly on issues related to wood pulp (white and brown) and jute. The occurrence and problems of testing other selected types of fibres were also discussed.
EN
This paper deals with different types of modifiers and their effect on the microstructure of the Al-Si alloy. For the purposes of this research, strontium, antimony and calcium were used as the modifiers of the AlSi10CuNiMn alloy. Unmodified alloy was cast in order to be compared with the alloy modified by different modifiers in various concentrations. The results of this research were analysed via light and electron microscopy.
6
Content available remote Porowate materiały poliuretanowe do zastosowań w diagnostyce medycznej
PL
Opracowano proces wytwarzania pianek węglowych (synteza, karbonizacja), a także dokonano ich szerokiej charakterystyki, wykorzystując mikroskopię świetlną, skaningową mikroskopię elektronową SEM, mikrotomografię komputerową μCT, spektroskopię w podczerwieni FT-IR i chromatografię gazową sprzężoną z detektorem mas GC-MS. Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły wyselekcjonowanie pianek o najlepszych właściwościach sorpcyjnych, które mogą znaleźć zastosowanie w diagnostycznych badaniach fazy oddechowej.
EN
Polyurethane (PUR) foams were synthetized from polyols and methylene diphenyl diisocyanate polymers at mass ratios 1:1, 1:3 and 3:1 without any catalyst or in its presence. The porous structure of the PUR foams was detd. by using scanning electron microscopy and high-resolution 3D computed tomog. The PUR foams showed a good sorbability and could be used in the human diagnostic (respiratory phase).
EN
Effect of annealing on the structural properties of arsenic-implanted mercury cadmium telluride film grown by molecular beam epitaxy was studied with the use of transmission electron microscopy and optical reflection. Strong influence of the graded-gap surface layer grown on top of the film on the behaviour of implantation-induced defects under arsenic activation annealing was revealed and interpreted.
EN
It was analyzed the influence of factors on the structural strength and durability of adhesive compounds in the roots of the book blocks. On the basis of differential-thermal, X-ray structural and microscopic analysis of hot-melt adhesives and paper, from which book blocks are made, it was investigated their structural build and physical-chemical interaction at the macro and micro levels, the features of the formation of adhesive compounds were revealed.
PL
Przeanalizowano wpływ czynników na wytrzymałość strukturalną i trwałość związków adhezyjnych w grzbietach wkładów książek. Na podstawie analizy różnicowo-termicznej, rentgenowskiej i mikroskopowej klejów termotopliwych i papieru, z którego wykonano wkłady książkowe, zbadano ich strukturalną budowę oraz współdziałanie fizykochemiczne na poziomach makro- i mikropodstawowych, zmodelowano osobliwości tworzenia połączeń klejowych.
10
Content available Struktura wewnętrzna pian RVC
PL
Analiza wewnętrznej struktury szkieletu pian węglowych (Reticulated Vitreous Carbon, RVC), przeprowadzona za pomocą mikrotomografii komputerowej, nie pozwoliła w sposób jednoznaczny określić w jakim stopniu ich struktura jest nieciągła. Dlatego, w celu dokładniejszej obserwacji zastosowano elektronową mikroskopię skaningową oraz optyczną. Wykonano również mikroprzekroje plazmą ksenonu i ablację laserową. Ponadto przeanalizowano topografię powierzchni przełomu szkieletu pian RVC. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że szkielet pian RVC nie wykazuje wewnętrznej porowatości.
EN
The analysis of the internal structure of RVC foams (Reticulated Vitreous Carbon) skeleton carried out by computed microtomography, did not allow to unambiguously determine to what extent their structure is discontinuous. Therefore, for more accurate observation, scanning electron microscopy and optical microscopy were used. Micro-cuts with Xenon plasma and laser ablation were also done. In addition, the topography of the breakthrough surface of the RVC foam skeleton was analyzed. On the basis of the conducted tests, it was found that the RVC foam skeleton does not show internal porosity.
PL
Struktura jest bardzo ważną cechą charakterystyczną dla różnych rodzajów żywności, dlatego też zachowanie jej odpowiedniej formy, bądź możliwość jej modyfikowania są głównym celem wszystkich stosowanych metod przetwarzania. Jest również podstawowym czynnikiem wpływającym na ocenę jakości owoców i warzyw. Do badań nad właściwościami fizycznymi żywności coraz częściej wykorzystywana jest mikroskopia oraz komputerowa analiza obrazu jako nie inwazyjne metody obrazowania cech struktury żywności.
EN
The structure is a very important characteristic characteristic for various types of food, and therefore the preservation of its appropriate form or the possibility of modifying it is the main goal of all the processing methods used. It is also a basic factor affecting the assessment of fruit and vegetable quality. Research into physical properties of food increasingly uses microscopy and computer image analysis as noninvasive methods of imaging food structure characteristics.
PL
Metoda cryo-SEM jest obiecującą metodą w materiałowych badaniach soczewek kontaktowych. Mimo aplikacyjnej atrakcyjności tej techniki pomiarowej, dotychczas przeprowadzono tylko nieliczne badania wykorzystujące tę metodę do badania soczewek kontaktowych. Ponadto wyniki zawarte w tych publikacjach wydają się bardzo powierzchowne. Do tej pory nie istnieje sprawdzona metodologia przygotowania soczewki kontaktowej do pomiaru cryo-SEM. Celem poniższej pracy było przetestowanie różnych parametrów przygotowania próbki i samego obrazowania, szczególnie w kontekście jakości otrzymywanych obrazów. Docelowo ma to prowadzić do opracowania procedury przygotowania soczewek kontaktowych do pomiarów cryo-SEM, co pozwoli na efektywne ich obrazowanie. Metoda cryo-SEM może być komplementarną metodą wykorzystaną w badaniach soczewek kontaktowych, mających na celu zrozumienie zmian zachodzących podczas ich użytkowania.
EN
Cryo-SEM is a propitious method in contact lens material research. Even though this measurement technique appears to be attractive, few studies using this method for testing contact lenses were conducted. Pre vious research using this method seem to be cursory. There is no proven methodology for preparing contact lens to cryo-SEM examination. The main purpose of this thesis was to test the influence of different parameters of sample preparation and visualisation on quality of obtained photographs. The eventual goal is to develop a methodology of preparing contact lenses for cryo-SEM examinations, thereby enabling their effective visualisation. Cryo-SEM can be a complementary method in contact lens research that aims to understand changes occurring in the lenses during usage.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu oceny przydatności nieniszczących badań penetracyjnych w zastosowaniu do badania złączy spawanych wykonanych na superstopie niklu Inconel 713C. Jako metodę odniesienia wykorzystano obserwacje mikroskopowe. Stwierdzono, że metoda penetracyjna nie ujawniła wszystkich pęknięć wykrytych podczas obserwacji mikroskopowych.
EN
The paper presents results of the research performed in order to examine the eficiency of using of penetrant testing method to detect welding defects in welding joints made of Inconel 713C alloy. As a reference method, the microscopic observations have been used. It has been found that the penetrant testing method does not reveal all the cracks which can be detected using microscopic observations.
PL
Biofilm tworzą drobnoustroje przylegające do powierzchni i/lub do siebie nawzajem, otoczone wydzielaną przez siebie macierzą pozakomórkową. Drobnoustroje w biofilmach nabywają cech odmiennych od komórek wolnopływających. Jedną z takich cech jest tolerancja wysokich stężeń antybiotyków i chemioterapeutyków. Stąd większość zakażeń przebiegających z udziałem biofilmu są to zakażenia przewlekłe i nawracające, pomimo prawidłowo stosowanej antybiotykoterapii. Obecnie do badania biofilmu w celach poznawczych wykorzystuje się wiele różnych metod, w tym nowoczesne techniki molekularne. Natomiast do detekcji biofilmu jako podstawową metodę badania próbek klinicznych wykorzystuje się mikroskopię świetlną pozwalającą na obserwację wybarwionych metodą Grama agregatów bakterii, otoczonych macierzą pozakomórkową.
EN
Biofilm is formed by microorganisms adhering to the surface and/or to each other, surrounded by an extracellular matrix. Microbes in biofilms acquire different characteristics when compared to free-floating organisms. One of such features is the tolerance towards high concentrations of antibiotics and chemotherapeutics. Therefore, the majority of biofilm-associated infections is chronic and recurrent, despite microbiologically correct antibiotic therapy. Currently, the basic studies of biofilm are performed using a variety of different methods, including very modern molecular techniques. In contrast, the detection of biofilm in clinical specimens is done primarily through light microscope which allows for the observation of the Gram-stained aggregates of bacteria surrounded by an extracellular matrix.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań struktury asfaltu modyfikowanego kopolimerem SBS i woskiem syntetycznym. Do asfaltu drogowego 35/50 dodawano kopolimer styren-butadien-styren (SBS) w ilości 1-4% mas. oraz 0,5% mas. wosku syntetycznego. Dokonano oceny ilościowej i jakościowej struktury otrzymanych układów trójskładnikowych za pośrednictwem mikroskopii optycznej z przystawką fluorescencyjną. Na podstawie jakościowych i ilościowych badań mikroskopowych określono homogeniczność kompozycji asfaltowo-polimerowych, a także wielkość cząstek polimeru w asfalcie.
EN
This work shows the results of studies on the structure of modified bitumen with SBS copolymer and synthetic wax. The styrene-butadiene-styrene (SBS) copolymer in the amount of 1-4 wt% and 0.5 wt% of synthetic wax were added to the road bitumen 35/50. For the obtained bitumen-polymer compositions, quality and quantity evaluation of structure by fluorescence microscopy were carried out. On the base of quality and quantity microscopic tests can determine the homogeneity of the bitumen-polymer compositions, and particle size of the polymer in the bitumen.
16
Content available Examination of Clustering in Eutectic Microstrcture
EN
The eutectic microstructures are complex microstructures and a hard work to describe it with few numbers. The eutectics builds up eutectic cells. In the cells the phases are clustered. With the development of big databases the data mining also develops, and produces a lot of method to handling the large datasets, and earns information from the sets. One typical method is the clustering, which finds the groups in the datasets. In this article a partitioning and a hierarchical clustering is applied to eutectic structures to find the clusters. In the case of AlMn alloy the K-means algorithm work well, and find the eutectic cells. In the case of ductile cast iron the hierarchical clustering works better. With the combination of the partitioning and hierarchical clustering with the image transformation, an effective method is developed for clustering the objects in the microstructures.
EN
AISI 52100 bearing steels are commonly used in applications requiring high hardness and abrasion resistance. The bearing steels are working under dynamic loads in service conditions and their toughness properties become important. In order to provide the desired mechanical properties, various heat treatments (austenizing, quenching and tempering) are usually applied. In this study, AISI 52100 bearing steel samples were austenized at 900°C for ½ h and water quenched to room temperature. Then tempering was carried out at 795°C, 400°C and 200°C for ½ h. In order to investigate the effect of heat treatment conditions on wear behavior, dry friction tests were performed according to ASTM G99-05 Standard with a ‘ball-on-disk’ type tribometer. The samples were tested against steel and ceramic counterparts using the parameters of 100 m distance and 30 N load and 0.063 m/s rotational speed. After wear test, the surface characterization was carried out using microscopy. Wear loss values were calculated using a novel optical method on both flat and counterpart specimens.
18
Content available remote Sulfate resistant concrete with aluminosilicate additives
EN
The paper observes an improvement of the sulphate resistance of concrete. This was achieved through creation of dense concrete structure with sulphate resistant binder matrix. Series of tests confirms the positive effect after optimizing the sieve line, also in very fine area; reducing the water-cement ratio with superplasticizer on polycarboxylate basis and restriction of the sulphate sensitive clinker. These steps were possible through adding active aluminosilicate mineral additives. They improve fresh concrete properties, density and corrosion resistance of concrete. The chemical reasons of such effect were explained by the means of x-ray diffraction, differential thermogravimetry and scanning electron microscopy. This development should be widely used in several projects in Ukraine, where sulphate-resistant concrete is needed.
PL
W artykule poruszono kwestię wzrostu odporności betonu na korozję siarczanową. Efekt ten osiągnięto w betonie o szczelnej strukturze z zaczynem odpornym na wpływ siarczanów. Serie badań potwierdziły korzystny efekt optymalizacji krzywej uziarnienia, w tym dla najdrobniejszych frakcji; obniżenie stosunku wodno-cementowego z udziałem superplastyfikatora na bazie polikarboksylanów i ograniczenie ilości klinkieru podatnego korozji siarczanowej. Te zabiegi były możliwe dzięki dodatkom mineralnym w postaci czynnych glinokrzemianów. Poprawiają one właściwości mieszanki betonowej, gęstość i odporność betonu na korozję. Poprawę właściwości udowodniono w wyniku badań chemicznych: dyfrakcji promieni rentgenowskich, analizy termograwimetycznej różnicowej i obserwacji w skaningowym mikroskopie elektronowym. Wyniki tych badań powinny zostać użyte w wielu projektach prowadzonych na Ukrainie, gdzie wymagany jest beton odporny na korozję siarczanową.
EN
An overview of our recent developments, regarding “water−window” soft X−ray (SXR) microscopy based on a laser−plasma double stream gas puff target sources is presented. The work, presented herein, describes two approaches to SXR microscopy. The first one is a low spatial resolution, achromatic SXR microscopy, employing Wolter type−I objective. The second one is a nanometer spatial resolution SXR microscopy, with the use of a Fresnel zone plate objective, for imaging various objects with quasimonochromatic light, emitted from a double stream gas puff target based short wavelength source. The developments regarding both systems are presented, as well as the possible applications, for which the SXR microscope was already employed. Such compact, table−top size, laboratory type microscopy setups may be employed in the near future for complementary−like studies to other, often used, microscopy techniques.
PL
Przedstawiono wyniki badań żywicy poliamfolitowej, jako potencjalnego inhibitora korozji stali węglowej w środowiskach symulujących ciecz porową betonu skażonego jonami chlorkowymi. W wyniku przeprowadzonych badań elektrochemicznych dobrano optymalną dawkę badanego związku, jako inhibitora korozji stali węglowej w badanych roztworach oraz wyznaczono chwilową szybkość korozji dla stali. Na podstawie widm uzyskanych z badań pod mikroskopem elektronowym przeanalizowano zmiany powstałe na powierzchni próbek.
XX
The paper presents the results of research on polyampholyte resin, in light of its potential application as a corrosion inhibitor for carbon steel, in environments simulating concrete pore liquid contaminated with chloride ions. As a result of the electrochemicalstudies conducted, the instantaneous corrosion rate for steel as well as the optimum dose of the test compound used as a carbon steel corrosion inhibitor in the test solutions were determined. On the basis of the spectra obtained in tests using an electron microscope, the changes on the surface of the samples were analysed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.