Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  impurities
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Internal combustion engines have to be supplied with adequate amounts of fuel and air. The required amount of fuel and air is determined by the engine controller to guarantee that the fuel reaching the cylinder is burned effectively and that the composition of exhaust gas meets standard requirements. The air supplied to an internal combustion engine has to be adequately filtered because impurities reaching the engine can accelerate the wear of engine components. The air intake system features a filtering partition which captures impurities and prevents them from reaching the engine. However, the filtering process decreases the rate at which cylinders are filled with fresh air, which can compromise engine performance. Therefore, effective solutions are needed to ensure that the flow of filtered air does not significantly decrease the volumetric efficiency of cylinders. This study presents a design concept of a device for measuring pressure in the air intake system in front of and behind the filtering partition. The proposed device can be useful for measuring filter wear. A prototype of the proposed device was built and tested on several air filters. To eliminate throttle valve impacts, the device was tested in a compression ignition engine. The results of the conducted tests demonstrated that the device correctly measured air flow. The conducted measurements also revealed that the presence of impurities in the air filter induced differences in pressure in the air intake system in front of and behind the filtering partition. The maximum air flow resistance in a clogged filter could be even 100% higher than in a brand new filter.
EN
Temperature gradient zone melting (TGZM) method was used to obtain bulk Si continuously for the efficient separation and purification of primary Si from the Si-Al alloy in this work. The effects of alloy thickness, temperature gradient and holding time in TGZM purification technology were investigated. Finally, the continuous growth of bulk Si without eutectic inclusions was obtained. The results showed that the growth rate of bulk Si was independent of the liquid zone thickness. When the temperature gradient was changed from 2.48 K/mm to 3.97 K/mm, the growth rate of bulk Si was enhanced from 7.9×10-5 mm/s to 2.47×10-4 mm/s, which was increased by about 3 times. The bulk Si could grow continuously and the growth rate was decreased with the increase of holding time from 1 h to 5 h. Meanwhile, low refining temperature was beneficial to the removal of impurities. With a precipitation temperature of 1460 K and a temperature gradient of 2.48 K/mm, the removal rates of Fe, P and B were 99.8%, 94.0% and 63.6%, respectively.
PL
Kruszywa naturalne żwirowe oraz kruszywa łamane uzyskiwane ze skał zwięzłych bardzo często zawierają znaczne ilości zanieczyszczeń gliniasto-ilastych. Zanieczyszczenia te muszą być usunięte w procesie produkcji, gdyż mają niekorzystny wpływ na jakość kruszywa, a ponadto utrudniają procesy kruszenia i przesiewania. Także w kruszywach z recyklingu mogą występować różne zanieczyszczenia, wymagające usunięcia na drodze płukania lub innych metod przeróbki.
EN
Natural gravel aggregates and crushed aggregates produced from hard rock often contain significant amounts of clay and loam impurities. They must be removed during the production process, as they adversely affect the quality of aggregate and can make crushing and sieving difficult as well. Recycled aggregates may also contain various impurities, which are required to be removed by washing or other processing methods.
EN
The improvement of the thermal insulating material thermophysical characteristics of the thermal protection elements by studying the porous structure is a promising direction of research. The article describes the effects of the porosity and coupling of the porous structure on the thermophysical characteristics of thermal insulating materials. The article uses standard systematized techniques and instruments of scientific research applied in thermophysics. The research methodology of highly-porous material thermophysical properties is based on performance of empirical laboratory investigations of the samples obtained.
EN
According to the legal requirements of the European Union in the field of waste management, as much as possible of municipal waste should be sent for recycling. In order to meet the EU requirements, it is necessary to segregate the waste by the inhabitants in households. The share of waste (such as paper, glass, metal and plastics) prepared for re-use and / or recycling should be at least 50 % by 2020 and 70 % by 2030 in relation to the mass of collected waste in those years. The main objective of the work is to analyse the share of impurities and to the evaluation of cleanliness of selectively collected waste. In many Polish municipalities a compulsory 5-bags (container) waste collection system has been implemented, divided into 5 different factions. The research problem of this work is to compare the one- and multi-sack systems of collecting paper, metal and glass. The research was carried out at MIKI Recykling company in Krakow. The waste for analysis came from the following community: Skawina and Liszki, where the waste was collected selectively in to 3 sacks for 3 different fractions and from the Zabierzow commune, in which selective wastes were collected into one sack. The analysis of the test results allowed to state that the share of impurities present in selectively collected wastes in the multi-sacks system is from 6.4 1.4 % to 7.7 1.1 %, while in the one-sack system 17.0 5.2 %. In the municipalities of Skawina and Liszki, sacks with paper and sacks with glass and metals were characterized by high purity of segregation. The most common contaminants were organic waste, non-recyclable plastics and hazardous waste. In waste from the Zabierzow commune, mainly organic waste was the pollution. The achieved share of pollutants differentiates the analysed systems in a statistically significant manner, which allows to state that the purity of the collected fractions in a multi-sacks system is definitely higher than in a one-sack system.
PL
Abstrakt: Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami, jak największy odsetek odpadów komunalnych powinien być kierowany do recyklingu. Aby spełnić unijne wymagania, niezbędne jest segregowanie odpadów przez mieszkańców w miejscu ich powstawania (u źródła), a więc w gospodarstwach domowych. Udział odpadów (takich jak: papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne) przygotowanych do ponownego wykorzystania i/lub recyklingu, powinien wynosić minimum 50% do 2020 r. i 70% w 2030 r. w stosunku do masy zebranych odpadów. Podstawowym celem pracy jest analiza udziału zanieczyszczeń znajdujących się w odpadach zbieranych selektywnie. Ponieważ w wielu polskich gminach wdrożono już obowiązkowy 5 workowy (pojemnikowy) system gromadzenia odpadów z podziałem na różne frakcje, problem badawczy tej pracy polega na porównaniu systemu jedno i wieloworkowego gromadzenia papieru, metalu, szkła i tworzyw sztucznych. Badania wykonano w firmie MIKI Recykling Sp. z o.o. w Krakowie. Odpady do analizy pochodziły z podkrakowskich gmin: Skawina i Liszki, w których odpady gromadzono selektywnie do 3 worków na 3 różne frakcje oraz z gminy Zabierzów, w której odpady selektywne zbierano do jednego worka. Analiza wyników badań pozwoliła na stwierdzenie, że udział zanieczyszczeń występujący w selektywnej zbiórce w systemie wieloworkowym wynosi od 6,4 1,4% do 7,7 1,1%, natomiast w systemie jednoworkowym 17,0 5,2%. W gminach Skawina i Liszki worki z papierem oraz worki ze szkłem i metalami charakteryzowały się wysoką czystością segregacji. Najczęściej występującymi zanieczyszczeniami były odpady organiczne, tworzywa sztuczne nienadające się do recyklingu oraz odpady niebezpieczne (np. opakowania po lekach, farbach, lakierach, itp.). W odpadach z gminy Zabierzów zanieczyszczeniami były głównie odpady organiczne. Osiągnięty udział zanieczyszczeń różnicuje analizowane systemy w sposób statystycznie istotny, co pozwala na stwierdzenie, że czystość zbieranych frakcji w systemie wieloworkowym jest zdecydowanie większa niż w systemie jednoworkowym.
EN
The objective of the current research is to understand the degradation behavior of avanafil under different stress conditions and to develop a stability-indicating high-performance liquid chromatography (HPLC) method for simultaneous determination of degradants observed during degradation. Avanafil tablets were exposed to acid, base, water, oxidative, thermal, and photolytic degradation conditions. In acid, oxidative, thermal, and humidity degradation, significant degradation was observed. All the degradants observed during degradation were separated from known impurities of avanafil by using reverse-phase (RP)-HPLC. Mobile phase A, 0.1% trifluoro acetic acid and triethylamine in water, and mobile phase B, water and acetonitrile in the ratio of 20:80 (v/v), were used at a flow rate of 1.2 mL/min in gradient elution mode. Separation was achieved by using Inertsil ODS 3 column (3 μm, 4.6 mm × 250 mm) at 45 °C. Peak responses were recorded at 245 nm. Method capability for detecting and quantifying the degradants, which can form during stability, was proved by demonstrating the peak purity of avanafil peak in all the stressed samples. Mass balance was established by performing the assay of stressed sample against reference standard. Mass balance was found >97% for all the stress conditions. The developed analytical method was validated as per International Conference on Harmonization (ICH) guidelines. The method was found specific, linear, accurate, precise, rugged, and robust.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono historię rozwoju oczyszczaczy produkowanych przez firmę USTER ZELLWEGER (współcześnie USTER TECHNOLOGIES A.G), ze szczególnym uwypukleniem charakterystyki technicznej, zasad pracy i możliwości pomiarowo badawczych oczyszczaczy nowej (USTER® QUANTUM 2) i najnowszej generacji (USTER® QUANTUM 3). W niniejszym artykule zaprezentowano możliwości pomiarowe oczyszczacza Tri Chord Clearer japońskiej firmy KEISOKKI. Stwierdzono, że oczyszczacz ten charakteryzuje się również walorami badawczymi zasługującymi na uwagę. Szczególnym rozwiązaniem prezentowanego oczyszczacza jest czujnik Microeye (MCE), pozwalający na obserwację dostrzeżonych błędów przędzy w znacznym powiększeniu.
EN
The first part of the article presents the history of development of the clearers produced by USTER ZELLWEGER (now USTER TECHNOLOGIES AG) firm, with a special emphasis on the technical characteristics, operating principles and capabilities of the new (USTER®QUANTUM 2) and latest generation (USTER® QUANTUM 3). This article presents the measurement capabilities of the TRI CHORD CLEARER of the Japanese KEI-SOKKI company. It has been found that this clearer is also characterized by research worthy of attention. A special solution for the presented clearer is the Microeye (MCE) detector, which allows the observed yarn faults to be significantly magnified.
PL
Przedstawiono historię rozwoju oczyszczaczy produkowanych przez firmę USTER ZELLWEGER (współcześnie USTER TECHNOLOGIES A.G), ze szczególnym uwypukleniem charakterystyki technicznej, zasad pracy i możliwości pomiarowo- badawczych oczyszczaczy nowej (USTER® QUANTUM 2) i najnowszej generacji (USTER® QUANTUM 3). Stwierdzono, że najbardziej niepokojącymi, stwarzającymi problemy błędami przędz bawełnianych są białe i przezroczyste włókna PP, nawet jeśli ich ilość w przędzy jest niewielka, a odległość pomiędzy ich pojawianiem się w przędzy jest duża. Jednakże częstokroć o wiele bardziej opłaca się pozostawienie części błędów w przędzy i zrezygnowanie z ich usuwania. Z tego też względu oczyszczacze najnowszej generacji muszą być między innymi wyposażone w oprogramowanie umożliwiające klasyfikację świadomie „pozostawianych” w przędzy błędów.
EN
The history of the development of the clearers manufactured by USTER ZELLWEGER firm (actually USTER TECHNOLOGIES A.G), with a special emphasis on technical characteristics, working principles and research capabilities of the new clearers (USTER® QUANTUM 2) and latest generation (USTER® QUANTUM 3) was presented. It has been found that the most disturbing, generating technological problematic faults of cotton yarns are white and transparent PP fibers, even if their amount in yarn is small, and the distance between them appearing in the yarn is large. However, it is often much more profitable to leave some of the faults in the yarn and not to remove them. For this reason, latest generation cleaners must, among other things, be equipped with software that allows them to classify consciously „left” yarn errors.
EN
The article contains an overview of unconventional gaseous fuels used for power generation in reciprocating engines. The fuels included: gases originating from the fermentation of organic substances, gases from the gasification of solid fuels and gases which are a byproducts of other processes. Examples of composition of the gaseous fuels and pollution occurring in them were presented and compared with the fuel quality required by manufacturers of gas engines. An analysis of the impact of specific components for the operation of reciprocating engines was made. Solutions to existing problems both which are currently used in operating systems as well as being the only subject of research were proposed. The use of presented gaseous fuels was rated as a probable alternative to fossil fuels and efficient way of process waste utilization.
PL
Przeprowadzono badania spektrofotometryczne w zakresie UV-Vis kwaśnych roztworów CuSO4. Określono wpływ zanieczyszczeń (Fe(II), Fe(III), Ni(II), Zn(II), Al(III)) na wyniki oznaczeń stężeń jonów Cu(II). Roztwory siarczanów metali absorbują światło w dwóch zakresach spektralnych: 200-400 nm oraz 600-900 nm. W pierwszym przedziale absorpcja światła jest determinowana przez obecność akwakompleksów i kompleksów siarczanowych metali oraz jonów siarczanowych, natomiast w zakresie Vis związana jest z obecnością kompleksów siarczanowych metali. Oznaczenia analityczne należy prowadzić w zakresie spektralnym 810-820 nm, w którym zanieczyszczenia nie zakłócają odczytów absorbancji CuSO4, niezależnie od stosowanej temperatury. Poziom zanieczyszczenia roztworu należy identyfikować w zakresie długości fal 320-420 nm. Zaproponowana metoda może być stosowana do ciągłego monitorowania stężenia jonów Cu(II) w warunkach procesów technologicznych.
EN
Spectrophotometric analysis of acidic CuSO4 solutions was performed in the UV-Vis range. Influence of some contaminations (Fe(II), Fe(III), Ni(II), Zn(II), Al(III)) on Cu(II) absorbance readings was determined. Metal sulfate solutions absorb light in two spectral bands: 200-400 nm and 600-900 nm. First range corresponds to the light absorption by aqueous and sulfate metal complexes as well as sulfate ions, while absorbance in further spectral band is associated with the presence of metal sulfate complexes. For analytical purposes, the spectral range of 810-820 nm is recommended, wherein other metallic ions do not interfere with the absorbance readings for CuSO4, independently on the temperature used. The presence of impurities should be detected in the wavelength range of 320-420 nm. The proposed method can be used to continuous monitoring of Cu(II) concentrations in technological processes.
PL
Przeprowadzono badania spektrofotometryczne w zakresie UV-Vis kwaśnych roztworów NiSO4. Określono wpływ zanieczyszczeń [Co(II), Cu(II), Zn(II), Ca(II)] na wyniki oznaczeń stężeń jonów Ni(II). Roztwory siarczanu niklu absorbują światło w trzech zakresach spektralnych: 393, 657 i 719 nm. Przebieg widma zinterpretowano w powiązaniu z równowagowym składem elektrolitu. Wyznaczono współczynniki absorpcji poszczególnych form jonowych: Ni2+, NiSO4 i Ni(SO4)2 2–. Określono także wpływ temperatury na wielkość absorbancji. Oznaczenia analityczne NiSO4 należy prowadzić przy długości fali 393 nm, przy której wymienione zanieczyszczenia nie zakłócają odczytów absorbancji. Poziom zanieczyszczenia roztworu jonami Co(II) należy identyfikować w zakresie długości fal 500÷520 nm, natomiast jonami Cu(II) przy ok. 725 nm (pośrednio). Jony Zn(II) i Ca(II) nie absorbują światła w badanym zakresie spektralnym, tj. powyżej 250 nm. Zaproponowana metoda może być stosowana do ciągłego monitorowania stężenia jonów Ni(II) w roztworach nie zawierających jonów Fe(II, III).
EN
Spectrophotometric analysis of acidic NiSO4 solutions was performed in the UV-Vis range. Influence of some contaminations (Co(II), Cu(II), Zn(II), Ca(II)) on Ni(II) absorbance readings was determined. Nickel sulfate solutions absorb a light in three spectral bands: 393, 657 and 719 nm. Obtained spectra were discussed in the relation to equilibrium speciation of NiSO4 solutions. Absorption coefficients of the individual nickel species Ni2+, NiSO4 and Ni(SO4)2 2– were found. For analytical purposes, the wavelength of 393 nm is recommended, wherein investigated metallic ions do not interfere with the absorbance of NiSO4. The presence of Co(II) should be detected in the wavelength range of 500÷520 nm, while for Cu(II) the wavelength of 725 nm should be used. Zn(II) and Ca(II) ions do not absorb the light in the investigated spectral range, i.e. above 250 nm. The proposed method can be used to continuous monitoring of Ni(II) concentrations in the solutions in the absence of Fe(II, III) ions.
PL
W artykule przedstawiono krótko metody otrzymywania aluminium pierwotnego, jak i wtórnego. Niestety ciekłe aluminium i jego stopy zawierają zanieczyszczenia gazowe – głównie wodór, metaliczne (sód, wapń i lit) i niemetaliczne (borki, węgliki, azotki, tlenki, wtrącenia soli, związki międzymetaliczne). Czystość ciekłego metalu wpływa znacznie na jakość końcowych produktów. Przedstawiono schemat przechodzenia zanieczyszczeń gazowych do ciekłego stopu z atmosfery i wyłożenia ogniotrwałego. Opisano konsekwencje nadmiernej ilości wodoru w ciekłym metalu – powstawanie porów; przedstawiono ich klasyfikację na bazie kształtu, a ponadto podano granice zawartości wodoru w aluminium i jego stopach oraz scharakteryzowano metody pomiaru zawartości wodoru. Do oznaczania zawartości wodoru w ciekłym aluminium i jego stopach stosuje się szereg metod ilościowych, jak też i testów technologicznych. Scharakteryzowano zanieczyszczenia niemetaliczne i metaliczne oraz przedstawiono ich wpływ na właściwości aluminium i jego stopów podczas odlewania i przy obróbce plastycznej. Opisano dostępne metody rafinacji ciekłego aluminium i jego stopów (fizyczne i chemiczne), ze szczególnym uwzględnieniem procesu barbotażu – przedmuchiwania ciekłego metalu gazem obojętnym. Po procesie rafinacji, w którym część wtrąceń metalicznych i niemetalicznych pochodzących z żużla, metalu, bądź materiałów ogniotrwałych usuwana jest poprzez flotację, prowadzony jest także proces filtracji od pozostałych zanieczyszczeń. Obecnie jednakże można łączyć te dwa procesy. Przed-stawiono rozwiązania technologiczne reaktorów rafinujących wraz z podstawowymi parametrami ich pracy.
EN
Article presents shortly the methods of obtaining primary and secondary aluminium. However, liquid aluminium and its alloys contain gaseous impurities, mainly hydrogen, metallic impurities such as calcium, sodium, lithium and nonmetallic impurities like borides, nitrides, oxides, carbides, salts inclusions and intermetallic compounds. Purity of liquid metal influences considerably the quality of final products. Article shows the scheme of gaseous impurities transfer from atmosphere and refractory lining into the liquid alloy. The consequences (creation of pores) of excessive concentration of hydrogen in liquid metal were described, additionally pores classification considering their shape was made. The range of hydrogen concentration in aluminium and its alloys were presented as well as the methods of hydrogen concentration measurement. To estimate the hydrogen concentration in liquid aluminium and its alloys there are applied many quantitative methods as well as technological tests. Metallic and nonmetallic inclusions were also characterized, besides their influence on properties of aluminium and its alloys during casting and plastic working was also mentioned. The available refining methods (physical and chemical) of aluminium and its alloys were described with the special emphasize put on barbotage that means the process of inert gas blowing through the liquid metal. After the refining process, in which part of metallic and nonmetallic inclusions coming from slag, refractory materials or metal are removed via flotation, the filtration processes can be also carried out. Today it is also possible to join these two processes and conduct them in one reactor. The technological solutions of refining reactors with working parameters were also presented.
EN
The coal mine waste dumps located in the southern provinces of Poland pollute groundwater with metals. As a result of batch experiments presented in the paper, it can be said that it is possible to remove chromium and copper from the groundwater (which is affected by acid mine drainage, thus characterized by low pH) with the use of zero-valent iron in permeable reactive barrier technology. The contaminants are removed from the aquifer by the flow of groundwater through a reactive barrier filled with a special reactive material. Rapid metal removal likely occurred due to the reduction and the precipitation/co-precipitation and/or due to the adsorption onto the iron metal surface or/and onto the iron corrosion products. In accordance with the research it has also been found that in more alkaline environment, the oxidation of Fe(0) proceeds slower. A rapid decrease of the redox potential as well as the increases of pH have also been observed in the batch tests when the dose of Fe(0) in solutions increased.
EN
The objective of research is to define aluminium and its production wastes melting modes in electric unit while applying protective fluxes layer. This article cites the results of researches on development of flux structure for melting of aluminium production wastes. Melting unit diagram and results of research defining aluminium production wastes melting temperature regime are exemplified. Modes of metal charging, heating-up and melting of aluminium and its production wastes are exemplified for the electric unit with movable upper and immovable lower electrodes. The article describes the results of researches and recommendations that smelting chamber temperature to be maintained in the range of 1000-1100 °С, with melting zone temperature at 1400-1500 °С. It is recommended that charging of production wastes slag was carried after flux melt and reached 700-750 °С. Tables cite fluxes compositions that allow conducting aluminium melting process in various units. In the conclusion it is stated that application of a corresponding design of melting unit in aggregate with graphite electrodes and protective fluxes provides: - reduction of irretrievable metal burn-off losses; - savings on energy expenditures; - quality upgrade of liquid smelt due to decrease of oxide inclusions and occluded gas concentration.
EN
A simple, selective, and sensitive thin-layer chromatographic—densitometric method has been developed for the determination of sulfasalazine besides its possible impurities in pharmaceutical preparations. The mobile phase was composed of ethyl acetate—methanol—ammonia 25% 10:7:3 (υ/υ/υ), and the stationary phase was aluminum plates precoated with silica gel 60 F254 that enabled to obtain well resolved peaks of sulfasalazine and its impurities. The developed chromatograms were analyzed densitometrically at λ = 360 nm. RF values and ultraviolet (UV) spectra were used to identify the compounds. The developed method is highly sensitive (limit of detection [LOD] = 17.11 ng spot−1, limit of quantitation [LOQ] = 51.84 ng spot−1), precise (relative standard deviation [RSD] = 1.43%–4.28%), and accurate (RSD = 1.64%–4.27%). The linearity of the method was checked within the range 20–120 ng spot−1. The method was successfully applied for the determination of sulfasalazine in pharmaceutical preparations besides its impurities. The structures of impurities present in the standard substance and in pharmaceutical preparations were established by ultra-performance liquid chromatography—tandem mass spectrometry (UPLC—MS/MS) technique.
PL
Wykrycie oraz identyfikacja i ilościowe oznaczanie zanieczyszczeń obecnych w produktach farmaceutycznych jest bezwzględnie konieczne, aby chronić pacjenta przed nieprawidłowym działaniem i skutkami ubocznymi, które mogą wystąpić po spożyciu zanieczyszczonego leku.
EN
Aripiprazole is a novel atypical antipsychotic drug used in the treatment of schizophrenia. The sensitive and reproducible ion pair RPLC method was developed and validated for determination of aripiprazole and its nine impurities, which are significantly different in polarity. The separation was performed on Phenomenex Luna® C18 column (5.0 μm particle size, 250 × 4.6 mm id) using a gradient mobile phase A (phosphate buffer pH 3.0) and mobile phase B (acetonitrile) at the working temperature of 25°C. The buffer was 1.11 g KH2PO4 with 1.2 g sodium pentanesulfonate/L of the solution, adjusted to pH 3.0 with orthophosphoric acid. The flow rate was 1.0 mL/min. The detection was carried out at 215 nm using a diode array detector. The developed method was validated according to the International Conference on Harmonization (ICH) guidelines for specificity, limit of detection, limit of quantification, linearity, precision and robustness. The proposed method is convenient and reliable for the purity control in both raw materials and dosage forms.
PL
Zakres pracy obejmował przeprowadzenie eksperymentów badawczych dla mieszanek o 8, 12 i 14 składnikach dla różnych czasów mieszania: 20, 30, 40, 50 i 60 minut. Celem pracy było określenie, czy występują istotne statystycznie różnice pomiędzy ilością otrzymanych odpadów w produkcie końcowym a czasem mieszania wynoszącym 20, 30, 40, 50 i 60 minut. Dokonano również analizy ilości zanieczyszczeń w produkcie w zależności od rodzaju mieszanki i czasu mieszania. Za pomocą testu Kruskala-Wallisa wykazano istotne statystycznie różnice pomiędzy wartościami oczekiwanymi udziałów procentowych zanieczyszczeń dla czasów mieszania 20, 30, 40, 50 i 60 minut oraz podano różniące się pary. Jednocześnie wykazano brak statystycznie istotnych różnic pomiędzy rozkładem dystrybuant udziału procentowego zanieczyszczeń we wszystkich mieszankach dla 20 i 30 minut mieszania, dlatego można skrócić czas mieszania z 30 do 20 minut bez pogorszenia jakości produktu. Ponadto wysunięto wniosek, że im więcej składników jest obecnych w mieszaninie, tym większy udział procentowy odpadów obserwowany jest w produkcie końcowym.
XX
The scope of the work included conducting research experiments for compound feeds with 8, 12 and 14 ingredients for various mixing times: 20, 30, 40, 50 and 60 minutes. The objective of the paper was to determine whether there are statistically significant differences between the amount of the received waste in the final product and the mixing time equal to 20, 30, 40, 50 and 60 minutes. Moreover, the amount of impurities in the product depending on the kind of the compound feed and mixing time was analyzed. By means of the Kruskal -Wallis test, significant differences between the expected values of the percentage shares of impurities for mixing times of 20, 30, 40, 50 and 60 minutes were proved and the varying pairs were given. Simultaneously, no significant differences between the distribution of probability distribution functions of the percentage shares of impurities in all compound feeds for 20 and 30 minutes of mixing were proved. Therefore, it is possible to shorten the mixing time from 20 to 30 minutes without decreasing the quality of the product. Moreover, a conclusion was made that the more ingredients are present in the compound, the bigger percentage share of waste is observed in the final product.
PL
Celem pracy było oszacowanie ilości otrzymywanych zanieczyszczeń w procesie produkcji pasz, porównanie ilości otrzymywanych zanieczyszczeń w zależności od rodzaju mieszanki oraz porównanie ilości otrzymywanych zanieczyszczeń w zależności od czasu mieszania. Zakres pracy obejmował przeprowadzenie eksperymentów badawczych dla trzech mieszanek różniących się recepturą o 8, 12 i 14 składnikach dla różnych czasów mieszania: 20, 30, 40, 50 i 60 minut. Pomiary masy dokonano w kilku punktach ciągu technologicznego: przesiewacz wibracyjny, cyklon, odciąg wiórów i pyłów oraz w produkcie końcowym. Problemem badawczym pracy było określenie, czy czas mieszania wraz z dodatkową recyrkulacją komponentów ma wpływ na jakość otrzymywanych mieszanin. Wysunięto hipotezę: im dłuższy czas mieszania, tym mniej zanieczyszczeń w produkcie, czyli tym lepsza jakościowo mieszanka. W przypadku mieszaniny 8-składnikowej można przyjąć hipotezę, natomiast w przypadku mieszaniny 12- i 14-składnikowej hipotezę należy odrzucić.
EN
The objective of the paper was to estimate the amounts of the impurities obtained in the feed production process, depending on the kind of a compound, and to compare the amounts of the received impurities depending on the mixing time. The scope of the paper included conducting research experiments for three compounds varying with the formula with 8, 12 and 14 ingredients for various mixing times: 20, 30, 40, 50 and 60 minutes. The measurements of the mass were carried out in several points of the process line: an impact screen, a cyclone separator, a shaving and dust extractor, and in the final product. The research issue of the paper was to determine whether mixing time along with the additional recirculation of the components influences the quality of the obtained compounds. The following hypothesis was put forward: the longer the mixing time, the fewer impurities in the product, so the better the quality of the compound. In case of the 8-ingredient compound feed the hypothesis can be adopted, but in case of the 12- and 14-ingredient compound feeds, the hypothesis must be rejected.
EN
A simple, selective, and stability-indicating reverse phase liquid chromatographic method has been developed and validated for the simultaneous determination of impurities and forced degradation products of quetiapine fumarate. The chromatographic separation was achieved on Inertsil-3 C8, 150 mm × 4.6 mm, 5 μm column at 35°C with UV detection at 217 nm using gradient mobile phase at a flow rate of 1.0 mL/min. Mobile phase A contains a mixture of 0.01 M di-potassium hydrogen orthophosphate (pH 6.8) and acetonitrile in the ratio of 80:20 (v/v), respectively, and mobile phase B contains a mixture of 0.01 M di-potassium hydrogen orthophosphate (pH 6.8) and acetonitrile in the ratio of 20:80 (v/v), respectively. The drug product was subjected to the stress conditions of oxidative, hydrolysis (acid and base), hydrolytic, thermal, and photolytic degradation. Quetiapine fumarate was found to degrade significantly in acid, base, and oxidative stress conditions. The degradation products were well resolved from main peak and its impurities. The mass balance was found to be in the range of 96.6–102.2% in all the stressed conditions, thus proved the stability-indicating power of the method. The developed method was validated as per ICH guidelines with respect to specificity, linearity, limit of detection and quantification, accuracy, precision, and robustness.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.