Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  goniometr
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The elements creating friction pairs are described to be very difficult in terms of determining all optimal parameters in an unambiguous manner. The nowadays research on stability of friction pairs is focused on the surface and the top layer of surface. The main goal is find new design solutions and materials, achieving a lot of kilometers to main repair in combustion engines. The biggest structural difficulties are noticeable in friction pairs where can be observed sliding and returning motion, what is connected with sealing function. A typical example of such pair is piston ring - cylinder. Engineers work on defining an additional factor that would be able to gain the reduction of tangential force by reducing the friction coefficient in elements of friction pair. Molecular structure and nature of the bonds between the molecules presented in the material, result that the free surface energy may be such a factor, because determines the tribological properties of the material, what is reflected in the stability of the units. The work carries out of an analysis after research on the goniometer in the presence of water and diododomethane that allowed to measure wetting drops on the surface, thanks to which can be calculated surface energy. Within this work will be performed study of the energy state of the surface of piston rings with a coating including a diamond powder. After analysis on the basis of the collected measurements will be developed conclusion regarding the potential relationship between the free surface energy and wearing of the material.
PL
Artykuł powstał na podstawie projektu inżynierskiego pt. Goniometr fotometryczny, który otrzymał I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z elektryki zorganizowanym przez Oddział Gliwicki SEP w 2017 r. Promotorem projektu był dr inż. Adam Pilśniak. W pierwszej części zostały przedstawione podstawowe definicje dotyczące oświetlenia oraz fotometrii. Następnie przedstawiono sposoby repre-zentowania przestrzennego rozkładu światłości lamp i opraw oświetleniowych. Zaprezentowano zrealizowane urządzenie oraz jego elementy składowe. Opisano sposób sterowania oraz zrealizowane oprogramowanie zarządzające goniometrem. Na koniec przedstawiono wyniki pomiarów przykładowego źródła światła.
EN
The article was based on the diploma project, which won the first prize in the competition for the best diploma thesis in the field of electrics, organized by Gliwice Division of SEP in 2017. The promoter of the project was PhD. Eng. Adam Pilśniak. The article contains definitions regarding lighting and photometry. It is showed the construction of a goniophotometer used to measure a full 360º photometric field distribution of the LED lights. The computer program, controlling the operation of the device, is also described. The measurement results for a chosen light source are presented.
PL
Dokonująca się LED-owa rewolucja oświetleniowa nie byłaby możliwa bez stosowania w konstrukcjach układów świetlno-optycznych elementów kształtujących wiązkę promieniowania np. rozpraszaczy. W procesie projektowania konstrukcji świetlno-optycznych bardzo istotnym elementem jest znajomość parametrów technicznych stosowanych elementów. Jednakże tylko nieliczni producenci prezentują dane dotyczące krzywych światłości elementów dyfuzyjnych. W związku z tym zachodzi konieczność określania tego parametru przez ich użytkowników. Komercyjnie dostępne układy goniofotometrów nie są przeznaczone do charakteryzowania elementów rozpraszających. Dlatego autorzy opracowali i wykonali układ pomiarowy umożliwiający wyznaczanie krzywej światłości dyfuzorów zarówno w świetle białym jaki i monochromatycznym. Zaprezentowano też wyniki pomiarów uzyskane w omawianym układzie pomiarowym.
EN
The light-scattering structures find a lot of applications, including luminaires. The large selection of light diffusers with very varied parameters and their wide applications lead to the need for a measuring system that allows them to be tested. The design and implementation of such a system has allowed to examine the shape of the luminous intensity curve depending on the wavelength of the illumination, as well as to know the effect of the diffuser on the spectral distribution. The chosen method was far-field goniophotometer with photometer, as a measuring instrument to record illuminance converted to luminous intensity. The collimated beam falls on the diffuser after passing through the focusing lens. The lens is responsible for reducing the size of the light spot. It is important to use a light source with a large luminous flux to record more accurately the changes in light distribution. Measurements can be conducted in the white and color light, for example through the use of interference filters. Measurements of spectral distribution are performed with a spectrometer set directly in the optical axis. In order to check the operation of designed system, Engineered Diffusers™ parameters were measured.
PL
Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie nowej, obiektywnej metody oceny właściwości ergonomicznych odzieży ochronnej oraz porównanie przy jej wykorzystaniu, wpływu dwóch różnych rodzajów odzieży ochronnej, tzn. odzieży strażackiej oraz odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi na zakres ruchów użytkowników podczas wykonywania 9 ćwiczeń statycznych. Badania zakresu ruchów w stawach (ROM) wykonywano z wykorzystaniem standardowego dwuramiennego goniometru. W badaniach wzięło udział 5 ochotników o zróżnicowanej budowie ciała. Każdy z nich testował dwa rodzaje odzieży ochronnej dopasowanej zgodnie z tabelami rozmiarowymi, podanymi przez producentów. Każdy wariant odzieży ochronnej porównywano z odzież referencyjną, opracowaną dla potrzeb badań, w oparciu o wyniki skanowania 3D sylwetek uczestników. Dla obu zestawów odzieży ochronnej wyznaczono wskaźniki zmiany ruchomości w stawach (%ROM). Na ich podstawie oceniono, który z wariantów powoduje większe ograniczenia ruchowe. Odzież strażacka dla wszystkich 9 ruchów uzyskała dodatnie wartości wskaźników (%ROM), co wskazuje, iż odzież ta powodowała pewne ograniczenia ruchowe w stosunku do odzieży referencyjnej. Jednak różnice pomiędzy wynikami zakresu ruchów w stawach (ROM) dla poszczególnych wariantów odzieży były istotne tylko w 3 przypadkach: dla zgięcia w stawie łokciowym, odwiedzenia w stawie barkowym oraz odwiedzenia w stawie biodrowym. Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi w kilku przypadkach uzyskała ujemne wartości wskaźników ruchomości w stawach (%ROM), co wynikało prawdopodobnie ze zbyt luźnego dopasowania odzieży do sylwetek 2 na 5 uczestników. Stwierdzono zatem, iż badania ROM w odzieży ochronnej powinny stanowić uzupełnienie subiektywnej oceny ergonomicznej odzieży. Uwzględnienie w badaniach oceny zakresu ruchów wariantu odzieży referencyjnej umożliwia skwantyfikowaną ocenę odzieży ochronnej poprzez wyznaczenie wskaźników zmiany ruchomości w poszczególnych stawach (%ROM). Zaproponowany wskaźnik pozwala ocenić rzeczywiste ograniczenia powodowane przez odzież ochronną.
EN
The aim of this study was to present a new, objective method for assessing the ergonomic properties of protective clothing, investigate and compare the effects of two different types of protective clothing (firefighter protective clothing and chemical protective clothing) on the user’ movement during 9 static exercises. The study of range of motion in joints (ROM) was performed using a standard goniometer. Five volunteers with a different body composition participated in the study. Each of them tested two types of protective clothing, tailored according to the size tables given by the manufacturers. Each variant of protective clothing was compared to the reference clothing, developed for the study, based on the results of 3D scanning of participants’ silhouettes. For both ensembles of protective clothing, indexes of mobility change (%ROM) were determined. Based on these indexes we evaluated, which variant of clothing causes greater movement limitations. Firefighter’s clothing has achieved positive values of indexes %ROM for all 9 movements, indicating that this garment caused some movement limitations in relation to the reference clothing. However, the differences between the results of the range of motion in joints (ROM) for particular variants of clothing were significant only in 3 cases: elbow flexion, shoulder abduction and hip abduction. Chemical protective clothing achieved negative values of indexes %ROM in some cases, which was probably due to the loose fitting of garments to the silhouettes of 2 out of 5 participants. Therefore, it was concluded that ROM testing in the protective clothing should be a supplement to the subjective ergonomic assessment of clothing. The inclusion - variant of the reference clothing in the study, enables a quantified assessment of protective clothing by determining the indexes of mobility change in particular joints (% ROM). The proposed indicator allows to assess the real limitations caused by the protective clothing.
PL
Najbardziej powszechnym urządzeniem stosowanym do pomiarów kątów zakresów ruchów ciała jest goniometr. Celem pracy było porównanie pomiarów zakresu ruchu w stawach za pomocą klasycznego goniometru i autorskiej teleinformatycznej aplikacji na smartfon − Goniometr v.1.0. Badaniom poddanych zostało 50 osób w przedziale wiekowym od 16 do 32 lat (średnia 25,8±4,5). Wykonano pomiary zakresu ruchu w stawie ramiennym przy użyciu goniometru tradycyjnego oraz aplikacji mobilnej. Średni zakres zgięcia stawu ramiennego mierzony goniometrem tradycyjnym wynosił 175,06°±3,38°, natomiast za pomocą aplikacji Goniometr v.1.0 177,82°±1,77°. Średni zakres wyprostu stawu ramiennego mierzonego goniometrem wynosił 46,86°±4,95°. Natomiast w przypadku aplikacji Goniometr v.1.0 − 44,36°±1,78°. Wyniki pomiarów za pomocą tradycyjnego goniometru charakteryzowały się wyższym odchyleniem standardowym niż wyniki pomiarów przy użyciu aplikacji Goniometr v.1.0.
EN
The most popular device used to measure the range of motion is a goniometer. The aim of this study was to compare the results of the measurements performed by means of classical goniometer and own mobile application for the smartphone − Goniometr v.1.0. 50 volunteers aged 16−32 years (mean age 25.8 ± 4.5) were enrolled in to the study. The range of motion in the shoulder joint was measured. The mean range of flexion of the shoulder measured by the goniometer was to 175.06°±3.38°, whereas in the case of mobile applications it was 177.82°±1.77°. The average range of extension of the shoulder measured by goniometer was 46.86°±4.95° and by Goniometer v.1.0 application it was 44.36°±1.78°. The results of measurements using a conventional goniometer were characterized by a higher standard deviation than results obtained by a mobile application Goniometer v.1.0.
PL
W pracy dokonano oceny narażenia pilota samolotu Zlin 142 na dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. Interpretując wyniki przeprowadzonych badań posłużono się metodą RULA (pomiar obciążenia posturalnego i czynnościowego kończyn górnych towarzyszących czynnościom wykonywanym w pozycji siedzącej). Ponadto omówiono problem wpływu rozmieszczenia urządzeń sterowniczych na występowanie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego. Zagadnienia omawiane w pracy mieszczą się w obszarze zainteresowań naukowych autorów.
EN
The paper describes the exposure assessment of the Zlin 142 airplane pilot on the complaint on the part of the musculoskeletal system. Interpreting findings of conducted examinations using the RULA method (measurement of the postural and functional burden of upper limbs accompanying performed activities on the position sedentary). Moreover a problem of the influence of arranging control devices on appearing of load for the musculoskeletal system was discussed. The paper contains issues that are connected with the authors scientific field.
PL
Celem prezentowanej pracy była ocena przydatności metody komputerowej umożliwiającej kontrolę procesu rehabilitacji ręki. W referacie opisano metodykę i techniki przeprowadzania badań ruchliwości kończyny górnej. W pracy przedstawiono wyniki z przeprowadzonych badań i wynikające z nich wnioski.
PL
Zaprezentowane zostały dwie metody profilowania wiązki diody laserowej. Metoda goniometryczna pozwala na dokładny pomiar rozkładów kątowych w dwóch ortogonalnych płaszczyznach. Metoda komplementarna bazuje na wykorzystaniu kamery CCD i umożliwia szybkie pomiary rozkładów intensywności diody laserowej w polu dalekim.
EN
Two measurement methods for high-power diode laser's beam profiling have been developed. Goniometric method enables accurate divergence and far-field profile determination. Complementary, CCD camera-based method provides immediate, two-dimensional information about the diode laser intensity distribution in the far-field.
PL
Pomiary światłości źródeł i opraw oświetleniowych są bazą do opisu układów świetlnooptycznych. W celu zbadania rozkładu światłości w przestrzeni, używa się specjalnych urządzeń, zwanych fotometrami lub goniometrami. W artykule przedstawiono wyniki badań goniometru zwierciadlanego oraz dokonano analizy wpływu błędów konstrukcyjnych na dokładność wyników.
EN
Measurements luminous intensity of sources of lights and lightings' bindings they serve light-optical to description of arrangements. To examine schedule luminous intensity in space, it itself special devices, called photometer or goniophotometr. In article results of investigations were introduced mirror goniophotometr as well as analysis of choose parameters was executed onto exactitude of results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.