Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  special vehicle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article discusses topics related to the research of air transport susceptibility of military vehicles. This type of research is carried out in the Vehicle Research Laboratory at the Military Institute of Armoured and Automotive Technology in Sulejówek. The authors undertook a review of normative documents in the field of air transportability of military vehicles. On the basis of the review, an analysis of the current technical requirements in the aspect of the strength of transport nodes was made. The results of the analysis of documents are presented in the form of a transparent table. The article presents the problem of strength tests of transport nodes. The authors also presented the test method, which is accredited by the Military Centre for Standardization, Quality and Codification. The article presents the results of preliminary tests of transport hooks carried out for the Honker vehicle and the results of tests of transport catches of the Heavy Wheeled Evacuation and Technical Rescue Vehicle (CKPEiRT) developed at ROSOMAK SA CKPEiRT is an 8x8 vehicle with high payload, increased mobility, intended primarily for the evacuation of ROSOMAK wheeled armored personnel carriers. The CKPEiRT vehicle is characterized by an armoured cabin and the possibility of transporting four crew members. The results of the tests confirmed the fulfilment of requirements by the tested vehicle with respect to the strength of transport nodes.
PL
W artykule podjęto tematykę związaną z badaniami lotniczej podatności transportowej pojazdów wojskowych. Tego typu badania prowadzone są w Laboratorium Badań Pojazdów w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku. Autorzy podjęli się przeglądu dokumentów normatywnych w zakresie lotniczej transportowalności pojazdów wojskowych. Na podstawie przeglądu wykonano analizę aktualnych wymagań technicznych w aspekcie wytrzymałości węzłów transportowych. Wyniki analizy dokumentów przedstawiono w formie przejrzystej tabeli. W artykule przedstawiono problematykę badań wytrzymałości węzłów transportowych. Autorzy również przedstawili metodę badania, która jest akredytowana przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. W artykule zaprezentowano wyniki badań wstępnych zaczepów transportowych przeprowadzonych dla pojazdu Honker oraz wyniki badań zaczepów transportowych Ciężkiego Kołowego Pojazdu Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego (CKPEiRT) opracowanego w ROSOMAK SA. CKPEiRT jest pojazdem 8x8 dużej ładowności, powiększonej mobilności przeznaczony przede wszystkim do ewakuacji kołowych transporterów opancerzonych ROSOMAK. Pojazd CKPEiRT charakteryzuje się opancerzoną kabiną oraz możliwością transportu czterech członków załogi. Wynika badań potwierdziły spełnienie wymagań przez badany pojazd w zakresie wytrzymałości węzłów transportowych.
PL
Pośród wielości i złożoności stosunków prawnych, związanych z funkcjonowaniem spółek wodociągowo-kanalizacyjnych, istotnym problemem natury prawnej, jest rozpatrywanie elementów wynikających z dominium państwa, nakładającego na spółki, obowiązki podatkowe.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań wpływu paliwa alternatywnego, jakim jest olej napędowy F-34, na proces spalania w silniku wysokoprężnym, w kontekście dynamiki jazdy pojazdu specjalnego. Zmiana paliwa z oleju napędowego na paliwo pola walki F-34 zmieniło osiągi silnika. Jednak zmiana nie spowodowała znacznych zmian właściwości trakcyjnych pojazdu ani uszkodzenia lub zakłóceń pracy silnika. Tym samym proces spalania nie wpływał znacząco na dynamikę pojazdu.
EN
A com. gas oil was replaced with a special battlefield fuel for military vehicles to study its effect on the engine performance. The exchange did results in any significant changes in the traction properties of the vehicle neither any damage to the engine.
PL
Pojazdy specjalne, do których zalicza się pojazdy strażackie, eksploatowane są w trudnych warunkach pracy, zależnych od wielu czynników zewnętrznych. Nowe rozwiązania konstrukcyjne specjalnych pojazdów strażackich bazują na dostępnych komercyjnie podwoziach (ramach głównych), a zabudowy i ich struktury nośne (ramy pomocnicze) są dostosowywane do założonych wymagań w procesie projektowania obejmującym numeryczne obliczenia wytrzymałościowe. W pracy przedstawiono modelowanie numeryczne i statyczne obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji ramy pomocniczej pojazdu specjalnego ErgoTruck. Przypadki obliczeniowe obejmują obciążenia odzwierciedlające rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdu.
EN
Special vehicles, which include fire trucks, are operated in a difficult working conditions depending on many external factors. The new structural solutions of the special fire trucks are based on the commercially available chassis (main frames) and the bodies and their structures (additional frames) are adapted to the assumed requirements in the design process including numerical strength calculations. The work presents numerical modelling and static strength calculations of the additional frame structure of the ErgoTruck special vehicle. The load cases include loads representing the real conditions of vehicle operations.
5
Content available remote Aktywne tłumienie siedzenia pojazdu specjalnego
PL
W pracy przedstawiono sposób doboru optymalnego tłumienia fotela kierowcy pojazdu specjalnego, który bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia komfortu jazdy. Model matematyczny pojazdu sformułowano, korzystając ze współrzędnych złączowych i przekształceń jednorodnych. Przedstawiono manewr przejazdu przez przeszkodę w postaci progu zwalniającego. Przedmiotem badań było dobranie takiego tłumienia fotela kierowcy, aby zminimalizować amplitudy drgań występujące w tym podukładzie. Do rozwiązania zadania wykorzystano dwie gradientowe metody optymalizacji o różnej złożoności numerycznej. Przedstawiono i porównano wyniki otrzymane w procesie optymalizacji. Z uwagi na długi czas potrzebny na uzyskanie wyników z optymalizacji dynamicznej zaproponowano sztuczną sieć neuronową, która po poprawnym wytrenowaniu może być stosowana w procesach czasu rzeczywistego.
EN
This paper presents a method of selecting the optimal damping of the driver's special vehicle seat which contributes directly to improved ride comfort. A mathematical model of the vehicle was formulated using the joint coordinates and homogenous transformations. A maneuver of the vehicle passing over obstacle in the form of speed bump was presented. The object of the research was to select such damping of the driver's seat to minimize vibrations encountered in this subsystem. In order to solve the problem two gradient optimization methods of varying numerical complexity were used. The results obtained in the process of optimization were presented and compared. Due to the long time needed to obtain results of the dynamic optimization the neural network, which after properly training may be used in the real time process, was proposed.
6
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne oraz techniki mocowania ram montażowych w pojazdach specjalnych. Pojazdy specjalne to ciekawy i rosnący rynek w sektorze produkcji pojazdów ciężkich. Z uwagi na specyfikę użytkowania tych pojazdów, ich rozwiązania konstrukcyjne wymagają ciągłych zmian i adaptacji, co otwiera możliwości badawcze o charakterze utylitarnym.
EN
The paper presents the design solutions and fastening mounting frames in special vehicles. Special Vehicles is an interesting and growing market in the production of heavy vehicles. Due to the nature of the use of these vehicles of their design solutions require constant change and adaptation, which opens up the possibility of a utilitarian research.
PL
W artykule zostaną przedstawione wyniki badań układów hamulcowych pojazdów specjalnych wyposażonych w terenowe ogumienie. Badania eksperymentalne były prowadzone w oparciu o wybrane okręgowe stacje diagnostyczne. Autorzy podjęli się próby oceny przydatności badań wykonywanych na stanowiskach rolkowych w procesie badań kwalifikacyjnych.
EN
The paper will be presented results of braking systems for special vehicles equipped with allterrain tires. Experimental studies have been conducted based on selected regional stations diagnostics. The authors decided to analyze the suitability tests performed in positions roller in the process of qualification tests.
EN
The aim of the article was to characterize the biomechanical indicators for assessing the severity of the crew of special vehicles. Defined parameters affecting obtainable value of indicator, their the method of determining and interpretation. In addition, the author developed a original computer program to determine the biomechanical indicators. The examples of the results of the indicators obtained on the basis of experimental studies are presented as well.
PL
Ostatnie zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym oraz zasady stosowania Euro-Norm w zakresie specjalistycznych wymagań technicznych dla pojazdów pożarniczych wymagają analizy i prawno-merytorycznego omówienia. Nowe i zmienione zasady dopuszczania do ruchu tego rodzaju pojazdów z wykorzystaniem procedur homologacyjnych, w zakresie jednostkowego dopuszczenia do ruchu dla pojazdów nowych oraz w wyniku dokonania zmian konstrukcyjnych i wymiany elementów w pojazdach nienowych są często nieodpowiednio stosowane. Celem referatu jest kategoryzacja procedur z jasnym opisem zasad postępowania zgodnie z przepisami. Taki sposób opisania zasad prawidłowej produkcji i adaptacji pojazdów umożliwi przedsiębiorcom i potencjalnym użytkownikom uniknięcie kłopotów podczas rejestracji, okresowych badań technicznych w stacjach kontroli pojazdów oraz podczas kontroli drogowych.
EN
Recent amendments to the Road Traffic Law and the rules for applying the European Standards in the field of specialized technical requirements for the fire fighting vehicles require analysis as well as legal substantive discussion. The new and amended regulations admitting this type of vehicles to the road operation, using the type-approval procedures, in terms of the national individual approval of new vehicles or as a result of structural modifications and replacement of components in not-new vehicles, are often inadequately applied. The objective of this paper is to categorize the procedures with a clear description of the rules to proceed in accordance with the regulations. This way of describing the principles of proper manufacturing and adaptation of vehicles will enable entrepreneurs and potential users to avoid problems during registration, periodic technical examinations at the vehicle inspection stations and during roadside checks.
PL
W artykule przedstawiono metodę badań przepływowych dla wentylatorów nawiewno-wyciągowych stosowanych w samochodach specjalnych. Na przykładzie dwóch wentylatorów pokazano wpływ rozwiązań konstrukcyjnych na ich parametry przepływowe oraz przydatność do stosowania w samochodach.
EN
The article presents a method of flow test dedicated for supply/exhaust fan used in special vehicles. Influence of the fan design on the flow parameters and suitability for use in cars was shown on the example of two fans.
PL
W pracy przedstawiono wstępny projekty lekkiej osłony balistycznej służącej jako osłona przeciwminowa dla lekkich pojazdów specjalnego przeznaczenia. Do projektu wybrano polimerowe materiały kompozytowe, ze względu na ich bardzo dobre właściwości fizyczne. Wysoka wytrzymałość i mała gęstość kwalifikują te materiały do celów militarnych. Zaprojektowana osłona balistyczna została poddana symulacyjnym próbom obciążeniowym w programie Inventor, a następnie symulacjom wytrzymałościowym na detonacje materiału wybuchowego w programie ANSYS. Wykonane w programie ANSYS obliczenia wytrzymałościowe, pozwoliły stwierdzić na jak wielkie naprężenia, powstałe podczas wybuchu, jest odporna taka osłon. Stwierdzono, że lekkie osłony balistyczne, o zaprojektowanej konstrukcji i składzie materiałowym, nie nadają się na osłony przeciwminowe ciężkich pojazdów pola walki, ale mogą być wykorzystane do pojazdów specjalnych lekkiego opancerzenia. W pracy sformułowano także wnioski dotyczące zalet i wad zaprojektowanej osłony balistycznej.
EN
The thesis presents a tentative design of the light ballistic shield used as a counter-mine shield for special purpose of light vehicles. For the project plastics were chosen according to their excellent physical properties. The high durability in comparison to the low density classifies these materials for the military goals perfectly. The ballistic shield constructed this way was put to the load test in the application Inventor. Then its endurance for explosions was tested in the application ANSYS. Calculations of endurance prepared in application ANSYS show how high pressure force initiated by the explosion can the shield stand. It turned out that the light ballistic shields with such a construction cannot be used as counter-mine cover for heavy vehicles in the battlefield but they can be used in special purpose of light vehicles. The thesis also forms conclusions about advantages and disadvantages of the designed ballistic shield.
PL
W pracy rozpatruje się proces projektowania konstrukcji nośnych pojazdów specjalnych trójkołowych „Trike”. Omawiane są wymagania i czynniki wpływające, na jakość konstrukcji z uwzględnieniem etapów projektowania. Wyodrębniono podział ram nośnych. Na przykładzie platformowej ramy nośnej dzielonej typu RF, rozpatrzono proces konstruowania na etapie projektowania wytrzymałościowego z uwzględnieniem intensywności deformacji. Rozpatrzono intensywność oddziaływań obciążeń dynamicznych na konstrukcję nośną. Przeanalizowano oddziaływania obciążeń dynamicznych wpływających na postacie i częstości kołowe drgań własnych. Do obliczeń wykorzystano metodę elementów skończonych w implementacji programu Ansys.
EN
In this study, the designing process of the supporting structures of special “Trike” three-wheeled vehicles is discussed. The requirements and factors are considered that have an influence on the quality of the structure taking designing stages into consideration. A division was presented of support frames. On the example of a sectional platform support frame of RF type, the constructing process was considered at the stage of strength designing taking into account the intensity of deformations. The intensity was examined of the impact of dynamic loads on the supporting structure. The impacts of dynamic loads were analyzed that have an influence on the forms and angular frequencies of free vibrations. The finite elements method was used in the calculations in the implementation of Ansys software.
PL
Artykuł przedstawia model fizyczny i matematyczny wieloosiowego pojazdu specjalnego. Pojazd tego typu stanowi jeden z głównych elementów wyposażenia polskiej armii, a zwłaszcza kontyngentów operujących poza granicami naszego kraju. Praca zawiera wyniki weryfikacji eksperymentalnej modelu i programu symulacyjnego, upoważniające do stosowania tego narzędzia w badaniach stateczności pojazdu, między innymi w warunkach eksplozyjnego uszkodzenia ogumienia. Rezultaty badań symulacyjnych dla warunków, w których badania eksperymentalne są trudne lub niemożliwe do realizacji, potwierdzają dobre własności obiektu, nawet przy bardzo dużych prędkościach jazdy. Widoczny jest wpływ uszkodzenia opony (opon) pojazdu na jego cechy w ruchu prostoliniowym i krzywoliniowym. Udało się również wskazać specyficzne sytuacje, kiedy rozpatrywany obiekt ma tendencję do utraty stateczności.
EN
The paper presents a physical and mathematical model of special multi-axle vehicle. The vehicle of this type is one of the major items of equipment of our army, especially the troops that operate outside the country. It also presents experimental verification of the model. The results enable application of the model to vehicle stability research, also under tire-blow-out condition. The simulation tests were performed for conditions where real vehicle experiments are impossible or difficult. The results show good properties of the vehicle, even for high speed. However tire blow-out in visible way affects vehicle behaviour during rectilinear and curvilinear motion. There are also specific tire blow-out conditions, where vehicle rollover is probable or its motion can be unsuspected
14
Content available remote Polska platforma bojowa XXI wieku bazą nowej rodziny pojazdów specjalistycznych
PL
W artykule omówiono genezę podjęcia tematu polskiej platformy bojowej przez kadrę inżynierską Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o. Przedstawiono główną cechę wielozadaniowej platformy bojowej, wskazano podstawowe komponenty budowy. Zilustrowano przykłady zastosowań platformy do budowy pojazdów specjalnych. W podsumowaniu przedstawiono koszt cyklu życia wyrobu.
EN
The subject genesis of Polish combat platform undertaken and developed by engineering personnel of Ośrodek Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM Co. Ltd. was discussed in the paper. The main feature of multitask combat platform and basic design components were presented. Examples of platform application to construct special vehicles were illustrated. The summary presents the cost of product life cycle.
15
Content available Protecting panels for special purpose vehicles
EN
Based on available materials, their own research results (numerical and experimental) shows effects of loads of various explosive on special vehicles. Such loads can occur during the fighting in the urban area and mountainous, as well as others with limited space. There were presented directions of research and development works in results leading to increase the level of protection of human in special vehicles against means of fighting, specific to peacekeeping and stabilization missions. Such means may also occur in regular combat operations. Was presented selected results of experimental and model researches of the impact of after explosion shock waves on the hall, crew and inside equipment. Also presented the protective structures designed for special purpose and transportation vehicles. While researches the protective structure was loaded by shock wave pressure generated by unconventional explosive charge (no contact mine expression or improvised explosive device). The paper also identifies the need and possibilities of selection the parameters of efficient panel, for the protected parts of the special or transportation vehicle, against potential threat. The results of studies are qualitative in nature.
16
Content available Ochrona przeciwminowa załogi pojazdów specjanych
PL
W artykule zaprezentowano wprowadzenie do zagadnienia ochrony przeciwminowej załogi w pojazdach specjalnych. Scharakteryzowano zagrożenia wynikające z oddziaływania fali uderzeniowej wybuchu na załogę pojazdów opancerzonych, przedstawiono tendencje rozwojowe w szczególności wewnętrznych środków ochrony przeciwminowej oraz przedstawiono założenia do dalszych badań eksperymentalno - numerycznych.
EN
In the article an introduction to the issue of the protection of the occupants in the military vehicle is presented. Threat of the occupants which is caused by the shock wave of mine blast, developmental tendency, especially of the internal mine protection devices and assumption to the next experimental - numerical researches are presented as well.
EN
The work analyzes the possibility of using a truck chassis in terms of installing a specific device. As part ofwork was selected the vehicle, identified the necessary geometric parameters and the mass allowing of modernization, with particular emphasis on the required structural changes in the front and rear suspension. To this were used, the developed two phase methodology of calculation of the metal elastic elements (springs) and mechanical lateral tilt stabilizers. Results of numerical calculations are presented in the form of recommendations to redesign of the front and rear suspension. However, in the front suspension should be made a new spring and a mechanical lateral tilt stabilizer, while rear spring suspension meets the requirements in terms of elastic characteristics (adequate the coefficient of rigidity) is requiredonly adjustment of the static deflection of the suspension for example by adjusting the radii of leaf of the spring. Because of the design solution of the driving rear axle (so called driving axle trolley) was not proposed mechanical lateral tilt stabilizer. Paper present diagram of the forces acting on a vehicle with special equipment, results of the calculation loads acting on the suspension components fitted to a lorry with a special device, results of the calculation loads acting on the base vehicle suspension components, the basic parameters of a lorry with special hull and performance graph of the front suspension leaf spring resilience.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przyczepy z pojemnikiem przeciwodłamkowym przeznaczonej do przewożenia nievvypałów i niewybuchów.
EN
In this paper the results of the experimental investigations of the trailer with antifragment container for the transport misfire and blind.
PL
W artykule omówiono zasady optymalnego doboru agregatów prądotwórczych stacjonarnych i przewoźnych oraz warunki ich zabudowy w pojazdach specjalnych.
EN
The paper presents rules of optimal selection of stationary and moveable current generators and conditions of their settlement in specials vehicles.
20
Content available remote Analiza napędu hybrydowego mechanizmów roboczych pojazdu specjalnego MONTRAKS
PL
Tematem pracy była analiza napędu mechanizmu podnoszenia pomostu roboczego pojazdu specjalnego MONTRAKS. Przeprowadzono badania symulacyjne napędu z obcowzbudnym silnikiem elektrycznym DC zasilanym z baterii i układem hydraulicznym jak w istniejącej konstrukcji. Porównano parametry pracy napędu dla dwóch koncepcji sterowania ruchem pomostu roboczego: za pomocą rozdzielacza proporcjonalnego lub sterowania silnikiem DC za pomocą przekształtnika impulsowego. Wykazano, że sterowanie bezpośrednie silnikiem elektrycznym jest energetycznie bardziej efektywne i pozwala na znaczne uproszczenie konstrukcji napędu i obniżenie jego kosztów.
EN
The paper outlines the analysis of lift drive of work platform for special vehicle MONTRAKS. The simulation study of hydro-electric drive with DC motor battery supplied and existing hydraulic system has carried out to compare of drive parameters for two control solutions - using the hydraulic proportional valve or DC controller. There are shown advantages of direct control by DC controller - greater drive efficiency, drive simplicity and decreasing of drive costs.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.