Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdolność procesu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wymagań normy IATF 16949:2016 oraz standardu VDA 6.1 w zakresie statystycznego sterowania procesami (SPC), stosowanych wobec dostawców w branży motoryzacyjnej oraz sposobów ich spełnienia przy użyciu nowoczesnych narzędzi komputerowo zintegrowanego systemu wspomagania jakości (CAQ) bazującego na programie LEAN-QS. Wykazano skuteczność zastosowania zaprezentowanego narzędzia, pozwalającego na spełnienie wymagań branżowych przy niewielkiej ilości zasobów koniecznych do nadzoru oraz prawidłowego realizowania kluczowego procesu systemu zarządzania jakością, jakim jest SPC. Przedstawione w opracowaniu wyniki analizy przypadków stanowią wyniki przeprowadzonych badań w firmie będącej dostawcą w branży motoryzacyjnej, w której wdrożono jeden z modułów programu LEAN-QS w celu spełnienia wymagań certyfikowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą IATF 16949:2016.
EN
The purpose of this article is to present the requirements of IATF 16949:2016 standard and VDA 6.1 standard in the field of statistical process control (SPC) for suppliers of the automotive industry, as well as ways to meet them using modern tools of an integrated computer aided quality systems (CAQ) based on the LEANQS program. The effectiveness of using the presented tool was demonstrated, allowing to meet industry requirements with a small amount of resources necessary for supervision and proper implementation of the key process of the quality management system such as SPC. The results of the case analysis presented in the paper are the results of the research carried out in a company being supplier in the automotive industry, in which one of the LEAN-QS modules was implemented to meet the requirements of a certified quality management system compliant with IATF 16949:2016.
2
Content available remote Analiza procesu otrzymania powietrza oddechowego do celów hiperbarycznych
PL
Jakość powietrza oddechowego odgrywa kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa nurków i obiektów hiperbarycznych. Paradoksalnie, zmiana przepisów dotyczących wymagań jakościowych dla czynników oddechowych, wymusiła konieczność weryfikacji bazy technicznej i laboratoryjnej wykorzystywanej do ich produkcji i kontroli. W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z racjonalizacją procesu otrzymywania i dystrybucji powietrza oddechowego przeznaczonego na tlenowe warunki hiperbaryczne. Pracę przeprowadzono przy wykorzystaniu metody SixSigma.
EN
The quality of breathing air plays a key role in the safety of divers and hyperbaric facilities. Paradoxically, the change of regulations concerning quality requirements for breathing mixes has imposed the need for verification of the technical and laboratory bases used in their production and control. This article presents the results of research related to the rationalisation of the process of production and supply of breathing air for the purposes of hyperbaric oxygenation. The work was carried out using the SixSigma method.
EN
In the present paper, we describe a sample application of Statistical Process Control aimed at improving the manufacturing process and enhancing the quality of the manufactured product. The selected object of study included a high-density polyethylene (HDPE) film manufacturing system and mass-produced plastic bags. The examination carried out during technological tests confirmed process capability for manufacturing a oproduct of proper quality. The reexamination which followed the identification of non-conformance of the product indicated the loss of this capability. It resulted in detecting variations and their source and, consequently, any non-conformances arising in the manufacturing process were eliminated.
PL
Przedstawiono przykład zastosowania Statystycznego Sterowania Procesem (SPC) w celu doskonalenia procesu produkcyjnego oraz poprawy jakości produkowanego wyrobu. Jako obiekt badawczy przyjęto system produkujący folię polietylenową wysokiej gęstości HDPE oraz torebki foliowe w warunkach produkcji masowej. Badania przeprowadzone w trakcie prób technologicznych potwierdziły zdolność procesu do produkcji wyrobu o odpowiedniej jakości. Powtórne badania przeprowadzone po wykryciu niezgodności wyrobów gotowych wskazały na utratę zdolności do produkcji odpowiedniej jakości wyrobów. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano nieprawidłowości występujące w procesie produkcyjnym, wskazano przyczyny ich występowania oraz zaproponowano rozwiązania pozwalające na wyeliminowanie wykrytych niezgodności.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania technik statystycznej kontroli procesu w sektorze energetycznym. W każdym dużym systemie pojawia się zmienność, co wymaga podejścia statystycznego w celu zapobiegania jego dalszego rozregulowania. Narzędzia Statystycznego Sterowania Procesem pozwalają kontrolować poszczególne charakterystyki produktu/usługi, a zdobyte informacje wykorzystuje się do sterowania całym ciągiem wytwórczym. W szczególności, w niniejszym artykule zaprezentowano trzy najczęściej stosowane metody statystyczne w procesach produkcyjnych. Pierwszą z nich jest graficzna prezentacja danych pomiarowych w postaci histogramu. Kolejną – karty kontrolne Sewharta pozwalające na identyfikację czynników specjalnych. Trzecią – analiza zdolności procesu, która pozwala sprawdzić w jakim stopniu proces spełnia założone wymagania. Rekomenduje się wdrożenie tego typu rozwiązań w przedsiębiorstwach energetycznych celem obniżenie kosztów działalności oraz zwiększenia rentowności.
EN
The main purpose of this paper is to present the possibilities of application of the Statistical Process Control techniques in the energy sector. In each large system variability occurs, which will require a statistical approach to prevent further deregulation. Statistical Process Control tools allow to control individual product/service characteristics, and the gained information is used to control the entire manufacturing process. Specifically, in this paper we present three statistical methods that are often applied in production processes. The first one is a graphical presentation of measurement data in the form of a histogram. The second one – the Sewhart control charts allow identification of special factors. The third one – the process capability analysis allows to assess how well the process meets the requirements. Implementation of such solutions in an energy company can lead to the decrease in operating costs and increase in profitability.
5
Content available remote Wykorzystanie selekcyjnej metody montażu do zwiększenia zdolności procesu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zdolności jakościowej procesu wytwarzania trzpieni zasuwy. Wykazano, że zastosowanie selekcyjnej metody montażu umożliwia rozszerzenie tolerancji wykonawczych (przy spełnieniu wymagań konstrukcyjnych) oraz zwiększenie wartości wskaźników, które często stanowią dowód spełnienia wymagań klienta. Przedstawiono również zależność umożliwiającą wyznaczenie minimalnych wartości wskaźników zapewniających niezawodny przebieg procesu montażu.
EN
The article presents the results of qualitative capability investigations of the process production of the gate valve pins. It shows that the use of the selective method of the assembly extends executive tolerances (on condition of meeting constructional requirements) and increases coefficient value that often is a proof that customer requirements are fulfilled. Furthermore, this article shows that dependence enables to determine minimum values of coefficients assuring the reliable course of the assembly process.
EN
Among statistical instruments of quality Statistical Process Control (SPC) and Measurement Systems Analysis (MSA) take particular place. The proper quality of measurement data - verification and assurance of this quality are the task of MSA - guarantees an opportunity to carry out a solid SPC analysis supplying information about a process behavior. One of the principal tasks of SPC is estimation of capability of a process i.e. the assessment of process potential as for variability regarding expectations defined by specification limits. Data for analysis of a process capability are the results of measurements made by means of a determined measurement system. The variability of this measurement system must influence the results of capability assessment, however the measurement system adequate to control the process should guarantee that the impact is little enough to be omitted. The subject of the work is the analysis of influence of measurement system variability on evaluation of process capability indices. The mutual relations between process variability and measurement system variability present analytical relationships and experimental research given in the work. The aim of the tests was an assessment of a capability of the process of steel drop forgings' heat treatment relating to a hardness. The methodology demonstrated in the work is valid quality standards compatible (ISO 9000, ISO/TS 16949 etc.).
PL
Wśród statystycznych narzędzi jakości szczególne miejsce zajmują: statystyczne sterowanie procesem (SPC) oraz analiza systemów pomiarowych (MSA). Odpowiednia jakość danych pomiarowych - weryfikacja i zapewnienie tej jakości to zadanie MSA - gwarantuje możliwość przeprowadzenia rzetelnej analizy SPC dostarczającej istotnych informacji o zachowaniu się procesu. Jednym z podstawowych zadań SPC jest ocena zdolności jakościowej procesu, tj. ocena możliwości procesu ze względu na zmienność w odniesieniu do oczekiwań definiowanych granicami specyfikacji. Dane do analizy zdolności procesu są wynikiem pomiarów wykonanych za pomocą określonego systemu pomiarowego. Zmienność tego systemu pomiarowego musi wpływać na wyniki oceny zdolności, niemniej odpowiedni do nadzorowania procesu system pomiarowy powinien gwarantować, aby wpływ ten był na tyle mały, że pomijalny. Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu zmienności systemu pomiarowego na ocenę współczynników zdolności procesu. Wzajemne relacje pomiędzy zmiennością procesu oraz zmiennością systemu pomiarowego przestawiają podane w pracy związki analityczne oraz badania eksperymentalne. Celem badań była ocena zdolności procesu obróbki cieplnej odkuwek stalowych do uzyskiwanej twardości. Metodyka zaprezentowana w pracy jest zgodna z obowiązującymi standardami jakości (ISO 9000, ISO/TS 16949 itp.).
7
Content available remote Wyznaczanie zdolności procesu montażu części typu czop-tuleja
EN
The article presents the assurance problems with requiring the capacity of machine cylindrical parts in assembly process, which is realized on the robotizationed assembly position. In this article the most popular methods for fixing the capacity process coefficient C sub p are presented. The methods of fixing this index are proposed on this base. In the last part of the article the values of capacity process coefficient C sub p are compared with computer simulation results.
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu zapewnienia wymaganej zdolności procesu montażu cylindrycznych części maszyn na zrobotyzowanym stanowisku montażowym. Przedstawiono metodę wyznaczania optymalnego kąta obrotu chwytaka robota, zapewniającego maksymalne prawdopodobieństwo połączenia części bez konieczności modernizacji stanowiska montażowego, oraz wartości wskaźnika zdolności procesu Cp. W końcowej części omówiono wyniki obliczeń i sformułowano wnioski.
EN
The article presents the assurance problems of the required ability assembly process of the machine cylindrical parts, realized on the robotizationed assembly position. The method of determine the optimum angular displacement of the robot gripping device was shown, assuring the maximum probability of the part connections and the value of the ability coefficient process Cp, without the necessity of the assembly position modernization. Calculation results and were conclusions was presented in the final part of the article.
9
Content available remote Metoda wyboru strategii zapewnienia jakości wyprasek wtryskowych
PL
Scharakteryzowano trzy podstawowe metody zapewniania jakości oraz przedstawiono teoretyczne podstawy analizy kosztów jakości wytworów z tworzyw wykorzystującej tzw. funkcję strat opracowaną przez Taguchi. W odniesieniu do każdej z metod omówiono charakterystyczne składniki kosztów. Na podstawie wyników zaczerpniętych z praktyki produkcyjnej, przeprowadzono analizę kosztów w przypadku wszystkich omawianych metod nadzorowania jakości wyprasek z poliamidu w zależności od uzyskiwanych zdolności procesu.
EN
Three methods based on Taguchi's loss function are presented to ensure good quality in moldings and the cost involved is estimated in relation to polymer type. Cost components are specified for each method. Practical manufacturing data are used to estimate the cost relation to process capacity (C-p) (Table 2, Fig. 1).
PL
Przedstawiono wyniki oceny jakości testowych partii wyprasek z poliamidu, wyrażonej przez jednowymiarowe wskaźniki zdolności potencjalnej Cp i uzyskiwanej Cpk- Podano zasady testowania wytworów, zależności korelacyjne pomiędzy charakterystykami geometrycznymi oraz przeanalizowane statystycznie oceny rozproszenia i położenia średnich. Dane zamieszczone w postaci graficznej (rys. 1 i 2) oraz stabelaryzowanej (tabele 1-7) ukazują wagę problemu wynikającą z występowania niecentryczności pomiędzy średnimi charakterystyk geometrycznych wyprasek a wartościami nominalnymi. Stanowi to główną przyczynę nieakceptowalnej jakości wyrażonej przez wskaźnik Cpt mimo, że środki techniczne oceniane przez wskaźnik C, I były zadowalające. W podsumowaniu przedyskutowano sposoby i zmniejszania pracochłonności testowania wyprasek (min. w przypadku wymiarów geometrycznych - ograniczenie testów do pojedynczych charakterystyk) oraz metody zmniejszania wadliwości wytworów z tworzyw.
EN
Dimensions of PA mold test specimens were measured and the average and variance values were evaluated. Correlations between the dimensional characteristics are given; dispersion estimates (Fig. 1) and average value positions are given (Tables 1-7) . The shift in the average value was found to result in low actual process capacity Cpk/ even if the technical means evaluated in terms of potential process capacity Cp were satisfactory.
PL
Statystyczne sterowanie procesem (SSP) jako metoda ogólna posługuje się głównie kartami kontrolnymi wartości znamionowych według Shewharta, odbiorczymi kartami kontrolnymi i obliczeniowymi kartami kontrolnymi. Procedura ta jest pracochłonna i nieopłacalna dla wielu przedsiębiorstw. Na dodatek wyniki uzyskiwane przy zastosowaniu jej do produkcji mało- lub średnioseryjnej są dużo słabsze od optymalnych. Brak jest jakichkolwiek wytycznych do stosowania jej w przypadku procesów, których wskaźnik wadliwości wynosi kilka części na milion. Wydaje się, że rozszerzona kontrola wstępna (RKW) - zorientowana na tolerancje rozszerzenia procedury sterowania procesem -jest dobrym oraz przyjaznym dla operatora alternatywnym rozwiązaniem.
EN
Statistical Process Control (SPC) as a general method is focused on rated value control charts according to Shewhart, acceptance control charts and count control charts. The procedure is intensive and does not pay for many companies. In addition, the procedurę turns out to perform far from optimal when applied on smali or medium lot production. There arę not even design guidelines for processes with defect rates of some ppm (parts per million). Extended Precontrol (EPreC), a tolerance oriented extension of the process control procedure Precontrol, appears to be an easy, powerful and workman convenient alternative.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.