Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wnioskowanie diagnostyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule pokazano problematykę wyznaczania informacji diagnostycznej na potrzeby badania stanu urządzeń farmy wiatrowej. W tym celu przedstawiono i opisano istotę struktury inteligentnego systemu ekspertowego. Strukturę badanego obiektu pokazano w postaci modelu funkcjonalno-diagnostycznego. Na podstawie opracowanego modelu wyznaczono informację diagnostyczną w postaci zbioru elementów podstawowych oraz zbioru sygnałów diagnostycznych, które w dalszym etapie są wykorzystane w budowie ekspertowej bazy wiedzy. Bazę taką wyznaczają zbiory faktów oraz reguł wnioskujących. Istotną częścią artykułu jest opis struktury systemu ekspertowego oraz zastosowanej w nim ekspertowej bazy wiedzy.
EN
The article presents the issue of determining diagnostic information for the needs of testing the condition of wind farm equipment. To this end, the essence of the structure of an intelligent expert system was presented and described. The structure of the tested object is shown in the form of a functional and diagnostic model. Based on the developed model of the examined object, diagnostic information was determined in the form of a set of basic elements and a set of diagnostic signals, which are later used in the construction of an expert knowledge base. The expert knowledge base is determined by sets of facts and rules applied. An important part of this article is description of the structure of the expert system and the expert knowledge base used in it.
PL
W artykule przedstawiono problematykę budowania diagnostycznej bazy wiedzy dotyczącej hybrydowego systemu zasilania na potrzeby organizacji procesu diagnozowania. Podstawą do pozyskiwania informacji diagnostycznej dotyczącej urządzeń hybrydowego systemu zasilania jest analiza funkcjonalno-diagnostyczna badanego obiektu. Efektem procesu opracowania diagnostycznego jest wykonany model struktury funkcjonalno-diagnostycznej, wyznaczone zbiory elementów podstawowych oraz sygnałów diagnostycznych wraz z przypisanymi im wzorcowymi sygnałami diagnostycznymi.
EN
The article presents the problem of building a diagnostic base of knowledge for a hybrid power system for the needs of the organization of the diagnosis process. The basis for obtaining the diagnostic in-formation, regarding devices of the hybrid power system, is functional and diagnostic analysis of the tested object. The effect of the diagnostic development’s process is a model of functional and diagnostic structure, determined sets of basic elements, and diagnostic signals along with assigned standard signals.
PL
W artykule przedstawiono problematykę budowania diagnostycznej bazy wiedzy dotyczącej hybrydowego systemu zasilania na potrzeby organizacji procesu badania stanu obiektu. Podstawą do pozyskiwania informacji diagnostycznej dotyczącej urządzeń hybrydowego systemu zasilania jest analiza funkcjonalno-diagnostyczna badanego obiektu. Efektem procesu budowania jest model struktury funkcjonalno-diagnostycznej, wyznaczone zbiory elementów podstawowych oraz sygnałów pomiarowych wraz z przypisanymi im wzorcami mierzonych sygnałów.
EN
The article presents the issues of building a diagnostic knowledge base regarding a hybrid power system for the needs of the organization of the process of examining the condition of the object. The basis for obtaining diagnostic information about the devices of the hybrid power system is the functional and diagnostic analysis of the tested object. The effect of the building process is a functional and diagnostic structure model, designated sets of basic elements and measuring signals along with the assigned standard measured signals.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę budowania programu lokalizacji uszkodzeń w obiekcie technicznym na podstawie teorii „drzewa decyzji”. Podstawą w takim procesie podejmowania decyzji jest analiza funkcjonalno-diagnostyczna badanego urządzenia technicznego. Efektem tego procesu analizy jest wyznaczony zbiór elementów podstawowych (funkcjonalnych) wraz z przypisanym im zbiorem współczynników wagowych. Rozwinięciem teorii „drzewa decyzji” w procesie lokalizacji uszkodzeń w badanym układzie zasilania elektrycznego pojazdu jest opracowany algorytm lokalizacji uszkodzeń.
EN
The article presents the problems of building a damage location program in a technical facility based on the theory of the “decision tree”. The basis in such a decision-making process is the functional and diagnostic analysis of the tested technical device. The result of this analysis process is a set of basic (functional) elements with a set of weighting factors assigned to them. An algorithm of fault location is developed in the theory of the “decision tree” in the process of locating faults in the tested vehicle power supply system.
EN
The paper is aimed at presenting a study of the main limitations and problems influencing the robustness of diagnostic algorithms used in diagnostics of complex chemical processes and to present the selected exemplary solutions of how to increase it. The five major problems were identified in the study. They are associated with: uncertainties of fault detection and reasoning, changes of the diagnosed process structure, delays of fault symptoms formation and multiple faults. A brief description and exemplary solutions allowing increase of the robustness of diagnostic algorithms were given. Proposed methods were selected keeping in mind applicability for the on-line monitoring and diagnostics of complex chemical processes.
EN
This paper presents the essence of an examination of informativeness in the diagnostic information outputs expressed with multiple-valued logic. The diagnostic test required for the examination was completed on wind turbine equipment. The examination included a constant set of determined diagnostic output values. The DIAG 2 diagnostic system was used for the examination and the diagnostic test. DIAG 2 is a smart diagnostic system capable of any inference k of the set {k = 2, 3, 4}. The examination results were expressed in an Object State Table, separately for each k-valued logic of inference tested.
PL
W artykule zaprezentowano istotę badania informacyjności diagnoz informacji diagnostycznej wyrażonych w logikach wielowartościowych. Badanie diagnostyczne przeprowadzono dla urządzeń elektrowni wiatrowej. W badaniu wykorzystano stały zbiór wyznaczonych wartości sygnałów diagnostycznych. Podstawą prowadzonych badań był wykorzystany system diagnostyczny (DIAG 2). Inteligentny system diagnostyczny (DIAG 2) posiada możliwość wnioskowania w jednej z dowolnej k-tej logiki wnioskowania ze zbioru {k = 2, 3, 4}. Uzyskane wyniki badania wyrażono w postaci „Tablicy stanów obiektu” oddzielnie dla poszczególnych logik wnioskowania.
EN
The paper outlines research issues relating to 2- and 3-valued logic diagnoses developed with the diagnostic system (DIAG 2) for the equipment installed at a low-capacity solar power station. The presentation is facilitated with an overview and technical description of the functional and diagnostic model of the low-power solar power station. A model of the low-power solar power station (the tested facility, a.k.a. the test object) was developed, from which a set of basic elements and a set of diagnostic outputs were determined and developed by the number of functional elements j of j. The work also provides a short description of the smart diagnostic system (DIAG 2) used for the tests shown herein. (DIAG 2) is a proprietary work. The diagnostic program of (DIAG 2) operates by comparing a set of actual diagnostic output vectors to their master vectors. The output of the comparison are elementary divergence metrics of the diagnostic output vectors determined by a neural network. The elementary divergence metrics include differential distance metrics which serve as the inputs for (DIAG 2) to deduct the state (condition) of the basic elements of the tested facility.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę badania wypracowanych diagnoz w logice 2- i 3-wartościowej przez system diagnostyczny (DIAG 2) dla urządzeń elektrowni słonecznej. W tym celu przedstawiono i opisano model funkcjonalno-diagnostyczny urządzeń elektrowni słonecznej. Na podstawie opracowanego modelu badanego obiektu wyznaczono zbiór elementów podstawowych oraz zbiór sygnałów diagnostycznych, które są wypracowane przez j-te elementy funkcjonalne obiektu. Przestawiono także krótki opis wykorzystywanego w badaniu inteligentnego systemu diagnostycznego (DIAG 2). System (DIAG 2) jest autorskim opracowaniem. Program diagnostyczny w systemie (DIAG 2) pracuje na zasadzie porównaniu zbioru wektorów sygnałów diagnostycznych z ich wektorami wzorcami. W wyniku porównania sygnałów wyznaczane są przez sieć neuronową elementarne metryki rozbieżności wektorów sygnałów diagnostycznych. Na podstawie metryk odległości różnicowej następuje wnioskowanie systemu co do rozpoznania stanu elementów podstawowych obiektu.
EN
This paper presents the essence of an investigation of a complex technical object with the use of four-valued logic. To this end, an intelligent diagnostic system (DIAG 2) is described. A special feature of this system was its capability of inferring k at {k = 4, 3, 2}, in which case the logic {k = 4} is applied. An important part of this work was to present the theoretical foundations describing the essence of inference in the four-valued logic contemplated. It was also pointed out that the basis for classification of states in the multiple-valued logic of the diagnostic system (DIAG 2) was the permissible interval of changes in the values of diagnostic signal features. Four-valued logic testing was applied to a system of wind turbine equipment.
PL
W artykule zaprezentowano istotę badania stanu złożonego obiektu technicznego w logice 4-wartościowej. W tym celu zaprezentowano inteligentny system diagnostyczny (DIAG 2). Cechą szczególną tego systemu jest możliwość wnioskowania w k-tej logice przy {k = 4, 3, 2}, w tym przypadku zastosowano logikę {k = 4}. Ważną częścią tego opracowania jest przedstawienie w nim podstaw teoretycznych opisujących istotę wnioskowania w badanych logikach 4-wartościowych. Wskazano także, że podstawą klasyfikowania stanów w logikach wielowartościowych w systemie diagnostycznym (DIAG 2) jest zinterpretowany dopuszczalny przedział zmian wartości cech sygnałów diagnostycznych. Badaniu stanu w logice 4-wartościowej poddano system urządzeń elektrowni wiatrowej.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę wyznaczania informacji diagnostycznej na potrzeby badania stanu urządzeń farmy wiatrowej. W tym celu przedstawiono i opisano istotę opracowywania modelu funkcjonalno-diagnostycznego na przykładzie urządzeń elektrowni wiatrowej. Na podstawie opracowanego modelu badanego obiektu wyznaczono informację diagnostyczną w postaci zbioru elementów podstawowych oraz zbioru sygnałów diagnostycznych, które są wypracowane przez wyznaczone j-te elementy w i-tych zespołach funkcjonalnych obiektu. W artykule zaprezentowano opis procesu budowania bazy wiedzy dla systemu ekspertowego.
EN
The article presents the problems of determining diagnostic information for the needs of testing the state of wind farm equipment. To this end, the essence of developing a functional and diagnostic model on the example of wind power plant equipment has been presented and described. Based on the developed model of the examined object, diagnostic information was determined in the form of a set of basic elements and a set of diagnostic signals, which are developed by the designated j-elements in the i-functional units of the object. The article presents a description of the process of building a knowledge base for an expert system.
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono problematykę opisującą teoretyczne podstawy wnioskowania (podejmowania decyzji) w logice wielowartościowej. Znaczna część artykułu dotyczy opisu podstaw opracowania logik k-wartościowych, gdzie: k = 2, 3, 4. W pracy przyjęto za podstawę przy opracowaniu logik wielowartościowych przedział zdatności dla logiki dwuwartościowej. W rozdziale trzecim przedstawiono przykład diagnozowania obiektu technicznego w logice czterowartościowej.
EN
The article presents the problem of describing the theoretical basis for inference (decision-making) in the multi-valued logic. A significant part of the article concerns the descrip-tion of the basis for the development of the logic k-value, where k = 2, 3, 4. In the work, as a basis for the development of multivalent logics, the interval suitability for two-valued logic has been taken. The third chapter is an example of diagnosing the technical object in the logic of 4-valuable.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę wyznaczania informacji diagnostycznej na potrzeby badania złożonego obiektu technicznego. W tym celu przedstawiono i opisano istotę opracowania modelu funkcjonalno-diagnostycznego na przykładzie urządzeń elektrowni wiatrowej. Na podstawie opracowanego modelu obiektu wyznaczono informację diagnostyczną, która składa się z dwóch elementów: zbioru elementów podstawowych oraz zbioru sygnałów diagnostycznych, które są wypracowane przez wyznaczone j-te elementy w i-tych zespołach funkcjonalnych obiektu. Ważnym aspektem zawartym w tym artykule jest przedstawienie problematyki wyznaczania zbioru wzorcowych sygnałów diagnostycznych. Znajomość zbioru sygnałów diagnostycznych i ich wzorcowych sygnałów jest bazą do wyznaczenia przedziału zmiany wartości sygnałów diagnostycznych, które są podstawą diagnozowania obiektu z wykorzystaniem inteligentnego systemu diagnostycznego (DIAG 2) lub przy użyciu baz wiedzy dla systemów ekspertowych.
EN
The article presents the problem of determining diagnostic information for the purpose of testing a complex technical object. To this end, the essence of the development of the functional-diagnostic model was presented and described on the example of the wind power plant. Based on the developed model of the object, diagnostic information has been determined, which consists of two components: a set of basic elements and a set of diagnostic signals, which are worked out by the designated elements in the functional groups of the object. An important aspect in this paper is the shift in the pro bono definition of a set of diagnostic signals. Knowledge of the set of diagnostic signals and their nominal (master) signals is the basis for determining the range of changes in diagnostic signals that are the basis for the diagnosis of an object using the intelligent diagnostic system (DIAG 2) or using knowledge bases for expert systems.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę badania wypracowanych diagnoz w logice 2- i 3-wartościowej przez system diagnostyczny (DIAG 2) dla urządzeń elektrowni słonecznej. W tym celu przedstawiono i opisano model funkcjonalno-diagnostyczny urządzeń elektrowni słonecznej. Na podstawie opracowanego modelu badanego obiektu wyznaczono zbiór elementów podstawowych oraz zbiór sygnałów diagnostycznych, które są wypracowane przez j-te elementy funkcjonalne obiektu. Przedstawiono także krótki opis wykorzystywanego w badaniu inteligentnego systemu diagnostycznego (DIAG 2). System (DIAG 2) jest autorskim opracowaniem autorów. Program diagnostyczny w systemie (DIAG 2) pracuje na zasadzie porównania zbioru wektorów sygnałów diagnostycznych z ich wektorami wzorcami. W wyniku porównania sygnałów wyznaczane są przez sieć neuronową elementarne metryki rozbieżności wektorów sygnałów diagnostycznych. Na podstawie metryk odległości różnicowejnastępuje wnioskowanie systemu co do rozpoznania stanu elementów podstawowych obiektu.
EN
The article presents the problem of the study of developed diagnoses in logic 2- and 3-valuable diagnostic system (DIAG 2) devices of the solar power. For this purpose, a functional-diagnostic model of solar power devices has been described. On the basis of the elaborated model of the investigated object, a set of basic elements and a set of diagnostic signals, that are generated by the j-th elements of the functional object, have been determined. Also, there was given a brief description of intelligent diagnostic (DIAG 2) system used for the study. The system (DIAG 2) is a proprietary development of the authors. Diagnostic software in (DIAG 2) system works on the principle of comparison of the set of vectors of diagnostic signals with their standard vectors. By comparing the signals, elementary metrics of vectors disparity of diagnostic signals are determined by the neural network. On the basis of the metrics of differential distance, the system inferences about the diagnosis on the state of elements of a basic object.
13
Content available remote Diagnostyka w układach automatyki
PL
Współczesne układy automatyki mają złożoną strukturę ze względu na udział w realizacji również złożonych procesów przemysłowych. Zapewnienie bezawaryjnego działania tego typu układów wiąże się z koniecznością stosowania odpowiednich systemów monitorowania, nadzoru i diagnostyki procesów przemysłowych.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie logiki czterowartościowej w procesie wnioskowania w systemach diagnostycznych. W tym celu przedstawiono i zdefiniowano strukturę inteligentnego systemu diagnostycznego DIAG 2. Opisano jego istotne moduły: pomiarowy, obliczenia i analizy (program sieci neuronowej) oraz wnioskowania diagnostycznego. W literaturze brakuje opracowań w zakresie opisu i zastosowania logiki czterowartościowej w systemach diagnostycznych. Prace autorów w tym zakresie są nowatorskie. Na uwagę zasługuje także zaprezentowanie metody diagnostycznej stosowanej w systemie DIAG 2. Proponowana metoda diagnozowania (oceny stanu badanego obiektu) polega na porównaniu wektorów sygnałów diagnostycznych z ich wektorami wzorcami. W wyniku porównania sygnałów wyznaczane są przez sieć neuronową elementarne metryki rozbieżności wektorów sygnałów diagnostycznych. Na podstawie metryk odległości różnicowej następuje wnioskowanie systemu co do rozpoznania stanu elementów podstawowych obiektu.
EN
The article presents application of logic 4-valuable in the process of reasoning in diagnostic systems. For this purpose, the structure of an intelligent diagnostic system (DIAG 2) is presented and defined. Its essential modules: measurement, calculation, and analysis modules (program of neural network) and diagnostic inference are described. In the literature, there is no development in the field of description and implementation of the logic of the tetravalent in diagnostic systems. The author’s works in this field are innovative ones. Noteworthy is the present diagnostic method used in the system (DIAG 2). The proposed diagnostic method (assessment of the state of the examined object) is based on a comparison of vectors of diagnostic signals with their patterns’ vectors. By comparing the signals, elementary metrics of disparity vectors of diagnostic signals are determined by the neural network. On the basis of the metrics of differential distance, the system requests for diagnostics of the state of elements of the basic object.
PL
Przeprowadzono badania stanowiskowe mające na celu wyznaczenie częstości własnych złożonych obiektów technicznych metodami analizy modalnej na przykładzie przekładni zębatej DMG - 1 A, a uprzednio w oprogramowaniu LMS Test.Lab utworzono geometryczny model rzeczywistego obiektu. Zasymulowano cztery stany zdatności przekładni: 1 - stan zdatny, 2 - z przekoszeniem wałów, 3 - z uszkodzonym kołem zębatym oraz 4 - stany 2 i 3 jednocześnie. Analizując te przypadki uzyskano zbiór diagramów stabilizacyjnych, z których wybierano bieguny stabilne. W przypadku zaistnienia uszkodzenia w przekładni następowało pojawienie się zupełnie nowej częstotliwości drgań pochodzącej od uszkodzenia oraz zwiększał się modalny współczynnik tłumienia.
EN
Bench testing was performed to determine the own frequency of complex technical objects by modal analysis methods on the example of gear DMG - 1A and previously using a geometric model of real object created in LMS Test.Lab software. Four states of gearbox were simulated: 1 - as fit, 2 - with misalignment shafts, 3 - with a broken gear and 4 - states 2 and 3 at the same time. These cases were obtained by analyzing a set of stabilization diagrams from which stable poles were selected. In case of gearbox damage, the entirely new vibration frequency, derived from this damage, appeared and the modal damping factor increased.
EN
The modern engineering applications using virtual environment to simulating calculations conducting finds wider use in the process of projecting and structure dynamic analysis of machine engines and devices. Utilization of the modal analysis, aiming on the aid of transmission technical state description process brought to obtainment of three modal model parameters that describing the studied object. The analysis of results allowed to the qualification of characteristic modal parameters set for chosen technical state and introducing the natural frequency shapes for given modal model parameters of the studied mechanical construction. The LMS Test.Lab software with Modal Analysis Lite module was used for modal analysis. The results of investigations were a modal model parameters and mode shapes of investigated transmission.
PL
Metoda eksploatacyjnej analizy modalnej jest jedną z wielu technik wirtualnych wykorzystywanych w aspekcie diagnozowania maszyny i urządzeń. Istotną zaletą, szczególnie dla przemysłu jest fakt, że eksploatacyjna analiza modalna umożliwia identyfikację parametrów modelu modalnego jedynie w oparciu o pomiar odpowiedzi tego układu w trakcie eksploatacji. Podstawowym założeniem w tej metodzie jest to, że wymuszenie w trakcie pracy układu mechanicznego ma charakter losowy, a mierzony sygnał odpowiedzi układu na to wymuszenie jest niestacjonarny w czasie. W artykule przedstawiono metodę eksploatacyjnej analizy modalnej jako skuteczną formę diagnozowania maszyn. Przeanalizowano ponadto zachowanie się tej metody w przypadku wprowadzanych zmian do układu mechanicznego. Eksploatacyjną analizę modalną zastosowano do identyfikacji parametrów modalnych rzeczywistego układu mechanicznego jakim była przekładnia zębata DMG-1A.
EN
The article describes software features of integrated control and diagnostic blocks dedicated to the ProfiBus DP network, in relation to the definition of the procedural knowledge enabling a diagnostic inference. Control and diagnostic blocks have been developed in order to an application in the distributed drives system, where amount of work connected with programming exceed skills of the average class programmer. The paper presents description of integrated control and diagnostic functions developed by the authors, internal structures of diagnostic functions that automatically detect faults of supervised units (MASTER or SLAVE of the ProfiBus network).
PL
W artykule przedstawiono cechy programowe zintegrowanych bloków diagnostycznych i sterujących dedykowanych sieci ProfiBus DP, w odniesieniu do definicji wiedzy proceduralnej umożliwiającej wnioskowanie diagnostyczne. Bloki diagnostyczne i sterujące zostały opracowane pod kątem aplikacji w systemach napędów rozproszonych, w których ilość pracy związanej z wykonaniem struktury algorytmu sterującego przekracza możliwości przeciętnego programisty. Artykuł prezentuje opis zintegrowanych bloków diagnostycznych i sterujących, opracowanych przez autorów, oraz składnię funkcji diagnostycznych służących celom automatycznej detekcji błędów obsługiwanych jednostek (stacji MASTER lub SLAVE, sieci ProfiBus DP).
18
Content available remote Zastosowanie metody MDOF oraz PolyMAX w badaniach stanu skrzynek przekładniowych
PL
Potrzeba wyznaczania aktualnego stanu technicznego obiektów jest związana z podejmowaniem decyzji dotyczących dalszego sposobu ich eksploatacji oraz niezbędnych napraw obiektu technicznego. Rozwój nowoczesnych metod komputerowych oraz automatyzacja procesów technicznych w zakresie sprzętu pomiarowego jak i oprogramowania stwarza nowe możliwości realizacji badań diagnostycznych oraz monitorowania stanu złożonych obiektów mechanicznych. Analiza modalna jest metodą badania własności dynamicznych konstrukcji i może być zastosowana do przeprowadzenia badań diagnostycznych złożonych obiektów technicznych. Przedstawione w pracy wyniki badań są jedynie częścią realizowanego projektu badawczego i nie opisują całości zagadnienia, jedynie wybrane jego aspekty. Opracowanie dokonano w ramach projektu WNP-POIG.Ol.03.01-00-212/09
EN
Necessity of technical state estimation of an object is connected with the decision making dealing with further exploitation and indispensable repairs of the object. Recent development of automation and computer science with respect to measurement equipment and software creates new possibilities for the diagnosing and monitoring of compound mechanical objects. The modal analysis is a method of testing the construction dynamic properties and can be applied in diagnostic investigations of compound technical objects. The investigation results presented in this paper are only a part of research project under realization (WND-POIG.01.03.01 -00-212/09) and they describe only selected aspects of the whole issue. Key words: modal analysis, diagnostic inference
EN
The chosen results of the technical conditions identification investigations of the car transmission gearbox which was situated in the investigative laboratory of Department of Vehicles and Diagnostics in UTP Bydgoszcz by operational modal analysis methods were introduced in this paper. Conducted investigations of transmission gearbox depended on delimitations of vibroacoustics measures for chosen gear sets and accomplishment the assessment of received results influence on transmission gearbox state by operational modal analysis methods.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań identyfikacji stanów technicznych skrzynki przekładniowej, która znajduje się na stanowisku badawczym laboratorium Zakładu Pojazdów i Diagnostyki UTP w Bydgoszczy metodą eksploatacyjnej analizy modalnej. Przeprowadzone badania skrzynki przekładniowej polegały na pomiarze sygnałów drganiowych dla założonych stanów zdatności oraz badanie wpływu jej rozregulowań na zmianę sygnałów wibroakustycznych z wykorzystaniem metody eksploatacyjnej analizy modalnej.
PL
W artykule uzasadniono przydatność i wykazano możliwość budowania relacji diagnostycznych w formie układ sił - obraz symptomów drganiowych. Zaproponowano wprowadzenie klasyfikacji relacji ze względu na typ układu sił wymuszających. Zbudowano modele rzeczywiste dwóch typów układu sił i przeprowadzono badania relacji układ sił wymuszających - widmo drgań. Badano układy wymuszeń: 1) siła o przebiegu sinusoidalnym + siła stała, 2) siła o przebiegu sinusoidalnym o częstości ω 1 + siła stała + siła o przebiegu sinusoidalnym o częstości ω d; ω 1 > ω d. Wyniki badań przedstawiono w formie amplitudowo-częstotliwościowych widm przyspieszeń drgań bezwzględnych.
EN
The links between the technical condition of machines and the forces that generate the vibrating signals are highlighted. The sum and the product of two sinusoidal signals are presented, and the amplitude modulation is distinguished. The usefulness and capability of the construction of the diagnostic relationship between this match of forces and the image of vibration symptoms are substantiated. An introduction of the classification of the diagnostic relationships from the point of view of the type of matching forces is suggested. Two real models of matching forces are built, and the diagnostic relationship between the matching forces and vibration spectra is investigated. The following matches of forces are researched: 1. Sinusoidal force + stationary force, and 2. Sinusoidal force with frequency ω 1 + stationary force + sinusoidal force with frequency ω d; ω 1 > ω d. The results of research are presented in the form of described amplitude-frequency spectra.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.