Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 573

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miedź
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
1
Content available Kolej Transandyjska w Peru
PL
Zbudowana pod koniec XIX w. Kolej Transandyjska w Peru powstała z udziałem kapitału zagranicznego oraz obcej myśli technicznej. Motywem budowy linii kolejowej był zamiar eksploatacji bogatych złóż miedzi, a także srebra i złota. Zastosowane rozwiązania techniczne nawet dzisiaj budzą podziw, w szczególności tzw. nawroty (zygzaki), które pozwoliły poprowadzić linię kolejową po niedostępnych terenach górskich pasma Andów, jak to określił główny inwestor, Henry Meiggs, amerykański przedsiębiorca: tam gdzie dojdzie lama, może dojechać pociąg. Głównym inżynierem, który zaprojektował linię kolejową oraz nadzorował wykonawstwo, był Ernest Malinowski, polski specjalista, zasłużony dla Peru podczas wojny z Hiszpanią w 1866 r., ogłoszony przez mieszkańców tego kraju bohaterem narodowym.
EN
Trans-Andean Railway built at the end of the 19th century in Peru, was created with the participation of foreign capital and technical knowledge. The motive for construction of the railway line was the intention to exploit rich copper deposits and silver and gold. The applied technical solutions are admirable even today, particularly the so-called zigzags that allowed to lead the railway line through inaccessible mountain areas of the Andes, as the principal investor, Henry Meiggs, an US entrepreneur said: a train can go, where the llama goes. Ernest Malinowski, a Polish specialist, was the chief engineer who designed the railway line and supervised. Malinowski was also engaged in the war with Spain in 1866. Finally, the inhabitants of Peru proclaimed him as the national hero.
EN
Copper is one of the main components of friction materials used in vehicles’ brake systems. It is mainly used due to two features: good thermal conductivity and lubricity. Unfortunately, it is harmful no only to humans but also more to aquatic life. For this reason, there is an attempt to minimize its use. This paper presents the results of testing four groups of samples with different Cu contents (5, 10, 15, and 20%). Laboratory tests were performed using calorimetry, hot wire method, and pin-on-disc method. This allowed to determine selected physico-chemical material properties of samples, which were then used for simulation studies. They were intended to check how the heating process of friction materials with a chemical composition such as made samples will proceed in real conditions, in real brake pads.
EN
This paper addresses the issue of plasma treatment of the surface of polypropylene (PP) using sputtering of silver (Ag) and copper (Cu) and their oxides with MS-PVD in order to impart antimicrobial activity. It was found that plasma treatment of PP with Cu and Ag based layers allows to provide excellent antimicrobial properties due to a constant release of metal ions. The samples of PP treated with Cu and CuO were characterized by highest antimicrobial properties and stability of the coatings. The most stable and least effective coating against bacteria was Ag-PP sample. In turn, AgO-PP was characterized by the lowest stability in aqueous conditions and strong antimicrobial activity. It was found that leaching of metal ions from the surface of treated PP even in exceptional levels plays a crucial role in bactericidal activity.
PL
Niniejsza praca dotyczy plazmowej obróbki powierzchni polipropylenu (PP) przy użyciu miedzi (Cu) i srebra (Ag) oraz ich tlenków. Powłoki Cu, CuO, Agi AgO, wytworzone na powierzchni PP metodą rozpylania magnetronowego MS-PVD, zbadano pod względem morfologii, składu, stabilności i właściwości antybakteryjnych. Materiały powierzchniowo zmodyfikowane przy użyciu Cu i CuO charakteryzowały się najsilniejszymi właściwościami przeciwbakteryjnymi i najmniejszą stabilnością i trwałością w środowisku wodnym. Powłoka AgO wykazywała najmniejszą stabilność w warunkach wodnych i silną aktywność przeciwbakteryjną, natomiast powłoka Ag wykazywała największą stabilność, a zarazem najsłabsze działanie przeciwbakteryjne. Uzyskane wyniki wskazują, że uwalniane z naniesionych powłok jony, nawet w niewielkim stężeniu, wykazują silne działanie antybakteryjne.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy oceny stabilności oksydacyjnej paliwa do silników z zapłonem samoczynnym B7 (oleju napędowego z zawartością FAME do 7%) z dodatkami antyutleniającymi w dynamicznym kontakcie z miedzią metaliczną. Paliwo B7 może być stosowane w każdym silniku wysokoprężnym bez dodatkowych modyfikacji. Jest ono mniej uciążliwe dla środowiska naturalnego niż czysty olej napędowy z ropy naftowej, ponieważ w części pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jedyną wadą paliw z zawartością bioestrów i biodiesli jest to, że są one podatne na utlenianie, które może wywołać polimeryzację bioestru, tworząc nierozpuszczalne osady, blokujące filtry paliwowe. Kwaśne produkty reakcji utleniania bioestrów mogą powodować korozję układu napędowego. Stabilność oksydacyjna jest podstawową właściwością eksploatacyjną oznaczaną obecnie dla paliw do silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym. Zbyt niska stabilność oksydacyjna paliwa stanowi główną przyczynę niespełnienia wymagań normy PN-EN 590 + A1:2017-06. Europejska norma dotycząca paliw do silników z zapłonem samoczynnym PN-EN 590 + A1:2017-06 wymaga określenia stabilności oksydacyjnej w 110°C metodą Rancimat (PN-EN 15751). Minimalny czas indukcji to 20 godzin. W artykule przedstawiono stanowisko badawcze do oceny skuteczności działania dodatków antyoksydacyjnych w paliwach poddanych działaniu miedzi. Dynamiczny kontakt paliwa do silników o zapłonie samoczynnym zawierającego bioestry z metaliczną miedzią wielokrotnie przyspiesza proces utleniania, potwierdzając fakt, że ma ona katalityczny wpływ na stabilność oksydacyjną tego paliwa. Przedstawiono wyniki badań wpływu miedzi na stabilność oksydacyjną paliw z zawartością FAME powyżej 2% z różnymi dodatkami antyutleniającymi. Wykazano zależność stabilności oksydacyjnej paliwa od rodzaju zastosowanego dodatku zapobiegającego zbyt szybkiemu utlenianiu, jego stężenia i czasu dynamicznego kontaktu z miedzią metaliczną. Podobną zależność wykazano dla deaktywatorów metali dodawanych do paliw do silników z zapłonem samoczynnym.
EN
This article concerns assessing the oxidative stability of diesel fuel with FAME and antioxidant additives in dynamic contact with metallic copper. Biodiesel fuel is considered as a better fuel from the environmental point of view compared to petroleum diesel because it is renewable, non-toxic in nature and essentially free of sulphur and aromatics and can be used in any diesel engine without modification. One drawback of biodiesel is that it is susceptible to oxidation which can induce polymerization of esters and can form insoluble gums and sediments which are known to cause fuel filter plugging. Oxidative stability is the basic operational property currently determined for compression-ignition diesel fuels. Excessively low oxidative stability of the fuel is the main reason for not meeting the requirements of PN-EN 590 + A1:2017-06. The European diesel standard EN 590 calls for determining oxidation stability at 110C with a minimum induction time of 20 h according to the Rancimat method (PN-EN 15751). The article presents the research station for assessing the effectiveness of antioxidant additives in fuels treated with copper. The study examined the effect of copper on the oxidative stability of biofuels with various antioxidant additives. The results of the influence of copper on the oxidative stability of biofuels with various antioxidant additives are presented. The dynamic contact of fuel containing bioesters with copper repeatedly accelerates the oxidation process confirming the fact that it has a catalytic effect on oxidative stability. The results of studies on the influence of copper on the oxidative stability of fuels with FAME content above 2% with various antioxidant additives are presented. The relationship between oxidative stability and the type of additive used to prevent excessively rapid oxidation, its concentration and the time of dynamic contact with fuel have been demonstrated. A similar relationship was demonstrated for metal deactivators added to diesel fuel.
EN
This paper examines the process and methodological aspects of implementing online X-ray fluorescence monitoring of ore in terms of its silver, cadmium, zinc, lead, molybdenum, and iron grade at the process conveyors at Balkhash and Karagaily Concentrators and the main conveyor of the Nurkazgan underground mine operated by Kazakhmys Corporation LLC. The research was complicated by the need to: a) ensure reliable measurement of silver and cadmium in the range of 1+ ppm, molybdenum in the range of 10+ ppm, as well as copper, zinc, lead, and iron in the ore size class –300 mm; b) implement monitoring of the grade of these elements (except molybdenum) at Balkhash Concentrator in the waste slag of Balkhash Copper Smelter, characterized by a very complex elemental matrix. A modification of the ore monitoring station RLP-21T (by Aspap Geo LLC, Alma-Ata) was developed, implemented, and thoroughly tested for online monitoring of low-grade silver ore flows. Energy dispersive X-ray fluorescence method was adopted for ore assays. Instrument spectra were measured every second. Silver, cadmium, and molybdenum grade was calculated based on 40 measurements, copper, zinc, lead, and iron grade – based on 20 measurements.
PL
W artykule przeanalizowano proces i aspekty metodologiczne wdrażania zdalnego monitorowania zawartości srebra, kadmu, cynku, ołowiu, molibdenu i żelaza w zakładach wzbogacania Balkhash i Karagaily oraz na głównym przenośniku w kopalni podziemnej Nurkazgan obsługiwana przez Kazakhmys Corporation LLC. Badania były skomplikowane ze względu na konieczność: a) zapewnienia niezawodnego pomiaru srebra i kadmu w zakresie 1+ ppm, molibdenu w zakresie 10+ ppm, a także miedzi, cynku, ołowiu i żelaza w klasie –300 mm; b) wdrożyć monitorowanie tych pierwiastków (z wyjątkiem molibdenu) w koncentracie Balkhash ,w żużlu odpadowym Huty Miedzi Balkhash, charakteryzującym się bardzo złożoną matrycą elementarną. Opracowano, wdrożono i dokładnie przetestowano modyfikację stacji monitorowania rudy RLP-21T (firmy Aspap Geo LLC, Alma-Ata) do monitorowania online przepływów rudy srebra o niskiej jakości. Do fluorescencji rentgenowskiej zastosowano dyspersyjną metodę rentgenowską. Widma mierzono co sekundę. Zawartość srebra, kadmu i molibdenu obliczono na podstawie 40 pomiarów, a miedzi, cynku, ołowiu i żelaza – na podstawie 20 pomiarów.
EN
In paper the possibility of Cu2+ ions removing from aqueous solutions on selected synthetic ion exchange resins (Purolite S 910, S 930, S 940, S 950, C 160) was studied. These processes were described by the Langmuir and Freundlich adsorption models. It was found that the process of Cu2+ ions removing on S 910 and S 930 ion exchangers were the best described by linear equation form of Langmuir isotherm. The fit quality of the Freundlich isotherm is the best for S 940, C 160 and S 950 ion exchangers, which is confirmed by the obtained values of correlation coefficients R. The highest value of the maximum sorption capacity (about 69 mg/g) was obtained for C 160 cation exchange resin with sulfonic groups. For others ion exchange resins the monolayer capacity was decreasing in following order S 940 > S 930 > S 950 > S 910. The S 940 and S 930 ion exchangers were characterized by the highest affinity for Cu2+ ions. The amidoxime polyacrylic chelating resin S 910 was the least efficient. The differences in the affinity of the studied resins towards to Cu2+ ions can be explained by their different chemical or physical structure and particles size. In case of the studied ion exchange resins, the 1/n parameter values of the Freundlich isotherm were in range of 0.21–0.32. Therefore, it can be concluded that energy heterogeneity of the studied sorption system and intensity of Cu2+ ion removal on above ion exchangers are moderate. The K parameter value of the Freundlich equation was also highest for ion exchangers S 930 and S 940.
PL
Wykorzystanie modeli izoterm adsorpcji do opisu procesów usuwania jonów Cu2+ z roztworów wodnych na wybranych syntetycz¬nych żywicach jonowymiennych W pracy zbadano możliwość usuwania jonów Cu2+ z roztworów wodnych za pomocą syntetycznych żywic jonowymiennych firmy Purolite. Do badań wytypowano jonity chelatujące S 910, S 930, S 940, S 950 oraz kationit C 160. Badane procesy opisano za pomocą modelu adsorpcji Langmuira i Freundlicha. Stwierdzono, że liniowa forma równania izotermy Langmuira najlepiej opisuje proces usuwania jonów Cu2+ na jonicie S 910 i S 930. Jakość dopasowania izotermy Freundlicha jest najlepsza w przypadku jonitów S 940; C 160 i S 950 o czym świadczą uzyskane war-tości współczynników korelacji R. Największą wartość maksymalnej pojemności sorpcyjnej (ok. 69 mg/g) uzyskano dla kationitu C 160 z grupami sulfonowymi. Pojemność monowarstwy wyznaczona dla pozostałych jonitów chelatujących malała w szeregu S 940 > S 930 > S 950 > S 910. Największym powinowactwem do jonów Cu2+ cechował się jonit S 940 i S 930. Najmniej skuteczna okazała się amidoksymowa poliakrylowa żywica chelatująca S 910. Zaistniałe różnice w powinowactwie badanych żywic względem jonów Cu2+ można tłumaczyć ich odmienną budową chemiczną, strukturą fizyczną oraz wielkością cząstek. W przypadku badanych żywic jonowymiennych, wartości stałej 1/n izotermy Freundlicha znajdowały się w zakresie 0,21–0,32. Moż¬na zatem stwierdzić, że niejednorodność energetyczna badanego układu sorpcyjnego i intensywność procesu usuwania jonów Cu2+ na ww. jonitach jest umiarkowana. Wartość parametru K równania Freundlicha była najwyższa również dla jonitów S 930 i S 940.
EN
This paper is focused on the investigations of the residual stresses present in SLM Cu-4.3%Sn alloys, which were fabricated by the SLM process. The source Cu-4.3%Sn powder was analyzed for basic characteristics, and then the residual stress state was determined for 3D printed samples with different geometries before and after heat treatments. Stress measurements were performed using the X-ray diffraction ꞷ-sin2ψ method. Nonhomogeneous residual stresses were found to be present within SLM Cu-4.3%Sn alloys samples. Biaxial tensile stress was revealed in the interior of as-printed cube samples and it was reduced by annealing, whereas thin strip samples contained biaxial compressive stresses and after annealing the stress became more equi-biaxial but it was not reduced to zero near the sample surface. The results suggest how residual stresses are distributed within the copper SLM alloys with a simple shape. More complex geometries are expected to have correspondingly more complicated stress states. The performed investigation provides insight in to the residual stress distribution in copper alloys fabricated via SLM, which have not been widely studied yet. Application of the ꞷ-sin2ψ technique to the SLM process was analyzed and it was found that the methodology of utilizing the ꞷ-sin2ψ can be widely applied using standard X-ray diffraction facilities to study residual stresses within the additively manufactured metal alloy parts.
PL
Celem pracy było ustalenie stanu naprężeń własnych w stopach Cu-4,3%Sn wytwarzanych metodą selektywnego stapiania laserowego (SLM). Wyniki pomiaru naprężeń zostały skorelowane z uprzednio zmierzonymi właściwościami mechanicznymi i mikrostrukturą. W ramach pracy oceniono, czy zastosowany proszek ze stopu Cu-4,3%Sn spełnia oczekiwania stawiane materiałom na wyroby uzyskiwane techniką SLM oraz sprawdzono, czy metoda dyfrakcyjna ꞷ-sin2ψ jest odpowiednią metodą do pomiarów naprężeń szczątkowych w wyrobach ze stopu miedzi wykonanych metodą SLM.
EN
The Kushk-e-Bahram Manto-type Cu deposit is located in central Iran, within Eocene to Oligo–Miocene volcanic strata which occur in the central part of the Uremia-Dokhtar Magmatic Arc (UDMA). Propylitization, silicification, argillization and carbonatization are the main types of alteration to have affected the pyroclastic and volcanic rocks. There are high amounts of oxide minerals, including malachite, azurite, hematite, magnetite and goethite. Three types of primary FIs have been determined in the Kushk-e-Bahram deposit, namely; I: two-phase liquid-rich FIs (L+V), II: mono-phase liquid FIs, III: two-phase vapour-rich FIs which have been identified based on petrographical studies. Based on FI studies of co-existing quartz and calcite, homogenization temperatures (Th) must have been between 67 and 228°C, with an average of 158°C. Moreover, salinity is between 14.0–30.3 wt% NaCl, equivalent to a 19.6% average. Fluid density values vary from 0.8 to 1.1 gr/cm3. Based on FI data and related diagrams, the depth of their trapping was estimated to be <200 m and ore formation occurred at pressures of <50 bars. Consequently, mineralogy, host rock and FIs characteristics in the Kushk-e-Bahram deposit are similar to the Manto-type Cu deposits in Mesozoic-Cenozoic volcanic belts of Iran and South America.
PL
W artykule opisano nowo stosowaną w Narodowym Centrum Badań Jądrowych technologię odgazowania miedzi do potrzeb wysokiej próżni. Wysoka próżnia jest wymagana, w celu zapewnienia skutecznego przyspieszania elektronów w akceleratorach. Etapem osiągnięcia wystarczająco wysokiej próżni w strukturze jest odgazowanie termiczne wnętrza miedzianych wnęk rezonansowych, które stykają się z próżnią. Dotychczasowy proces odgazowania opierał się na prowadzeniu odgazowania wnętrza rezonatorów poprzez grzanie zewnętrznej powierzchni struktury w pomieszczeniu laboratorium. Nowa technologia polega na prowadzeniu procesu odgazowania w ograniczonej, izolowanej termicznie przestrzeni.
EN
The article describes the newly used bake-out technology for copper to meet the needs of high vacuum. High vacuum is required to ensure effective acceleration of electrons in accelerators. The stage of achieving a sufficiently high vacuum in the structure is bake-out of the interior of the copper resonant cavities that are in contact with the vacuum. The previous bake-out process was done by heating the outer surface of the structure in the laboratory. The new technology is conducted by a bake-out process in a limited, thermally insulated space.
EN
Saccharomyces cerevisiae, waste biomass originated from beer fermentation industry, was used to remove metal ions from four copper-containing synthetic effluents: Cu-Fe, Cu-Fe-Ni, Cu-Fe-Zn, and Cu-Fe-Ni-Zn. The characterization of the biomass surface was investigated by Scanning Electron Microscopy and Fourier-transform Infrared Spectroscopy. The adsorption behavior of Saccharomyces cerevisiae for copper, iron, nickel and zinc ions in aqueous solution was studied as a function of pH, initial copper concentration, equilibrium time, and temperature. Langmiur, Freundlich, Temkin and Dubinin-Radushkevich equilibrium models have been assessed to describe the experimental sorption equilibrium profile, while pseudo-first order, pseudo-second order, Elovich and the intra-particle diffusion models were applied to describe experimental kinetics data. Maximum sorption capacities have been calculated by means of Langmuir equilibrium model and mean free sorption energies through the Dubinin-Radushkevich model. Thermodynamic analysis results showed that the adsorption of copper, iron and zinc was spontaneous and endothermic in nature, while of nickel exothermic. Saccharomyces cerevisiae can be successfully applied for complex wastewater treatment.
EN
In the last few years, cationic layered clays, including bentonites have been investigated as potentialcatalysts for SCR DeNOxsystems. In this work, bentonite as the representative of layered clays wasmodified in order to obtain an alternative, low-cost NH3–SCR catalyst. Samples of raw clay wereactivated with HCl or HNO3, treated with C2H2O4and subsequently pillared with alumina by the ion-exchange. Afterwards, the modified materials were impregnated with iron and copper. The obtainedcatalysts were characterized by XRD and FT-IR. SCR catalytic tests carried out over analyzed samplesindicated the conversion of NO of approximately 90% for the most active sample. The type of acidused for modification and the type of active phase strongly influenced the catalytic properties of theanalyzed materials.
EN
The paper presents the results of research on the production and application of sintered copper matrix composite reinforced with titanium-copper intermetallic phases. Cu- Ti composites were fabricated by powder metallurgy. The starting materials for obtaining the sintered composites were commercial powders of copper and titanium. Experiments were carried out on specimens containing 2.5, 5, 7.5 and 10 % of titanium by weight. Finished powders mixtures containing appropriate quantities of titanium were subjected to single pressing with a hydraulic press at a compaction pressure of 620 MPa. Obtained samples were subjected to sintering process at 880°C in an atmosphere of dissociated ammonia. The sintering time was 6 hours. The introduction of titanium into copper resulted in the formation of many particles containing intermetallic phases. The obtained sinters were subjected to hardness, density and electrical conductivity measurements. Observations of the microstructure on metallographic specimens made from the sintered compacts were also performed using a optical microscope. An analysis of the chemical composition (EDS) of the obtained composites was also performed using a scanning electron microscope. Microstructural investigations by scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS) showed that after 6 hours of sintering at 880°C intermetallic compounds: TiCu, TiCu2, TiCu4, Ti2Cu3, Ti3Cu4 were formed. The hardness increased in comparison with a sample made of pure copper whereas density and electrical conductivity decreased. The aim of this work was to fabricate copper matrix composites reinforced with titanium particles containing copper- titanium intermetallic phases using powder metallurgy technology and determine the influence of the titanium particles on the properties of the sintered compacts and, finally, analyse the potentials application for friction materials or electric motors brushes.
EN
In the present work, different Cu-alloyed model ductile irons with ferritic (0%Cu-0.09%Mn), mixed ferritic-pearlitic (0.38%Cu-0.40%Mn) and pearlitic (0.69%Cu-0.63%Mn) microstructure were produced and analyzed in terms of their electrochemical corrosion behavior in a 3.5wt.%NaCl aqueous solution containing naturally dissolved oxygen at room temperature (25°C). The remaining elements such as Si and Mg were kept at balanced levels in an attempt to minimize variations in graphite size and distribution among different samples. The corrosion resistance was evaluated by electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic polarization. Microstructure analysis of the cast alloys confirmed similarity in the graphite morphology among the different cast samples and the expected variations in the metallic matrix. In the absence of passivation, it was found that the addition of copper led to an increase in corrosion resistance, which could be attested by higher values polarization resistance and corrosion potential.
14
Content available remote Research of mechanical and electrical properties of Cu–Sc and Cu–Zr alloys
EN
The research paper presents the impact of the scandium additive and various conditions of the heat treatment on copper mechanical, electrical and heat resistance properties. The performed research works included manufacturing of CuSc0.15 and CuSc0.3 alloys through metallurgical synthesis with the use of induction furnace and following crystallization in graphite crucibles at ambient temperature. Additionally, a CuZr0.15 alloy was produced as a reference material for previously syn-thesized Cu–Sc alloys. During research, the selection of heat treatment for the produced materials was conducted in order to obtain the highest mechanical–electrical properties ratio. Materials obtained in such a way were next subjected to thermal resistance tests. Parameters of thermal resistance test included temperatures from the range of 200–700 °C and 1 h of anneal-ing time. The research has shown that CuSc0.15 and CuSc0.3 alloys have higher heat resistance after their precipitation hardening compared to the Cu–Zr alloy. The paper also presents microstructural research of the produced materials, which showed that alloying elements precipitates are mainly localized at the grain boundaries of the material structure.
15
Content available remote Evolution of Goss texture in an Al–Cu–Mg alloy during cold rolling
EN
Evolution of Goss texture in an Al–Cu–Mg alloy during cold rolling was investigated by three-dimensional orientation distribution functions, electron back-scattered diffraction and transmission electron microscopy. The results showed that with increasing reduction from 23.7 to 80%, Goss textures gradually transformed into Brass texture through the activation of sole {111}<110> slip systems. When rolling reduction further increased from 80 to 86.3%, Goss texture rather than Brass started to rotate towards Copper and S components. The formation of Copper and S textures at these high reductions was attributed to the activation of {110}<110> and {001}<110> non-octahedral slip systems.
EN
The purpose of this study is to elucidate the flow features of the dissimilar Al-Cu welded plates. The welding method used is Bobbin Friction Stir Welding (BFSW), and the joint is between two dissimilar materials, aluminium alloy (AA6082-T6) and pure copper. Weld samples were cut from along the weld line, and the cross-sections were polished and observed under an optical microscope (OM). Particular regions of interest were examined under a scanning electron microscope (SEM) and analysed with Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) using the AZtec software from Oxford Instruments. The results and images attained were compared to other similar studies. The reason for fracture was mainly attributed to the welding parameters used; a higher rotational speed may be required to achieve a successful BFSW between these two materials. The impact of welding parameters on the Al-Cu flow bonding and evolution of the intermetallic compounds were identified by studying the interfacial microstructure at the location of the tool action. The work makes an original contribution to identifying the solid-phase hybrid bonding in Al-Cu joints to improve the understanding of the flow behaviours during the BFSW welding process. The microstructural evolution of the dissimilar weld has made it possible to develop a physical model proposed for the flow failure mechanism.
EN
The study evaluated the effect of temperature on the values of yield stress and cohesion energy of lubricating compounds thickened with calcium 12-hydroxystearate, prepared on the basis of mineral oil. Lubricating compounds without additives and with selected solid additives in the form of copper particles, graphite, molybdenum disulphide, and polytetrafluoroethylene were analysed. A rotational rheometer working with a plate-plate geometry was used for rheological studies. The influence of temperature on the rheological properties of lubricating compounds with additives was observed. Solid additives caused significant changes in the structure of the soap thickener, especially at negative temperatures.
PL
W pracy oceniono wpływ temperatury na wartości naprężenia stycznego granicznego i energii kohezji kompozycji smarowych zagęszczanych 12-hydroksystearynianem wapnia, wytworzonych na bazie oleju mineralnego. Analizie poddano kompozycje smarowe bez dodatków oraz z wybranymi dodatkami stałymi w postaci cząstek miedzi, grafitu, dwusiarczku molibdenu oraz politetrafluoroetylenu. Wyniki badań wskazały istotny wpływ temperatury i dodatków na właściwości reologiczne kompozycji smarowych.
PL
W pracy wykonano obliczenia symulacyjne odzysku miedzi i ołowiu z żużla z pieca zawiesinowego hutniczego, stanowiącego odpad poprodukcyjny w technologii wytapiania miedzi. Żużel ten ze względu na wysoką zawartość materiałów metalonośnych może zostać powtórnie przetworzony w technologii wysokotemperaturowej redukcji przy udziale reduktorów stałego i gazowego: C i CO. Zastosowana metoda obliczeniowa polegała na poszukiwaniu minimum funkcji energii Gibbsa określonego przez temperaturę, ciśnienie i masy składników w fazie metalicznej, żużlowej i gazowej dla układu trójskładnikowego złożonego z tlenków: miedzi, żelaza i ołowiu. Do obliczeń wykorzystano komercyjne oprogramowanie FACTSage. Symulacje uwzględniały zmianę energii Gibbsa na skutek procesów zachodzących pomiędzy składnikami układu i reduktorem wyrażonymi za pomocą stałych równowag reakcji chemicznych przebiegających w rozpatrywanym układzie. W wyniku rekcji pomiędzy redukowanymi tlenkami metali powstaje faza CO2, która w pewnych warunkach osiąga równowagową prężność, powoduje to zahamowanie redukcji pomimo wprowadzania kolejnych porcji reduktora. Istotną rolę w procesie odzysku miedzi odgrywa efekt temperaturowy. Przy temperaturze 1500 K zaobserwowano niemal całkowitą redukcję tlenków miedzi i ołowiu, podwyższenie temperatury spowodowało intensyfikację procesu redukcji tlenku żelaza.
EN
Calculation simulations for copper and lead recovery from fluidized-bed furnace slag, i.e. copper melting waste, are presented in the paper. This slag is high in metal-bearing material therefore can be reprocessed in the high temperature reduction process with solid and gaseous reducers: C and CO. The applied calculation method lied in finding minimum Gibbs energy function defined by temperature, pressure and mass of components in metallic phase, slag phase and gaseous phase for a three component system consisting of copper oxide, iron oxide and lead oxide. The calculations were made with the use of commercial software FactSage. Simulations accounted for the change of Gibbs energy due to the processes taking place between components of the system and reducer, expressed with constant equilibria of chemical reactions taking place in the analyzed system. As a result of reactions between reduced metal oxides, CO2 phase was produced. In certain conditions it reached equilibrium pressure hindering reaction, though successive parts of reducer were introduced. The temperature effect plays an important role in the process of copper recovery. At a temperature of 1500 K almost complete reduction of copper and lead oxides was observed and higher temperature intensified the process of iron oxide reduction.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.