Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  embargo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu rosyjskiego embarga na polski eksport produktów rolno-spożywczych w okresie półtora roku jego obowiązywania. Szczególną uwagę skupiono na produktach trzech sektorów – mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Rosja była bowiem ważnym rynkiem zbytu produktów tych sektorów. Choć wprowadzone embargo w zasadzie nie wpłynęło na wyniki polskiego eksportu rolno-spożywczego, to jednak producenci niektórych branż dotkliwie odczuli te ograniczenia. Największe straty ponieśli producenci wieprzowiny, świeżych owoców (m.in. jabłek i gruszek), świeżych warzyw (m.in. kapusty, papryki i ogórków), mrożonek warzywnych oraz serów dojrzewających.
EN
The purpose of the article is to assess the impact of the Russian ban on Polish agri-food exports over one and a half year of its duration. The special attention was paid to products of three sectors, that is, meat, fruit and vegetable as well as dairy branch. Russia was an important market for the products of these sectors. Although the imposed embargo has not influenced in fact the Polish agri-food exports, some producers have been hit hardly by the ban. The producers of pork meat, fresh fruits (e.g. apples and pears), fresh vegetables (e.g. cabbage, peppers and cucumbers), frozen vegetables and ripened cheese were affected by the largest income losses.
PL
Podział polityczny i militarny na dwa bloki Wschodu i Zachodu stał się po II wojnie światowej nieuchronną konsekwencją. W płaszczyźnie gospodarczej pierwszą ofiarą zimnowojennej rzeczywistości okazał się handel międzynarodowy, a przede wszystkim wymiana handlowa między krajami kapitalistycznymi i krajami bloku komunistycznego. Apogeum ograniczeń we wzajemnym handlu przypada na przełom lat 1952/53. Jakkolwiek zasadniczy zwrot na gorsze w stosunkach (nie tylko gospodarczych) między krajami dwóch systemów społeczno-ekonomicznych, a zwłaszcza między USA i Związkiem Radzieckim nastąpił dopiero w 1948 r., to jednak intensywny rozwój handlu trwał jedynie do 1946 roku. W tym czasie nic jeszcze nie zapowiadało zasadniczej zmiany trendu rozwojowego. Żadne względy ekonomiczne nie przemawiały za ograniczeniem stosunków handlowych ze Związkiem Radzieckim czy z innymi krajami socjalistycznymi. Polityczną zapowiedzią pogorszenia stosunków politycznych, a w konsekwencji również gospodarczych i handlowych między państwami bloku radzieckiego a państwami Europy Zachodniej i Stanami Zjednoczonymi było słynne przemówienie Winstona Churchilla w Westminster Collage w Fulton w dniu 5 marca 1946 roku, a więc zaledwie w 10 miesięcy po zakończeniu II wojny światowej w Europie.
EN
Political and military division into two blocks, Eastern and Western one, constituted an inevitable outcome of the World War II. In economic terms international trade, particularly an exchange between capitalist countries on one hand and communist bloc countries on the other hand, proved to be the first victim of the Cold War. The apogee of restrictions in mutual trade between the two blocs was observed at the turn of years 1952-1953. Though, a fundamental deterioration of the relationship (not just in economic terms) between the two socio-economic systems, and especially between the US and the Soviet Union, took place as late as in 1948, an intensive development of trade lasted until 1946 only. At that time, there were no sings of fundamental change in the development trend. No economic considerations justified the restriction of trade relations with the Soviet Union and with other socialist countries. Deterioration of political relations, and consequently of economic and trade relations between the countries of the Soviet bloc and the countries of Western Europe and the United States was looming; however, after Winston Churchill’s famous speech at Westminster College in Fulton on 5 March 1946, mere 10 months after the World War II had ended in Europe.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu wprowadzenia przez Rosję zakazu wwozu żywności (m.in. z państw Unii Europejskiej) na polski handel produktami rolno-spożywczymi w 2014 r. Miniony rok był trudny dla polskich producentów żywności, zwłaszcza w dwóch sektorach, tj. mięsa wieprzowego oraz owoców (głównie jabłek) i warzyw. Zamknięcie rynków wielu krajów na polską wieprzowinę, a przede wszystkim rosyjskie embargo, wymusiło na producentach podjęcie działań w kierunku dywersyfikacji rynków zbytu. Wyniki handlu zagranicznego wskazują, że podjęte działania przyniosły pozytywne rezultaty. Eksport rolno-spożywczy Polski w 2014 r. wzrósł o 4,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. W celu zminimalizowania negatywnych skutków potencjalnego szoku popytowego na rynkach żywnościowych w przyszłości, potrzebna jest dalsza dywersyfikacja rynków zbytu.
EN
The aim of the article is to assess the impact of embargo, imposed on agri-food imports to Russia (i.e. from the European Union) on Polish trade in agri-food products in 2014. Year 2014 was difficult for Polish food producers, especially for pork, fruit (mainly apples) and vegetable producers. Due to a block on Polish pork exports by some countries and Russian embargo, food producers in Poland had to take steps to diversify their markets. The foreign trade results show that the undertaken actions have brought positive effects. The Polish exports of agri-food products increased in 2014 by 4.5% in comparison to the previous year. To minimise the negative consequences of potentially demand shocks on the food markets in the future, the further market diversification is needed.
PL
Celem artykułu jest ocena potencjalnych skutków wprowadzenia przez Rosję zakazu wwozu artykułów rolno-spożywczych, m.in. z państw Unii Europejskiej. Rosja jest ważnym odbiorcą żywności z państw UE, a zwłaszcza z Polski. W 2013 r. na rynek rosyjski trafiło nieco ponad 6% eksportu rolno-spożywczego Polski, a Rosja była trzecim pod względem wielkości odbiorcą polskiej żywności. Przeprowadzona analiza wykazała m.in., że wskutek wprowadzenia embarga na rynku krajowym pozostaną produkty o wartości ok. 0,8-0,9 mld euro (w skali roku), przede wszystkim pochodzące z sektora owocowo-warzywnego, mięsnego i mleczarskiego. Produkty te trudno będzie sprzedać na rynku krajowym ze względu na ograniczony wzrost jego chłonności. Proces dywersyfikacji zagranicznych rynków zbytu będzie również utrudniony, gdyż wskutek embarga zwiększy się światowa podaż produktów rolno-spożywczych. Osłabieniu może ulec także, silna dotychczas, pozycja konkurencyjna Polski w eksporcie żywności do państw UE.
EN
The aim of the article is to assess the potential consequences of embargo, imposed on agri-food imports to Russia, inter alias, from the European Union. Russia is an important market for food from the EU countries, especially from Poland. In 2013, more than 6% of Polish agri-food exports reached Russia, which was the third largest market for Polish food. The research results show that the embargo will result in the food surplus of 0.8-0.9 billion EUR per year on the Polish market, mostly consisting of fruits and vegetables, meat, and dairy products. It might be difficult to sell these products on the domestic market due to a limited growth of its absorptivity. The diversification process of foreign markets for the Polish food might be also more challenging, since the imposed embargo will lead to the global supply of agri-food products. In addition, the strong current competitive position of Poland in exports to the EU countries could also weaken.
PL
W artykule przedstawiono zjawisko embarga rosyjskiego jako przykład sankcji politycznej oraz jej wpływ na systemy logistyczne przedsiębiorstw. Wskazano logistykę dystrybucji oraz logistykę zaopatrzenia jako dwa najmniej odporne ogniwa w firmie. Następnie pokazano działania wspomagające plany logistyczne takie jak: różnicowanie produktów, pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych, stworzenie systemu zarządzania kryzysowego czy sięganie po środki z Unii Europejskiej. Przeanalizowano sytuację przykładowego przedsiębiorstwa i zaproponowano środki niwelowania strat spowodowanych embargo.
EN
The following article presents the phenomenon of the Russian embargo as an example of political sanctions and its impact on corporate logistics systems. Indicated distribution logistics and supply logistics as two of the least resistant cells in the company. It also shown the action plans for logistical support such as product differentiation, acquiring new business partners, creating a crisis management system or reliance upon funding from the European Union. Examines the position of the example company and suggests methods to eliminate losses due to the embargo.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.