Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  installation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania termowizji do oceny stanu technicznego budynku i jego instalacji. Ocenie poddano poprawność wykonania rozwiązań konstrukcyjnych, prac termomodernizacyjnych i sposobu użytkowania mieszkań. Analizowane budynki zostały wzniesione w technologii tradycyjnej, drewnianej i uprzemysłowionej. Wykazano, że termowizja jest szybką metodą oceny stanu technicznego elementów budynku oraz środowiska wewnętrznego. Umożliwia wskazanie miejsc wadliwego wykonania prac oraz przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk w mieszkaniach.
EN
The article presents several examples of the use of thermovision to in order to assess the technical condition of a building and its installation. The author examines the factors, such as the correctness of constructional solutions, execution of thermomodernization treatments and the way of using apartments. The analyzed buildings were built in traditional, wooden and industrialized technology. It has been shown that thermovision is a quick method for assessing the technical condition of building elements and for assessing the internal environment. What is more, thermovision allows you to indicate places of faulty execution of works and the reasons for the occurrence of adverse phenomena in apartment.
EN
The paper presents the schemes of various equipment for the mechanical treatment of the industrial and domestic wastewater, which allows removing it from the main part of the pollution. An examination of the shortcomings of the known equipment with the aim of its improvement was conducted. As a result, an installation scheme for continuous high-performance mechanical wastewater treatment was proposed. In contrast to the known equipment, the proposed installation provides a three-staged treatment of wastewater with the help of the two pairs of gratings – for preliminary treatment (removal of large-size pollutions) and by filtration through the two metallic sieves – for normal and fine treatment (removal of small-size mechanical pollutions). The installation consists of highly-efficient appliances for the cleaning of filtering elements in the course of realization of the working process, which provides stable high productivity of treatment. The installation has simple reliable design and low energy expenses. The paper contains the formulas for determining of main operational parameters of the installation: the change of the cross-sectional area of the filtering elements and productivity of the working process, periodicity of cleaning of gratings and sieves, the necessary electric power of installations drives. These formulas can be a basis for further research of installation and for elaboration of a method of its design calculation.
PL
W ciągle rozwijającym się świecie i co za tym idzie zwiększającej się liczbie ludności problem powstawania ogromnych ilości osadów ściekowych w ciągu roku stanowi coraz poważniejszy problem. Jednym z możliwych sposobów zagospodarowania tych kłopotliwych odpadów jest wykorzystanie rolnicze, jednak przedtem należy pozbyć się patogenów, jakimi są szkodliwe bakterie i jaja pasożytów obecne w ściekach. Nawiezienie pola skażonymi osadami może skończyć się zarażeniami u ludzi i zwierząt spożywających plony wyhodowane na takim polu. Zawartość wybranych patogenów w osadach ściekowych przeznaczonych do zastosowań rolniczych jest uregulowana prawnie. Higienizacje osadów ściekowych można przeprowadzić za pomocą promieniowania jonizującego. Na świecie zbudowana została pewna ilość instalacji do napromieniowywania osadów ściekowych, m.in. w Indiach, Niemczech, USA czy Korei Południowej. Możliwe jest wykorzystanie źródeł izotopowych lub też akceleratorów elektronów. Z doświadczeń przeprowadzonych z użyciem takich instalacji, jak również badań laboratoryjnych wynika, że dawka potrzebna do higienizacji zawiera się w przedziale 3-5 kGy.
EN
In a constantly evolving world and, consequently, an increasing population, the problem of the formation of huge amounts of sewage sludge during the year is a growing problem. One of the possible ways to manage this troublesome waste is agricultural use, but before that you must get rid of the pathogens that are harmful bacteria and parasite eggs present in the wastewater. Fertilization of the field with contaminated sediments may end up infecting humans and animals consuming crops grown in such field. The content of selected pathogens in sewage sludge intended for agricultural applications is regulated by law. Hygienization of sewage sludge can be carried out using ionizing radiation. A number of sewage sludge irradiation installations have been built in the world, including in India, Germany, the USA or South Korea It is possible to use isotope sources or electron accelerators. From experiments carried out with the use of such installations, as well as laboratory tests, it appears that the dose needed for hygienization is in the
4
PL
W artykule przedstawiono problem wykonania typowych instalacji, przede wszystkim elektrycznych w budynkach o konstrukcji drewnianej, z uwagi na warunki pożarowe. Omówiono zagrożenia w przypadku typowych gniazdek i przełączników elektrycznych oraz uszczelnień przejść instalacyjnych.
EN
The paper presents typical solutions for multi-family wooden buildings. Construction solutions were analysed and examples of implementation were presented, among others from Germany, Austria and Poland.
5
Content available remote Remonty mieszkań w budynkach wielkopłytowych
PL
W artykule poruszono temat robót remontowych prowadzonych w mieszkaniach w budynkach wykonanych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej. Przedstawiono problem zużycia technicznego i funkcjonalnego obiektów, a także zakres prac rozbiórkowych i wykończeniowych prowadzonych z uwzględnieniem specyfiki budownictwa wielkopłytowego.
EN
The article discusses the subject of renovations made in flats of buildings constructed according to prefabricated large-panel technology. The paper presents the issue of technical and functional wear and tear of buildings as well as the scope of demolition and finish works, taking into account the specificity of large-panel construction.
PL
Niniejszy artykuł w skrótowy sposób opisuje zakres i wymagania wprowadzane do normy EN 13941, która uzyskała status normy europejskiej w kwietniu, a status normy polskiej w czerwcu 2019 r.
EN
This article briefly describes the scope and requirements introduced by the new European standard EN 13941-2, which obtained the status of a European standard in April 2019 and the status of a Polish standard in June 2019.
PL
W artykule omówiono współcześnie obowiązujące zasady poprawności instalacji czujników umożliwiające realizację jakościowo możliwie najlepszych pomiarów dla sygnałów pozyskiwanych z tych czujników. W przypadku licznych turbozespołów pracujących w kraju (łącznie z tymi najnowszymi) opisane w artykule zasady są mniej lub bardziej naruszone.
PL
Kompleks usługowy POSEJDON to największy realizowany w Polsce budynek o niskim zużyciu energii NZEB. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii zredukowano o 76% zakładaną emisją CO2 do atmosfery. Pod płytą fundamentową budynku wykonano pasywny układ pozyskiwania energii cieplnej. W budynku zostaną zamontowane pompy ciepła, elektrownia fotowoltaiczna, system odzysku wody zużytej oraz stanowiska do ładowania aut elektrycznych. Dzięki tym rozwiązaniom POSEJDON jest przykładem obiektu proekologicznego.
EN
In Szczecin is constructed mixed use complex POSEJDON. It will be the largest NZEB in Poland. Thanks to the use of modern pro-ecological technologies based on renewable energy sources POSEJDON will reduce carbon dioxide (C02) emissions to the atmosphere by as many as 76%. A passive geothermal energy system for the needs of heating and cooling was realised under the foundations of the The building will be fitted with heat pumps, photovoltaic power station, rainwater utilisation system and electrical car charging stations. Due to this solutions POSEJDON is the example of a pro-ecological object.
10
Content available remote Korona Warszawy - najwyższe z najwyższych. Mennica Legacy Tower
PL
Artykuł przedstawia koncepcję oraz aspekty techniczne budowy wieżowca Mennica Legacy Tower. Prezentuje układ funkcjonalny budynku oraz przybliża proces jego budowy. Zawiera także informacje na temat rozwiązań konstrukcyjnych, elewacji i architektury wnętrz.
EN
The article presents the concept and technical aspects of the construction of the Mennica Legacy Tower skyscraper. The functional layout of the building was presented and the construction process was approximated. Information on design solutions, facades and interior architecture is also included.
PL
Celem badań nad podjętym tematem było pogłębienie wiedzy w zakresie sztuki publicznej w przestrzeni miast, przestrzeni zróżnicowanej pod względem urbanistycznym, krajobrazowym, kulturowym i społecznym, a także pod względem odmiennych postaw i potrzeb zarówno twórców, jak i odbiorców. Analizie badawczej została poddana wielozmysłowość przestrzeni, którą transfiguruje architektura i sztuka. W niniejszym artykule omówiono problematykę konstruowania czasoprzestrzeni, kształtowania tożsamości narodowej i regionalnej miejsca poprzez wprowadzenie do realnej przestrzeni działań z zakresu sztuk wizualnych, które pełnią rolę dla niej uzupełniającą w wyniku zastosowania nowych form, kolorów, dźwięków, zapachów, materiałów i faktur. Poprzez warstwę symboliczną sztuka pozwala nam identyfikować się z danym miejscem. Interesuje mnie płynność pomiędzy architekturą a instalacją, nie tylko pod względem formalnym, ale też pod względem ideologicznym. Architektura i instalacja są sobie bliskie. Mam tu na myśli te realizacje architektoniczne, które same w sobie stanową rzeźbiarskie dzieło sztuki. Można tu wymienić wiele przykładów, o których wspominam w artykule, ale szczególną uwagę przykładam do artysty konceptualnego Daniela Burena, który współpracował z takimi architektami, jak Frank Ghery czy Frank Lloyd Wright.
EN
Works on the subject were started with the aim to advance knowledge about public art in the urban space; a space highly diversified in terms of urban planning, landscape, cultural and social aspects, but also the attitudes and needs of the authors and the recipients. The research analysis focused on the multisensuality of space, transfigured through architecture and art. The article discusses the issues of building the time-space continuum and shaping the national and regional identity of places by introducing visual art projects into the factual space, to complement it with the new forms, colours, sounds, fragrances, materials and textures. We use the symbolic layer of art to identify with places. I am particularly interested in the smoothness of boundaries between architecture and installation, not only in formal terms, but also from the ideological perspective. There is a close connection between architecture and installations, clearly reflected by architectural projects which alone are sculptural works of art. The examples are numerous, and I will mention some of them further in the text, but my primary intention is to place maximum focus on an internationally acclaimed conceptual artist Daniel Buren, who cooperated with architects such as Frank Gehry or Frank Lloyd Wright.
13
Content available Wyzwania i innowacje w działalności inżynierskiej
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zastosowanych w praktyce trzech innowacji w zakresie: materiałowym, montażowym, sprzętowym oraz wyzwania, jakim jest prowadzenie budowy rozległej obszarowo. Artykuł zawiera opisy i dokumentację zdjęciową przytoczonych rozwiązań inżynierskich.
EN
The aim of the article is to present three innovations in the scope of materials, installation and equipment, which have been used in practice, as well as the challenge posed by managing a vast area construction project. The article contains descriptions and photographic documentation of the abovementioned engineering solutions.
PL
Ostatnie lata w branży wodociągowo-kanalizacyjnej to okres dynamicznego rozwoju i wdrażania nowych materiałów, urządzeń oraz technologii, które w znaczącym stopniu przyczyniają się do usprawnienia zarówno budowy, jak i eksploatacji infrastruktury związanej z branżą. Podczas konferencji WOD-KAN-INSTAL najlepsze technologie, urządzenia i materiały zostały wyróżnione i nagrodzone statuetkami EUREKA.
PL
Kompleksowe projekty modernizacji obiektów stanowią istotne wyzwania w zakresie inżynierii i zarządzania projektami. Zmodernizowane obiekty powinny zapewnić większą wydajność i ulepszenia produkcji, nie powodując niepotrzebnych przestojów, zawirowań w harmonogramach i budżetach, które zazwyczaj są wyjątkowo napięte. Nie pozostawia to miejsca na nieprzewidziane opóźnienia i niespodzianki, co oznacza, że wymagane jest dokładne zrozumienie obiektu, instalacji. W nowoczesnych przedsięwzięciach, wykonawcy coraz częściej korzystają z technologii skanowania laserowego, aby zmniejszyć ryzyko związane z projektami modernizacyjnymi.
16
Content available remote Układanie wielkoformatowych płyt ceramicznych
17
Content available remote Połączenia stolarki ze ścianą miejscem wrażliwym
PL
Jednym ze źródeł strat ciepła w budynku jest połączenie stolarki okienno-drzwiowej ze ścianą. W artykule poruszono problem poprawnej termoizolacji stolarki okienno-drzwiowej w warstwie BSO. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego przedstawiono niektóre przyczyny występowania mostków termicznych na połączeniu ościeżnica – ściana.
EN
One of the sources of heat loss in the building is the joints of the windows and the doors with the wall. The article presents the problem of correct thermal insulation of window and door joinery in the ETICS layer. Based on many years of expert experience, some reasons for the occurrence of thermal bridges at the joint of the „frame-wall” have been presented.
18
Content available remote Montaż przewodów kominowych metodą podciągania hydraulicznego
PL
Celem artykułu jest opisanie montażu przewodów spalinowych w żelbetowych kominach przemysłowych. Artykuł przedstawia najczęściej spotykane konstrukcje samonośne przewodów oraz technologię ich montażu. Przybliżono również metodę scalania elementów przewodu z poziomu terenu oraz podnoszenie z użyciem urządzeń hydraulicznych.
EN
The aim of this paper is to present chimney flues erection in reinforced concrete industrial chimneys. The paper features the most common structures of the self-supported chimney flues and the technique is used to erect them. Welding of the flue sections/elements on the ground level and lifting by using hydraulic strand jacks have been presented also.
EN
This paper compares district heating system installations in Omsk in order to see their similarities and differences from which conclusions are drawn on how to improve the systems. The purpose of this paper is to define the valid condition of typical network in Russia, to define the reasons of damage occurrence on the basis of operational data and to make forecasts for the operation of a district heating (DH) network for the next years. Methods include lowering specific heat and water losses. Three groups of factors, namely system installation, operation and maintenance and corrosion issues, were identified and examined. Systematic replacements and refurbishments of the old network pipes are key to the reliability. Lowering the supply and return temperatures would enable better renewable energy sources integration. The integration of renewable energy sources in district heating systems is the most important goal that still needs to be achieved. The final purpose of the paper is to investigate the challenges in modelling the reliability issues and energy losses of heating networks and to analyse the factors that influence them. For that reason, this paper provides a comprehensive review of pipe installation issues associated with DH systems.
PL
Porównano instalacje ciepłownicze w Omsku z podobnymi systemami ciepłowniczymi w miastach Rosji. Podano również sposoby i możliwości poprawy ich działania. Celem artykułu jest określenie warunków eksploatacji typowej sieci ciepłowniczej występującej w Rosji oraz zdefiniowanie powodów występowania uszkodzeń na podstawie danych eksploatacyjnych. Przedstawiono również prognozy potrzebnych działań w systemie ciepłowniczym w następnych latach. Zastosowane metody polegać będą głównie na ograniczeniu strat ciepła i ubytków wody sieciowej. Można wyróżnić trzy grupy czynników, które wpływają na straty ciepła i ubytki wody sieciowej. Są to: różnego rodzaju instalacje odbiorcze, eksploatacja i konserwacja oraz wpływ korozji. Wpływ tych czynników na jakość systemu ciepłowniczego został określony i sprawdzony. Systematyczna wymiana i odnawianie starych sieci jest kluczem do ich niezawodnej pracy. Ponadto obniżenie temperatury wody sieciowej na zasilaniu i powrocie pozwoli na lepszą współpracę z odnawialnymi źródłami energii.
20
Content available remote Termoizolacyjne systemy montażu okien i drzwi balkonowych
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.