Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie wentylacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wentylacja mechaniczna odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu pływalni. Jest jej nieodłącznym elementem, umożliwiającym utrzymanie odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych powietrza. Brak prawidłowej wentylacji hali basenowej wpływa nie tylko niekorzystnie na warunki mikroklimatyczne, ale również przyspiesza niszczenie materiałów konstrukcyjnych.
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące emisji zanieczyszczeń w garażach. Zamieszczono krajowe wymagania prawne dotyczące wentylacji bytowej garaży. Omówiono problemy dotyczące określania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza w garażach. Przedstawiono sposób wyboru gazu wskaźnikowego do obliczenia wymaganego strumienia powietrza zewnętrznego w systemach wentylacji mechanicznej. Przytoczono niemiecką metodykę projektowania wentylacji bytowej (ogólnej) w garażach zamkniętych (VDI 2053-1:2014 [18]).
EN
The article presents informations on pollutant emissions in car parks. National legal requirements for car parks ventilation are provided. Problems related to determining permissible concentrations of air pollution in garages were discussed. The method of choosing the indicator gas for calculating the required outside air flow in mechanical ventilation systems is presented. The German methodology for designing general ventilation in closed car parks was quoted (VDI 2053-1: 2014 [18]).
PL
W artykule omówiono wymagania prawne oraz wytyczne branżowe dotyczące zalecanych poziomów wilgotności względnej (RH) powietrza wewnętrznego w różnych obiektach. Dokonano przeglądu literatury nt. badań dotyczących wpływu wilgotności względnej powietrza wewnętrznego na czas przetrwania i zakaźność wirusów znajdujących się w powietrzu wewnętrznym i na powierzchniach w budynkach. Wyniki badań, w tym dotyczących koronawirusów, zdają się potwierdzać słuszność zalecanych przez wytyczne branżowe przyjmowanych poziomów wilgotności względnej powierza wewnętrznego w aspekcie sanitarnym.
EN
In this paper there were discussed legal requirements and sector guidelines considering recommended level of indoor air relative humidity (RH) in various buildings. There was reviewed subject literature on relative humidity influence on infectivity and survival of viruses present in the indoor air and on surfaces in buildings. The research results, including the ones concerning coronaviruses, seem to confirm validity of relative humidity levels in sanitary aspect recommended by sector guidelines.
PL
Poprawne działanie instalacji wentylacji i klimatyzacji zależy od wielu czynników. Na początkowym etapie ważne jest odpowiednie zaprojektowanie i zwymiarowanie poszczególnych elementów wyposażenia instalacji, a następnie poprawne jej wykonanie. Wielu użytkowników instalacji wentylacji i klimatyzacji zaniedbuje jednak kolejny istotny element, którym jest odpowiednie serwisowanie i czyszczenie instalacji. W artykule porównano efektywność odzysku ciepła centrali wentylacyjnej wyposażonej w wymiennik krzyżowy dla dwóch stanów jego czystości. Badania przeprowadzono na stanowisku znajdującym się w Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. W wyniku przeprowadzonych badań określono wzrost efektywności odzysku ciepła dla badanego wymiennika krzyżowego po jego czyszczeniu.
EN
Proper ventilation and air conditioning systems working depends on many factors. At the beginning it is very important to perform design each elements of the system. Next important step is construction of the installation. Many users neglect another important element, which is proper servicing and cleaning of the elements of the installation. In the article are presented heat recovery efficiency measurements conducted for air handling unit with cross-flow heat exchanger. Two different cleanliness are considered. Everything were made on research station in Laboratory of Ventilation and Air-Conditioning in Faculty of Mining and Geoengineering at AGH University in Krakow. At the beginning were conducted measurements for dirty cross-flow heat-exchanger. Next the heat exchanger were cleaned, and the same measurements were conducted. According to the achieved results the increase of heat recovery efficiency after heat exchanger cleaning were described.
PL
Zdrowe zielone biura to raport Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), Powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych w drugiej połowie 2017 roku wśród 703 pracowników biur różnej klasy w całej Polsce. Odpowiada na pytanie, co składa się na zdrowe i zielone budownictwo, i inspiruje do projektowania środowiska pracy z nowej perspektywy.
PL
Stale przybywa nowych programów dla projektantów, w tym zaawansowanych narzędzi trójwymiarowych i do modelowania, koniecznych do projektowania zintegrowanego. Zalety BIM widzą architekci i projektanci branżowi, zwłaszcza ci wchodzący do zawodu – wyrośli już w świecie narzędzi wirtualnych. Dostrzegają je także wykonawcy, a nawet inwestorzy. Główną przeszkodą w projektowaniu tego typu jest nie tyle brak kompetencji architektów i projektantów, co trudność w przekonywaniu inwestorów do ponoszenia dodatkowych kosztów użycia takich narzędzi. Koszty zatem ponoszą architekci i projektanci stosujący BIM, co nie wpływa pozytywnie na ich pozycję na rynku względem podmiotów projektujących tradycyjnie.
PL
Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują kolejne wymagania dla systemów wentylacyjnych wynikające z dyrektywy w sprawie ekoprojektu. W procesie projektowania i doboru urządzeń należy brać pod uwagę zmieniające się wymagania dla urządzeń wentylacyjnych, gdyż za parę lat, w trakcie budowy i montażu, niektórych urządzeń nie będzie już na rynku. Nowe wymagania mają też wpływ m.in. na rozmiary urządzeń, co ma istotne znaczenie podczas projektowania i zapewnienia miejsca na ich montaż.
EN
Starting from 1st January 2018 next regulations of Ecodesign Directive enter into force. Changing regulations must be taken into consideration when designing the ventilation system. In a couple of years our designed devices may not exist in the market due to some new restrictions. Ecodesign directives affect also the size of the air handling units so the space designed for the machinery must be of enlarged size.
PL
W artykule porównano dwie technologie produkcji kanałów instalacji wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym. W projekcie wykonawczym określono strumień powietrza wentylacyjnego, dobrano niezbędne urządzenia i przewody. Bazując na tym projekcie, założono wykonanie instalacji z przewodów o przekroju kołowym, a następnie z przewodów o przekroju prostokątnym, prowadzących taki sam strumień powietrza przy takich samych oporach instalacji. Przewody porównano pod względem stopnia skomplikowania produkcji, wagi, montażu i zastosowania oraz ceny. Stwierdzono, że tańsze inwestycyjnie będzie wykorzystanie kanałów o przekroju kołowym. Przewody takie można łatwiej i szybciej zamontować ze względu na ich mniejszą wagę, mają też mniejszą powierzchnię, przez co można zastosować mniej materiału izolacyjnego. Elementy instalacji w technologii prostokątnej są droższe z racji bardziej złożonego procesu produkcji.
EN
The article compares two technologies of mechanical ventilation channels in a single family house. At the outset was made an executive project. There was specified air flow ventilation, matched the necessary equipment and channels. At the first time there was made an installation on circular air ducts then installation on rectangular profile. Both types of technologies was carrying the same amount of air flow and resistance. There was compared circular and rectangular channels in terms of: production, weight, montage and prices. It was found that less expensive was technology based on circular shapes. Those air ducts can be easier and faster to montage because they have less weight, smaller surface area and need less isolation materials. In the other hand rectangular components are more expensive because of more complicated production process.
PL
Mogłoby się wydawać że wentylacja strumieniowa w porównaniu do wentylacji kanałowej nastręcza więcej problemów. Przecież wymaga dużych szachtów i odpowiedniego ich rozmieszczenia…
PL
Systemy wentylacyjne dobierane są indywidualnie do potrzeb projektowych, wymiarowane jest przy tym urządzenie i wybierane podzespoły. Przedstawiane w katalogach technicznych parametry techniczne poszczególnych podzespołów wchodzących w skład instalacji wentylacyjnej często nie uwzględniają ich zachowania się po włączeniu do całej instalacji. Zachodzi więc konieczność zastosowania wspólnego współczynnika (parametru), który określa sprawność funkcjonowania kompletnego systemu wentylacji w budynku. W artykule o tym, czym jest wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFM oraz w jaki sposób jest wyliczany.
PL
W poprzednich artykułach cyklu pod wspólnym tytułem Miejscowa wentylacja wywiewna podano ogólne zasady projektowania tej wentylacji oraz omówiono obudowy wentylacyjne, ssawki i okapy. Obecnie przedstawione zostaną zasady i przykłady ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych, par i aerozoli ciekłych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.