Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kabel elektroenergetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono matematyczny model wyznaczania strat mocy oraz temperatury w kablu elektroenergetycznym średniego napięcia. Dokładne wyznaczenie mocy wydzielanej w kablu, a w konsekwencji jego temperatury jest bardzo skomplikowane. Straty mocy generowane w kablu uzależnione są od prądu oraz od napięcia. Straty zależne od prądu odnoszą się do ciepła generowanego w elementach przewodzących kabla (żyle roboczej oraz ekranie). Z kolei straty generowane w izolacji kabla związane są z napięciem roboczym. W niniejszym artykule wyznaczono straty mocy i temperaturę kabla pomijając straty występujące w izolacji. Obliczenia wykonano dla przypadku kabla z izolowanym ekranem oraz z prądem powrotnym w ekranie. W obliczeniach uwzględniono zjawisko naskórkowości oraz zbliżenia.
EN
The paper presents a mathematical model for determining power losses and temperature in a medium voltage cable. The exact determination of the power emitted in the cable and, consequently, its temperature is very complicated. The power losses generated in the cable depend on the current and voltage. Current-dependent losses refer to the heat generated in the cable's conductive elements (phase conductor and screen). In turn, the losses generated in the cable insulation are associated with the operating voltage. In the paper the power losses and cable temperature, excluding insulation losses were determined. The calculations were made for a cable with insulated shield and with return current in the shield. The calculations took into account the skin and proximity effects.
2
Content available remote Effect of soil moisture on current-carrying capacity of low-voltage power cables
EN
One of the factors affecting current-carrying capacity of underground power cables is the thermal resistivity of soil. Its value in the close proximity of the cable is the most important, and for this reason, in some cases, the local soil is replaced with an another soil type or with a cementsand mixture. The thermal resistivity of the soil is strongly affected by moisture, and in the case of a cement-sand mixture – as tested by the authors – also by this mixture initial water content. The paper presents results of investigation of soil moisture influence on the soil thermal resistivity, and an analysis of the current-carrying capacity of a low-voltage power cable for various soil parameters, in particular its part directly surrounding the cable.
PL
Jednym z czynników wpływających na obciążalność prądową długotrwałą kabli ułożonych w ziemi jest rezystywność cieplna gruntu. Największe znaczenie mają parametry gruntu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie kabla i z tego powodu grunt rodzimy zastępuje się innym lub mieszaniną cementowo-piaskową. Na rezystywność cieplną gruntu duży wpływ ma wilgotność, a w przypadku mieszaniny cementowopiaskowej – jak wynika z badań autorów – także zawartość początkowa wody w tej mieszaninie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wilgotności gruntu na jego rezystywność cieplną oraz analizę obciążalności prądowej długotrwałej kabla niskiego napięcia dla różnych parametrów gruntu, w szczególności gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie kabla.
PL
Analiza wymagań obecnie obowiązujących w polskich przepisach techniczno-budowlanych w odniesieniu do stosowania kabli w budynkach oraz porównanie tych wymagań z poziomami klas określonymi w europejskim systemie oceny właściwości kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych dotyczących reakcji na ogień.
EN
The analysis of current requirements of Polish building regulations in relation to electric cables and optical fibre cables applications in the buildings and comparison of these requirements with the levels of classes described in European assessment system of electric cables and optical fibre cables reaction to fire performance.
PL
W artykule omówiono problematykę lokalizacji miejsca uszkodzenia, na skutek zwarć i przerw zupełnych jak i zwarć i przerw niezupełnych, w kablach elektroenergetycznych. Przedstawiono kilka metod lokalizacyjnych, ich porównanie i sposoby zastosowania. Wyszczególniono i przedstawiono najczęstsze przyczyny uszkodzeń lokalizowanych kabli, ich rodzaje i sposoby naprawy. Większość metod sprawdza się w przypadku zastosowania przynajmniej trzech metod lokalizacyjnych łącznie. Przedstawione w artykule sposoby naprawy wykrytych uszkodzeń są sposobami praktycznymi, wykonywanymi na co dzień przez monterów i konserwatorów.
EN
The paper discussed the problem of the location of the damage site as a result of short-circuits and complete breaks as well as short-circuits and incomplete breaks in power cables. Several localization methods are presented, their comparison and methods of application. The most frequent causes of damage to localized cables and their types are listed and presented and ways to repair. Most methods work well when using at least three localization methods together. The methods of repairing the detected defects presented in this paper are practical methods.
EN
Power is increasingly supplied to city centres with 110 kV cable lines. This is a convenient way to supply power, and practically the only one possible in areas of dense urban development. A high-voltage cable contains a coaxial metallic sheath, in which in normal operation and in fault conditions (during short-circuits) significant line-to-earth voltages can be induced, which threatens electric shock and/or damage to the cable’s outer non-conductive sheath. These voltages depend on the earthing/bonding of the cable’s sheaths, and on the cable configuration. These voltages induce currents, which, in turn, cause additional power losses in the cable. The article presents multivariate analysis of the voltages induced in a selected cable line in steadystate condition. Single-point bonding of sheaths has been discussed, as well as their both-ends bonding, transposition, and transposition of cores (conductors). For each case, the losses of active power in this line have been calculated.
PL
Streszczenie Dostarczanie mocy do centrów miast coraz częściej odbywa się z wykorzystaniem linii kablowych o napięciu 110 kV. To dogodny sposób zasilania, a praktycznie jedyny możliwy w przypadku gęstej zabudowy miejskiej. Kable wysokiego napięcia zawierają współosiową żyłę powrotną, w której podczas normalnej pracy oraz w stanach zakłóceniowych (podczas zwarć) mogą indukować się znaczne napięcia względem ziemi, co zagraża porażeniem i/lub uszkodzeniem zewnętrznej powłoki kabla. Wartości tych napięć zależą od sposobu uziemienia żył powrotnych kabli oraz konfiguracji kabli. Konsekwencją napięć indukowanych są prądy indukowane, a te z kolei są przyczyną dodatkowych strat mocy w kablach. W artykule przedstawiono wielowariantową analizę napięć indukowanych w wybranej linii kablowej. Rozpatrzono uziemienie jednostronne żył powrotnych, uziemienie dwustronne żył powrotnych, transpozycję żył powrotnych oraz transpozycję żył roboczych. Dla każdego z przypadków obliczono straty mocy czynnej w tej linii.
PL
W artykule przedstawiono analizę, mającą na celu określenie możliwości przekroczenia obciążalności zwarciowej żył powrotnych kabli średniego napięcia, podczas zwarć podwójnych z ziemią. Przeprowadzona analiza bazowała na danych statystycznych rzeczywistej sieci średniego napięcia. Zaprezentowane wyniki obliczeń obejmują między innymi prawdopodobieństwa przekroczenia obciążalności znamionowej żył powrotnych kabli oraz liczby przekroczeń tej wartości na jednostkę długości linii kablowych, mogących wystąpić w określonym czasie.
EN
The article presents an analysis aimed to identify the possibility of exceeding the short-circuit capacity of return conductors of medium voltage cables, during the two-phase-to-earth faults. The analysis was based on actual statistical data of medium voltage power network. Presented results of the calculations include, among others, the possibility of exceeding the rated capacity of return conductors of cables and the number of exceedances of this value per unit length of cable lines, which may occur within a specific time.
7
Content available remote Reakcja na ogień kabli elektroenergetycznych
PL
W ślad za mandatem M/443 na kable zasilające, sterowania i komunikacyjne została opracowana norma wyrobu PN-EN 50575, dotycząca kabli elektrycznych służących do przesyłu elektryczności i komunikacji, instalowanych w budowlach i stosowanych podczas robót budowlanych, którym stawia się wymagania związane z bezpieczeństwem pożarowym, a konkretnie z ich właściwościami w zakresie reakcji na ogień, ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu oraz wydzielania substancji niebezpiecznych. W artykule opisano metody badań kabli elektroenergetycznych dotyczące reakcji na ogień, dymotwórczości oraz kwasowości gazów powstałych podczas spalania powłok i izolacji kabli, a także przedstawiono kryteria, jakie muszą spełniać kable elektroenergetyczne w celu osiągnięcia odpowiedniej klasy reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-6.
EN
Following the mandate M/443, the PN-EN 50575 product standard has been developed. This standard refers to electric cables used for electricity and communication, installed in buildings and used for constructional work, which are subject to fire safety regulations in the case of their reaction to fire performance, fire spread, smoke production and release of dangerous substances. In this article there are presented reaction to fire, smoke production and acidity of gases evolved during the combustion of cable sheath, bedding and insulations test methods, together with criteria for cables which must be fulfilled to reach the appropriate reaction to fire class according to PN-EN 13501-6 standard.
EN
Based on the current regulations, the article presents selected aspects of the maintenance, repairs and overhauls of electric equipment. As a safety rule for such works, these regulations indicate the requirement to disconnect the equipment from its power source. The disconnection should be executed in such a way as to leave a break of continuity in the power supply circuits and protection of the state of disconnection. The cores of the installation wires should be grounded with stationary or portable grounding devices in the installation disconnection location and in the works location. The work station or site should be analysed and a risk assessment should be performed to verify an acceptable level of risk which, together with appropriately selected personnel, should guarantee the required level of safety. Recent accidents related to fault location as well as repairs of electrical cables and wires indicate deficiencies both in the work process organization and the competence of the technical service personnel.
PL
Artykuł przedstawia, na tle obowiązujących przepisów, wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia konserwacji, napraw i remontów urządzeń elektrycznych. Przepisy w tym zakresie wskazują, jako zasadę bezpieczeństwa prowadzenia takich prac, wyłączenie urządzeń spod napięcia oraz zabezpieczenie stanu wyłączenia, poprzez uziemienie żył przewodów instalacji w miejscu jej wyłączenia spod napięcia oraz w miejscu pracy. Stanowisko lub miejsce pracy podlega analizie i ocenie ryzyka, która przy akceptowalnym poziomie ryzyka, w połączeniu z odpowiednio dobranym personelem, gwarantuje wymagany poziom bezpieczeństwa. Zaistniałe w ostatnim czasie wypadki przy pracy w związku z lokalizacją uszkodzeń oraz naprawą kabli i przewodów elektroenergetycznych wskazują na nieprawidłowości zarówno w zakresie organizacji procesu pracy, jak i kompetencji personelu technicznego.
9
Content available remote Kable elektroenergetyczne w układach napędowych z przekształtnikami
PL
Współczesne układy napędowe wykorzystujące przekształtniki częstotliwości zapewniają łatwą regulację prędkości obrotowej oraz łagodny rozruch zasilanego silnika indukcyjnego. Zalety takiego rozwiązania są oczywiste, ale jednocześnie występują liczne problemy techniczne wynikające z zastosowania przekształtników częstotliwości. Główne problemy to występowanie wyższych harmonicznych w prądzie zasilającym oraz przepięć w układzie, wzmożona degradacja izolacji kabla i silnika, wzrost poboru mocy biernej z sieci oraz dodatkowe straty. Niektóre problemy są jednoznacznie związane z parametrami technicznymi kabla energetycznego zastosowanego w układzie. Wymagany jest bardzo staranny dobór rodzaju kabla do zasilania silnika.
EN
Modern drive systems using frequency converters provide easy speed control and soft start-fed induction of the motor. The advantages of that system are obvious, but also there are numerous technical problems resulting from the use of frequency converters. The main problems are the presence of the higher harmonics in the supply current and the surges in the system, increased degradation of the cable and motor insulations, an increase of reactive power consumption from the network, and occurrence of the additional losses. Some problems are clearly related to the technical parameters of power cable used in the system. Therefore a very careful selection of the type of cable to power the motor is required.
PL
Artykuł omawia zagadnienia dotyczące diagnostyki kabli elektroenergetycznych a w szczególności metody badań diagnostycznych opartej na pomiarze wyładowań niezupełnych, sposobu określania miejsca wyładowań niezupełnych na linii kablowej, pomiaru współczynnika stratności, przyczyn powstawania wyładowań niezupełnych i pomiarów diagnostycznych kabli elektroenergetycznych średniego napięcia. We wnioskach podkreślono celowość systematycznego przeprowadzania pomiarów diagnostycznych kabli.
EN
The article discusses problems concerning the diagnostics of power cables, particularly the methods for diagnostic search based on measurement of non-complete discharges, method of determine the place of non-complete discharges on cabel-line, method of measurement the loss-factor, the causes of arise of non-complete discharges and diagnostic-searches of the of the power cables of middle voltage. In inferences was underlined the usefulness of systematically management of the diagnostic measurements of power cables.
11
Content available remote Wytrzymałość elektryczna przerwy międzystykowej wyłącznika próżniowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesów łączeniowych podczas wyłączania obwodów pojemnościowych SN wyłącznikiem próżniowym oraz wytrzymałości elektrycznej przerwy międzystykowej. Prezentowane badania dotyczą wyłączania rzeczywistych nieobciążonych linii kablowych SN i ich modeli fizycznych dla różnych przyśpieszeń styku ruchomego.
EN
The paper presents results of investigations of joining processes during switching medium voltage (MV) power cable lines by a vacuum switch and electrical strength of the gap between the contacts. The presented investigations concern switching of the real unloaded medium voltage (MV) power cable lines and their physical models for different accelerations of movable contact.
PL
Artykuł opisuje sposób działania zespołu zabezpieczeniowo-pomiarowego SEPAM 80 oraz użytych w nim algorytmów służących do wypracowania czasu wyłączenia prądu zasilającego kabel elektroenergetyczny, chroniąc go przed nadmiernym temperaturowo obciążeniem. Jako materiał wyjściowy posłużył katalog firmy Schneider-Electric promujący to urządzenie, z natury rzeczy pozbawiony szczegółów, a te okazały się na tyle interesujące podczas wnikliwej analizy teoretycznej, że skłoniły do popełnienia niniejszej publikacji. Wykazano w niej teoretyczną zgodność i zasadność użytych wzorów oraz skuteczność stosowanych algorytmów. Dokonano też badań zarówno symulacyjnych modelu cieplnego kabla XHAKXS jak i rzeczywistych w laboratorium zwarciowym uzyskując potwierdzenie poczynionych rozważań. Wykonane badania wykazały ponadto znaczącą wrażliwość działania zabezpieczenia na wprowadzane parametry wejściowe, takie jak np. stała czasowa kabla, które nie są powszechnie znane i wprowadzane są intuicyjnie na podstawie nieprecyzyjnych wytycznych.
EN
This paper describes the operation of the measuring-protective SEPAM 80 unit as well as implemented algorithms used for evaluation of the tripping time protecting cable against overloads. The scarcity of theoretical background in Schneider-Electric company catalogue promoting this unit was the main reason for further investigation which delivered material for this paper. The theoretical conformity and correctness of implemented formulas as well as their efficiency were shown, verified by numerical simulation and thermal laboratory tests. Additionally, they also showed the distinctive sensitivity of the SEPAM 80 unit to input parameters, for example, cable time constant, which is not precisely determined and is chosen on the basis of intuition.
PL
Elektroenergetyczne linie przesyłowe najwyższych napięć mogą być źródłem różnych uciążliwości oraz narażeń negatywnie oddziaływujących na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi. Jednym z głównych narażeń środowiskowych jest pole magnetyczne wytwarzane przez te linie. W artykule przedstawiono analizę porównawczą rozkładów natężenia pola magnetycznego pod wybranymi liniami napowietrznymi z rozkładami pola nad odpowiadającymi im parametrami przesyłowymi liniami kablowymi.
EN
High voltage power line are sources of different risk for the environment. They can influenced to the people health, too. Magnetic field is one of important environment risk. This paper presents of comparative analysis of magnetic fields distribution in environment of overhead or underground line.
PL
Przedstawiono analizę problemu adiabatycznego nagrzewania żyły powrotnej prądem zwarciowym. Podano zależności umożliwiające obliczenie temperatury żyły powrotnej podczas zwarcia, dopuszczalnego prądu zwarcia dla danego przekroju żyły i czasu trwania zwarcia oraz wymaganego przekroju żyły dla danego prądu zwarcia i czasu trwania zwarcia. Wyniki zilustrowano przykładami zaczerpniętymi z praktyki inżynierskiej.
EN
Presented is analysis of return conductor adiabatic heating problem caused by short-circuit current. Given are dependances making it possible to calculate temperature of return conductor during short-circuit fault, short-circuit current capability for the given condustor cross-section dimensions and fault clearance time as well as the needed conductor cross-section for the given fault current and fault clearance time. Results are illustrated with examples taken from engineering practice.
15
Content available remote Modelowanie zjawisk cieplnych instalacji kablowych umieszczonych w powietrzu
PL
Referat dotyczy modelowania zjawisk cieplnych w elektroenergetycznych liniach kablowych, których bezpośrednim otoczeniem zewnętrznym jest powietrze atmosferyczne. Wśród tych przypadków znajdują się linie kablowe umieszczone w osłoniętych pionowych rynnach, jak i kable w poziomych duktach i tunelach, czyli wszędzie tam, gdzie ruch powietrza odgrywa rolę medium konwekcyjnego. Zaproponowane modele wykorzystują metodę sieci cieplnych, a dokonane symulacje służą określeniu obciążalności długotrwałej linii kablowej.
EN
In the present work the transient temperature calculations of power cable installations cooled by blasts of air are modelled by means of thermal network components and simulated by ATP MODELS. Detailed investigations has been focused on the cables located in underground tunnels including free and forced convection accelerating the exchange of thermal energy, as well as the cables on riser poles and cables in buried troughs.Several models of thermal components based on formulas derived from experiments have been developed changing the whole rating calculation process to a more flexible computer simulation task.
PL
W zależności od wzajemnego położenia obszaru źródłowego Y (w którym gęstość prądu jest różna od zera) i obszaru obserwacji X dokonano różnych rozwinięć funkcji ln(r) i wyznaczono analitycznie logarytmiczny potencjał wektorowy A we wszystkich obszarach kabla koncentrycznego. Następnie wyznaczono indukcyjności własne żyły i osłony oraz indukcyjność wzajemną między żyłą kabla a jego osłoną dla przypadku prądu przemiennego o stałej gęstości prądu oraz z uwzględnieniem zjawisk naskórkowości i zbliżenia.
EN
According to the position of the source area Y (in which current density is nonzero) towards the observation area X different developments of function ln(r) are executed and the logarithmic vector potential A is analytically determined in the whole area of a coaxial cable. Afterwards the self-inductances of the core and the sheath along with the mutual inductance between the cable core and its sheath are determined for an alternating current of a constant current density taking skin and proximity effects into consideration.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.