Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  employability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
When enrolling at university, student candidates assume that by the time they graduate, they will have acquired competencies that significantly improve their future employability. It is therefore worth verifying whether the human capital developed by students in the course of their studies really does facilitate better employment. The aim of the article is to identify the key elements of the human capital of tertiary graduates in the context of their employability. The analysis will utilise data collected in the course of a study conducted in 2017 by the provincial Labour Office in Lublin and covering 1,375 cases of Lublin University graduates residing and employed within Lubelskie province. The respondents indicated human capital elements such as education, experience, skills, and personal attributes as those that significantly influenced their employability. The study revealed that the greatest barrier to good employment is the lack or insufficiency of professional experience. In turn, the greatest advantages, significant in terms of professional activity, include the following personal and practical skills: diligence and accuracy, self-reliance, work organisation, communication skills, resilience to stress, and engagement. The respondents also mentioned the importance of availability and readiness to improve the already possessed qualifications.
2
Content available remote Specjalności kierunku EiT a potrzeby studentów i pracodawców
PL
Spadek zainteresowania kierunkiem studiów „Elektronika i Telekomunikacja” w Politechnice Łódzkiej każe przyjrzeć się bliżej potencjalnym jego przyczynom. Jedną z nich może być brak jednoznacznie określonych celów kształcenia w świetle zatrudnialności przyszłych absolwentów. Artykuł opisuje jedno z działań podjętych w celu identyfikacji przyczyn zaistniałej sytuacji. Polega ono na uporządkowaniu oferty przedmiotów do fakultatywnego wyboru poprzez czytelne określenie trzech specjalności. Proponowane rozwiązanie ma ułatwić studentom wybór preferowanych ścieżek kształcenia przy jednoczesnym uproszczeniu procesu dydaktycznego pod względem organizacyjnym. Zaproponowany podział na specjalności oraz dobór przedmiotów tych specjalności jest wynikiem analizy rynku pracy oraz preferencji studentów z lat wcześniejszych.
EN
The decline in interest in the "Electronics and Telecommunications" field of study at the Lodz University of Technology requires a closer look at its potential causes. One of them may be the lack of explicitly defined learning objectives in the light of the employability of future graduates. The article describes one of the actions taken first to identify and clearly define these causes and then to re-formulate the specialties in the study program that will be based on the existing offer of the elective subjects. The proposed solution is aimed at helping the students to choose their preferred learning pathways while optimizing the teaching process in terms of organization. The syllabus of the specialties and the selection of subjects composing them are based on the analysis of the labour market and students’ preferences in the previous years.
EN
India is transiting to a knowledge society where the goal of business is changing. In this knowledge era business houses are concentrating on people, planet and profit that lead the path towards prosperity, sustainability. Sustainability is developing prosperity, without compromising the life of future generations. There are three pillars of sustainability: social, environmental, and economical. Today companies are integrating ideas of sustainability in their core functions to have business success. With see changes in the country’s economy new models of business is coming up. Companies are setting up that are more resilient and thrives in the long term. In a true sense a sustainable business model is a more accepted model in today’s business place that generates profit while improving societal and environmental conditions. This has given room for many new opportunities which in turn has given way to the fresh graduates to be more productive and contribute for the development of the organization as well as the nation. To meet the goals of sustainability and sustainable business there are many challenges the management graduates particularly needs to face. The development of a country is directly connected with quality education. The education system in India has to undergo a lot of reformation to produce competent students to match the requirements to drive sustainable development. Existing courses in Management Education needs to be more realistic to realize the needs of sustainability. Currently the success factor of Universities and Colleges is to produce graduates not just with the degree but in addition to it to produce competent prospective candidates for employment or entrepreneurs who can conduct themselves productively and efficiently in the dynamic economy and bring social change. This paper reports a literature-based analysis of the coverage of the competencies required for considering sustainability aspects for management graduates. The study aims to specify the required competencies for management students to become managers with regards to sustainability, and to provide guidance on how to close the competency gap.
EN
The global economic crisis of the past decade and the accruing shifts in labour market policy, coupled with the rapid advances in technology have resulted in a far less certain future employment horizon than ever before [1]. In response, Higher education institutions (HEIs) are best positioned to advance knowledge and produce work ready graduates with the requisite skills for the future economy [2]. In this paper, the current understanding regarding the role of HEIs, the academic-student partnership, graduate employability, industry collaboration and research led teaching are merged into a framework entitled P-PAC (Partnership in Pedagogy, Accreditation and Collaboration). This framework encourages and embeds a partnership approach between academia, students and industry with the goal of promoting collaboration, facilitating relevant curriculum and pedagogy practise and accrediting achievement in order to effect deeper and more engaged learning and teaching, so that students are better equipped with the necessary skills for both employability and global citizenship. The P-PAC framework is validated using a 5 ECTS Lean Systems module. The authors also define Threshold Concepts-major as those concepts (identified by the academic) which are inherent in a module and which need to be achieved by the student, in order to attain mastery of the subject matter. Threshold Concepts-minor are defined as those intermediate concepts identified by the student in their mastery of Threshold Concepts-major. Examples of both concept types are presented in this paper.
5
Content available remote Potencjał zawodowy – samoocena magistrantów ekonomii UWM w Olsztynie
PL
Celem badań było określenie poziomu samooceny potencjału zawodowego (tzw. zatrudnialności) magistrantów ekonomii UWM w Olsztynie. Wykorzystano specjalny kwestionariusz, który został opracowany na podstawie modelu zatrudnialności studentów. W badaniach empirycznych wzięło udział 113 studentów ostatniego roku studiów magisterskich. Poziom samooceny potencjału zawodowego badanej zbiorowości studentów był ogółem niski. Respondenci zdecydowanie niżej ocenili zewnętrzne warunki wpływające na ich zatrudnialność, np. sytuację na rynku pracy, niż własne umiejętności i kompetencje.
EN
The aim of the study was to identify self-perceived employability of economy students at University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland. A questionnaire compatible with the model of students’ employability was used. The respondent group consisted of 113 students of the last year of master economy studies. The level of self-perceived employability of respondents was low. However, the components of employability connected with the skills and competences of students were much higher assessed, whereas the components connected with external environment, e.g. current situation on the labour market, were lower assessed by students.
EN
In the present paper the authors address the importance of forward-thinking in terms of career management among youths. Because the youth - perceived as a central section of the future evolution - must develop both in terms of personal and professional features, the authors approached aspects regarding youths’ interest on employment fields and their propensity towards future development. The study approached within the present paper was carried out through “Be active, get involved!” project, which took place between 2015 and 2016; the study itself represent a subaction of “Career counselling and guidance” activity carried out within the project.This article provides to readers the opportunity to create a picture regarding youths’ propensity to early career management and their interest on future employment fields.
PL
W niniejszym artykule autorzy zwracają uwagę na znaczenie myślenia przyszłościowego w zakresie zarządzania karierą wśród młodzieży. Ponieważ młodzież - postrzegana jako centralna część przyszłej ewolucji - musi rozwijać się zarówno pod względem cech osobistych, jak i zawodowych, autorzy podeszli do aspektów dotyczących zainteresowania młodzieży dziedzinami zatrudnienia i ich skłonnością do przyszłego rozwoju. Badanie, którego dotyczyła niniejsza praca, zostało zrealizowane poprzez projekt "Bądź aktywny, angażuj się!", który miał miejsce w latach 2015-2016; samo badanie stanowi część działania "poradnictwa i doradztwa zawodowego" realizowanego w ramach projektu. Artykuł ten zapewnia czytelnikom możliwość stworzenia obrazu dotyczącego skłonności młodzieży do wczesnego zarządzania karierą i zainteresowania przyszłymi obszarami zatrudnienia.
PL
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia telepracy w rozwijaniu zatrudnialności na współczesnym rynku pracy. W opracowaniu przedstawiono główne wyzwania współczesnego rynku pracy. Zaprezentowano problemy definicyjne związane z pojęciem zatrudnialności oraz scharakteryzowano jego różne wymiary. Omówiono również istotę kompetencji pracowniczych i telepracy. Ponadto, określono znaczenie telepracy w kreowaniu zatrudnialność na współczesnym rynku pracy. W opracowaniu, wykorzystując metodę opisową, dokonano przeglądu literatury przedmiotu.
EN
The aim of this article is to indicate the importance of telework in the development of employability in the modern labour market. The study presents main challenges of the modern labour market. It shows definitional problems associated with the concept of employability and defmes its vanous dimensions. It also explains the concept of the employee competencies and telework. Moreover, it underlines the importance of telework m the process of creation of employability in the modern labour market. The study reviews the subject literature, applying a descriptive method.
PL
Przemiany zachodzące we współczesnych organizacjach pociągają za sobą liczne zmiany w sferze zatrudnienia. Model długoterminowego zatrudnienia staje się coraz rzadszy. Nowa specyfika zatrudnienia, opartego w dużej mierze o relacje elastyczne i tymczasowe, wysokie bezrobocie oraz mało elastyczny, wymagający rynek pracy stawiają wobec polskich pracowników nowe wyzwania. W tym kontekście wielu badaczy wskazuje na rosnące znaczenie zatrudnialności {employability) jako czynnika zwiększającego bezpieczeństwo zatrudnienia pracownika i możliwości rozwoju kariery zawodowej. Celem artykułu jest przestawienie koncepcji zatrudnialności {employability), jej podstawowych założeń i roli we wzmacnianiu bezpieczeństwa zatrudnienia oraz szans na sukces zawodowy pracowników.
EN
Changes in contemporary organizations result in many alterations in employment relationships. The long-term employment model falls into oblivion. This new specificity of employment, based to a large degree on flexible and temporary relationships, high unemployment as well as inflexible, demanding labor market, puts new challenges before Polish employees. In this context many researchers point out to the importance of employability as a factor enhancing the employee's job security and opportunities of career development. The aim of this paper is to present the idea of employability, its basic assumptions and its role in enhancement of job security and chances for career success of employees.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.