Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 292

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polietylen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
Content available remote Polietylen jako substytut polistyrenu spienionego w opakowalnictwie
PL
Produkcja i wykorzystanie polistyrenu spienionego (EPS) odgrywają ważną rolę w przemyśle chemicznym. Jednak opakowania otrzymywane z EPS nie spełniają wymogów określonych w przepisach o ochronie środowiska, a sam proces ich produkcji nie jest opłacalny. Dlatego zaproponowano innowacyjne rozwiązanie, które minimalizuje ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko opakowań wykonanych z EPS oraz zmniejsza koszty produkcji. W tym celu zaproponowano zmniejszenie objętości opakowań polistyrenowych wykorzystywanych w przemyśle poprzez zastąpienie ich innowacyjną poduszką powietrzną z polietylenu.
EN
Expanded polystyrene (EPS) and polyethylene (PE) films were compared as packaging materials in electroindustry. Use of air filled PE bags was recommended as alternative protective materials in packaging electrotech. devices for their storage and transportation.
EN
This work deals with the study of polymers, and, in particular, polyethylene; its production, types, properties, and usage. The experimental part evaluates the changes of properties of the polyethylene film to be reused under various exposure conditions and selection of the most suitable medium for its application. The film made of low-density polyethylene (LD-PE) was influenced by aggressive media with different pH, specifically Savo for the disinfection, Savo as a Saponate for dish washing and Coca-Cola. On LD-PE films the water absorption and melting temperature evaluation tests were performed. Carried out tests show that the most aggressive medium for LD-PE film from used media is Coca-Cola. The most effective application of LD-PE film like wrapping on container transported is the Savo used as a Saponate for dish washing.
EN
Two 1D-types’ nanofillers, in the form of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and halloysite nanotubes (HNTs), were introduced in an amount of 10, 15 and 20 wt % to linear low density polyethylene (LLDPE) in order to compare their effect on rheological properties. The neat LLDPE and its nanocomposites were obtained by direct melt blending. Since rheological properties have a key impact on the processing of polymer materials, it has been determined whether and how carbon and non-carbon nanotubes affect the viscosity of the composition. It was found that the addition of MWCNTs more significantly affects both the melt viscosity as well as the storage and loss moduli of the LLDPE matrix, compared to HNTs-based nanocomposites.
PL
Dwa rodzaje nanonapełniaczy 1D, w postaci wielościennych nanorurek węglowych (MWCNTs) oraz nanorurek haloizytowych (HNTs) wprowadzono do liniowego polietylenu małej gęstości (LLDPE) w ilości 10, 15 lub 20% mas. Nienapełniony LLDPE oraz nanokompozyty na jego osnowie otrzymano metodą bezpośredniego mieszania w stanie stopionym. Zbadano wpływ dodatku nanonapełniaczy na właściwości reologiczne wytworzonych kompozytów determinujące ich przetwórstwo. Stwierdzono, że dodatek MWCNTs do polietylenowej osnowy znacznie wyraźniej niż dodatek HNTs wpływa zarówno na zwiększenie lepkości stopu, jak ina moduły: zachowawczy oraz stratności.
EN
The main goal of this research was to develop antistatic polyethylene films with a surface resistance of ≤109 Ω. The research involved testing low density polyethylene/linear low density polyethylene (PE-LD/PELLD) filled with various amounts of expanded graphite EG 096. The samples were made by hot pressing and injection molding. Mechanical and electrical properties were tested. The research results show that samples with a content of 30% by weight of expanded graphite are characterized by good mechanical properties, e.g. Young’s modulus of the filled PE was higher by 195% compared to pure polyethylene.
PL
Głównym celem prezentowanych badań było opracowanie antystatycznych folii polietylenowych o oporności powierzchniowej ≤109 Ω. W pracy zbadano polietylen małej gęstości (PE-LD/PE-LLD) napełniony różną ilością grafitu ekspandowanego EG 096. Próbki wykonano metodą prasowania na gorąco i formowania wtryskowego. Zbadano ich właściwości mechaniczne oraz elektryczne. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że próbki o zawartości 30% mas. grafitu ekspandowanego charakteryzują się korzystnymi właściwościami mechanicznymi, np. moduł Younga napełnionego PE był o 195% większy niż polietylenu bez udziału napełniacza.
EN
This paper presents a study of PE–LD and PE–HD as modifiers of elastomers used in mobile tracks on their tribological wear. The experiment was conducted at a “rotating bowl” test stand in three types of soil mass: light, medium, and heavy soil. Based on measurements of mass wear of the tested materials, relative resistance to wear was determined. It was found that an elastomer containing chemically modified polyethylene (PE–HD) was more resistant to wear than an elastomer containing low-density polyethylene (PE–LD). Using a microscope, the condition of the material surfaces following tribological tests was analysed.
PL
W pracy przedstawiono badania PE–LD i PE–HD jako modyfikatorów elastomerów stosowanych w gąsienicach jezdnych na ich zużywanie tribologiczne. Badania przeprowadzono na stanowisku „wirującej misy” w trzech rodzajach masy glebowej: gleba lekka, średnia oraz ciężka. Na podstawie pomiarów zużycia masowego badanych materiałów wyznaczono względną odporność na zużycie. Stwierdzono, że elastomer zawierający polietylen modyfikowany chemicznie (PE–HD) jest bardziej odporny na ścieranie w stosunku do elastomeru o zawartości polietylenu o niskiej gęstości (PE–LD). Za pomocą mikroskopu dokonano analizy stanu powierzchni materiałów po badaniach tribologicznych.
PL
Intensywny rozwój nauk z obszaru inżynierii materiałowej sprawił, że modyfikując właściwości materiałów kompozytowych coraz częściej konieczne jest sterowanie strukturą materiału na poziomie skali nano aby uzyskać pożądane właściwości użytkowe. Zmiany właściwości nanokompozytów polimerowych są ściśle związane z jakością rozprowadzenia fazy wzmacniającej w osnowie polimerowej. Badano mikrostruktury kompozytów polimerowych na osnowie polietylenu małej gęstości z dodatkiem nanorurek haloizytowych (HNT) wytworzonych w procesie wytłaczania jednoślimakowego przy różnych prędkościach obrotowych ślimaka. Na podstawie otrzymanych fotografii mikroskopowych ze skaningowego mikroskopu elektronowego dokonano analizy struktury badanych kompozytów oraz oceny jakości zdyspergowania HNT w osnowie z polietylenu. Przeprowadzono badania z wykorzystaniem skaningowego kalorymetru różnicowego, na podstawie których określono wpływ zawartości HNT na temperaturę zeszklenia, temperaturę topnienia, temperaturę krystalizacji oraz stopień krystaliczności polietylenu małej gęstości.
EN
Low d. polyethylene prepd. by K. Głogowska and Ł. Majewski (2019)¹⁾ was studied for dispersion of nanotubes in polyethylene matrix by using a scanning electron microscope. Redn. of the rotational speed of the screw in composites with a constant content of nanotubes resulted in an increase of the no. of small sized agglomerates. Increasing the content of nanotubes in composites resulted in an increase of the the no. of agglomerates and their size. The melting, glass transition and crystn temps. were detd. by differential scanning calorimetry. Melting points and glass transition temps. of composites were slightly lower than the corresponding values of polyethylene, while an inverse relationship was obsd. for the crystn. point value.
EN
The article has presented comparative tests of the rheological characteristics of lowdensity polyethylene (LDPE) with an addition of calcium carbonate (CaCO3), containing 7, 14, 21 and 28 wt % of filler, respectively. The measurements were carried out by an off -line measuring technique (using a modified dead-weight plastometer), an on-line measuring technique (with a gear pump capillary rheometer) and an in-line measuring technique (with an extruder rheometer). The rheological parameters of the polymeric materials were determined based on the Ostwald de Waele powerlaw model at a temperature of 170 °C. The effect of calcium carbonate addition on the characteristic of operation of each of the employed instruments, the flow curves, the viscosity curves, and the values of power-law index (n) and consistency factor (K) have been determined.
PL
Przedstawiono badania porównawcze charakterystyk reologicznych kompozytów polietylenu małej gęstości (LDPE) z dodatkiem 7, 14, 21 i 28 % mas. węglanu wapnia (CaCO3). Zastosowano techniki pomiarowe typu off-line (zmodyfikowany plastometr obciążnikowy), on-line (reometr kapilarny z pompą zębatą) oraz in-line (reometr wytłaczarkowy). Parametry reologiczne materiałów polimerowych wyznaczano w temperaturze170 °C na podstawie modelu potęgowego Ostwalda-de-Waele. Określano wpływ dodatku węglanu wapnia na charakterystykę pracy każdego z zastosowanych urządzeń, przebieg krzywych płynięcia, przebieg krzywych lepkości oraz wartości wykładnika płynięcia (n) i współczynnika konsystencji (K).
PL
W materiale polimerowym stosowanym jako separator elektrod w akumulatorze kwasowo-ołowiowym oznaczano zawartość kadmu, ołowiu i rtęci. W kontekście obowiązujących przepisów dotyczących wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów oraz przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów porównano wyniki badania próbek separatora przed użyciem w procesach elektrochemicznych oraz próbek odpadowych. W badaniach separatora [poprzedzonych analizą jakościową tworzywa metodami: skaningowej mikroskopii elektronowej/spektrometrii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM/EDS) i spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)] wykorzystano nowoczesny aparat do mikrofalowego roztwarzania próbek w połączeniu z techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu (FAAS) i analizatorem rtęci. Zastosowane procedury analityczne weryfikowano na podstawie wyników badania certyfikowanego materiału odniesienia (PE-LD) zawierającego śladowe ilości analitów.
EN
Results of cadmium, lead and mercury determination in the polymeric material used as an electrode separator in the lead-acid battery have been presented. Samples of the separator before use in the electrochemical processes and the waste separator samples have been compared with reference to the existing laws on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators. In the polymer separator examination [preceded by a qualitative analysis of the material using scanning electron microscopy/ energy dispersive X-ray spectrometry (SEM/EDS) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) techniques], a modern UltraWAVE digestion system combined with flame atomic absorption spectrometry (FAAS) technique and a DMA-80 Direct Mercury Analyzer has been used. The quality of metal determination results has been evaluated using a certified PE-LD reference material containing trace amounts of analytes.
PL
Wydaje się celowe rozważenie budowy rurociągów do transportu wody z innych materiałów niż stal. Powinny to być materiały, które cechują się małym i niezmiennym w czasie współczynnikiem oporu hydraulicznego oraz odporne na zarastanie ścianek wewnętrznych. Czy polietyn jest dobrym rozwiązaniem?
PL
Próbki polietylenu liniowego (HDPE) o zróżnicowanej masie cząsteczkowej i architekturze łańcucha poddano deformacji plastycznej przez ściskanie w płaskim stanie odkształcenia do różnych odkształceń. Przeprowadzone badania zachowania próbek podczas odkształcania i po odciążeniu pozwoliły na wyznaczenie efektywnej gęstości sieci w fazie amorficznej, a tym samym koncentracji molekularnych przekaźników naprężenia (MST). Badania potwierdziły użyteczność zaproponowanej wcześniejszej metody oceny koncentracji MST na podstawie pomiaru naprężeń resztkowych pozostałych w materiale po jego deformacji przez ściskanie w płaskim stanie odkształcenia (Z. Bartczak, Eur. Polym.J. 2012; 48: 2019-2030. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2012.09.006). Stwierdzono, że efektywna gęstość sieci w fazie amorficznej zależy od architektury i długości łańcuchów poprzez ich zróżnicowaną zdolność do krystalizacji – krótsze i pozbawione defektów łańcuchy tworzą strukturę nadcząsteczkową złożoną z grubszych kryształów i charakteryzującą się wyższym stopniem krystaliczności i mniejszą koncentracją łańcuchów łączących sąsiednie lamele (TM) i splątań łańcuchów w fazie amorficznej, co prowadzi do niższych koncentracji MST niż polimerach o wyższej masie cząsteczkowej. Wzrost krystaliczności w wyniku wygrzewania prowadzi do silnego wzrostu koncentracji MST.
EN
Samples of linear polyethylene (HDPE) of different molecular weight and chain architecture were subjected to plastic deformation by compression in the plane-strain compression to various strains. The study of sample behavior during the deformation and after unloading allowed determining the effective density of the network in the amorphous phase and hence the concentration of the molecular stresses transmitters (MST). The study confirmed the relevance of the previously proposed method of estimating MST concentration on the basis of measurement of residual stresses remaining in the material after its deformation (Z. Bartczak, Eur.Polym.J., 2012, 48: 2019-2030., Doi: 10.1016 / j.polypoly.2012.09.006). It was found that effective network density in the amorphous phase and the concentration of MST depend on the architecture and chain length through their different crystallization habits - shorter and less defective chains form a supermolecular structure composed of thicker crystals and show a higher degree of crystallinity and lower concentration of tie molecules and chain entanglement in the amorphous phase. This leads to lower concentrations of MST than in higher molecular weight or more irregular species. The increase in crystallinity upon solid-state annealing leads to a strong increase in MST concentration.
PL
W celu poprawy dyspersji napełniacza, w postaci montmorylonitu modyfikowanego za pomocą bromku N-tetradecylochinoliniowego (TCh), w osnowie polimerowej, którą stanowił polietylen (PE), jako składnik dodatkowy, pełniący rolę kompatybilizatora, wprowadzono polietylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym (MA). W celu określenia modyfikacji montmorylonitu (MMT) oraz analizy struktury otrzymanych kompozytów zawierających. kompatybilizator jak i bez kompatybilizatora wykonano analizę XRD. Aby określić wpływ kompatybilizatora na właściwości otrzymanych kompozytów wykonano analizę termograwimetryczną otrzymanych materiałów jak również zbadano właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu. Stabilność termiczną określano analizując temperaturę przy 10 i 50% ubytku masy. W przypadku właściwości mechanicznych pod uwagę brano moduł Younga oraz naprężenie przy zerwaniu. Otrzymane wartości wykazały, iż dodatek kompatybilizatora w postaci polietylenu szczepionego bezwodnikiem maleinowym posiada istotny wpływ zarówno na strukturę jak i na właściwości mechaniczne i termiczne badanych układów.
EN
In order to improve dispersion of a nanofiller, in the form of montmorillonite modified by means of N-tetradecylquinolinium salt (TCh), in a polyethylene (PE) polymer matrix, polyethylene grafted with maleic anhydride (MA) was added as a compatibilizing agent. To determine the extent of montmorillonite (MMT) modification and of the obtained composites, an XRD analysis was conducted. In order to established the effect of the compatibilizer on the properties of the obtained composites, thermogravimetric analysis was carried out. Mechanical properties were determined in a static tensile test. Thermal stability was determined by analyzing the temperature at 10 and 50% mass loss. In the case of mechanical properties, the Young's modulus and tensile stress at break were taken into consideration. The obtained values indicated that the addition of a compatibilizer in the form of polyethylene grafted with maleic anhydride has got a significant effect on both the structure and on the mechanical and thermal properties of the studied materials.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań reologicznych polietylenu małej gęstości (PE-LD) oraz jego kompozytów z węglanem wapnia, zawierających 7, 14, 21 i 28 % mas. napełniacza. Kompozyty polimerowe wytworzone zostały w procesie wytłaczania dwuślimakowego. Pomiary właściwości reologicznych przeprowadzono w warunkach procesu wytłaczania, przy użyciu reometru typu in-line z płaską (L = 20, W = 2 mm, H = 2 mm) oraz cylindryczną (L = 20 mm, R = 1,8 mm) głowicą pomiarową. Porównano właściwości reologiczne materiałów polimerowych podczas przepływu przez dysze o różnej geometrii (dysza cylindryczna i płaska), ale takiej samej wartości promienia hydraulicznego (Rh = 0,9) i długości. Ocena właściwości reologicznych kompozytów została przeprowadzona w oparciu o model potęgowy Ostwalda-de Waele’a. Określono wpływ dodatku CaCO3 na charakterystykę pracy wytłaczarki, przebiegi krzywych płynięcia, przebiegi krzywych lepkości oraz objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR).
EN
The article has reported the results of rheological testing of low-density polyethylene (LDPE) and its calcium carbonate composites containing 7, 14, 21 and 28 wt % filler, respectively. The polymer composites were produced in a twin-screw extrusion process. The measurements of the rheological properties of the polymeric materials ware made under extrusion process conditions, using an in-line rheometer with a slit (L = 20, W = 2 mm, H = 2 mm) and s cylindrical (L = 20 mm, R = 1,8 mm) extrusion die. The rheological properties of polymer materials were compared during the flow through dies with different geometry (cylindrical and slit die), but the same value of the hydraulic radius (Rh = 0.9) and length. The rheological parameters were determined based on the Ostwald-de-Waele power-law model. The effect of the addition of CaCO3 on the characteristic of extruder operation; the flow curves; the viscosity curves, and volume-flow rate (MVR) have been determined.
13
Content available remote Poliolefiny i woski polietylenowe. Cz. 1, Właściwości reologiczne
PL
Wykonano badania reologiczne wybranych odmian polietylenu LDPE i HDPE różniących się masowym wskaźnikiem szybkości płynięcia (MFR) w obrębie swojego gatunku. Wyznaczono wartości MFR w zakresie temp. 190-230°C, przy obciążeniu 2,16-7,96 kg, oraz lepkości. Określono wpływ temperatury oraz ciśnienia na MFR oraz lepkość poliolefin. Badania reologiczne wykonano również dla wosków poliolefinowych otrzymanych metodą termicznej degradacji różnych odmian LDPE oraz HDPE. Dla wosków poliolefinowych oznaczono lepkość w zakresie temp. 140-230°C, określono przebieg krzywych lepkości oraz zależność lepkości od temperatury pomiaru.
EN
Nine com. low- and high-d. polyethylenes and eight polyethylene waxes were studied for mass flow rate (MFR) indexes (capillary rheometer, 190-230°C, mass loads 2,16-7,96 kg) and for viscosity (rotational rheometer, 120-230°C), resp. Temp. relatioships of the resp. MFR indexes and viscosities were detd.
PL
Otrzymano i scharakteryzowano odporne na bakterie materiały oksy-polietylenowe zawierające olejki eteryczne i nanododatki w postaci miedzi i srebra.
EN
Polyethylene was filled with 3 etheric oils (1% by mass.) and a mixt. of Ag and Cu nanoparticles and tested for interaction with bacteria. The composites were bacteria - resistant and showed antibacterial properties.
15
Content available remote Metody recyklingu odpadów polietylenu i polipropylenu
PL
Przedstawiono technologie recyklingu materiałowego i surowcowego odpadów poliolefinowych (polietylenu i polipropylenu). Są one obecnie na różnym etapie wdrażania (od instalacji pilotażowych aż po komercyjne fabryki). Każda z nich prowadzi do innego rodzaju produktów, które zostały opisane wraz z ich wadami i zaletami. Jednak żadna z nich nie rozwiązuje w pełni problemów recyklingu odpadów tworzyw sztucznych, dlatego dalsze badania i rozwój procesów utylizacji powinny być prowadzone.
EN
A review, with 33 refs., of processes for multiple reuse of the wastes and for prodn. of hydrocarbons, (polyolefin wax, oils, fuels, solvents) and synthesis gas. Advantages and disadvantages of all processes were discussed.
EN
The investigations on linear low density polyethylene (PE-LLD) based composites flame retarded with packaged aluminum hydroxide (AH) coated with calcium stearate (AH40CD) and uncoated (AH40D) have been carried out. Loading of AH in composites was 60 wt %. It was found that for composites with coated AH (K2, K3 samples), fire resistance and mechanical properties were improved.
PL
Zbadano kompozyty na osnowie liniowego małocząsteczkowego polietylenu (PE-LLD) uniepalnione wodorotlenkiem glinu (AH) o budowie pakietowej, niepowlekanym (AH40D) i powlekanym powierzchniowo stearynianem wapnia (AH40CD). Udział AH w kompozytach wynosił 60 % mas. Kompozyty PE-LLD zawierające powlekany AH (próbki K2, K3) wykazywały lepszą odporność ogniową oraz korzystniejsze właściwości mechaniczne niż kompozyty PE-LLD z udziałem niepowlekanego AH (próbka K1).
PL
Przeprowadzono ocenę procesu degradacji polietylenu (PE) w warunkach in vitro pod wpływem działania promieniowania rentgenowskiego (X) oraz inkubacji w dwóch roztworach symulujących środowisko żywego organizmu (SBF – simulated body fluid). W badaniach wykorzystano dawkę odpowiadającą 10 standardowym zdjęciom rentgenowskim układu kostnego oraz roztwory Ringera i soli fizjologicznej o temperaturze 40°C. Przedstawiono wyniki wpływu 12-miesięcznych badań na wybrane właściwości powierzchni materiału: zwilżalności powierzchni oraz ścieralności. Na podstawie pomiarów kąta zwilżania określono wartość swobodnej energii powierzchniowej (SEP). Wykonano również analizę przewodności płynów inkubacyjnych. Otrzymane wyniki wskazują, że przyjęta dawka promieniowania rentgenowskiego nie ma istotnego wpływu na zwilżalność powierzchni polietylenu. Charakter warstwy wierzchniej polietylenu nie zmienił się na skutek 12-miesięcznej inkubacji i pozostał hydrofilowy. Dla próbek inkubowanych w obu płynach imersyjnych zaobserwowano spadek wartości swobodnej energii powierzchniowej (SEP). Zarówno dla napromieniowanego materiału, jak i grupy kontrolnej nie stwierdzono znaczących zmian w masie próbek oraz przewodności płynów inkubacyjnych, co wskazuje na stabilność polietylenu. Uzyskano natomiast wzrost wartości ścieralności o ok. 26%. Wraz z upływem czasu inkubacji zauważono spadek wartości tego parametru dla polietylenu poddanego działaniu promieniowania. Dla grupy kontrolnej nie stwierdzono znaczących zmian.
EN
The evaluation of a degradation process of polyethylene (PE) in in vitro conditions under the influence of X-rays (X) and an in-cubation in two solutions simulating the environment of a living organism (SBF – simulated body fluid) was carried out. A dose corresponding to 10 standard X-ray pictures of the skeletal system as well as Ringer's and saline solutions at 40°C were used in the study. The paper presents the results of the influence of the 12-month studies on the selected surface properties of the material: surface wettability and abrasiveness. The value of surface free energy (SFE) was determined on the basis of the wetting angle measurements. The conductivity of the incubation fluids was also analyzed. The obtained results indicate that the adopted dose of X-ray radiation has no significant effect on the wettability of the surface of polyethylene. The nature of the surface layer of polyethylene did not change as a result of the 12-month incubation and remained hydrophilic. For the samples incubated in both immersion fluids, a decrease in surface free energy (SFE) was observed. For both the irradiated material and the control group, no significant changes in the mass of the samples and the conductivity of the incubation fluids were found, which indicates the stability of polyethylene. However, the abrasion value increased by approximately 26%. With the passage of the incubation time, a decrease in the value of this parameter was observed for the polyethylene subjected to radiation. No significant changes were found for the control group.
EN
The aim of the conducted research was to determine the effect of filler in the form of microspheres from fly ash being a product of bituminous coal combustion on the functional properties of polyethylene. Comparative analysis of unfilled polyethylene and polyethylene with additions of 5, 10 and 15% (wt.) fly ash from bituminous coal was carried out. Tests of the mechanical properties were performed: tensile strength, hardness determined by the Shore method and the ball indentation method. Color and gloss analysis was also performed. On the basis of the conducted tests, it was found that the modification of polyethylene with fly ash from coal combustion has a significant impact on the functional properties of the tested materials. The molded parts from unfilled polyethylene exhibited the lowest value of hardness, while the largest value of hardness was obtained by parts made of polyethylene with 15 wt.% filler content. The content of fly ash from bituminous coal combustion also affects the tensile strength and elongation of the tested materials. As the filler increases, its tensile strength decreases. As a result of the addition of the filler, changes in the coordinates describing the color, as well as a reduction in the brightness value and a reduction in the gloss degree for the angles of incidence of 60° and 20° were noted. The presented research results indicate that producing polyethylene composites with the addition of microspheres from fly ash originating from bituminous coal combustion gives the possibility to obtain composites with significantly better mechanical properties as compared to unfilled polyethylene. The use of fly ash from the combustion of bituminous coal as a filler results in obtaining an inexpensive filler compared to fillers used in industry today. At the same time, it contributes to reducing the amount of waste generated from the combustion of bituminous coal. The test results give the possibility to use the composites produced in various industries as a raw material for the production of various engineering elements.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu napełniacza w postaci popiołów na właściwości użytkowe polietylenu. Wykonano analizę porównawczą nienapełnionego polietylenu oraz polietylenu z dodatkiem 5, 10 i 15% popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego. Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych: wytrzymałości na rozciąganie, twardości metodą Shore'a oraz metodą wciskania kulki. Dokonano również analizy barwy i połysku. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że modyfikacja polietylenu popiołami lotnymi pochodzącymi ze spalania węgla kamiennego ma istotny wpływ na właściwości użytkowe badanego tworzywa polimerowego. W badaniach twardości najmniejszą wartość zarejestrowano dla nienapełnionego polietylenu, natomiast największą dla kompozytu z 15% dodatkiem napełniacza. Zawartość popiołów lotnych ma również wpływ na wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie badanych tworzyw. Wraz ze wzrostem zawartości napełniacza maleje jego wytrzymałość na rozciąganie. Na skutek dodatku napełniacza odnotowano zmiany we współrzędnych opisujących barwę, a także zmniejszenie wartości jasności oraz zmniejszenie stopnia połysku dla kąta padania światła 60° i 20°. Przedstawione wyniki badań wskazują na to, iż wytwarzanie kompozytów polietylenu z dodatkiem popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego daje możliwość uzyskania kompozytów o znacznie lepszych właściwościach mechanicznych w porównaniu do nienapełnionego polietylenu. Zastosowanie popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego jako napełniacza umożliwia pozyskanie taniego napełniacza w porównaniu do napełniaczy używanych w przemyśle obecnie. Równocześnie przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów powstałych podczas spalania węgla kamiennego. Wyniki badań dają możliwość zastosowania wyprodukowanych kompozytów w różnych gałęziach przemysłu jako surowca do produkcji różnorodnych elementów inżynierskich.
EN
The paper presents the results of the investigation into the themo-mechanical, rheological and structural properties of films made from recycled polyethylenes in the “foil-to-foil” system, the comparative material were films made from primary raw materials. The films were prepared by melt mixing technique in a single screw extruder. Primary polyethylenes, recyclates and their blends were used. The aim of the research was to determine the quality of the materials derived from the closed process of the recycling of polyethylene film in comparison to virgin plastics. The mechanical properties of the films were measured by tensile test and puncture test. The morphology was studied using polarized light microscopy (POM) and FT-IR measurements. DSC and shrinkage were used to determine thermal behavior and the degree of crystallinity. The results showed that the obtained recycled blends rLDPE/rLLDPE are high-quality material with good processing properties susceptible to the production of thin films. Studies on the mechanical properties of the recycled blends showed an increase in tensile strength and elongation. An increase in the melting temperature and heat of fusion, as determined from DSC, was observed with an increase in the recycled blends. Puncture results demonstrated that the post-consumer recycled film was more strength than the film made from virgin plastics. Thus, these materials may serve as valuable recycled plastics useful for packaging applications.
20
Content available remote Własności rur polietylenowych stosowanych w gazownictwie. Zalety i wady
PL
Rosnące wymagania użytkowników branży gazowniczej wynikające z konieczności podnoszenia jakości, niezawodności i efektywności budowy i użytkowania sieci dystrybucyjnej, a także coraz powszechniejsze wykorzystywanie technologii polietylenowej przez branże wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, stanowią siłę napędową ciągłego rozwoju technologii polietylenowej i technik z nią związanych. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze własności polietylenu stosowanego do budowy gazociągów, podkreślając zalety i wady tego tworzywa. Artykuł może być przydatny dla projektantów i użytkowników sieci gazowych wykonanych z polietylenu.
EN
The increasing demands of the gas industry, resulting from the need to improve the quality, reliability and efficiency of the construction and operation of the distribution network, and the increasing use of polyethylene technology by the water, sewerage and district heating industries, are the driving force behind the continued development of polyethylene technology and related technologies. This article presents the most important properties of polyethylene used in gas pipeline construction, highlighting the advantages and disadvantages of this material. This article may be useful for designers and users of gas networks made of polyethylene.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.