Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shear stress
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Purpose: The paper shows that in order to increase the efficiency of hydraulic transport systems in mining a transition to the transportation of slurries with a high concentration of solids in the slurry flow is necessary. Design/methodology/approach: The aim of the research is to determine the optimal concentrations to ensure effectiveness of thickened tailings hydrotransport using the example of the Verninskaya processing factory, taking into account the maximum possible concentration of the solid phase and the rheological properties of the pulp. Findings: Experimental studies have shown that slurry tailings of gold-containing ore with mass concentrations of more than 55% are viscoplastic fluids. Experiments on a rotational viscometer allowed us to establish the main rheological characteristics of the studied slurries — shear stress and the dynamic effective viscosity. It has been established that over the entire range of concentrations from 55 to 65%, the flow of slurries is described by the Bingham rheological equation. Experimental studies of hydraulic transport performed on a laboratory setup with a pipeline diameter of 50 mm confirmed the results obtained on a rotational viscometer. Curves of mixture stream are inclined straight lines that cut off on the axis of head of the sections, which determine the initial hydraulic slope corresponding to the yield shear stress on the rheological curves. Originality/value: According to the results of the experiments, a method has been developed for calculating the hydraulic transport of high concentrated slurries of tailings of gold-bearing ore. Calculations showed that in a given range of performance of hydrotransport system and the mass concentration of the solid phase pressure losses vary from 11 to 84 m water column/m. Head loss values grow with increasing concentration. A sharp increase in head loss occurs in the concentration range from 60 to 65% and above.
EN
This paper is devoted to simply supported beams with bisymmetrical cross-sections under a generalized load. Based on the Zhuravsky shear stress formula, the shear deformation theory of a planar beam cross-section is formulated. The deflections and the shear stresses of exemplary beams are determined. Moreover, the numerical-FEM computations of these beams are carried out. The results of the research are shown in figures and tables.
EN
The article concerns modern, flexible adhesive joints, which might be used in timber construction. The article discusses the test results carried out for timber elements joints using polymeric adhesives produced by Sika®. The scope of the tests includes the analysis of strength criteria, tests of polymer adhesion to the timber with a pull-off method, tests of polymer layer shearing between timber elements as well as examination of bending of timber elements joined with polymer. The conclusions indicate the types of these polymers which are recommended for the creation of polymeric joints of timber-polymeric type in timber constructions.
PL
Dynamiczny rozwój połączeń klejowych, umożliwia ich zastosowanie już nie tylko w naprawach, czy wzmocnieniach głównie konstrukcji żelbetowych oraz murowych. Coraz częściej mówi się o zastąpieniu tradycyjnych łączników przez połączenia klejowe. Szczególnie interesujący jest rozwój połączeń na bazie polimerów w zastosowaniu w konstrukcjach drewnianych, który umożliwia eliminację lub znaczne ograniczenie występowania zjawiska koncentracji naprężeń, jak ma to miejsce w przypadku najbardziej powszechnych połączeń trzpieniowych. Szczególne znaczenie ma eliminacja tego zjawiska w obiektach drewnianych, poddanych oddziaływaniu silnych wiatrów, trzęsień ziemi, czy też dużych gradientów temperaturowych oraz wilgotności. Głównym celem artykułu jest omówienie wyników badań przeprowadzonych dla połączeń elementów drewnianych przy wykorzystaniu podatnych klejów polimerowych produkcji Sika®. Zakres badań obejmuje analizę kryteriów wytrzymałościowych, badania przyczepności polimeru do drewna metodą pull-off (na odrywanie), badania ścinania warstwy polimeru pomiędzy elementami drewnianymi oraz badania zginania elementów drewnianych zespolonych polimerem.
4
Content available remote Naprężenia styczne w zginanej belce dwuwarstwowej badania analityczne
PL
Podczas zginania materiałów wartości naprężeń stycznych są tak niewielkie, że można je pominąć. Warto jednak zauważyć, że na przykład w przypadku laminatów kompozytowych naprężenia styczne są uwzględniane w znacznie większym stopniu niż w materiałach izotropowych. W związku z powyższym postanowiono lepiej poznać rozkład naprężeń stycznych występujących w materiałach. Z reguły stosuje się wzór Żurawskiego, który odzwierciedla rozkład naprężeń stycznych występujących w materiałach izotropowych. Jednak zastosowanie tego wzoru do materiałów warstwowych daje błędne rezultaty. W związku z tym, korzystając z metody elementów skończonych, postanowiono przeanalizować rozkład naprężeń stycznych w próbkach wykonanych z dwóch warstw z różnych materiałów.
EN
When bending materials, the values of shear stresses are so small that they can be omitted. It is worth noting, however, that for example in the case of composite laminates, shear stresses are taken into account in a much greater extent than in isotropic materials. In connection with the above, it was decided to learn better the distribution of shear stresses occurring in the materials. Usually, the shear stress in beams equation is used, which reflects the distribution of shear stresses occurring in isotropic materials. However, the use of this equation for layered materials gives erroneous results. In connection with the above, using the finite element method, the distribution of shear stresses in specimens made of two layers from different materials was analyzed.
EN
Shear stress is a key parameter that plays an important role in sediment transport mechanisms; therefore, understanding shear stress distribution in rivers, and especially in river bends, is necessary to predict erosion, deposition mechanisms and lateral channel migration. The aim of this study is to analyze the shear stress distribution near a river bed at 90-degree channel bend using a depth-average method based on experimental measurement data. Bed shear stress distribution is calculated using the depth-averaged method based on velocity components data has been collected from a 3D-ADV device (three-dimensional acoustic doppler velocity) at different locations of a meandering channel. Laboratory experiments have been made at the hydraulic laboratory of the RCRFIDF (Research Center for River Flow Impingement and Debris Flow), Gangneung-Wonju National University, South Korea to provide data for simulating the incipient motion of the riverbed materials and then predicting the river morphological changes in the curved rivers. The calculated results show that the maximum value of shear stress distribution near the riverbed in the different cross sections of the surveyed channel occurs in a 70-degree cross section and occurs near the outer bank. From the beginning of a 40-degree curved channel section, the maximum value of the shear stress occurs near the outer bank at the end of the channel.
EN
The aim of the paper is to assess the values of shear (delaminating) stress in the composition plane between the concrete (RC) deck slab and wood girder from concrete shrinkage, and shrinkage and swelling of wood, as well as difference in temperature between the wood web and concrete slab.
EN
The paper presents numerical and experimental research on glulam delamination in a double lap connection with predominant shear stresses. Laboratory tests and wide literature survey enabled to determine timber and glue joint parameters. Cohesive zone theory, generally used for epoxy matrix and fiber reinforced composites, was adopted to modelling glue layer delamination in glulam elements. Numerical models were validated with laboratory tests.
PL
W artykule podjęto temat komputerowego modelowania połączenia dwu-zakładkowego w drewnie klejonym. Dokonano dwuetapowej kalibracji modelu numerycznego na podstawie badań laboratoryjnych. Próbki wykonano poprzez pocięcie belek z drewna klejonego, pomijając większe sęki lub połączenia lameli w celu uzyskania możliwie jednorodnego materiału. Zarówno w przypadku badań laboratoryjnych jak i w analizach numerycznych sterowano przyrostem przemieszczenia mierząc wartość siły pionowej.
EN
In the paper the results of authors’ experimental investigations concerning punching shear of flat slabs made from lightweight concrete with "CERTYD" aggregate were presented. This aggregate is manufactured from fly ash accumulated in electrostatic precipitators and ash-slag mixture from wet furnace waste generated in the process of burning hard coal in a combined heat and power plant. A total of six specimens with dimensions of 2400 x 2400 x 200 mm were tested. The slabs were connected with short fragments of columns of a cross-section of 250 x 250 mm and a height of 150 mm. The main variable parameter was slab longitudinal reinforcement ratio ρl, equal to 0.47, 0.86 and 1.23% intentionally. One of the pair of models with the same longitudinal reinforcement was the control specimen and did not contain shear reinforcement.
PL
W pracy przedstawiono wyniki własnych badań eksperymentalnych dotyczących przebicia płaskich płyt z betonu lekkiego, wykonanego na kruszywie „CERTYD”, produkowane przez firmę LSA sp. z o.o. z Białegostoku. Kruszywo to powstaje z popiołów lotnych zgromadzonych w elektrofiltrach i mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego usuwania odpadów piecowych, wytwarzanych w procesie spalania węgla kamiennego w elektrociepłowni. Zbadano 6 modeli płyt płaskich o wymiarach 2400 x 2400 x 200 mm, połączonych z krótkimi fragmentami słupów o przekroju 250 x 250 mm i wysokości 150 mm. Głównym parametrem zmiennym był stopień zbrojenia podłużnego ρl, równy w zmierzeniu 0,47, 0,86 oraz 1,23%. Jeden z pary modeli o tym samym stopniu zbrojenia stanowił element odniesienia dla modelu zbrojonego na przebicie.
EN
The paper presents research program of bond between glass fiber reinforced polymer bars and concrete in reference to the steel bars. Bond between the reinforcement and concrete is a crucial parameter governing a behaviour of reinforced concrete members and transferring of the internal forces from concrete to the reinforcement. The use of FRP bars as an equivalent reinforcement to steel in concrete structures has increased in recent years. The FRP bars are very different from steel, mainly due to much lower elasticity modulus and their anisotropic structure. Good performance of FRP reinforced concrete requires sufficient interfacial bond between bars and concrete. However, there are no specific standards referring to the surface preparation of these bars, that leads to variable bond behaviour of the composite reinforcement to the concrete. The objective of the study was to investigate the influence of variable parameters on the bond behaviour to concrete. The experimental program consisted of eighteen beam bond specimens varying in: bar diameter (12mm, 16mm, 18mm) and type of reinforcement (GFRP sand – coated and steel bars). Although the GFRP bars indicated good bond behaviour to concrete, the average bond strength was slightly lower than that of steel reinforcement of 16mm and 18 mm, while it was higher for the GFRP bars of 12mm diameter.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu różnej ilości dodatku modyfikującego na wartość granicy płynięcia smaru plastycznego. Do modyfikacji smaru plastycznego wytworzonego na bazie roślinnej i zagęszczonego stearynianem litu zastosowano montmorylonit jako przedstawiciela krzemianów warstwowych. Badania doświadczalne wartości granicy płynięcia wykonano przy użyciu reometru rotacyjnego Physica MCR 101 (prod. Anton Paar), zawierającego dyfuzyjne łożysko powietrzne, podłączone do zasilania pneumatycznego – bezolejowego kompresora Jun-Air oraz bloku osuszającego powietrze. Aparat wyposażony jest w układ Peltiera kontroli temperatury w zakresie –40÷200°C oraz w zewnętrzny układ termostatujący VISCOTHERM V2, pracujący w zakresie temperatur –20÷200°C. Sterowanie reometrem oraz analizę danych pomiarowych przeprowadzono za pomocą oprogramowania Rheoplus. Badania wykonywano, stosując układ pomiarowy stożek–płytka, w zakresie szybkości ścinania 0,01÷100 s-1 w temperaturze 20°C dla smaru bazowego, tzn. niezawierającego dodatku modyfikującego, i porównano je z wynikami uzyskanymi dla smarów plastycznych zmodyfikowanych różnymi ilościami montmorylonitu. Do oceny wartości granicy płynięcia wykorzystano wyniki badań zależności naprężenia ścinającego od szybkości ścinania (tzw. krzywe płynięcia). Do teoretycznego wyznaczenia granicy płynięcia zastosowano następujące modele reologiczne: Binghama, Herschela-Bulkleya oraz Cassona. Przeprowadzone badania wykazały, że dodatek do 3% montmorylonitu wpływa na wzrost wartości granicy płynięcia badanych smarów plastycznych. Dalsze zwiększanie zawartości dodatku w smarze przyczynia się do obniżenia granicy płynięcia, co powoduje zmniejszenie oporów przepływu powstałych kompozycji smarowych w układzie smarowniczym.
EN
The paper presents the results of studies on the effect of different amounts of modifying additiveson the value of yield point of lubricating grease. For the modification of lubricating grease produced on vegetable base oil and thickened with lithium stearate, montmorillonite as a representative of stratified silicate was used. The yield point experimental research was carried out using a rotational rheometer Physica MCR 101 (prod. Anton Paar), equipped with a diffusion air bearing, connected to the air supply – an oil-free compressor Jun-Air and block draining the air. The apparatus was equipped with a Peltier system for temperature control in the range of –40÷200°C and an outside thermostatic system VISCOTHERM V2, working in the range of –20÷200°C. Rheometer control and measurement data analysis were performed using the Rheoplus software. The measurements were carried out using a cone-plate measuring system, with a shear rate range of 0.01÷100 s-1 at the temperature of 20°C for lubricating grease, which didn’t contain a modifier and were compared with the results obtained for lubricating greases modified with different amounts of montmorillonite. The results of the shear stress dependence test on the shear rate (so called flow curves) were used to evaluate the yield point. For the theoretical determination of yield point the following rheological models: Bingham, Herschel-Bulkley and Casson were used. Studies have shown that the addition of up to 3% of montmorillonite affects the increase of the yield point of the tested greases. Further increasing the additive content in the grease contributes to lowering the yield point, thus reducing the flow resistance of the resulting lubricant compositions in the lubrication system.
PL
W artykule omówiono problem wpływu doboru metody oceny oddziaływań poziomych na wartość obciążenia tarcz ściennych budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Ponadto przedstawiono przykład obliczeniowy budynku o niesymetrycznym układzie ścian usztywniających, w przypadku którego przeprowadzono rozdział obciążeń metodami analitycznymi oraz metodą numeryczną.
EN
This article presents the problem of distribution of lateral loads on the shear walls in a wood frame buildings. The paper presents methods of lateral load distribution and their comparison on the example of a building with an eccentric location of shear walls. The results obtained from the analytical methods were compared with the results obtained from numerical calculations made using the finite element method.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnych badań belek bez zbrojenia poprzecznego zbrojonych na zginanie prętami wykonanymi z włókien szklanych. Celem badań była analiza zachowania się belek pod obciążeniem wraz z określeniem wpływu intensywności tego zbrojenia na sposób niszczenia i nośność ścinania. Do analizy odkształcalności i rozwoju zarysowania elementów badawczych użyto systemu cyfrowej korelacji obrazu ARAMIS. Korzystając z kinetycznego modelu ścinania opisano proces niszczenia belek oraz określono położenie i nachylenie ukośnych rys niszczących. Badania wykazały, że niszczące naprężenia ścinające rosną wraz ze wzrostem stopnia zbrojenia głównego, przy czym wpływ liczby prętów i ich średnicy - w ramach grupy belek o jednakowym stopniu zbrojenia - na ogół nie był istotny, większe znacznie miała liczba warstw prętów, zwłaszcza przy najwyższym stopniu zbrojenia.
EN
The paper presents experimental test results of concrete beams with longitudinal GFRP reinforcement without transversal reinforcement. The aim of the test was analysis of the beams’ behavior under loading and influence of the flexural reinforcement on the failure mechanism and the shear capacity. For analysis of the beams’ deformability the digital image correlation system ARAMIS was used. Based on kinematic shear model the process of failure was described in details with location of the critical shear crack and its inclination. Test results indicated that the ultimate shear stress increases with increase in the flexural reinforcement ratio, while the shear stress is not affected by a number of the bars and their diameter. Much more affected was a number of the reinforcement levels, especially in the beam with the highest longitudinal reinforcement ratio.
EN
The aim of the present article is the assessment of technical shear resistance (technological shear) of orthopedic screw made of titanium alloy Ti6Al4V, produced using incremental technology in the process of 3D printing process. The first part of the work presents incremental techniques in production engineering. The second part of the present work contains a specification of the 3D printing process of samples as well as the description of the used material. The fundamental part of the article is composed out of endurance tests for orthopaedic screws as well as the analysis of the obtained results and conclusions. The method of incremental production SLM using SLM 280HL metal printer was used during the technological process. The resistance tests were performed using ZWICK/ROELL Z150 machines. Identical endurance trials were performed for monolithic bars made of titanium alloys (of bar core size ) made on a wire electric discharge machine Sodick SL600Q for comparative purposes. The obtained test results enabled comparative assessment of the value of shear resistance Rt in the conditions of technological shear. According to the performed tests, the shear resistance Rt of orthopaedic screws is nearly 33% lower than of monolithic bars of the same core size.
EN
Purpose: Hemodynamic factors, such as Wall Shear Stress (WSS), play a substantial role in arterial diseases. In the larger arteries, such as the carotid artery, interaction between the vessel wall and blood flow affects the distribution of hemodynamic factors. The fluid is considered to be non-Newtonian, whose flow is governed by the equation of a second-grade viscoelastic fluid and the effects of viscoelastic on blood flow in carotid artery is investigated. Methods: Pulsatile flow studies were carried out in a 3D model of carotid artery. The governing equations were solved using finite volume C++ based on open source code, OpenFOAM. To describe blood flow, conservation of mass and momentum, a constitutive relation of simplified Phan-Thien–Tanner (sPTT), and appropriate relations were used to explain shear thinning behavior. Results: The first recirculation was observed at t = 0.2 s, in deceleration phase. In the acceleration phase from t = 0.3 s to t = 0.5 s, vortex and recirculation sizes in bulb regions in both ECA and ICA gradually increased. As is observed in the line graphs based on extracted data from ICA, at t = 0.2 s, τyy is the maximum amount of wall shear stress and τxy the minimum one. The maximum shear stress occurred in the inner side of the main branch (inner side of ICA and ECA) because the velocity of blood flow in the inner side of the bulb region was maximum due to the created recirculation zone in the opposite side in this area. Conclusions: The rheology of blood flow and shear stress in various important parts (the area that are in higher rates of WSS such as bifurcation region and the regions after bulb areas in both branches, Line1–4 in Fig. 7) were also analyzed. The investigation of velocity stream line, velocity profile and shear stress in various sections of carotid artery showed that the maximum shear stress occurred in acceleration phase and in the bifurcation region between ECA and ICA which is due to velocity gradients and changes in thinning behavior of blood and increasing strain rate in Newtonian stress part.
EN
Magnetic fluids are substances whose rheological properties can be actively influenced by treatment with a magnetic field. Two main types of magnetic fluids can be distinguished: ferromagnetic fluids, and magnetorheological fluids. Ferrofluids are mostly used in sealing engineering, whereas magnetorheological fluids are usually applied in controlled systems for the dissipation of mechanical energy, like brakes and dampers. The ability to control the rheological properties of magnetic fluids opens new horizons for development in machine design, among others in the areas of bearing engineering. The paper presents a comparative analysis of the rheological characteristics of selected magnetic fluids with a focus on the possible areas of the application of these substances in bearing engineering.
PL
Ciecze magnetyczne są to substancje, których właściwości reologiczne mogą być aktywnie kształtowane poprzez oddziaływanie na nie polem magnetycznym. Można wyróżnić dwa podstawowe typy cieczy magnetycznych: ciecze ferromagnetyczne oraz magnetoreologiczne. Znane są przemysłowe aplikacje cieczy ferromagnetycznych, przede wszystkim w konstrukcji uszczelnień, natomiast ciecze magnetoreologiczne znalazły zastosowanie głównie w układach dyssypacji energii mechanicznej o sterowanych parametrach pracy. Perspektywa wykorzystania możliwości sterowania właściwościami reologicznymi cieczy magnetycznych otwiera nowe horyzonty dla opracowywania konstrukcji urządzeń, między innymi w obszarze konstrukcji łożysk. W pracy przedstawiono analizę porównawczą charakterystyk reologicznych wybranych cieczy magnetoreologicznych i ferromagnetycznych ze zwróceniem uwagi na możliwe obszary zastosowania tych cieczy w inżynierii łożyskowania.
PL
W pracy zaproponowano model szacowania trwałości zmęczeniowej wzmożonych stanach naprężeń, oparty na koncepcji płaszczyzny krytycznej, uwzględniający wpływ stycznych naprężeń średnich. Wyniki trwałości zmęczeniowej liczonej według zaproponowanego modelu porównano z wynikami badań zmęczeniowych próbek ze stopów aluminium 2017A-T4 oraz 6082-T6 oraz stali S355 w warunkach niesymetrycznego stałoamplitudowego zginania, skręcania oraz proporcjonalnych kombinacji zginania ze skręcaniem.
EN
This paper proposes a model for estimating fatigue life at multiaxial stress states, based on a critical pane concept, taking into consideration the effect of mean shear stress. The fatigue life test results calculated based on the proposed model were compared to results of fatigue tests of 2017A-T4 and 6082-T6 aluminium alloys and steel S355 samples in the conditions of constant-amplitude bending, torsion and proportional combinations of bending and torsion.
PL
Przedstawiono metodę określania współczynnika tarcia spoczynkowego w rolkowych przekładniach tocznych dla pary rolka – śruba. W tym celu wykorzystano molekularno-mechaniczną teorię tarcia opracowaną przez Kragielskiego. Ślady styku pary śruba – rolka wyznaczono metodami wspomaganymi komputerowo.
EN
Explained in the article is a method by which static friction coefficient between the roller and screw could be determined. The method refers to the molecular/mechanical theory of friction developed by Kragielski. The lines of contact between screw and roller were traced by the Computer Aided Engineering (CAE) software.
EN
The paper shows a rebuilding example of drop hydraulic structure which was changed into the block ramp hydraulic structure. Artificial roughness of a slope plate of the block ramp was reached by placing cobbles along the chute slope. The dimension of cobbles was calculated applying different methods and the optimum value for that dimension was chosen. Also the diagram of Radecki-Pawlik et al. 2015 was used. Finally we are showing the distribution of velocities and shear stresses upstream of the block ramp for exploitation and river channel bed protection reason to give the information on the possible erosion process there and seek some suggestions for river bed protections. The work was carried on in Polish Carpathians on the Brennica River.
EN
In this paper, the results of numerical simulations of the flow field in the compound channel of the Vistula river in the surroundings of Sandomierz are presented. Hydro_as-2d model was used for these calculations - this numerically solves so-called shallow water equations. Special attention was paid to local variations of the water surface level and velocity distribution due to river meandering, the split of the water stream between the main channel and the floodplain and also due to the removal of high vegetation. Additionally, results of the computations were interpreted in the context of the partly documented knowledge of flow behaviour in meandering compound channels.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej pola przepływu w złożonym korycie rzeki Wisły w okolicy Sandomierza. W obliczeniach wykorzystano dwuwymiarowy model Hydro_as-2d stanowiący numeryczne rozwiązanie tzw. równań wody płytkiej. W artykule zwrócono szczególną uwagę na lokalne zmiany w układzie zwierciadła i w rozkładzie prędkości na skutek: meandrowania rzeki, rozdziału strug pomiędzy korytem głównym a terasą, a także na skutek hipotetycznej wycinki roślinności wysokiej porastającej terasy zalewowe. Ponadto podjęto próbę interpretacji otrzymanych wyników w świetle częściowo udokumentowanych w literaturze mechanizmów przepływu w meandrujących korytach wielodzielnych.
EN
A technique to estimate mass erosion rate of surface soil during landing of the Apollo Lunar Module (LM) and total mass ejected due to the rocket plume interaction is proposed and tested. The erosion rate is proportional to the product of the second moment of the lofted particle size distribution N(D), and third moment of the normalized soil size distribution S(D), divided by the integral of S(D)⋅D2/v(D), where D is particle diameter and v(D) is the vertical component of particle velocity. The second moment of N(D) is estimated by optical extinction analysis of the Apollo cockpit video. Because of the similarity between mass erosion rate of soil as measured by optical extinction and rainfall rate as measured by radar reflectivity, traditional NWS radar/rainfall correlation methodology can be applied to the lunar soil case where various S(D) models are assumed corresponding to specific lunar sites.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.